SKVFS 2007:25

Skatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för sjömän för beräkning av skatteavdrag för beskattningsåret 2008

Skatteverkets författningssamling

ISSN 1652-1420

*

SKVFS 2007:25

Skattebetalning

Skattetabeller

Utkom från trycket

den 21 december 2007

1

Skatteverkets föreskrifter

om särskilda skattetabeller för sjömän för

beräkning av skatteavdrag för beskattningsåret

2008;

beslutade den 17 december 2007.

Skatteverket fastställer med stöd av 19 § skattebetalningsförord-

ningen (1997:750) sådana särskilda skattetabeller för sjömän som av-

ses i 8 kap. 5 § skattebetalningslagen (1997:483) för beskattningsåret

2008 på sätt som framgår av bilaga.1

− Skattetabellerna ska tillämpas för beräkning av skatteavdrag från

sådan sjöinkomst som avses i 64 kap. 3 § inkomstskattelagen

(1999:1229).

− Kolumn 1 i skattetabellerna ska tillämpas vid beräkning av skat-

teavdrag från inkomster som utgör underlag för allmän pensionsav-

gift enligt lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift samt under-

lag för sådan skattereduktion som avses i 65 kap. 9 b § inkomst-

skattelagen (1999:1229).

− Kolumn 2 i skattetabellerna ska tillämpas vid beräkning av skatte-

avdrag från inkomster som utgör underlag för allmän pensionsavgift

samt underlag för sådan skattereduktion som avses i 65 kap. 9 c §

inkomstskattelagen.

− Kolumn 3 i skattetabellerna ska tillämpas vid beräkning av skatte-

avdrag från inkomster som inte utgör underlag för allmän pensions-

avgift men som utgör underlag för sådan skattereduktion som avses

i 65 kap. 9 c § inkomstskattelagen.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2008 och tillämpas för

beskattningsåret 2008.

På Skatteverkets vägnar

MATS SJÖSTRAND

Urban Strömberg

(Rättsavdelningen, enhet 4)

1 Beträffande beskattningsåret 2007, se SKVFS 2006:32.