SKVFS 2007:27

Skatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för beräkning av skatteavdrag från sjukpenning m.m. för beskattningsåret 2008

Skatteverkets författningssamling

ISSN 1652-1420

*

SKVFS 2007:27

Skattebetalning

Skattetabeller

Utkom från trycket

den 21 december 2007

1

Skatteverkets föreskrifter

om särskilda skattetabeller för beräkning av

skatteavdrag från sjukpenning m.m. för

beskattningsåret 2008;

beslutade den 17 december 2007.

Skatteverket fastställer med stöd av 19 § skattebetalningsförord-

ningen (1997:750) sådana särskilda skattetabeller som avses i 8 kap.

4 § skattebetalningslagen (1997:483) för beräkning av skatteavdrag

från sjukpenning m.m. på sätt som framgår av bilaga.1

− Skattetabellerna ska tillämpas för beräkning av skatteavdrag från

sjukpenning och annan ersättning som avses i 11 kap. 24, 30 och

31 §§ samt 15 kap. 8 §inkomstskattelagen (1999:1229).

− Skattetabellerna ska inte tillämpas för beräkning av skatteavdrag

från sådant vårdbidrag som avses i 810 §§ lagen (1998:703) om

handikappersättning och vårdbidrag.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2008 och tillämpas för

beskattningsåret 2008.

På Skatteverkets vägnar

MATS SJÖSTRAND

Urban Strömberg

(Rättsavdelningen , enhet 4)

1 Beträffande beskattningsåret 2007, se SKVFS 2006:33.