SKVFS 2008:14

Skatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för sjömän för beräkning av skatteavdrag för beskattningsåret 2009

Skatteverkets författningssamling

ISSN 1652-1420

*

SKVFS 2008:14

Skattebetalning

Skattetabeller

Utkom från trycket

den 19 december 2008

1

Skatteverkets föreskrifter

om särskilda skattetabeller för sjömän för

beräkning av skatteavdrag för beskattningsåret

2009;

beslutade den 15 december 2008.

Skatteverket beslutar med stöd av 19 § skattebetalningsförord-

ningen (1997:750) följande.

1 § De särskilda skattetabeller för sjömän som avses i 8 kap. 5 §

skattebetalningslagen (1997:483) fastställs för beskattningsåret 2009

på sätt som framgår av bilagan.

Skattetabellerna ska tillämpas för beräkning av skatteavdrag från

sådan sjöinkomst som avses i 64 kap. 3 § inkomstskattelagen

(1999:1229).

Motsvarande tabeller för beskattningsåret 2008 har fastställts

genom Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2007:25) om särskilda

skattetabeller för sjömän för beräkning av skatteavdrag för

beskattningsåret 2008.

2 § Kolumn 1 i skattetabellerna ska tillämpas vid beräkning av

skatteavdrag från inkomster som utgör underlag för allmän

pensionsavgift enligt lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift

samt underlag för sådan skattereduktion som avses i 65 kap. 9 b §

inkomstskattelagen (1999:1229).

3 § Kolumn 2 i skattetabellerna ska tillämpas vid beräkning av

skatteavdrag från inkomster som utgör underlag för allmän

pensionsavgift samt underlag för sådan skattereduktion som avses i 65

kap. 9 c § inkomstskattelagen (1999:1229).

4 § Kolumn 3 i skattetabellerna ska tillämpas vid beräkning av

skatteavdrag från inkomster som inte utgör underlag för allmän

pensionsavgift men som utgör underlag för sådan skattereduktion som

avses i 65 kap. 9 c § inkomstskattelagen (1999:1229).

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2009 och tillämpas för

beskattningsåret 2009.

På Skatteverkets vägnar

MATS SJÖSTRAND

Jonas Grönkvist

(Rättsavdelningen, enhet 6)