SKVFS 2009:17

Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2006:4) om e-tjänsten Företagsregistrering

Skatteverkets författningssamling

ISSN 1652-1420

*

SKVFS 2009:17

Skattebetalning

Utkom från trycket

den 18 juni 2009

1

Skatteverkets föreskrifter

om ändring i Skatteverkets föreskrifter

(SKVFS 2006:4) om e-tjänsten

Företagsregistrering;

beslutade den 15 juni 2009.

Skatteverket föreskriver med stöd av 2 kap. 9 § andra stycket lagen

(2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattnings-

verksamhet, 16 § andra stycket och 24 § förordningen (2001:588) om

behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet samt

10 kap. 26 § första stycket skattebetalningslagen (1997:483), 4 § andra

stycket, 9 § andra stycket, 26 a § första stycket och 66 § skattebetal-

ningsförordningen (1997:750) att rubriken till Skatteverkets föreskrif-

ter (SKVFS 2006:4) om e-tjänsten Företagsregistrering samt 1 och

3–6 §§ ska ha följande lydelse.

Skatteverkets föreskrifter om e-tjänster för

företagsregistrering

1 § I dessa föreskrifter avses med

beskattningsdatabasen: detsamma som i 2 kap. 1 § lagen om

behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet,

direktåtkomst: detsamma som i 2 kap. 9 § första stycket lagen om

behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet,

e-legitimation: sådan e-legitimation som anges i avsnitt 1.4–1.5 och

5.9 i Nämndens för elektronisk förvaltning grundläggande vägledning

för myndigheternas användning av e-legitimationer och elektroniska

underskrifter (e-nämnden 04:02) i dess lydelse den 9 juni 2004 samt i

bilaga 1 till nämnda vägledning,

elektroniskt dokument: detsamma som i 10 kap. 26 § andra stycket

skattebetalningslagen (1997:483),

e-tjänsten Företagsregistering: den elektroniska tjänsten Företags-

registrering som finns på Skatteverkets och Bolagsverkets gemen-

samma webbplats www.foretagsregistrering.se,

e-tjänsten Registrera företag hos Skatteverket: den elektroniska

tjänsten Registrera företag hos Skatteverket på företagarsajten

www.verksamt.se,

registrerad: den person som uppgifterna i beskattningsdatabasen

avser,

skatte- och avgiftsanmälan: anmälan för registrering enligt 3 kap.

2 § första stycket skattebetalningslagen (1997:483), underrättelse om

SKVFS 2009:17

2

sådan ändring som avses i 3 kap. 3 § nämnda lag, ansökan om F-

skattsedel enligt 4 kap. 7 § nämnda lag och preliminär självdeklaration

enligt 10 kap. 1 § nämnda lag,

skriva under: förse med underskrift,

underskift: detsamma som i bilaga 1 till Nämndens för elektronisk

förvaltning grundläggande vägledning för myndigheternas användning

av e-legitimationer och elektroniska underskrifter i dess lydelse den 9

juni 2004.

3 § En registrerad fysisk person får ha direktåtkomst till uppgifter

som avses i 2 § om denne använder e-tjänsten Företagsregistrering

eller e-tjänsten Registrera företag hos Skatteverket och legitimerar sig

med en e-legitimation.

4 § Ett aktiebolag får, genom en sådan särskild firmatecknare som

avses i 8 kap. 37 § aktiebolagslagen (2005:551), ha direktåtkomst till

uppgifter som avses i 2 § om firmatecknaren använder e-tjänsten Före-

tagsregistrering eller e-tjänsten Registrera företag hos Skatteverket och

legitimerar sig med en e-legitimation.

5 § En fysisk person får lämna en skatte- och avgiftsanmälan i form

av ett elektroniskt dokument genom e-tjänsten Företagsregistrering

eller e-tjänsten Registrera företag hos Skatteverket om den skrivs un-

der med användande av en e-legitimation.

6 § Ett aktiebolag får, genom en sådan särskild firmatecknare som

avses i 8 kap. 37 § aktiebolagslagen (2005:551), lämna en skatte- och

avgiftsanmälan i form av ett elektroniskt dokument genom e-tjänsten

Företagsregistrering eller e-tjänsten Registrera företag hos Skattever-

ket, om den skrivs under med användande av en e-legitimation.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 18 juni 2009.

På Skatteverkets vägnar

MATS SJÖSTRAND

Stina Ögren

(Rättsavdelningen, enhet 1)