SKVFS 2009:38

Skatteverkets föreskrifter om periodisk sammanställning

Skatteverkets författningssamling

ISSN 1652-1420

*

SKVFS 2009:38

Mervärdesskatt

Utkom från trycket

den 29 december 2009

1

Skatteverkets föreskrifter

om periodisk sammanställning;

beslutade den 21 december 2009.

Skatteverket föreskriver med stöd av 65 och 66 §§

skattebetalningsförordningen (1997:750) följande.

Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter tillämpas vid redovisning i en periodisk

sammanställning enligt 10 kap. 33 § skattebetalningslagen (1997:483).

Genom dessa föreskrifter införs bestämmelser om periodisk

sammanställning enligt rådets direktiv 2006/112/EG av den 28

november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt1.

Definitioner

2 § I dessa föreskrifter avses med

EU-land: de områden som tillhör den Europeiska unionens

mervärdesskatteområde,

VAT-nummer: det registreringsnummer för mervärdesskatt som

föreskrivs i artiklarna 214-216 i rådets direktiv 2006/112/EG av den

28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt2,

omsättning av vara: att en vara överlåts mot ersättning,

omsättning av tjänst: att en tjänst utförs, överlåts eller på annat sätt

tillhandahålls någon mot ersättning,

överföring av varor: en transport av varor från ett EU-land till ett

annat utan att varan byter ägare,

trepartshandel: omsättning av varor i en transaktionskedja med tre

parter registrerade till mervärdesskatt i tre skilda EU-länder och där

varan transporteras direkt från första parten i kedjan till den siste,

mellanman: den part i en trepartshandel som förvärvar en vara för

direkt vidareförsäljning (efterföljande omsättning) till den siste parten

i transaktionskedjan,

rapporteringsperiod:

den tidsperiod som den periodiska

sammanställningen avser,

uppgiftsskyldig: den som enligt 10 kap. 33 § skattebetalningslagen

(1997:483) är skyldig att lämna uppgifter i en periodisk

sammanställning.

1 EUT L 347, 11.12.2006, s.1(Celex 32006L0112), senast ändrat genom rådets

direktiv 2009/69/EG (EUT L 175, 4.7.2009, s.12, Celex 32009L0069).

2 EUT L 347, 11.12.2006, s.1(Celex 32006L0112), senast ändrat genom rådets

direktiv 2009/69/EG (EUT L 175, 4.7.2009, s.12, Celex 32009L0069).

SKVFS 2009:38

2

Omsättning av varor

3 § I en periodisk sammanställning ska redovisas uppgift om

omsättning av varor som är undantagen från skatteplikt enligt 3 kap.

mervärdesskattelagen (1994:200) om

− varorna transporteras från Sverige till ett annat EU-land,

− köparen är registrerad för mervärdesskatt i ett annat EU-land än

Sverige och

− köparen har åberopat sitt VAT-nummer i det andra EU-landet.

Om varor tillhandahålls i form av delleveranser, ska varje

delleverans redovisas i den periodiska sammanställningen.

4 § En uppgiftsskyldig som i egenskap av mellanman har åberopat

sitt svenska VAT-nummer vid förvärvet av varorna ska redovisa den

efterföljande omsättningen av varorna i den periodiska

sammanställningen.

Överföring av varor

5 § I en periodisk sammanställning ska redovisas uppgift om

överföring av varor från Sverige till ett annat EU-land om

− överföringen görs inom ramen för en yrkesmässig verksamhet

som bedrivs inom EU och

− den som överför varorna är registrerad till mervärdesskatt för

verksamheten i det land dit varorna förs.

6 § Vad som sägs i 5 § gäller inte om överföringen

− avser en vara som ska omsättas ombord på fartyg, luftfartyg eller

tåg under persontransport med avgångsplats i ett EU-land och

ankomstplats i ett annat EU-land,

− är ett led i omsättning av en tjänst som utförs åt den som för över

varan och tjänsten avser arbete i det andra EU-landet på den överförda

varan. Detta gäller under förutsättning att transporten av varan avslutas

i det andra EU-landet och att varan sedan arbetet utförts skickas

tillbaka till den i Sverige som har överfört varan,

− görs för att den överförda varan ska användas för omsättning av

tjänster i ett annat EU-land och varan därför ska användas tillfälligt i

det andra EU-landet,

− görs för att den överförda varan tillfälligt, i högst två år, ska

användas i det andra EU-landet,

− görs i samband med omsättning av en vara till ett annat EU-land

som är undantagen från skatteplikt enligt 3 kap. 30 a §

mervärdesskattelagen (1994:200) eller som är omsatt utomlands enligt

5 kap. 3 a § mervärdesskattelagen (export),

− görs i samband med sådan omsättning av en vara som

transporteras av säljaren eller för säljarens räkning från Sverige till en

köpare i ett annat EU-land och som är omsatt i det andra EU-landet

enligt 5 kap. 2 a § mervärdesskattelagen,

SKVFS 2009:38

3

− avser gas som transporteras genom distributionssystemet för

naturgas eller el och som omsätts i det andra EU-landet på villkor som

motsvarar de som anges i 5 kap. 2 c och 2 d § mervärdesskattelagen.

7 § Om användningen av en vara ändras så att förutsättningarna i 6 §

inte längre är uppfyllda ska överföringen redovisas i en periodisk

sammanställning. Överföringen ska i sådant fall anses ha ägt rum vid

den tidpunkt då användningen av varan ändrades.

Omsättning av tjänster

8 § I en periodisk sammanställning ska redovisas uppgift om sådan

omsättning av tjänster som avses i 10 kap. 33 § första stycket 2

skattebetalningslagen (1997:483) om köparen har åberopat sitt VAT-

nummer i ett annat EU-land än Sverige.

Uppgifter som ska lämnas om varor och tjänster

9 § Den uppgiftsskyldige ska lämna uppgift om sitt VAT-nummer

här i landet samt

− vid omsättning av varor eller tjänster: det VAT-nummer i ett

annat EU-land som köparen har åberopat

− vid överföring av varor från Sverige till ett annat EU-land: sitt

eget VAT-nummer i det land till vilket varorna förs.

10 § Den uppgiftsskyldige ska för varje köpare var för sig uppge den

sammanlagda ersättningen för

− varuleveranser,

− tillhandahållna tjänster och

− mellanmannens omsättning i trepartshandel, som har skett under

den rapporteringsperiod som sammanställningen avser.

I ersättningen för varorna och tjänsterna ska inräknas

leveranskostnader och andra tillägg till priset som faktureras köparen.

Ränta ska dock inte inräknas i ersättningen.

11 § En uppgiftsskyldig som överför varor till ett annat EU-land ska

för

inköpta varor uppge varornas faktiska inköpspris vid tidpunkten

för överföringen av varorna om sådant inköpspris finns. I annat fall

ska uppges inköpspris för liknande varor vid tidpunkten för

överföringen

tillverkade varor uppge självkostnadspriset för varorna vid

tidpunkten för överföringen.

Valutaomräkning

12 § Om fakturering har skett eller ska ske i annan valuta än svenska

kronor ska omräkning till svenska kronor ske till

− den kurs som gäller den dag då skyldigheten att lämna uppgifter

inträder enligt 13 §, eller

SKVFS 2009:38

4

− genomsnittlig månatlig valutakurs som fastställs av oberoende

part, t.ex. Riksbanken eller Tullverket.

Samma metod för omräkning till svenska kronor ska användas för

hela den period som sammanställningen avser.

Om euro används som redovisningsvaluta och fakturering har skett

eller ska ske i euro ska första och andra stycket inte tillämpas.

Omräkning till svenska kronor ska i sådant fall göras till den

genomsnittliga växelkursen för den period som redovisningen avser på

sätt som framgår av 15 § lagen (2000:46) om omräkningsförfarande

vid beskattning för företag som har sin redovisning i euro, m.m.

Uppgiftsskyldighetens inträde

13 § Den tidpunkt då skyldigheten att lämna uppgifter inträder anges

i 13 kap. 8 b § andra stycket och 8 c §mervärdesskattelagen

(1994:200).

Prisnedsättning

14 § Om ersättningen förändras efter det att omsättningen redovisats

i den periodiska sammanställningen ska den uppgiftsskyldige lämna

uppgift om storleken av höjningen eller sänkningen av ersättningen.

Uppgift enligt första stycket ska lämnas för den rapporteringsperiod

som kreditfaktura eller tilläggsfaktura avseende händelserna har

utfärdats eller borde ha utfärdats. Uppgiften ska lämnas

sammanräknad med andra omsättningar som avser samma VAT-

nummer under perioden.

Rättelser

15 § En rättelse i en periodisk sammanställning ska avse samma

rapporteringsperiod som den i vilken den felaktiga uppgiften lämnats.

En rättad periodisk sammanställning ska endast avse det VAT-

nummer för vilket en felaktig uppgift lämnats. Det är det totala

beloppet för korrekt omsättning eller överföring som ska anges.

Uppgiften ska lämnas sammanräknad med andra omsättningar som

avser samma VAT-nummer under perioden.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2010, då

Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 1999:12) om vilka uppgifter som

skall lämnas i en periodisk sammanställning m.m. ska upphöra att

gälla.

På Skatteverkets vägnar

ERICA WASS

Stina Ögren

(Rättsavdelningen, enhet 1)