Lag (2000:46) om omräkningsförfarande vid beskattningen för företag som har sin redovisning i euro, m.m.

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
2000-02-10
Ändring införd
SFS 2000:46 i lydelse enligt SFS 2021:1168
Ikraft
2000-03-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-05-30

Inledande bestämmelser

1 §  Denna lag innehåller bestämmelser om inkomstskatt och mervärdesskatt för företag som har sin redovisning i euro eller som byter redovisningsvaluta enligt 4 kap. 6 § bokföringslagen (1999:1078).

[S2]I 9 och 10 §§ finns bestämmelser som gäller även för andra företag som genomför vissa transaktioner med företag som har sin redovisning i euro. Lag (2021:1168).

Prop. 2021/22:20: Paragrafen innehåller en beskrivning av vilka skatter lagen innehåller bestämmelser om.

Första stycket ändras på så sätt att ordet reklamskatt tas bort ur beskrivningen. Ändringen är en följd av att 16 § upphävs.

Prop. 1999/2000:23: I paragrafen anges att lagen skall tillämpas beträffande inkomstskatt, mervärdesskatt och reklamskatt när ett företag har redovisningen i euro eller byter redovisningsvaluta från euro till kronor eller tvärt om. Det föreligger alltså ingen rätt för de nämnda företagen att välja huruvida de skall tillämpa lagen eller inte. Även kronredovisande företag kan ibland vara tvungna att tillämpa lagen nämligen om de ger koncernbidrag till eller tar emot koncernbidrag från ett euroredovisande företag respektive ...

2 §  Termer och uttryck i denna lag som används även i inkomstskattelagen (1999:1229) har samma betydelse och tillämpningsområde som i den lagen.

Prop. 1999/2000:23: För att ingen oklarhet skall råda föreskrivs att de termer och uttryck som används i denna lag och i inkomstskattelagen skall ha samma betydelse och tillämpningsområde som i inkomstskattelagen.

Inkomstskatt

Inkomstdeklaration m.m.

3 § Har upphävts genom lag (2001:1243).

4 §  Om uppgifterna i en inkomstdeklaration enligt skatteförfarandelagen (2011:1244) till sina belopp ska anges i svenska kronor, ska omräkning till kronor göras enligt 57 §§. Det omräknade resultatet ska vara utgångspunkt för den justering av det bokföringsmässiga resultatet som ska göras vid den skattemässiga inkomstberäkningen. Lag (2011:1402).

Prop. 2001/02:25: Skyldigheten för vissa företag att foga sin årsredovisning till självdeklarationen har tagits bort. Vidare följer det av 1 kap. 9 § den nya lagen om självdeklarationer och kontrolluppgifter att uppgifter till sina belopp skall anges i svenska kronor. Därav ändringen i första stycket. Bestämmelsen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag.

Prop. 1999/2000:23: I paragrafen anges de uppgifter som skall räknas om från euro till kronor. För icke finansiella företag innebär bestämmelsen att de resultat- och balansräkningsposter som finns i SRU-schemat (2 kap. 19 § första stycket lagen om självdeklaration och kontrolluppgifter, LSK) skall räknas om enligt bestämmelsen i 5-7 §§. Finansiella företag behöver inte lämna SRU-schema utan skall i stället bifoga sin årsredovisning till deklarationen (2 ...

5 §  Resultaträkningen skall med det undantag som anges i andra stycket räknas om enligt beskattningsårets genomsnittliga växelkurs.

[S2]Ingår flera företag i samma koncern vid utgången av beskattningsåret och har företagen inte samma beskattningsår på grund av att något av företagen har bildats eller förvärvats under året, skall detta företag räkna om resultaträkningen enligt den genomsnittliga kurs som gäller för övriga euroredovisande koncernföretag.

Prop. 1999/2000:23: I paragrafen anges att resultaträkningen skall räknas om enligt årets genomsnittliga kurs. För koncernföretag finns en specialbestämmelse som skall tillämpas beträffande nybildade eller förvärvade företag. Bestämmelsen har kommenterats i avsnitt 9.2.7.

6 §  Balansräkningen skall med de undantag som anges i andra och tredje styckena räknas om enligt kursen vid beskattningsårets utgång.

[S2]Periodiseringsfond som avsatts tidigare beskattningsår skall räknas om med samma kurs som har använts i räkenskaperna för det beskattningsår som deklarationen avser.

[S3]Årets resultat skall räknas om enligt beskattningsårets genomsnittliga växelkurs.

Prop. 1999/2000:23: I paragrafen anges att balansräkningen skall räknas om enligt balansdagens kurs. Detta gäller dock inte periodiseringsfond som skall räknas om enligt samma kurs som används i räkenskaperna. Denna bestämmelse kan inte preciseras närmare eftersom det ännu inte är klart hur periodiseringsfonden skall hanteras i bokföringen. Även beträffande posten Årets resultat gäller en avvikelse från balansdagens kurs. Eftersom denna post räknas om enligt den genomsnittliga kursen i resultaträkningen bör samma ...

7 §  Om omräkning enligt 5 och 6 §§ leder till att summan av tillgångarna avviker från summan av eget kapital, obeskattade reserver, avsättningar och skulder, skall mellanskillnaden föras upp som en korrigeringspost.

Prop. 1999/2000:23: Eftersom den genomsnittliga kursen används för årets resultat och balansdagens kurs för övriga balansräkningsposter så kommer vanligtvis inte tillgångs- och skuldsidan att bli lika stora. Av paragrafen följer att mellanskillnaden skall föras upp som en korrigeringspost. Om tillgångssidan är större än skuldsidan så hamnar korrigeringsposten på skuldsidan. Om skuldsidan är störst så hamnar den på tillgångssidan. Korrigeringsposten används bara för att tillgångs- och skuldsidan skall bli lika stora ...

Periodiseringsfond

8 §  För företag som yrkar avdrag för avsättning till periodiseringsfond enligt 30 kap.inkomstskattelagen (1999:1229) skall avsättningen i räkenskaperna beräknas utifrån kursen vid beskattningsårets utgång. Förändringar under senare beskattningsår av fondens bokförda värde som beror på förändringar av valutakurser skall inte påverka det skattemässiga resultatet.

Koncernbidrag

9 §  Koncernbidrag enligt 35 kap.inkomstskattelagen (1999:1229) skall bestämmas till ett belopp i kronor. Det företag som ger koncernbidrag får inte dra av ett högre belopp än vad mottagaren tar upp.

Prop. 1999/2000:23: Bestämmelserna kommenteras i avnitt 9.2.7.

Underprisöverlåtelse

10 §  Om en tillgång överlåts utan ersättning eller mot en ersättning som understiger marknadsvärdet utan att detta är affärsmässigt motiverat till ett företag som inte har samma redovisningsvaluta, skall uttagsbeskattning ske trots bestämmelserna i 23 kap.inkomstskattelagen (1999:1229).

Värdering av fordringar och skulder i annan valuta än euro

11 §  I stället för vad som föreskrivs i 14 kap. 8 § inkomstskattelagen (1999:1229) skall fordringar, skulder, avsättningar och kontanter i annan valuta än euro värderas till kursen vid beskattningsårets utgång. Om det finns ett terminskontrakt eller någon annan liknande valutasäkringsåtgärd för en sådan post, får posten tas upp till det värde som motiveras av valutasäkringen under förutsättning att

  • samma värde används i räkenskaperna, och
  • värderingen står i överensstämmelse med god redovisningssed.

Prop. 1999/2000:23: Bestämmelsen kommenteras i avnitt 9.2.5.

12 § Har upphävts genom lag (2019:460).

Ändrad värdering av balansposter

13 §  Om Skatteverket inte godtar företagets värdering av lager, pågående arbeten, fordringar, skulder eller avsättningar skall det belopp som påverkar den skattepliktiga intäkten justeras med hänsyn till skillnaden mellan kursen vid beskattningsårets utgång och beskattningsårets genomsnittliga växelkurs. Lag (2003:730).

Prop. 1999/2000:23: I paragrafen anges hur man skall förfara om skattemyndigheten avviker från den avgivna deklarationen på så sätt att man underkänner värderingen av balans- eller skuldposter inom det kopplade området. Om den genomsnittliga kursen är 9 kr och balansdagens kurs är 10 kr så skall en höjning av värdet på kundfordringar med 1 000 kr (eller 100 euro) bara påverka resultatet med 9/10 x 1 000 = 900 kr.

Byte av redovisningsvaluta

14 §  När ett företag byter redovisningsvaluta skall företaget som värde av ingående lager, pågående arbeten, inventarier, fordringar, skulder och avsättningar ta upp värdet av närmast föregående beskattningsårs utgående lager, pågående arbeten, inventarier, fordringar, skulder och avsättningar omräknade enligt kursen vid beskattningsårets utgång.

[S2]Om företaget yrkar avdrag för avskrivning på inventarier enligt 18 kap. 17 § inkomstskattelagen (1999:1229), skall anskaffningsvärdet på de inventarier som anskaffats under de tre senaste beskattningsåren - eller så många år som behövs för en korrekt beräkning - och som fortfarande finns kvar i verksamheten räknas om enligt kursen vid beskattningsårets utgång.

Prop. 1999/2000:23: I första stycket föreskrivs hur företaget skall göra när det byter redovisningsvaluta. Ingående balans skall då räknas om enligt balansdagens kurs. Bestämmelsen skall tillämpas såväl vid byte från kronor till euro som från euro till kronor.

Av andra stycket framgår att de företag som yrkar avdrag för räkenskapsenlig avskrivning på inventarier enligt kompletteringsmetoden...

Mervärdesskatt

16 § Har upphävts genom lag (2021:1168).

Kurser för omräkning

17 §  För omräkning enligt denna lag skall de kurser som fastställs av Europeiska centralbanken för respektive svenska bankdag användas. Om det inte har fastställts någon kurs för dagen för beskattningsårets utgång skall kursen för närmast föregående svenska bankdag användas.

Prop. 1999/2000:23: Av paragrafen framgår att de kurser som fastställs av den Europeiska centralbanken skall användas för omräkning enligt denna lag. Riksskatteverket bör publicera kurserna och beräkna genomsnittskurser för olika perioder.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2000:46) om omräkningsförfarande vid beskattningen för företag som har sin redovisning i euro, m.m.

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2000 och tillämpas första gången avseende det beskattningsår som inleds den 1 januari 2001 eller senare.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:127, Prop. 1999/2000:23, Bet. 1999/2000:LU8
Ikraftträder
2000-03-01

Lag (2001:1243) om ändring i lagen (2000:46) om omräkningsförfarande vid beskattning för företag som har sin redovisning i euro, m.m.

Förarbeten
Rskr. 2001/02:124, Prop. 2001/02:25, Bet. 2001/02:SkU10
Omfattning
upph. 3 §; ändr. 4 §
Ikraftträder
2002-01-01

Lag (2003:730) om ändring i lagen (2000:46) om omräkningsförfarande vid beskattning för företag som har sin redovisning i euro, m.m.

Förarbeten
Rskr. 2003/04:17, Prop. 2002/03:99, Bet. 2003/04:SkU2
Omfattning
ändr. 13 §
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2011:1402) om ändring i lagen (2000:46) om omräkningsförfarande vid beskattningen för företag som har sin redovisning i euro, m.m.

Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
  2. I fråga om självdeklaration som ska lämnas enligt lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter gäller 4 § i sin äldre lydelse.
  3. I fråga om uppgifter om mervärdesskatt som ska redovisas enligt skattebetalningslagen (1997:483) gäller 15 § i sin äldre lydelse.
Förarbeten
Rskr. 2011/12:29, Prop. 2010/11:166, Bet. 2011/12:SkU4
Omfattning
ändr. 4, 15 §§
Ikraftträder
2012-01-01

Lag (2019:460) om ändring i lagen (2000:46) om omräkningsförfarande vid beskattningen för företag som har sin redovisning i euro, m.m.

Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.
  2. Lagen tillämpas första gången för beskattningsår som börjar efter den 30 juni 2019.
Förarbeten
Rskr. 2018/19:246, Prop. 2018/19:88, Bet. 2018/19:SkU19
Omfattning
upph. 12 §, rubr. närmast före 12 §
Ikraftträder
2019-07-01

Lag (2021:1168) om ändring i lagen (2000:46) om omräkningsförfarande vid beskattningen för företag som har sin redovisning i euro, m.m.

Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.
  2. Äldre bestämmelser gäller dock fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2021/22:46, Prop. 2021/22:20, Bet. 2021/22:FiU1
Omfattning
upph. 16 §, rubr. närmast före 16 §; ändr. 1 §
Ikraftträder
2022-01-01