SKVFS 2009:9

Skatteverkets föreskrifter om e-tjänsten Inkomstdeklaration 2

Skatteverkets författningssamling

ISSN 1652-1420

*

SKVFS 2009:9

Inkomsttaxering

Utkom från trycket

den 13 mars 2009

1

Skatteverkets föreskrifter

om e-tjänsten Inkomstdeklaration 2;

beslutade den 9 mars 2009.

Skatteverket föreskriver med stöd av 16 § andra stycket och 24 §

förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets

beskattningsverksamhet samt 3 kap. 3 § och 12 kap. 4 § förordningen

(2001:1244) om självdeklarationer och kontrolluppgifter följande.

Definitioner

1 § I dessa föreskrifter avses med uttrycket:

beskattningsdatabasen: detsamma som i 2 kap. 1 § lagen

(2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattnings-

verksamhet,

direktåtkomst: detsamma som i 2 kap. 9 § första stycket lagen om

behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet,

e-legitimation: sådan e-legitimation som anges i avsnitt 1.4, 1.5 och

5.9 i Nämndens för elektronisk förvaltning grundläggande vägledning

för myndigheternas användning av e-legitimationer och elektroniska

underskrifter (e-nämnden 04:02) i dess lydelse den 9 juni 2004 samt i

bilaga 1 till nämnda vägledning,

elektroniskt dokument: detsamma som i 10 kap. 26 § andra stycket

skattebetalningslagen (1997:483),

e-tjänsten Inkomstdeklaration 2: den elektroniska tjänsten Elektro-

nisk Inkomstdeklaration 2 som finns på Skatteverkets webbplats

www.skatteverket.se och som avser sådana juridiska personer som ska

lämna Inkomstdeklaration 2,

firmatecknare: en sådan särskild firmatecknare som avses i 8 kap.

37 § aktiebolagslagen (2005:551),

Inkomstdeklaration 2: sådan särskild självdeklaration som avses i 2

kap. 1 § lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgif-

ter,

skriva under: förse med underskrift,

underskrift: detsamma som i bilaga 1 till Nämndens för elektronisk

förvaltning grundläggande vägledning för myndigheternas användning

av e-legitimationer och elektroniska underskrifter i dess lydelse den 9

juni 2004.

SKVFS 2009:9

2

Direktåtkomst

2 § Firmatecknaren får ha direktåtkomst till uppgifter som avses i

3 § om denne använder e-tjänsten Inkomstdeklaration 2 och legitime-

rar sig med en e-legitimation.

3 § Direktåtkomst enligt 2 § får avse

1. förtryckta uppgifter i en blankett för sådan inkomstdeklaration

som avses i 2 kap. 7 § 1 lagen (2001:1227) om självdeklarationer och

kontrolluppgifter,

2. uppgifter om firmatecknarens egna tillägg och ändringar i sådan

blankett som avses i 1.

Inkomstdeklaration 2 i form av ett elektroniskt

dokument

4 § Den som har direktåtkomst enligt 2 § får lämna en Inkomstdekla-

ration 2 i form av ett elektroniskt dokument om denne skriver under

med en e-legitimation.

En Inkomstdeklaration 2 får lämnas enligt vad som sägs i första

stycket om firmatecknaren gör tillägg eller ändrar uppgifter som avses

i 3 §.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 24 mars 2009

På Skatteverkets vägnar

MATS SJÖSTRAND

Stina Ögren

(Rättsavdelningen, enhet 1)