SKVFS 2010:14

Skatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för beräkning av skatteavdrag från sjukpenning m.m. för beskattningsåret 2011

Skatteverkets författningssamling

ISSN 1652-1420

*

SKVFS 2010:14

Skattebetalning

Skattetabeller

Utkom från trycket

den 10 december 2010

1

2010-12-06

131 683244 10/111

Skatteverkets föreskrifter

om särskilda skattetabeller för beräkning av

skatteavdrag från sjukpenning m.m. för

beskattningsåret 2011;

beslutade den 6 december 2010.

Skatteverket beslutar med stöd av 19 § skattebetalningsförord-

ningen (1997:750) följande.

1 § De särskilda skattetabeller som avses i 8 kap. 4 § skatte-

betalningslagen (1997:483) för beräkning av skatteavdrag från

sjukpenning m.m. fastställs för beskattningsåret 2011 på sätt som

framgår av bilaga 1 och bilaga 2. Bilaga 1 avser skattskyldiga med

ordinärt grundavdrag och bilaga 2 skattskyldiga med förhöjt

grundavdrag.

Tabeller motsvarande bilaga 1 och bilaga 2 för beskattningsåret

2010 har fastställts genom Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2009:28)

om särskilda skattetabeller för beräkning av skatteavdrag från

sjukpenning m.m. för beskattningsåret 2010.

2 § Skattetabellerna ska tillämpas för beräkning av skatteavdrag från

sjukpenning och annan ersättning som avses i 11 kap. 24, 30 och 31 §§

samt 15 kap. 8 § inkomstskattelagen (1999:1229).

3 § Skattetabellerna ska inte tillämpas för beräkning av skatteavdrag

från sådant vårdbidrag som avses i 8-10 §§ lagen (1998:703) om

handikappersättning och vårdbidrag.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2011 och tillämpas för

beskattningsåret 2011.

På Skatteverkets vägnar

INGEMAR HANSSON

Stina Ögren

(RA)