SKVFS 2010:15

Skatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för sjömän för beräkning av skatteavdrag för beskattningsåret 2011

Skatteverkets författningssamling

ISSN 1652-1420

*

SKVFS 2010:15

Skattebetalning

Skattetabeller

Utkom från trycket

den 10 december 2010

1

2010-12- 06

131 683249 10/111

Skatteverkets föreskrifter

om särskilda skattetabeller för sjömän för

beräkning av skatteavdrag för beskattningsåret

2011;

beslutade den 6 december 2010.

Skatteverket beslutar med stöd av 19 § skattebetalningsförord-

ningen (1997:750) följande.

1 § De särskilda skattetabellerna för sjömän som avses i 8 kap. 5 §

skattebetalningslagen (1997:483) fastställs för beskattningsåret 2011

på sätt som framgår av bilagan.

Skattetabellerna ska tillämpas för beräkning av skatteavdrag från

sådan sjöinkomst som avses i 64 kap. 3 § inkomstskattelagen

(1999:1229).

Motsvarande tabeller för beskattningsåret 2010 har fastställts

genom Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2009:29) om särskilda

skattetabeller för sjömän för beräkning av skatteavdrag för

beskattningsår 2010.

2 § Kolumn 1 i skattetabellerna ska tillämpas vid beräkning av

skatteavdrag från inkomster som utgör underlag för allmän

pensionsavgift enligt lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift

samt underlag för sådan skattereduktion som avses i 67 kap. 7 §

inkomstskattelagen.

3 § Kolumn 2 i skattetabellerna ska tillämpas vid beräkning av

skatteavdrag från inkomster som utgör underlag för allmän pensions-

avgift enligt lagen om allmän pensionsavgift samt underlag för sådan

skattereduktion som avses i 67 kap. 8 § inkomstskattelagen.

4 § Kolumn 3 i skattetabellerna ska tillämpas vid beräkning av

skatteavdrag från inkomster som inte utgör underlag för allmän

pensionsavgift enligt lagen om allmän pensionsavgift men som utgör

underlag för sådan skattereduktion som avses i 67 kap. 8 §

inkomstskattelagen.

SKVFS 2010:15

2

2010-12- 06

131 683249 10/111

___________

Dessa föreskrifter träder ikraft den 1 januari 2011 och tillämpas för

beskattningsåret 2011.

På Skatteverkets vägnar

INGEMAR HANSSON

Stina Ögren

(Rättsavdelningen enhet 1)