SKVFS 2010:18

Skatteverkets föreskrifter om allmänna skattetabeller för beräkning av skatteavdrag för beskattningsåret 2011

Skatteverkets författningssamling

ISSN 1652-1420

*

SKVFS 2010:18

Skattebetalning

Skattetabeller

Utkom från trycket

den 10 december 2010

1

2010-12-06

131 683406 10/111

Skatteverkets föreskrifter

om allmänna skattetabeller för beräkning av

skatteavdrag för beskattningsåret 2011;

beslutade den 6 december 2010.

Skatteverket beslutar med stöd av 19 § skattebetalningsförord-

ningen (1997:750) följande.

1 § De allmänna skattetabeller som avses i 8 kap. 1 § skatte-

betalningslagen (1997:483) för beräkning av skatteavdrag fastställs för

beskattningsåret 2011 på sätt som framgår av bilagan.

Skattetabellerna ska tillämpas vid beräkning av skatteavdrag från

sådan ersättning för arbete som hänför sig till en bestämd tidsperiod

och som betalas ut vid regelbundet återkommande tillfällen.

Motsvarande tabeller för beskattningsåret 2010 har fastställts

genom Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2009:32) om allmänna

skattetabeller för beräkning av skatteavdrag för beskattningsåret 2010.

2 § Kolumn 1 i skattetabellerna ska tillämpas vid beräkning av

skatteavdrag från inkomster som utgör underlag för allmän

pensionsavgift enligt lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift

samt underlag för sådant jobbskatteavdrag som avses i 67 kap. 7 §

inkomstskattelagen (1999:1229).

3 § Kolumn 2 i skattetabellerna ska tillämpas vid beräkning av

skatteavdrag från inkomster till den som är född 1945 eller tidigare

och som inte utgör underlag för allmän pensionsavgift eller underlag

för jobbskatteavdrag.

4 § Kolumn 3 i skattetabellerna ska tillämpas vid beräkning av

skatteavdrag från inkomster som utgör underlag för allmän

pensionsavgift samt underlag för sådant jobbskatteavdrag som avses i

67 kap. 8 § inkomstskattelagen.

5 § Kolumn 4 i skattetabellerna ska tillämpas vid beräkning av

skatteavdrag från inkomster som inte utgör underlag för allmän

pensionsavgift men som utgör underlag för sådant jobbskatteavdrag

som avses i 67 kap. 8 § inkomstskattelagen.

6 § Kolumn 5 i skattetabellerna ska tillämpas vid beräkning av

skatteavdrag från inkomster som utgör underlag för allmän

pensionsavgift men som inte utgör underlag för jobbskatteavdrag.

SKVFS 2010:18

2

2010-12-06 131

683406

10/111

7 § Kolumn 6 i skattetabellerna ska tillämpas vid beräkning av

skatteavdrag från inkomster till den som är född 1946 eller senare och

som inte utgör underlag för allmän pensionsavgift eller underlag för

jobbskatteavdrag.

8 § Om en och samma utbetalare vid utbetalningstillfället betalar ut

olika slag av ersättningar, som innebär att mer än en kolumn skulle

vara tillämplig, gäller följande för bestämmande av skatteavdraget.

Skatteavdrag ska göras från den sammanlagda ersättningen enligt den

kolumn som gäller för det högsta beloppet av de olika ersättnings-

slagen. Om delbeloppen är lika stora görs skatteavdraget enligt den

kolumn som medför det högsta skatteavdraget.

___________

Dessa föreskrifter träder ikraft den 1 januari 2011 och tillämpas för

beskattningsåret 2011.

På Skatteverkets vägnar

INGEMAR HANSSON

Stina Ögren

(Rättsavdelningen enhet 1)