SKVFS 2017:8

Skatteverkets föreskrifter om ändring i Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 2002:13) om vilka uppgifter som får behandlas enligt 2 kap. 3 § lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i skatteförvaltningens beskattningsverksamhet

Skatteverkets författningssamling

ISSN 1652-1420

SKVFS 2017:8

Innehåll i databas

Utkom från trycket

den 22 september 2017

Skatteverkets föreskrifter

om ändring i Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS

2002:13) om vilka uppgifter som får behandlas

enligt 2 kap. 3 § lagen ( 2001:181 ) om behandling av

uppgifter i skatteförvaltningens beskattnings-

verksamhet;

beslutade den 18 september 2017.

Skatteverket föreskriver med stöd av 2 § förordningen (2001:588)

om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet i

fråga om Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 2002:13) om vilka

uppgifter som får behandlas enligt 2 kap. 3 § lagen (2001:181) om

behandling av uppgifter i skatteförvaltningens beskattningsverksamhet

dels att 4 och 5 §§ ska upphöra att gälla,

dels att nuvarande 6 § ska betecknas 4 §,

dels att 2, 3 och nya 4 §§ ska ha följande lydelse.

2 § I beskattningsdatabasen får bl.a. behandlas uppgifter från

aktiebolagsregistret om

1. styrelseledamöter,

2. verkställande direktör,

3. firmatecknare,

4. revisor,

5. antal aktier,

6. aktiekapital,

7. aktievaluta,

8. att styrelsen inte är fulltalig,

9. att årsredovisning inte har lämnats i tid,

10. företagsrekonstruktion,

11. fusion,

12. företagsform, och

13. räkenskapsår.

3 § I beskattningsdatabasen får bl.a. behandlas uppgifter från

vägtrafikregistret om

1. innehav av fordon,

2. registreringsnummer,

3. märke,

4. typ,

5. årsmodell/tillverkningsår,

6. karosserinummer,

7. tillstånd enligt yrkestrafiklagen (2012:210),

8. tillstånd enligt lagen (1998:492) om biluthyrning,

2

SKVFS 2017:8

9. tillstånd enligt taxitrafiklagen (2012:211),

10. taxiförarlegitimation,

11. redovisningscentraler för taxi, och

12. taxametrar.

4 § I beskattningsdatabasen får beträffande fastighetstaxering och

förberedelsearbetet inför fastighetstaxering bl.a. behandlas uppgifter

om

1. innehållet i fastighetsdeklarationer samt vad som i övrigt

inhämtas med stöd av fastighetstaxeringslagen (1979:1152),

2. tidigare och nuvarande ägare, köpeskilling i förekommande fall,

taxeringsuppgifter,

överlåtelsedatum,

sättet

för

överlåtelse,

identifikationsuppgifter

beträffande

värdeområden

och

prisutvecklingsområden samt vad som i övrigt inhämtas med stöd av

19 kap. 8 § fastighetstaxeringslagen,

3. vad som behövs till ledning för fastighetstaxeringsarbetet från

Jordbruksverket och Skogsstyrelsen,

4. vad som inhämtas med stöd av 18 kap. 11–12 §§ fastighets-

taxeringslagen, och

5. innehållet i Lantmäteriverkets Geografiska Sverigedata.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 oktober 2017.

På Skatteverkets vägnar

INGEMAR HANSSON

Jonas Grönkvist

(Rättsavdelningen, enhet 3)