SOSFS 2008:18

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård

författningssamling

Socialstyrelsens

Psykiatrisk tvångsvård

och rättspsykiatrisk vård

SOSFS 2008:18 (M)

Föreskrifter och allmänna råd

SOSFS kan beställas från Socialstyrelsens kundtjänst, 120 88 Stockholm,

fax 08-779 96 67, e-post socialstyrelsen@strd.se

ISSN 0346-6000 Artikelnr 2008-10-18

Tryck: Edita Västra Aros, Västerås 2008

I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens

föreskrifter och allmänna råd.

• Föreskrifter är bindande regler.

• Allmänna råd innehåller rekommendationer om hur en författning kan

eller bör tillämpas och utesluter inte andra sätt att uppnå de mål som avses

i författningen.

Socialstyrelsen ger årligen ut en förteckning över gällande föreskrifter

och allmänna råd.

SOSFS

2008:18 (M)

Utkom från trycket

den 23 september 2008

Socialstyrelsens författningssamling

Ansvarig utgivare: Chefsjurist Nils Blom

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd

om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk

vård;

beslutade den 19 augusti 2008.

Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd av 14 och 16–19 §§ för-

ordningen (1991:1472) om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk

vård samt 2 § 1 och 3 § 1 förordningen (1985:796) med vissa bemyn-

diganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m. och beslu-

tar följande allmänna råd.

1 kap. Tillämpningsområde och definitioner

1 § Dessa föreskrifter ska tillämpas på sådan vård som ges med stöd

av lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård och lagen (1991:1129)

om rättspsykiatrisk vård.

2 § Följande begrepp och termer används i dessa föreskrifter och all-

männa råd:

chefsöverläkare

läkare som har ansvaret för ledningsuppgifter

som rör psykiatrisk tvångsvård och har specia-

listkompetens inom någon av de psykiatriska

specialiteterna

sjukvårdshuvudman landsting eller kommun (som inte ingår i ett

landsting) som driver sjukvårdsinrättningar

verksamhetschef

befattningshavare som svarar för verksamhe-

ten

vårdgivare

statlig myndighet, landsting och kommun i frå-

ga om sådan hälso- och sjukvårdsverksamhet

som myndigheten, landstinget eller kommunen

har ansvar för (offentlig vårdgivare) eller an-

nan juridisk person eller enskild näringsidkare

som bedriver hälso- och sjukvårdsverksamhet

(privat vårdgivare)

3

4

SOSFS

2008:18

2 kap. Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet

1 §

Bestämmelser om ledningssystem finns i Socialstyrelsens före-

skrifter (SOSFS 2005:12) om ledningssystem för kvalitet och patient-

säkerhet i hälso- och sjukvården.

Vårdgivarens ansvar

2 § Vårdgivaren ska ge skriftliga direktiv och säkerställa att lednings-

systemet för kvalitet och patientsäkerhet innehåller rutiner som säker-

ställer att psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård ges i över-

ensstämmelse med lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård res-

pektive lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård.

Verksamhetschefens ansvar

3 § Verksamhetschefen ska fastställa ändamålsenliga rutiner och för-

dela ansvaret för den psykiatriska tvångsvården och den rättspsykia-

triska vården. Rutinerna och ansvarsfördelningen ska dokumenteras.

4 §

Verksamhetschefen ska ansvara för att det finns rutiner som sä-

kerställer att inskränkningar i en patients rätt att

1. inneha viss egendom,

2. ta emot eller skicka försändelser,

3. ta emot besök, och

4. använda telefon eller med andra tekniska hjälpmedel kontakta ut-

omstående

endast görs med stöd av lag.

5 § Verksamhetschefen ska fortlöpande följa upp att vården ges i

överensstämmelse med lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

och lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård. Uppföljningen ska sä-

kerställa att patienternas inflytande och lagstadgade rättigheter i vår-

den tillgodoses samt att andra personers säkerhet och fysiska eller

psykiska hälsa inte riskeras. Vid uppföljningen ska beaktas att verk-

samhetens ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet har getts

en sådan utformning att användningen av tvångsvård och tvångsåtgär-

der begränsas.

Vid uppföljningen av den rättspsykiatriska vården ska, vad gäller

en patient som ges vård enligt 31 kap. 3 § brottsbalken med beslut om

särskild utskrivningsprövning, det särskilt beaktas vilken effekt vår-

den har haft på patientens benägenhet att återfalla i brottslighet av all-

varligt slag.

Verksamhetschefen ska även, som ett led i uppföljningen, se till att

verksamheten regelbundet granskas för att säkerställa att kraven i för-

sta stycket är tillgodosedda. Granskningen ska utföras av någon annan

än företrädare för verksamheten eller dess sjukvårdshuvudman.

5

SOSFS

2008:18

3 kap. Vården

Vissa tvångsåtgärder

1 § Innan ett beslut om intagning har fattats får inte en patient ges

långtidsverkande depåläkemedel.

2 § Innan ett beslut fattas om fastspänning med bälte eller liknande

anordning, enligt 19 § andra stycket lagen (1991:1128) om psykiatrisk

tvångsvård och 8 § lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, under

längre tid än fyra timmar ska den beslutande läkaren själv undersöka

patienten.

Innan ett beslut fattas om avskiljning under längre tid än åtta tim-

mar, enligt 20 § första och andra stycket lagen om psykiatrisk tvångs-

vård och 8 § lagen om rättspsykiatrisk vård, ska den beslutande läka-

ren själv undersöka patienten.

Vårdplanering

3 § Vårdplaneringen enligt 16 § lagen (1991:1128) om psykiatrisk

tvångsvård och 6 § andra stycket lagen (1991:1129) om rättspsykia-

trisk vård ska inledas i anslutning till beslutet om intagning. Vårdpla-

nen ska ligga till grund för behandlingen av patienten i det akuta ske-

det efter intagningen och innehålla huvuddragen i planeringen av den

fortsatta vården.

Vårdplanen ska omprövas så snart det finns ett underlag för att fast-

ställa en sådan för den fortsatta vården.

4 §

Patientens delaktighet i och inflytande över vården ska tillgodoses

i vårdplaneringen.

Om det inte är möjligt att upprätta vårdplanen i samråd med patien-

ten, ska orsaken till detta anges i planen.

5 § Vårdplanen ska ge en samlad bild av patientens medicinska, psy-

kologiska och sociala behov. Vidare ska målen för de behandlingsåt-

gärder och andra insatser som behövs för att syftet med tvångsvården

ska kunna uppnås framgå av planen.

För en patient som ges rättspsykiatrisk vård enligt 31 kap. 3 §

brottsbalken med beslut om särskild utskrivningsprövning ska det av

vårdplanen framgå vilka insatser som planeras för att patienten inte

ska återfalla i brottslighet.

Om en patient har behov av insatser från socialtjänsten, den kom-

munala hälso- och sjukvården, primärvården eller den psykiatriska

öppenvården, ska vårdplanen upprättas i samråd med dessa. Vårdpla-

nen ska innehålla planerade insatser och formerna för samverkan.

6 § Chefsöverläkaren ska ansvara för att en vårdplan upprättas, följs

upp och omprövas av en läkare med kompetens och erfarenhet för

uppgiften.

6

SOSFS

2008:18

Tillstånd för vistelse utanför sjukvårdsinrättningen

7 § Om en patient på egen hand ska vistas utanför vårdavdelningen

men inom sjukvårdsinrättningens område ska chefsöverläkaren, i de

fall patienten ges psykiatrisk tvångsvård eller rättspsykiatrisk vård en-

ligt 31 kap. 3 § brottsbalken utan beslut om särskild utskrivningspröv-

ning, ange det område som tillståndet avser.

8 § Ett tillstånd för vistelse utanför sjukvårdsinrättningens område,

enligt 25 § lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård och 9–11 §§

lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, får ges dels för ett visst

tillfälle och viss tid (timmar eller dagar), dels för återkommande till-

fällen och viss tid.

Om det finns särskilda skäl, får ett tillstånd för vistelse utanför sjuk-

vårdsinrättningens område ges för längre tid, dock högst fyra veckor.

Allmänna råd

Särskilda skäl kan vara att patienten behöver en längre utslussning

till ett eget eller särskilt boende eller för studier, arbete eller någon

annan sysselsättning.

Samordnad vårdplanering vid öppen psykiatrisk tvångsvård och

öppen rättspsykiatrisk vård

9 §

Patientens delaktighet i och inflytande över vården ska tillgodoses

i den samordnade vårdplaneringen.

Om det inte är möjligt att upprätta den samordnade vårdplanen i

samråd med patienten, ska orsaken till detta anges i planen.

När det inte finns behov av insatser från socialtjänsten eller om pa-

tienten inte önskar sådana insatser, ska detta framgå av den samord-

nade vårdplanen.

Allmänna råd

Upprättandet av den samordnade vårdplanen bör göras i samråd

med patientens närstående, om det inte bedöms olämpligt.

10 § Chefsöverläkaren vid den sjukvårdsinrättning där patienten är

inskriven ska ansvara för uppföljningen av den samordnade vårdpla-

neringen.

Chefsöverläkaren ska ha en sådan kontakt med berörda instanser

inom den öppna hälso- och sjukvården och socialtjänsten avseende

patientens situation att frågan om återintagning till sluten vård eller

vårdens upphörande kan prövas fortlöpande.

11 § I den uppföljning som ska fogas till ansökan om fortsatt öppen

psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård enligt 9 § la-

gen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård respektive 12 a § lagen

(1991:1129) om rättspsykiatrisk vård ska det särskilt redogöras för vil-

7

SOSFS

2008:18

ka insatser som har genomförts i enlighet med den samordnade vård-

planen och vilken verkan dessa har haft.

Om beslut om återintagning enligt 26 a § lagen om psykiatrisk

tvångsvård eller 3 c § lagen om rättspsykiatrisk vård har fattats och

patienten inom fyra dagar har återgått till öppen psykiatrisk tvångs-

vård respektive öppen rättspsykiatrisk vård, ska uppgifter om sådana

beslut framgå av uppföljningen.

När det gäller en patient som ges rättspsykiatrisk vård enligt 31 kap.

3 § brottsbalken med beslut om särskild utskrivningsprövning ska det

dessutom anges vilka insatser som har genomförts för att motverka åter-

fall i brottslighet av allvarligt slag. Vidare ska de ytterligare insatser som

bedöms nödvändiga anges samt om föreskrivna villkor bör ändras.

4 kap. Övriga bestämmelser

Vårdintyg

1 § I Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:29) om utfärdande av

intyg inom hälso- och sjukvården m.m. ges bestämmelser om de lä-

karintyg som avses i 4 och 11 §§ lagen (1991:1128) om psykiatrisk

tvångsvård och 5 § lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård.

Överlåtelse av chefsöverläkarens uppgifter

2 § Om en chefsöverläkare uppdrar åt en annan läkare att fullgöra

uppgifter som ankommer på chefsöverläkaren och då finner att det

inte är möjligt att upprätthålla kravet på specialistkompetens vid enhe-

ten, får han eller hon, vad avser de uppgifter som anges i 39 § 1–10

lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård och 23 § 1–10 lagen

(1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, för en viss patient lämna ett så-

dant uppdrag åt en legitimerad läkare som genomgår specialiserings-

tjänstgöring inom någon av de psykiatriska specialiteterna och som

har fullgjort praktisk tjänstgöring inom verksamhetsområdet motsva-

rande ett och ett halvt års heltidstjänstgöring.

I övriga fall prövar Socialstyrelsen frågan om undantag från kravet

på specialistkompetens. Ansökan om ett sådant undantag ska skickas

till Socialstyrelsens tillsynsenhet i respektive region.

Biträde av polismyndighet

3 § Polishandräckning enligt 47 § andra stycket 1 lagen (1991:1128)

om psykiatrisk tvångsvård får begäras endast när det av omständighe-

terna framgår att den enskilde håller sig undan eller inte frivilligt går

med på en undersökning för vårdintyg. Om det är möjligt och bedöms

lämpligt, ska undersökningen utföras där den enskilde vistas.

Allmänna råd

Ett beslut om omhändertagande enligt 4 § andra stycket lagen om

psykiatrisk tvångsvård bör övervägas före begäran om polishand-

8

SOSFS

2008:18

räckning enligt 47 § andra stycket 1 lagen om psykiatrisk tvångs-

vård.

4 § Innan polishandräckning enligt 47 § andra stycket 2 lagen

(1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård begärs ska läkaren, om det be-

döms lämpligt, försöka övertala patienten att frivilligt inställa sig på

den sjukvårdsinrättning där frågan om intagning ska prövas.

När chefsöverläkaren vid den sjukvårdsinrättning där frågan om

intagning ska prövas begär biträde av en polismyndighet enligt 47 §

andra stycket 2 lagen om psykiatrisk tvångsvård för att föra patienten

till sjukvårdsinrättningen sedan ett vårdintyg har utfärdats, ska han

eller hon ha tillgång till intyget eller en kopia av det.

5 § Polishandräckning enligt 47 § andra stycket35 lagen (1991:1128)

om psykiatrisk tvångsvård eller 27 § lagen (1991:1129) om rättspsykia-

trisk vård får begäras endast när det av omständigheterna framgår att

patienten inte frivilligt har för avsikt att återkomma till vårdinrätt-

ningen.

6 § I en begäran om polishandräckning ska det anges vilken av punk-

terna i 47 § lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård eller 27 § la-

gen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård som avses.

Underrättelse om beslut om tvångsåtgärder

7 § Chefsöverläkaren ska på blanketten SoSB 44515 (bilaga 1) full-

göra underrättelseskyldigheten enligt 19 § tredje stycket lagen

(1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård eller 8 § första stycket lagen

(1991:1129) om rättspsykiatrisk vård i de fall då en patient ska hållas

fastspänd med bälte eller en liknande anordning under en längre tid än

fyra timmar.

Chefsöverläkaren ska på blanketten SoSB 44515 (bilaga 1) fullgöra

underrättelseskyldigheten enligt 20 § tredje stycket lagen om psykia-

trisk tvångsvård eller 8 § första stycket lagen om rättspsykiatrisk

vård.

Chefsöverläkaren ska på blanketten SoSB 44525 (bilaga 2) fullgöra

underrättelseskyldigheten enligt 22 b § andra stycket lagen om psy-

kiatrisk tvångsvård eller 8 § första stycket lagen om rättspsykiatrisk

vård.

Blanketterna ska skickas till Socialstyrelsens tillsynsenhet i res-

pektive region.

Hemsändande av utländska patienter

8 § Chefsöverläkaren ska informera en patient som är utländsk med-

borgare, och som vårdas enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk

tvångsvård, om att Socialstyrelsen enligt 12 § förordningen (1991:1472)

om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård på patientens be-

gäran kan besluta att han eller hon ska sändas hem.

9

SOSFS

2008:18

9 § En chefsöverläkares begäran, enligt 12 § första stycket förord-

ningen (1991:1472) om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk

vård, om att Socialstyrelsen ska besluta att sända hem en patient som

är utländsk medborgare ska vara skriftlig. Av begäran ska det framgå

att patienten kan tas emot i sitt hemland och kan antas få tillfredsstäl-

lande vård där. De handlingar som ska bifogas begäran är

1. en kopia av patientens journal,

2. kopior av domar som har meddelats av länsrätten,

3. uppgifter om den vårdinrättning i hemlandet där patienten ska vår-

das,

4. en redovisning av patientens inställning till att bli hemsänd inklu-

sive uppgift om eventuell fast anknytning till Sverige, och

5. ett medgivande från Migrationsverket att patienten får sändas hem

i de fall patienten uppger att han eller hon är politisk flykting.

Vårdinrättningar för tvångsvård i vissa fall

10 § Sjukvårdshuvudmannens ansökan om tillstånd, enligt 15 § andra

stycket lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, att för vården få

använda en annan vårdinrättning än en sådan som drivs av huvud-

mannen ska innehålla uppgifter om den

1. patient som ansökan avser,

2. vårdinrättning som ansökan avser,

3. vårdgivare som driver vårdinrättningen, och

4. läkare som där avses fullgöra chefsöverläkarens uppgifter.

1. Denna författning träder i kraft den 1 september 2008.

2. Genom författningen upphävs Socialstyrelsens föreskrifter och all-

männa råd (SOSFS 2000:12) om psykiatrisk tvångsvård och rätts-

psykiatrisk vård.

Socialstyrelsen

LARS-ERIK HOLM

Lena Jensen

(Hälso- och sjukvårdsavdelningen)

10

SOSFS

2008:18

Underrättelse om beslut om fastspänning

med bälte eller avskiljande

enligt 19 och 20 §§ lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård (LPT)

och 8 § första stycket lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård (LRV)

Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet i

.......................................................................................................................

Sjukvårdsinrättning

Namn

Avdelning

Utdelningsadress

Telefon (inkl. riktnummer)

Postnummer

Postort

E-postadress

SoSB 44515 2008-09 stbe

Patient

Personnummer

Vård med stöd av

6 b § LPT

11 § LPT

5 § LRV

7 § LRV

Komplettering (fyll i ny rapportblankett och markera med kryss om fastspänning eller avskiljande pågått längre tid än 72 timmar)

Åtgärden inleddes och avslutades

Undersökning genomförd av beslutande läkare

Datum och klockslag – datum och klockslag

Datum och klockslag

Beslut om fastspänning med bälte längre tid än fyra timmar ( 19 § LPT / 8 § LRV )

Grund för beslutet

Hur uppstod situationen?

Varför var mindre ingripande åtgärder inte tillräckliga?

Vari bestod den omedelbara faran?

Vari bestod det synnerliga skäl som motiverade att fastspänningen skulle överstiga fyra timmar?

Bilaga 1

11

SOSFS

2008:18

Beslut om avskiljande längre tid än åtta timmar ( 20 § LPT / 8 § LRV )

Grund för beslutet

Hur uppstod situationen?

Varför var mindre ingripande åtgärder inte tillräckliga?

På vilket sätt försvårade patienten allvarligt vården av de andra patienterna?

Vari bestod det synnerliga skäl som motiverade att avskiljandet skulle överstiga åtta timmar?

Beslutsfattarens underskrift

Datum

Namn

Befattning

Namnförtydligande

SOSFS

2008:18

SoSB 44525 2008-09 stbe

Underrättelse om beslut om inskränkning

i patients rätt att använda elektroniska

kommunikationstjänster samt övervakning

av försändelser från en patient

enligt 22 b § andra stycket lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

(LPT) och 8 § första stycket lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård

(LRV)

Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet i

.......................................................................................................................

Sjukvårdsinrättning

Namn

Avdelning

Utdelningsadress

Telefon (inkl. riktnummer)

Postnummer

Postort

E-postadress

Patient

Personnummer

Vård med stöd av

LPT

LRV

Beslut

Inskränkning i en patients rätt att använda elektroniska

kommunikationstjänster (20 a § LPT/8 § LRV)

Giltighetstid (år månad dag – år månad dag)

Övervakning av försändelser från en patient (22 a § LPT/8 § LRV) Giltighetstid (år månad dag – år månad dag)

Grund för beslutet/-en

På vilket sätt är beslutet om inskränkning respektive övervakning nödvändigt med hänsyn till vården eller rehabiliteringen av patienten eller för

att undvika att någon annan lider skada?

Varför var mindre ingripande åtgärder inte tillräckliga?

Beslutsfattarens underskrift

Datum

Namn

Befattning

Namnförtydligande

Bilaga 2