SOU 1981:51

Den svenska psalmboken

Den svenska

psalmboken

BETANKANDE AV 1969 ÅRS PSALMKOMMITTE

[änndå

FÖRSLAG TILL PSALM ER OCH VISOR, DEL 2.

Den svenska

psalmboken

V969R PALS

Bamdä

FÖRSLAG TILL PSALM ER OCH VISOR, DEL 2.

592595

& Statens offentliga utredningar w ååå] 1981 :51 & Kommundepartementet

Den svenska psalmboken

Band 3 Förslag till Psalmer och Visor, del 2

Betänkande av 1969 års psalmkommitté

Stockholm 1981

Omslag Jan Bohman Jernström Offsettryck AB

ISBN 91-38-06425-1 ISSN 0375-250X

Gotab, Stockholm 1981

© Upphovsrätten tillkommer upphovsmannen eller den till vilken upphovsrätten övergått.

Psalmer och visar del 2 3

sättning på Psalmer och visor 76, tillägg till Den svenska psalm— boken, del 1.

Kommittén har i SOU 1981:49, band 1 av detta betänkande, kap 4, närmare redovisat sitt arbete med förslaget till Psalmer och vi— sor del 2 och de överväganden som ligger bakom detta. Vidare kan hänvisas till förordet till Psalmer och visor 76. Vad kommittén där anför beträffande motiv och motivkretsar, språk, musik och användning äger sin tillämpning också på stora delar av före— liggande tilläggsförslag.

Nya kategorier av sånger i förhållande till Psalmer och visor 76 representeras främst av förslagen till förrättningspsalmer, psal— tarpsalmer och nytestamentliga cantica samt sånger med text på främmande språk.

Förrättningspsalmerna har tagits fram bl a i nära samverkan med 1968 års kyrkohandbokskommitté och efter en grundlig inventering av svenskt och utländskt material. Kommittéerna har strävat ef— ter så stor samstämmighet som möjligt på de punkter där liturgi och församlingssång särskilt nära griper in i varandra. Så har t ex vissa motiv som är karakteristiska i kyrkohandbokskommitténs förslag till olika ritual också lyfts fram i sångtexterna. För- rättningarna eller de kyrkliga handlingarna, som de benämns av kyrkohandbokskommittén — når större delen av vårt folk. Detta har medfört att kommittén strävat efter stor bredd i sitt val av text och musik.

Genom förslagen till psaltarpsalmer och cantica har kommittén knutit an till en strävan inom många kyrkor världen över att ta upp vad man antar har varit en ursprunglig musikalisk gudstjänst— praxis. Också arbetet med detta urval har föregåtts av en omsorgs— full inventering. Texterna har i de flesta fall nyöversatts av översättningsenheten för Gamla testamentet inom bibelkommissio- nen. SOU 1981:51 FÖRORD Psalmer och visor del 2 är psalmkommitténs förslag till en fort- l | l

; Psaltarpsalmerna består av ett omkväde samt psalmtexten. Utföran- det tillgår så, att omkvädet presenteras för församlingen av en försångare eller kör. Församlingen upprepar därefter omkvädet. Så vidtar recitationen av psalmen med församlingens sjungna om— kväde efter varje eller varannan vers.

4 Psalmer och visar del 2 SOU 1981:51

Till samma genre som psaltarpsalmerna brukar räknas de tre ny— testamentliga cantica, dvs sv ps 610—612, som har samma poetiska form som psaltarpsalmerna. Här har medtagits Marias och Simeons lovsånger i bibelkommissionens nyöversättning.

Förslaget upptar också några sånger med text på främmande språk. Det gäller sex negro spirituals och fem danska resp norska psal— mer.

Några av sångerna i föreliggande förslag utgörs av sådana som ingick i SOU 197523, Psalmer och visor, och som på förslag av 1975 års kyrkomöte återhänvisades till psalmkommittén för ytter— ligare bearbetning.

l Dispositionen följer Psalmer och visor 76 med de tillägg som be— j tingas av att nya sångkategorier tillkommit. Under huvudrubriken * Kyrkan har sålunda förrättningspsalmerna tagits upp med sina eg— na underrubriker. För begravningspsalmerna hänvisas dock till rubrikerna Livets gåva och gräns resp Himlen. Psaltarpsalmerna och sångerna med text på andra språk har sammanförts till egna avdelningar för att de skall vara lätta att hitta.

Förslaget avslutas med en avdelning läsepsalmer. Det handlar in— , te denna gång, som fallet var med kommitténs föregående förslag * SOU 1975:3, om texter som saknar lämplig melodi. De här upptagna texterna är direkt avsedda för läsning i den enskilda andakten eller eljest då läst text önskas.

Texten är inte inskriven i notbilden i andra fall än när samspe— let text—notbild är så komplicerat att detta bedömts vara nöd— vändigt.

Vid vissa texter anges t ex "Engelsk text". Det betyder att den sVenska texten kan vara en översättning men också att den kan vara en i förhållande till den engelska förlagan mer eller mind— re fri tolkning.

SOU 1981:51

INNEHÅLL

TREENIGHET

FADER, SON OCH ANDE

Gud, vår Skapare och Fader

Jesus, vår Herre och Broder

Anden, vår hjälpare och tröst

ORDET KYRKAN

Enhet

Vittnesbörd-tjänst

Gudstjänsten

Dopet

751 752

753 754 755 756

757 758

759

760 761

762 763 764

765 766 767 768 769

770

771 772 773 774 775 776 777 778

Psalmer och visor del 2 5

Gud, vår Gud, vi lovar dig Jag kastar min glädje

Gud har gett åt fågeln dess vingar Låt oss glada och i tro Du är större än mitt hjärta Djupen sätter han i skälvning

Det är sant att Jesus lever Du lyssnade till fågelns rop

O Guds Ande, du som bor i

Som späda barnet dricker mjölk Bara ett ord

Än finns det en värld En enda röst I den helige Ande är vi ett

0 du som skapar rymd och jord Någon skall vaka Trånga är mänskohusen Öppna för mig din kärlek Herren,vår Gudthar rest sin tron

Se, en gåvoflod går fram

Jag tror på Gud som med sitt Ord Välsignande i dopets stund Vi tackar dig, vår Skapare Med vår glädje över livets under Ett liv ur dina händer Nu skall vårt barn bli döpt I Jesu Kristi namn vi ber Upp ur vilda, djupa vatten

6. Psalmer och visar del 2

Nattvarden

Vigseln

Begravning (se Livets gåva och gräns)

KYRKANS ÅR

Advent

Trettondagen

Jungfru Marie Bebådelsedag

Pass ionstid

Den helige Mikaels dag Alla helgons dag

De hädangångnas minne

Mot kyrkoårets slut

DAGENS OCH ÅRETS TIDER

Morgon

Under dagen

Kväll

Årstiderna

779 780 781

782 783 784

785 786

787 788

789

790 791

792 793 794 795 796

797 798

799 800

801 802 803 804

805 806

807

808 809

810

SOU 1981:51

Herren hörde bön Vi här så många med oss Jag kom inte hit för att jag tror

Vi lyfter våra hjärtan Gud skapade av jord Som mannen och kvinnan i glädje tillsammans Se,livet vill blomma Det är så ljuvligt att vara två

Se dagen är oss nära Hör du rösten

Å ,vilka stora gåvor

Var hälsad, Herrens Moder Maria gick genom törneskog

Du som i alltets mitt har ställt Dina barn har med glädje "Vaka med mig" Sträckta mellan spikar Domen över världen går

Änglar, skapelsemakter De heliga i landet

0 Gud, du som de världar ser Din frid skall aldrig vika

Han kommer, han är nära Ännu är det tidigt i världen Frälsarkrans kastad Herre, när din dag är inne

Nu är det morgon Det ljusnar sakta

Du som genom gatans trängsel

Nu sjunker bullret Gå i frid nu till din vila

Se, nu stiger solen ur havets famn

SOU 1981:51

AJT LEVA AV TRO

Stillhet—meditation

Sökande-tvivel

Skuld—förlåtelse

Tro—trygghet

Överlåtelse

Efterföljd

TILLSAMMANS I VÄRLDEN

Samhälle-arbetsliv

Fred—frihet-rättvisa

En värld—en mänsklighet

Den nya skapelsen

811 812 813 814 815 816

817 818 819

820 821 822

823 824 825 826

827 828 829

830 831

832 833 834 835

836 837 838

839 840 841

842 843

844 845 846 847 848 849 850 851

Psalmer och visar del 2 7

Vem bryter brödet Kom nära,Gud. Kom vila Ordlöst med andedräkten Det tänds ett ljus Allting vilar i ditt ögas Jag känner den

Mina döda timmar Himmelske Fader Hör oss, Gud, du själv har bett oss

Varför gick vi bort att söka Gud, du gick bort Jag skulle vilja våga tro

I Adam är vi alla ett 0 Gud, tag bort den skuld Guds källa har vatten tillfyllest Han kom från ett främmande land

Se på himlens många fåglar Gud, ditt folk är vandringsfolket Famn som bär mig

Allt jag är och har, 0 Gud Vila i din väntan

Den store mästarn kommer Tron blir befäst och stärkt Gå ifrån oss och låt oss få leva som förr Pilatus såg på fången. vem var han?

Pris vare Gud, ris vare Fadern Se, Herre, på var arbetsdag Herre, din dag var också lik

"Vi ville dej se" Faraos härar hann upp oss vid stranden Vårt fäste i all nöd är Gud

Se här bygges Babels torn Blott i det öppna

Himlen håller andan, jorden Upp, du min själ, och sjung Ett kosmos utan gräns och slut I en värld av död Guds värld är en skimrande gåva 0 låt ditt rike komma

Som ett regn, som en gråt

Tack, gode Gud, för allt

8 Psalmer och visar del 2

Hoppet

Lovsång

LIVETS GÅVA OCH GRÄNS

HIMLEN

PSALTARPSALMER OCH CANTICA

852

853

854 855 856

857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867

868

869 870 871

872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890

891 892 893 894 895 896 897 898

S(DIJ 1981:51

De skall gå till den heliga staden '

Ge Jesus äran, frälsta mänsklighet Gud, vår Gud, från fjärran land Kom folkslag och raser Guds härlighet oss styrka ger

I världar utan gräns och slut Se dödens udd är bruten Den mörka floden När jag lever har jag dig 0 livets Gud vi tackar dig Nu vilar ett hjärta Vår korta dag på jorden Jordens Gud, stjärnornas Herre Nu är livet gömt hos Gud 0 Gud du mig ej överger Trofaste Gud, som livet

Det finns ett hem långt bortom sorgens hemland Min Frälsare lever Uppå tröskeln till sitt hus Jag ska gråtande kasta mig ner

Herre, vår Gud Föraktad var han och övergiven Herren är min herde Herren är min herde Herren är min herde Låt rätten flyta fram Saliga de som har rena hjärtan Se, din konung kommer till dig Visa mig dina vägar Visa mig, Herre, din väg Alla dina ord är ande och liv Gud har inte skonat sin egen son Hos dig är livets källa vaka och bed Var mig nådig Herren kommer i sin härlighet Herre, du har varit vår tillflykt Du allena är Herren Detta är den dag som Herren

har gjort Herre, sänd ut din Ande Du öppnar din hand Du öppnar din hand Herre, vår Herre, du är vårt liv Tacka Herren, ty han är god Min hjälp kommer från Herren I dag är en Frälsare född Se, jungfrun skall föda en son Lova Herren från himmelen

SOU 1981:51 Psalmer och visor del 2 9

900 Min själ vill prisa Herrens storhet 901 Skydda oss, Herre

PSALMER PÅ DANSKA 902 Den store mester kommer

903 Det er så yndigt at fölges ad 904 Den märke nat forgangen er 905 Den store hvide flok vi se 906 I al sin glans nu stråler solen

PSALMER PÅ NORSKA 907 Herre Gud, dit dyre navn og aere 908 Gud er nådig, han vil ikke 909 Jesus, det eneste, heligste 910 Guds menighet er jordens störste under 911 En dag skal Herrens skaperdrömmer möte

NEGRO SPIRITUALS 912 He is King of kings

913 Nobody knows the trouble I've seen 914 Were you there when they crucified my Lord? 915 Lord, I want to be a Christian 916 Swing low, sweet Chariot 917 I am a poor wayfaring stranger

LÄSEPSALMER 918 Du såg mig, Gud — då blev jag född på nytt 919 Nu öppnar saknad sina öde vidder 920 nu finns bara Gud och du 921 Du sammanväver i jordens djup 922 Nu då jag är förd åt sidan 923 Du måste lyssna efter rösten 924 Vind sopar töcken i rymd

PSALMVALSLISTA FÖR PSALTARPSALMER OCH CANTICA 289

FÖRFATTARREGISTER 293

TONSÄ'TTARREGISTER 297

10 Psalmer och visar del 2

T r e e n i g h e t

GUD, VÅR GUD, Vl LOVAR DIG -3 Jes Gil—3, 7:7-17

Kor 15:55, 56 s 28'9

l. Gud, vår Gud, vi lovar dig, vi bekänner dig, 0 Herre, dig som är till evig tid tillber ändlighetens släkten. Hela jorden, hav och land, ärar, Fader vår, ditt namn.

2. Kerubim och serafim, änglar, makter sjunger evigt, ropar utan rast till dig: Helig är du, helig, helig, himlar, jord och allt som är lovar, Gud, ditt majestät.

SOU 1981:51

Latinsk text: Te Deum 400-talet Svensk text: Olov Hartman 1980 Musik: österrikisk ca l77l Sats: Harald Göransson l98l

3. Skyn av vittnen lovar dig: trons profeter och apostlar, himlaskaran klädd i vitt ur bedrövelsen förlossad. Dig bekänner fröjdefullt kyrkan hela jorden runt.

4. Dig, vår Fader, stor i nåd, ofattbar i makt och ära, och din sanne, ende Son, tillbedd intill jordens ändar och din Ande, Hjälparen, sänd till oss från himmelen.

SOU 1981:51

T r e e n i g h e t

5. Jesus, Kristus, ärans kung, evigt född av Faderns vilja att försona all vår skuld blev du mänska, född av kvinna, skydde ej det moderliv Jungfrun gav till borg åt dig.

6. Du förstörde dödens gadd, upplät Riket för de dina. Gud har givit dig all makt, platsen på sin högra sida. En gång vid din återkomst skall du döma alla folk.

7. Hjälp då dina tjänare, dem du återlöst med smärta, giv åt dem bland helgonen evig härlighet och ära. Led ditt folk, välsigna det, upphöj det i evighet.

8. Vi välsignar dig, vår Gud, varje dag du oss bereder, ropar högt ditt namn i ljus genom alla evigheter. Skydda oss av nåd i dag från att bryta mot din lag.

9. Gud, vår Gud, förbarma dig. Din barmhärtighet må konma, frälsa oss till evig tid ifrån all vår nöd och vända. Du är själv mitt fasta hopp. Amen, Herre Jesus, kom.

Psalmer och visor del 2

12 Psalmer och visar del 2

Treenighet

752 & JAG KASTAR MIN GLÄDJE

: 6, Joh l2:46 l

A

SOU 1981:51

Text: Anders Frostenson l969 Musik: Leif Strand l980

. A __ k . _il'_-_—__—_——l_—_ [_D ___—__———____—

Psalmer och visar de! 2 13

T r e e n i g h e t

S()lJ 1981 51

Min glädje är Jesus som bor i mitt

himlen. hjärta. Den klingar bland träden. Den väcker de Han skapade världen. Han föddes i sånger stallet. som sover i stenen, OCh innerst Han gav oss Guds lek och blev dödad i tingen på korset. och bor bortom döden. Och skärvor blir I ljuset han bor. Han oss söker i solar mörkret

1. Jag kastar min glädje som fåglar mot 2. i | l I som smälter tillsammans i Gud. Jag kastar min glädje som fåglar mot

och ingen är bortglömd av Gud. , himlen.

Jag kastar min glädje som fåglar mot himlen.

h 3. Min glädje jag har i den helige , Ande, ; den sorlande källan, ett språk bortom [ språken. ] Bland raserna, folken - Guds folk blir ! förenat

och drycken av plåga och salighet dricker vi alla tillsammans i Gud. Jag kastar min glädje som fåglar mot himlen.

SOU 1981:51

14 Psalmer och visor del 2

Treenighet

752 b JAG KASTAR MIN GLÄDJE

9 6 9 _|- 0 n8 09 S1| n D..—|. te Sd oe ul..| FR sg rr eo de "G A ..k t.] XS eu TM 6 4 2 1| h 0 .lu ) 61I. .I...| ... 61- m2 .1- Tig p _llA 23 VV

m ..I h t 0 m r a 1 g 20 cl

glädje som

Jag kastar min

9 d r 9. k C ua V " 8 D n 9 d "a »: t d " & ql |D P. & 9 n ..I _| k

smälter till—

som

skärvor bl ir so

Och

SOU 1981:51 Psalmer och visar del 2 15

T r e e n i g h e t

1. Jag kastar min glädje som fåglar mot 2. Min glädje är Jesus som bor i mitt himlen. hjärta. Den klingar bland träden. Den väcker de Han skapade världen. Han föddes i sånger stallet. som sover i stenen, och innerst Han gav oss Guds lek och blev dödad i tingen på korset. | och bor bortom döden. Och skärvor blir I ljuset han bor. Han oss söker i : solar mörkret som smälter tillsammans i Gud. och ingen är bortglömd av Gud. Jag kastar min glädje som fåglar mot Jag kastar min glädje som fåglar mot himlen. himlen.

3. Min glädje jag har i den helige Ande, ; den sorlande källan, ett språk bortom språken.

Bland raserna, folken - Guds folk blir förenat

, och drycken av plåga och salighet ) dricker & vi alla tillsammans i Gud.

Jag kastar min glädje som fåglar mot himlen.

16 Psalmer och visar del 2 SOU 1981:51

F a d e r, S 0 n 0 c h A n d e Gud, vår Skapare och Fader

753 GUD HAR GETT ÅT FÅGELN DESS VINGAR

Jes 40:26, Text: Anders Frostenson l958 l Joh l:9 Musik: afrikansk Rom 8:26 Sats: Per-Erik Styf l958

l. Gud har gett åt fågeln dess vingar. Gud har gett åt blommorna färgen. Gud har skapat himmelen, havet och bergen.

2 Gud har gett oss Jesus, vår Herre, han som våra synder förlåter, han som tröstar, när vi förtvivlar och gråter.

3. Gud har gett oss Anden, som hjälper, leder när i mörker vi famlar, gör oss glada när vi får vara tillsammans.

SOU 1981:51 Psalmer och visor del 2 17

F a d e r, S 0 n o c h A n d e Gud, vår Skapare och Fader

754 a LÅT OSS GLADA OCH I TRO

Engelsk text efter John Milton (l608-l674) Svensk text: Anders Frostenson l978

l Mos l:l Musik: traditionell kinesisk Ps 79:13 Sats: Harald Göransson l98l

i l. Låt oss glada och i tro 3. Han oss kallat och valt ut [ tacka Gud ty han är god. till att bli hans sändebud. i Hans barmhärtighet och nåd Hans barmhärtighet...

genom alla släkten går.

2. Han är den som med sitt ord 4. Han oss hjälper när han ser skapat himmel, hav och jord. att vi inte orkar mer. Hans barmhärtighet... Hans barmhärtighet...

5. Därför av allt hjärta nu vi tillsammans tackar Gud. Hans barmhärtighet...

18 Psalmer och visar del 2 SOU 1981:51

F a d e r, S 0 n 0 c h A n d e Gud, vår Skapare och Fader

754 b LAT OSS GLADA OCH I TRO

Engelsk text efter John Milton (l608—l674) Svensk text: Anders Frostenson l978

1. Mos l:l Musik: John Antes (l740—18ll) PS 79113 Sats: John Wilkes (l785—l869)

1. Låt oss glada och i tro 3. Han oss kallat och valt ut tacka Gud ty han är god. till att bli hans sändebud. Hans barmhärtighet och nåd Hans barmhärtighet . genom alla släkten går.

2. Han är den som med sitt ord 4. Han oss hjälper när han ser skapat himmel, hav och jord. att vi inte orkar mer. Hans barmhärtighet ... Hans barmhärtighet ...

5. Därför av allt hjärta nu vi tillsammans tackar Gud. Hans barmhärtighet ...

SOU 1981:51 Psalmer och visor del 2 19

F a d e r, 5 o n 0 c h A n d e Gud, vår Skapare och Fader

755 a DU ÄR STÖRRE ÄN MITT HJÄRTA

Joh 3:20 Text: Kerstin Anér l946

v l l v 3 Jes 49zl4—l5 Musik: Roland Forsberg l98l

i l l. Du är större än mitt hjärta, 2. Mig blir aldrig svaret givet, ! du som allting kan och vet, Vintergatans losenord, " du som har i dina händer den materias namn ar okant _ ! Vintergatans hemlighet, av vars kraft jag Sjalv ar gJOFda * du som skapade atomen, och jag famlar med min karlek du som sprängde solens skal, som jag famlar med mitt vett - världen, den omätligt djupa, blint jag måste tro på livet mäter du med lag och tal. och på dig, som ingen sett-

20 Psalmer och visar del 2 SOU 1981:51

F a d e r, S 0 n 0 c h A n d e Gud, vår Skapare och Fader

3. Dagen dör och mörkret stiger. Jag är ensam, du är stor. Om du talar eller tiger

är du nära, som en mor.

Ej på mina svaga böner eller tvivel vilar du,

som är större än mitt hjärta, som är evig; som är nu.

1.

0.4 5... : md- om 51 to mn: Wer n:o: ti: cum & rb:- rb ma r..... 0—3. Han m:" :a) vrf »:

Q. : m 0 E! :* o: 's ... Q. ... = n: =" m: : D. ('D _! 5 O.. 9): C (.,. '” '8 .; 5 0. C 9) __| 3 _» (D ('|' & _|. 5 —-l LO :» LO :? 9) O 3 (') :" O O (1- =" 9) —' ( - ('D (_, ( Q): 1 _: G. ('D 3 0 D. ('D 3 O 3 CD: (+ _: _|. GO d- 0. (_|. C "U Q) ». Q. : m 0 5 U) "o *; n:: : ca 0. (D m 0 _. (D : w vi 7? m _. ..

Du är större än mitt hjärta, 2. Vintergatans lösenord

Mig blir aldrig svaret givet,

&

den materias namn är okänt

och jag famlar med min kärlek som jag famlar med mitt vett - blint jag måste tro på livet och på dig, som ingen sett av vars kraft jag själv är gjord 9

V V

l l Joh 3:20 3 Jes 49zl4 -15

Text: Kerstin Anér 1946 Musik: Göte Strandsjö 1979

755 b DU ÄR STÖRRE ÄN MITT HJÄRTA F a d e r,

5 o n 0 c h A n d e

Gud, vår Skapare och Fader

S(DIJ 1981:51 Psalmer och visor del 2 21

S 0 n o c h 3

A n d e är du nära eller tvivel vilar du,

Ej på mina svaga böner

, som en mor. som är evig; som är nu.

Om du talar eller tiger som är större än mitt hjärta, Jag är ensam, du är stor.

Dagen dör och mörkret stiger.

Gud, vår Skapare och Fader

22 Psalmer och visar del 2 SOU 1981:51

Psalmer och visar del 2 23

F a d e r, S 0 n o_c h A n d e Gud, vår Skapare och Fader S()IJ 1981 51 Zäé DJUPEN SÄTTER HAN I SKÄLVNING |

Text: Artur Lundkvist, efter ett avsnitt i "Agadir”, 1961 v l Job 41:42 Bearbetning: Anders Frostenson 1970 v 2 Apg 17:28, Ef 1:23 Musik: Sven-Eric Johanson 1971

1 1. Djupen sätter han i skälvning. ; All vår säkerhet bryts ner som

' halmstrån. ' Visar han sin makt över världen » finns ej annan hjälp mot Gud än Gud.

2. Ensam bär hans vilja allting mera näää oss än luft och vatten, tränger in i allt. Varför söka honom som omsluter, fyller allt?

3. Vi har blott att överlämna oss - ej vilja annat än hans vilja och hans kärlek alltid densamma, ofrånkomlig och mot alla vänd.

24. Psalmer och visor del 2

F a d e r, S 0 n 0 c h 757 DET ÄR SANT ATT JESUS LEVER

Joh 14:15-19

1. Det är sant att Jesus lever, att Han är vår Broder här, att för dig och mig Han beder i en ond och vilsen värld.

2. Det är sant att Jesus ser mig,

fast Han själv osynlig är, vad som än i världen sker mig, hela tiden är Han där.

A n d e

SOU 1981:51

Jesus, vår Herre och Broder

Text: Bo Setterlind Musik: Roland Forsber

3. Det är sant att Jesus lider, att Han själv vår börda bär, Han är Livet, Han är Friden i en tom och galen värld.

4. Det är sant att Jesus giver allt för intet på vår färd, det är sant att Jesus lever, att Han är vår broder här.

1971 9 1971

SOU 1981:51 Psalmer och visor del 2 25

F a d e r, S 0 n 0 c h A n d e 752 DU LYSSNADE TILL FAGELNS ROP

v 1-4 Matt 14:20, v 1 Matt 6:26, 16:1-3 v 2 Joh 1:39, 13:34, Matt 26:52, v 3 Joh 15:13-15, Matt 12:50, v 4 Luk 5:4, Matt 24:32-33

Jesus, vår Herre och Broder

Fransk text: Didier Rimaud.l970 Svensk text: Anders Fröstenson

1976

Musik: Jo Akepsimas 1970

£3*;_____,-—f'

. | | | i &

1. Du lyssnade till fågelns rop, 3. såg blommorna i mark och skog. Du himmelrikets tecken såg i brandröd sky och mörka moln. Refr: Ja mer, långt mer, du är Guds egen Son, ger bröd ur Guds förråd och alla mättnad får. Du är Guds egen Son, ger bröd ur Guds förråd och alla mättnad får.

2. Du sa till några: kom följ med. Du sjöng om kärlek och om fred. Den dag skall komma, sade du, då alla vapen bryts itu. Refr: Ja mer, långt mer...

Du lekte med i barnens lek, du aldrig dina vänner svek. Du levde i ett syskonskap, där allt blev delat: pengar, mat. Refr: Ja mer,långt mer...

4. Du fiskarna i djupen såg, sa: kasta nu ut näten där, såg fikonträdet gå i knopp: snart är Guds rikes sommar här! Refr: Ja mer, långt mer._

26. Psalmer och visar del 2

F a d e r, 5 o n 0 c h

162 0 GUDS ANDE, DU SOM BOR I

1. 0 Guds Ande, du som bor i ljus som inget öga såg, Ande, som i tidens början över kaosnatten låg, 0 Guds Ande, du som löser oss ur stoftets, dödens tvång, du är livet, morgonglöden, är vår glädje och vår sång.

A n d e

Anden, vår hjälpare

SOU 1981:51

och tröst

Text: Anders Frostenson 1976 Musik: nederländsk ca 1700 Sats: Harald Göransson 1981

2. 0 Guds Ande, du som lever i din kyrka, är dess liv, du som genom all vår strävan skapar något som förblir, o Guds Ande, du som föder i oss Jesu sinnelag, vi av glädje flödar över, tackar dig var nyfödd dag.

SOU 1981:51 Psalmer och visar del 2 27

3. 0 Guds Ande, hör oss, gör oss till det tempel där du bor. Du som prövar och rannsakar, gör vår ångest till ditt rop. 0 Guds Ande, du förenar oss som från varann kom bort, Led oss, ge en tro som längre än vår blick och tanke når.

Ordet 169 SOM SPÄDA BARNET DRICKER MJÖLK

55:10-11 Text: Britt G Hallqvist 1977 11:43-44 Musik: Conrad Baden 1979

l 1 , 1. Som späda barnet dricker mjölk, 3. Som natt mot gryning sträcker sig, I som fågeln tar emot ett frö som blomman vecklar ut sin kalk för livets skull, i soluppgång, Herre, låt oss ta emot ditt ord. Herre, låt oss ta emot ditt ord. 2. Som torra marken dricker regn, 4. Som fången mot sin frihet går, som jorden tar emot sin sådd som vännen tar emot sin vän och gömmer den, med öppen famn, Herre, låt oss ta emot ditt ord. Herre, låt oss ta emot ditt ord.

5. 0 Gud, nu väntar vi på dig. Ditt ljus, din sanning söker vi för livets skull. Herre, låt oss ta emot ditt ord.

28 Psalmer och visar del 2 SOU 1981:51

0 r d e t Zél_ BARA ETT ORD

v 1 Matt 4:18-22 v 2 Matt 8:8, 13 v 3 2 Mos 16:12 f, Matt 14:13f, 2 Mos 1716, Joh 19:34, 4:14 Text: Anders Frostenson, l969,80 v 4 Joh ll, 5:28-29 Musik: Roland Forsberg 1974

D" HM? Dm Am? Du Am." Samm:

1. Bara ett ord 3. Bara ett ord och de lämnade allt. och den sjuke blev frisk, Till stad efter stad förlamningen bröts, apostlarna bar det bundna blev löst Guds budskap i främmande länder. och livet gavs åter till livet. 2. Bara ett ord 4. Bara ett ord och frestaren vek. så gick Lasarus ut Vi honom ej mer, från mörker till ljus. Men Herren vår Gud, Ur gravarnas djup skall tillbe och honom blott tjäna. en gång skall vi ropas av Ordet.

5. Himmel och jord skall förgås, men Guds ord förblir och ger liv, och världar vi än ej anat skall stiga mot ljuset.

SOU 1981:51 Psalmer och visar del 2 29

K y r k a n Enhet

& ÄN FINNS DET EN VÄRLD

v 1 1 Mos 3 v 2 Fil 2:7 f v 3 Matt 28:18—20 v 4 Rom 11:15—18 v

v

5 Joh l7 Text: Olov Hartman 1980 6 2 Pet 3:10-13 Musik: sv koralen 332

l. Än finns det en värld. Den lever trots makter av död och fördärv. Ty Ordet blev motsagt, Guds skapelseord, och redan satt yxan i livsträdets rot, men räddningen sändes oss ovanifrån: Guds enfödde Son.

, 2. I tjänargestalt kom Ordet till oss och försonade allt, steg ner i vår skuld och vårt lidandes djup och älskade världen tillbaka till Gud. Det brustna blev helt i hans kärlek till oss på Golgata kors.

' 3. Apostlar gick ut

med budskap till folken att Kristus är Gud. De lade ett hav mellan makternas hot och livet i tro på Guds mäktiga Ord: ur döpelsens hav steg en mänsklighet fram i tro på hans namn.

4. Att leva av tro är grenarnas liv från Olivträdets rot, att bära ett ok i sitt jordiska kall men själv vara buren av den som bär allt , och svara på åklagarmakternas dom försoningens ord.

5. Guds offrade Lamm ges ut för oss alla som Herren har sagt, att världen må leva och syndare tro f och förbönen omsluta himmel och jord. 1 Av änglars och människors bön i hans namn i står jordkretsen fast.

i 6. En ångest går fram

och ofreden rister i livsträdets stam. Då kallar Guds Ande de kristna till bot att bedja sig samman att världen må tro. 0,1yft i vår söndrings och vilsenhets natt försoningens kalk.

5 .. e _/ & .m 90 7 W,. E 19 U )nl .L 0 70. t S 05.0 5 1n.J .1 95 F .td K dsn . (oa u m Tr S 0 SFt & n . U 5 J O . ..iS h . tre ? . g aet ..ag..ln ndö n å gnG rå....S IA _OSV .. h S rlk Shd et.—l ..ldcu tXS VUOG Hem thr T SFSÖ "m.moin nmla 1 eorl Dmuaa hnh . aC ZIHO . a , 59 ? en 6 då t äS S __| Ö 95 ? d nu S EG & ..1 mm... .1 . ååhgg mS nn 2 håå YSCSS .de UWO SS d tGrdd r S ouu 0 T. ”O_YGG .S 5 ? t W 0 9 rr R mamma ." h C A nSd 0 % eanaa 11 W n E ndnall m & N vaaa [ EL hhh m k .nCCC D.. F 16000 y 3 0 6 3 K 7

SOU 1981:51

32 Psalmer och visor del 2

Enhet

K y r k a n

1 DEN HELIGE ANDE ÄR VI ETT

764

Musik: Peter Scholtes (1928— ) Harald Göransson l98l Engelsk text: Peter Scholtes Svensk text: Eva Norberg 1979 Sats:

Joh 17:21-23 Apg 2:44, 4:32

sus blir

så att

:

jord

ml å V 80 p

&

jord

rad på vår ä

SOU 1981:51 Psalmer och visar del 2 33

K y r k a n Enhet

1. I den helige Ande är vi ett med varann, i den helige Ande är vi ett med varann, och vi ber att vår enhet skall bli uppenbar och sann, Refr: så att Jesus blir ärad på vår jord, på vår jord, så att Jesus blir ärad på vår jord.

2. Vi vill gå med varandra, vi vill gå hand i hand, vi vill gå med varandra, vi vill gå hand i hand, bära fram evangelium till varje folk och land, Refr: så att Jesus...

3. Vi vill leva med andra, dela ljust, dela svårt, vi vill leva med andra, dela ljust, dela svårt, leva så att i allt vi räknar ditt och mitt som vårt, Refr: så att Jesus...

4. Vi vill tacka vår Fader, som har givit oss allt, vi vill tacka vår Fader, som har givit oss allt, för hans kärlek förklarad i vår Frälsares gestalt, Refr: för hans helige Ande och hans ord, och hans ord, för hans helige Ande och hans ord.

som trotsar

L. 0- L. 4 1 0 4 D. D— 1. .... L L. A . S ud . 9 [ L A B J O.. damm

skri —*

vet

Gal 5:1 2 Kor 5:14-15

Eng Sve Musik: Jan Bender (1909-

elsk text: Martin H Franzmann nsk text: Olov Hartman 1980

(1907- )

765 0 DU SOM SKAPAR RYMD OCH JORD

K y r k a n

Vittnesbörd-tjänst

34 Psalmer och visor del 2 SOU 1981:51

SOU 1981:51 Psalmer och visar del 2 35

K y r k a n Vittnesbörd—tjänst

l. 0 du som skapar rymd och jord, det står ej skrivet i ditt ord att liv skall vara damm i blåst, en framfart utan gagn och mål. Ditt ord, din öppna hand. strör ut i svarta rymder ljus och liv

som trotsar mörkret och till sist blir mänsklighet och bär din bild.

2. Konungslig frihet blev oss skänkt, men vi begärde bli som du. Då blev envar sin egen gud och levde inkrökt i sig själv. Då blev vår värld ett fängelse, och där var döden härskare tills livets Segerfurste kom, bröt ner dess mur och frigav oss.

3. 0 Kristus, mänska i en värld vars luft var dödens andedräkt, du tömde våra smärtors kalk och dog för oss med öppen famn. Kurirer far till alla folk med bud till dem att Gud och vi i Kristus stritt mot dödens våld, i Kristus vunnit denna strid.

4. 0 Ande, säg det om igen: hur Kristus segrat på ett kors och gjort Guds spridda barn till ett, ett enda bröd, en enda kropp. När brödet bryts i ökenland går fram en vilja i vårt liv: att givas ut, att lova dig, 0 Fader, Son och helge And.

___—______-WN ___. N.-__. ..___,.__.q___.._____.._._—_.—_____________

36 Psalmer och visor del 2 SOU 1981:51

K y r k a n Vittnesbörd-tjänst

766 a NÅGON SKALL VAKA I VÄRLDENS NATT

Norsk text: Svein Ellingsen (1929— )

JOh 14116'18 Svensk text: Britt G Hallqvist 1978 Musik: Trond Kverno 1975 Matt 28:20

1. Någon skall vaka i världens natt, 2. Någon skall bära en annans nöd, någon skall tro i mörkret, någon skall visa mildhet, någon skall vara_de svagas bror. någon skall strida för andras rätt. Gud, låt din vilja Sk? på Jord! Gud, låt ditt tecken klart bli sett. Hjälp oss att fölia ditt bud. Hjälp oss att följa ditt bud.

3. Herre, du vakar i världens natt, Herre, du bor i mörkret, Herre, du visar oss Kristi dag. Mitt under livets tyngsta slag är vi hos dig, du vår Gud.

SOU 1981:51 Psalmer och visar del 2 37

K y r k a n Vittnesbörd-tjänst

1 766 b NÅGON SKALL VAKA I VÄRLDENS NATT

- Norsk text: Svein Ellingsen (1929- ) Joh 14:16—18 Svensk text: Britt G Hallqvist 1978 Matt 28:20 Musik: Roland Forsberg 1978

1. Någon skall vaka i världens natt, 2. Någon skall bära en annans nöd, någon skall tro i mörkret, någon skall visa mildhet, ? någon skall vara de svagas bror. någon skall strida för andras rätt. ? Gud, låt din vilja ske på jord! Gud, låt ditt tecken klart bli sett. . Hjälp oss att följa ditt bud. Hjälp oss att följa _ditt bud.

3. Herre, du vakar i världens natt, Herre, du bor i mörkret, Herre, du visar oss Kristi dag. Mitt under livets tyngsta slag är vi hos dig, du vår Gud.

SOU 1981:51

38 Psalmer och visor del 2

Vittnesbörd—tjänst

K y r k a n

TRÅNGA ÄR MÄNSKOHUSEN

767

Text: Britt G Hallqvist 1978 Musik: Erland von Koch 1980

1 Joh 4:20-21 Gal 6:2—3

Du som har stängt dig inne, lyssna och sluta att blunda Här på jorden var Jesus en av de annorlunda. 2.

da.

Trånga är mänskohusen

människors tankar är grun Gärna stänger de ute l.

Släpper du in en främling, en av hans minsta små, vidgas din värld, ditt hjärta. Kristus du möter då.

Porten blir låst om kvällen.

Ensam på gatan går Natten är lång och svår.

den som är annorlunda. främlingen utan hemvist.

SOU 1981:51 Psalmer och visar del 2 39

K y r k a n Vittnesbörd—tjänst

3. Gränslöst är fadershuset, hemmet för alla förskjutna. Där i värme och glädje alla blir inneslutna. Här med din vän som irrat frusen på mörklagd ort anar du kanske redan ljus från Guds öppna port.

& öPPNA FöR MIG DIN KÄRLEK

Jer 1:7—8 Text: Arne H Lindgren 1978 Matt 28:18-20 Musik: Roland Forsberg 1979

1. Öppna för mig din kärlek. 3. Nu till din tjänst, o Herre, Världen behöver mig. ger jag min kropp och själ. Världen behöver din kärlek Låt mig ur döden få uppstå. strömmande genom mig. Kristus, du livet är.

2. Forma mig för ditt rike. 4. Omslut mig med din kärlek. Uppväck mig, ge mig liv. Världen behöver mig. Tag mig nu in i din lydnad. Världen behöver din kärlek Herre, förvandla mig. strömmande genom mig.

40 Psalmer och visar del 2

K y r k a n

762 HERREN VAR GUD HAR REST SIN TRON

Jes 6: 1-8, Joh 20:19-23, 21:15-17, Luk 10:16, 1 Kon 19:19

1. Herren, vår Gud, har rest sin tron högt bland serafer och änglar. Djupt ser han ner på nödens jord, frågar oss "vem skall jag sända ?" Vill du bli Herrens sändebud - svara med själ och mun din Gud: Se, här är jag, så sänd mig.

2. Lärjungen känner Herrens blick: "Älskar du mig av allt hjärta - mera än de som kom och gick - gå då i mitt namn att tjäna, var då en herde för min hjord, föd mina lamm, som jag har gjort." Herre, du vet min kärlek.

SOU 1981:51

Vittnesbörd-tjänst

Text: Olov Hartman 1980 Musik: sv koralen 163 (se äv. 129)

3. Lärjungar rädda. Dörren stängd. Plötsligt stod Jesus ibland dem, gav dem med ord och andedräkt fridens och sanningens Ande, sände dem ut med ord av frid: "Den som hör eder, han hör mig!" Kristus, min Gud och Herre.

4. De som tar mot din mantel, Krist, hjälp dem att bedja och vaka, bruka ditt ord i helig strid utan att se sig tillbaka. Giv åt din kyrka trofasthet till dess din vilja äntligt sker. Tillkomme, Gud, ditt rike.

1.

Se,

(( 9.1. 1...

_| 5 (DO. D.: »

U) ((D 9: "SLI-> C 50. (DL/1 Q.

( o..-. 0—4 :'(—1. m

LO (Dt/1 '7? ('D ».

cz( mm c—r-s 13 _ha) SQ :s. Ul ( MQ! ('$ 91: —-5 ("-('D 0. o no J'Ö :" Q. (DGC r+m .,, ... 5 = (I) o- "5 o: o.

IO OJO 33" (”G) OC EQ. Ul LO (D?? ri-DJZ (+? _: 0.0 _|.7v (.Q 9): Säl—$ _: —'Q (i'm Ul Jm C = crm (DE 15

D m ('? —+. ... = = U) 5 02 Q. 0 O 3" o: ( rn # _,, _. 02 0.

en gåvoflod går fram.

öppna ögonen och se, finns det tillfälle du har. Var med, var med och ge.

2. Ej i morgon men i dag var med, var med och ge. Har du tagit mot Guds nåd, är du rik, då har du råd att med Jesu måttstock ge.

Text: Anders Frostenson 1978 Musik: Sven-Erik Bäck 1978

770. SE, EN GÅVOFLOD GÅR FRAM

K y r k a n

Gudstjänsten

SOU 1981:51 Psalmer och visar del 2 41

Var med, var med och ge. där rättfärdighet skall bo vi i väntan vandrar mot. Vill du se Guds vilja ske, var med, var med och ge. Det finns svält och det finns bröd. N 3. Var med, var med och ge, ya himlar, en ny jord, går en kraft som gör den hel.

Som en rämna och ett sår är vår värld, men från ett kors

4.

Var med Han som gett dig allt nu ber: , var med och ge. Och Guds kärlek är dess namn.

Se, en gåvoflod går fram. Det finns nöd och överflöd.

__ _t__ -'_——_

éfå'.

__..- "___-_ __ ;—

K y r k a n

Gudstjänsten

42 Psalmer och visor del 2 S(DIJ 1981:51

SOU 1981:51 Psalmer och visar del 2 43

K y r k a n Dopet

ZZl JAG TROR PÅ GUD SOM MED SITT ORD

Dansk text: T H Kingo 1689 Rom 613—4 Svensk text: Eva Norberg 1979 Upp 3=5 Musik: sv koralen 206

1. Jag tror på Gud som med sitt Ord 2. Och den som döps till Kristi död allt liv på jorden tänder. med honom äger livet. Jag tror på Jesus Krist, Guds Son, Så möt mig, Fader. Låt mitt namn som död till seger vänder. i Livets bok bli skrivet. Jag tror att Anden, nära mig, I dopet allt blir skapat nytt, med kraft och råd ska lära mig vår bundenhet i frihet bytt att möta vad som händer. och barnaskapet givet.

712. VÄLSIGNANDE I DOPETS STUND

I Engelsk text: T E Herbranson (l933—) : Svensk text: Eva Norberg 1979 . Gal 3:26-27 Musik: Leo Sowerby (1895—1968) i |

l. Välsignande i dopets stund 3. I detta tecken nu vi står Gud Fader till oss ser. och dopets löfte hör: Nytt blir i Sonen hans förbund. att vi med Kristus leva får, Sin Ande han oss ger. när vi med honom dör.

2. Mysterium: ett korsträ blev 4. Den rena våg skall bära mig till segertecken bytt, i livet dag från dag. När Kristus dödens makt fördrev Ej döden kan förfära mig. och gav oss livet nytt. I Kristus lever jag.

44. Psalmer och visor del 2

K y r k a n

73

Cuz-o

VI TACKAR DIG, VÅR SKAPARE

s 127:3 ark 10:13,14

S()IJ 1981:51

Dopet

Engelsk textzPamela—Rae Yeager Maloney 1968 Svensk text: Eva Norberg 1979 Musik: Jeremiah Clarke 1709 Sats: Harald Göransson 1981

1. Vi tackar dig, vår Skapare, för livet som du ger. Vår Fader, om välsignelse för detta barn vi ber.

2. ”Låt barnen komma hit till mig," du, Jesus, talar så. I tro på ordet nu till dig vi med vårt barn får gå.

3. Vi vet att livet kan bli svårt, att människan är svag. Led, helge Ande, barnet vårt i kraft från dag till dag.

4. Du älskar det, du känner det. Du kallar det vid namn.

Tack heliga Treenighet för dopets öppna famn.

SOU 1981:51 Psalmer och visor del 2 45

K y r k a n Dopet

114 MED VÅR GLÄDJE OVER LIVETS UNDER

v 2 l Pet 5:7 Norsk text: Svein Ellingsen 1971 v 4 l Pet l:3 Svensk text: Britt G Hallqvist 1977 v 5 Rom 11:29 Musik: Egil Hovland 1976

[ 1. Med vår glädje 4. Genom dig, ditt verk, över livets under din kärleks vilja och ett nyfött barn föds vi nu på nytt i våra händer till liv i Kristus, i /: kommer vi till dig /: till ett öppet liv som gav oss livet.:/ i tro och tillit.:/ | 2. Med vår bävan 5. över tidens gränser ! inför okänd framtid lever alltjämt lägger vi vårt barn dina löftesord i dina händer. vid dopets vatten. /: Det som sker i dopet /: Dopets ljus förblir gör oss trygga.:/ när livet slocknar.:/

3. Med vår undran 6. Mycket större står vi i din närhet. än vad ord kan rynma Du som bär och fyller är den gåva du universum oss ger i dopet. /: väntar på de små /: Herre, låt vår tro och tar emot oss.:/ bli fylld av glädje.:/

46. Psalmer och visor del 2

K y r k a n

75 ETT LIV UR DINA HÄNDER

S()IJ 1981:51

Dopet

Text och musik: Tore Littmarck l978

1. Ett liv ur dina händer, en gåva av din nåd, ett tecken på din kärlek, tack, Herre, för vårt barn.

2. Din kyrkas dop är källan till rening och till liv, ett glädjens friska flöde, en nådens djupa ström.

3. Du räcker dina händer i dopet till vårt barn. 0, låt det en gång säga i tro sitt "ja" till dig.

4. När oro, sorg och tvivel vill skymma vägens mål, hjälp då vårt barn bekänna ”I dopet blev jag din”.

5. Gud, låt oss alla mötas, som dina barn en gång hos dig i himlens rike, det nya livets land.

SOU 1981:51 Psalmer och visar del 2 47

K y r k a n Dopet

7 6 NU SKALL VÅRT BARN BLI DÖPT

v 2 2 Kor 5:17 Engelsk text: David Head (1922- ) v 3 Rom 6:3,4 Svensk text: Britt G Hallqvist 1975 | v 4 Joh 20:22 Musik: Åke Kullnes 1978

1. Nu skall vårt barn bli döpt, 0 Gud. I dopets vatten, evigt ung, Det anar inte vad som sker, din kyrka öppnas för envar. kan inte häpna liksom vi Från död till liv du lyfter oss, över hemlig, kosmisk nåd. du vår glädje, du vårt hopp.

2. Lär oss den nya sången du, 4. Gud, dina verk förundrar oss. gör allting nytt vid källan här. Se, här finns vatten, här finns tro, Ett nyfött barn en nyfödd värld - och här får barnet andas in tillhör dig, vår levnads mål. liv från livets Herre själv.

48 Psalmer och visar del 2

K

y r k a n

111 I JESU KRISTI NAMN VI BER

V V V V V

1 Ps 36:8 2 Jes 49:16, Ps 73:24 3 1 Mos 8, 2 Mos 2 4 l Joh 3:1, 16 5 Ef 2:19

1. I Jesu Kristi namn vi ber att Gud sin kraft åt barnet ger, sin värme när det blåser kallt och ömhet som förlåter allt.

2. Vårt namn står skrivet i hans hand. Han leder oss till löftets land. På vägen genom liv och död till evigt liv är han vårt stöd.

S()IJ 1981 51

Dopet

Engelsk text: Fred Kaan 1968 Svensk text: Britt G Hallqvist 1977 Musik: sv koralen 482

3. Med Noa, räddad ur sin ark från stormigt hav till vårlig mark, med Mose, lyft ur böljan opp, vi firar fest med nyfött hopp.

4. Ett tecken dopets vatten är på att vår Gud har mänskan kär. Hans kärlek lyser stark och klar i Jesus Kristus uppenbar.

5. Vi tackar Gud för alla dem som i hans kyrka fått ett hem, för barnet som i denna stund blir slutet in i hans förbund.

778 UPP UR VILDA, DJUPA VATTEN

Engelsk text: Fred Kaan 1968 Svensk text: Britt G Hallqvist 1977 Musik: tysk 1741 Bearbetning o. sats: w H Monk (1823-1889)

SOU 1981:51 Psalmer och visar del 2 49

Dopet

1. Upp ur vilda, djupa vatten 3. Liksom barn vi står här alla lyfte Skaparn liv och land. som har döpts i Jesu namn, Markens djur och himlens fåglar, tackar Frälsaren som lyfter man och kvinna skapte han. nya släkten i sin famn. Flodens vatten strömmar ständigt, Flodens vatten strömmar ständigt... liv åt träd och ört det bär. Livets vatten i en dopfunt 4. Alla våra källor har vi vittnar om att Gud är här. i vår Herre, i hans ord. Vi får dricka liv som trädet Dopets vatten, det är tecknet rotat i en fruktbar jord. på en kärlek utan mått. Flodens vatten strömmar ständigt... Födas, leva, dö och uppstå — före oss har Kristus gått. Flodens vatten strömmar ständigt...

50 Psalmer och visor del 2 SOU 1981:51

K y r k a n Nattvarden _19 HERREN HURDE BöN

v 1 2 Mos 16:14 v 2 Fil 2:8, Kol 3:4 Text: Olov Hartman 1981 v 3 Amos 4:6, Fil 1:20 Musik: Sven-Erik Bäck 1970

l. Herren hörde bön 2. Kristus utgav sig. 1 det öde landet, offrad intill döden. strödde änglars bröd Nu är han vårt liv såsom frost på marken. och Guds bröd i öknen.

3. Ande, sänd med oss bröd i land av saknad. Så skall i vår kropp Kristus uppenbaras.

SOU 1981:51 Psalmer och visar del 2 51

K y r k.a n Nattvarden

189 VI BÄR SÅ MÅNGA MED OSS

Norsk text: Svein Ellingsen (1926-) Svensk text: Britt G Hallqvist 1980 Musik: Bedrich Janacek 1977, (se äv Matt 9:1—6 sv koralen 336)

Ä 1. Vi bär så många med oss 2. Vi ber för dem vi saknar ' i bön när vi går fram. då vi församlas här,

Vad Kristus gav och ger oss, för dem som inte anar det gäller också dem. vad tro och trygghet är, Du dukar bord för alla, för dem som vi har sårat här är de döptas hem. med vad vi gjort och sagt, Vi bär så många med oss, för dem som vi har hindrat o Gud, vi ber för dem. att se din kärleks makt.

gå med ljus och glädje till dem som saknar frid. få att medan än är tid Vi ber dig, Gud, om nåden för dem som vi har svikit och inte brytt oss om. som känner andras dom,

Vi tänker på de många

3.

Nattvarden

52. Psalmer och visar del 2

SOU 1981:51

K y r k a n Nattvarden

181 JAG KOM INTE HIT FÖR ATT JAG TROR

Text: Britt G Hallqvist 1966 Musik: Lars Åke Lundberg 1967

| SOU 1981:51 Psalmer och visar del 2 53 l 1 i ! ?

1. Jag kom inte hit för att jag tror. 2. Käre Gud, nu vet du hur det är. Jag kom hit för jag behöver dig. Om jag ej förstår ett enda grand Man har sagt att du är mycket god. av din högtid, kom då som musik, Jag har ingen alls som hjälper mig. eller sitt i bänken - håll min hand.

3. Man har sagt att du är livets ord. Mer än ord jag ber om i min nöd. Herre Jesus, låt mig nu trots allt ta emot dig själv i vin och bröd.

54 Psalmer och visor del 2 SOU 1981:51

K y r k a n Vigseln

182. VI LYFTER VÅRA HJÄRTAN

Engelsk text: E A Nelch (1862—1932) Svensk text: Anders Frostenson 1976 Musik: sv koralen 308

1. Vi lyfter våra hjärtan 3. Vi tackar för den glädje till dig, 0 Fader vår, som du har gett åt dem. i tacksamhet och lovsång Välsigna deras framtid, och bön för dessa två. välsigna deras hem.

2. Vi ber dig, låt dem lämna 4. Tack, Fader, för den kärlek sig själva i din hand som gjorde dem till ett, och hjälp dem hålla löftet det största du som gåva som de har gett varann. och ansvar åt oss gett.

& GUD SKAPADE AV JORD

Holländsk text: H Oosterhuis 1968 Svensk text: Åke Löfgren 1979

v 1 Matt 1914—6, Gal 612 Musik: John Edwards (1806-1885) v 2 Jer 31:33, 1 Joh 4:19 Sats: Harald Göransson 1981

K y r k a n

SOU 1981:51 Psalmer och visor del 2 55 Vigseln 1

1. Gud skapade av jord 2. Som mänskor får vi svar två mänskor för varann på frågan vem vi är som avbild av sig själv av den som lika djupt till kvinna och till man. oss känner och har kär. Så ska ni nu tillsammans bli Nu ska det svar er kärlek ger den enhet ni är skapta till: få spegla glädjen där ni ser där delar ni hans kärleks liv. hur Gud den Högste älskar er.

3. Två människor får gå så långt som livet är tillsammans på den väg . där Herren Gud går med. ' Så får ni dela liv och bröd

och Gud ska ge i lust och nöd sin kraft och hjälp i liv och död.

56. Psalmer och visor del 2

K y r k a n SOM MANNEN OCH KVINNAN I GLÄDJE TILLSAMMANS

&

SOU 1981:51

Vigseln

Text: Jan Arvid Hellström 1970

1. Som mannen och kvinnan i glädje tillsammans när tillvaron föddes en gång, vi står här i dag inför skapelsens Herre i bön och sång.

2. Vi ber att du tar i din tjänst vår gemenskap, vår kraft - utan tanke på lön och låter vårt liv bli en gudstjänst på jorden, en tjänst i bön.

3. Vårt hem, vad vi äger, vår glädje och trygghet vi fått att förvalta för dem som lever i ensamhet, oro och ångest

och utan hem.

4. Vårt liv har vi fått för att leva tillsammans, att spegla ditt himmelska ljus, att växa i kärlek, att öppna för andra vår dörr, vårt hus.

Musik: Karl-Olof Robertson 1975

&

SOU 1981:51 K y r k a n

v 1 Höga V 4:12—15, 8:6 v 3 Gal 6:2, 1 Kor 13:5

2. 3. l. Låt växa och mogna, för gåvan han ger i vår vård.

SE, LIVET VILL BLOMMA I SKAPARENS HAND Vi lyfter till Herren vårt tack och vår bön

i kärlek som ej söker sitt.

Se, livet vill blomma i Skaparens hand som lustgårdens örter och träd, då hjärtan är tända hos kvinna att älska och glädja varandra.

Så stärk oss att bära de bördor vi får

den kärlek som binder oss samman. Välsigna och följ oss den väg som blir vår

och man om lust byts i nöd ,

Text: Gösta Wrede l978 Musik: Daniel Helldén 1981

Psalmer och visar del 2 57 Vigseln

I

== '—

."-

-.bl- :—

3 Jes 46 4 v 5 Kol 3:17

Dansk text:

Musik: C E F Neyse 1833 Svensk text: Sven-Christer Swahn 1979

11 F S Grundtvig 1855

786 DET ÄR SÅ LJUVLIGT ATT VARA TVÅ Kyrkan

Vigseln

58 Psalmer och visar del 2 SOU 1981:51

SOU 1981:51

K y r k a n

1.

/:

Det är så ljuvligt att vara två och gärna följas i livets dagar varenda glädje känns dubbel då och sorgen hälften så tung att draga, ja man och kvinna

kan lyckan finna :/

och målet vinna /: 2.

/:

i kärleken. :/

Det blir så trivsamt i minsta vrå om barn och vuxna kan dela lika, de tyngsta lassen blir genast små när själviskheten har fått ge vika, det är en gamman

att hålla samman

när ja och amen

/: är hjärtats språk.

:/

:/ 5.

det är en gamman

/: /:

Psalmer och visor del 2 59

Vigseln

3. Det är en tröst att få lita på sin Gud och Fader som allting mäktar. Han tar sig an oss, när vi blir grå, hans nåd förslår om vårt liv försmäktar, må Gud bevara /: från nöd och fara :/ och med oss vara /: i evighet. :/

4. Det skänker vemod att skiljas åt för oss som vandrat varandra nära, mmiwdsm uinavm:mtwagät och evigt samla de hjärtans kära, det är en gamman /: att hålla samman :/ när ja och amen /: är kärleken. :/

Vart äkta par som i Jesu namn

vill hålla bröllop som det står skrivet ska finna frid i varandras famn om allting annat slår fel i livet,

att vara samman :/ när spiselflamman

är kärleken. :/

ze

60 Psalmer och visor del 2

K y r k a n s ä r

SE DAGEN ÄR OSS NÄRA

Rom 13:12 Upp 22:16 2 Pet 1:19

1. Se dagen är oss nära och snart är natten slut. Med morgonstjärnan lyftes vår lovsång till dig, Gud. Och den som grät om natten kan glädjas nu och le,

då morgonstjärnan lyser på allas ångest ner.

2. Av änglar han betjänats som barn och träl här blir. Så Fadern i sitt rådslut bestämt från evig tid. I den som Gud har utvalt vår Frälsning är, vår frid, och den som tror på barnet av nåd Guds barn skall bli.

SOU 1981:51

Tysk text: Jochen Klepper 1938 Svensk text: Anders Frostenson 1980 Musik Johannes Petzold 1939

3. Så mången natt skall komma, då släckt är varje ljus. Men Jesus, Morgonstjärnan, ger tröst i nödens hus. Vår skuld lyfts av. dess plåga skall ej oss tynga mer. I krubban och på korset

Guds ansikte vi ser.

4. I mörkret är Guds boning och han vill vara där så länge någon enda sin nöd till honom bär. Och han som skapat världen oss aldrig överger. Vår synd har han förlåtit. Vi räds ej domen mer.

Advent

SOU 1981:51 Psalmer och visor del 2 61

K y r k a n s å r Advent

788 & HUR DU ROSTEN

Text: Karl Sundén 1970 Musik: Ingmar Milveden 1970

1. Hör du rösten? Ser du mannen? Där vid stranden står Johannes Tag hans rop om bättring till dig. Herren kommer snart!

2. I den heta öknen gick han väntade på Herrens bud. Nu han står där till ett tecken. Herren kommer snart!

3. Ställd i världen törstar anden. Se ur öknen

går Johannes,

hör hans röst den höga klara! Herren kommer snart!

4. Hör du rösten? Ser du mannen? Dw'wdstmnwn står Johannes. Tag hans rop om bättring till dig. Herren kommer snart!

62 Psalmer och visar del 2

K y r k a n s

788 b HÖR DU

år

RÖSTEN

SOU 1981:51

Advent

Text: Karl Sundén 1970 Musik: Karl-Olof Robertson 1980

1. Hör du rösten? Ser du mannen? Där vid stranden står Johannes Tag hans rop om bättring till dig. Herren kommer snart!

2. I den heta öknen gick han väntade_på Herrens bud. Nu han står där till ett tecken. Herren kommer snart!

3. Ställd i världen törstar anden. Se ur öknen går Johannes, hör hans röst den höga klara! Herren kommer snart!

4. Hör du rösten? Ser du mannen? Där vid stränder. står Johannes. Tag hans rop om bättring till dig. Herren korrmer snart!

SOU 1981:51

Psalmer och visar del 2 63

K y r k a n s ä r Trettondagen

& Å VILKA STORA GÅVOR

v 1 Matt 2.10 Norsk text: Svein Ellingsen (1926-) v 2 Matt 2:11 Svensk text: Britt G Hallqvist 1980 v 3 Matt 25:40 Musik: Daniel Helldén 1981

1. Å, vilka stora gåvor 3. De fattiga på jorden, du fick när kungar kom! de blir allt fler och fler. De hade följt en stjärna Vem ser Guds klara stjärna? och tömde sina kistor Vem kommer nu med gåvor i stallets fattigdom. till barn i slumkvarter?

2. Guld, rökelse och myrra 4. Du barn som låg i krubban de bragt från fjärran land, vill dela världens nöd. där barn i dag får lida och leva utan framtid i slum och ökensand.

Vem följer nu din stjärna? Vem öppnar sina kistor i ljus av stjärnans glöd?

64 Psalmer och visor del 2 SOU 1981:51

K y r k a n s ä r Jungfru Marie Bebådelsedag

790 VAR HÄLSAD, HERRENS MODER __" Fritt efter Salve Regina

Svensk text: Bo Setterlind 1974,77 Musik: tysk 1852 Sats: Harald Göransson 1974

1. Var hälsad, Herrens Moder, 3. Du födde ljuset i vårt liv, 0 Marial 0 Maria! Högt lovade på Jorden, Din lydnad är vår förebild, 0 Maria! 0 Maria! Träd fram, 0 Kerubim, Träd fram... och sjung, o Serafim, sjung vår Herres Moders lov! 4. Vi, Evas släkte, lovar dig, Salig, salig, salig, Maria! 0 Maria: Ur djupen går vårt tack till dig, 2. Du goda Jesu Moder, 0 Maria! 0 Maria! Träd fram... I nödens stund den trogna, 0 Maria! Träd fram...

SOU 1981:51 Psalmer och visar del 2 65

K y r k a n s å r Jungfru Marie Bebådelsedag

791. MARIA GICK GENOM TORNESKOG

Text: tysk medeltida Svensk text: okänd Musik: tysk folkmelodi Sats: Harald Göransson l98l

1. Maria gick genom törneskog, Kyrieleison, Maria gick genom törneskog, på sju långa år ej ett blad där sågs. Jesus och Maria.

2. Så undersam var hon i håg, Kyrieleison, så undersam var hon i håg. Invid hennes hjärta barnet låg. Jesus och Maria.

3. När barnet bars genöm törneskog, Kyrieleison, när barnet bars genom törneskog, då varje kvist slog ut i blom, Jesus blomma fina.

66 Psalmer och visar del 2 SOU 1981:51

K y r k a n s å r Passionstiden

792 a DU SOM I ALLTETS MITT HAR STÄLLT )

Text: Anders Frostenson 1968 ; Musik: medeltida hymnmelodi 1 v 2 l Joh 3:20 Sats: Harald Göransson 1981

1 1 I 1. Du som i alltets mitt har ställt 3. 0 Jesus, frigör med ditt ord

det kors där du ger ut dig själv den bundna kraft som i oss bor, har gett oss denna fastetid att dig vi tjänar, dig vi ser till läkedom och ljus och liv. i dem vi är tillsammans med.

2. Vår synd är stor. Vi förebrår 4. Bered ett rum, en rymd för dig * oss själva och i ängslan går. i vår församling och vårt liv. Men du som allas synder bär Bered oss nu i fastans tid långt större än vårt hjärta är. att Kristi påsk vår påsk kan bli.

SOU 1981:51 K y r k a n s å r

792 b DU SOM I ALLTETS MITT HAR STÄLLT

Psalmer och visar del 2 67

Passionstiden

Text: Anders Frostenson 1968 Musik: sv koralen 96 Sats: Harald Göransson 1981

1. Du som i alltets mitt har ställt det kors där du ger ut dig själv har gett oss denna fastetid till läkedom och lju5'och liv.

2. Vår synd är stor. Vi förebrår oss själva och i ängslan går. Men du som allas synder bär långt större än vårt hjärta är.

3. 0 Jesus, frigör med ditt ord den bundna kraft som i oss bor, att dig vi tjänar, dig vi ser i dem vi är tillsammans med.

4. Bered ett rum, en rymd för dig i vår församling och vårt liv. Bered oss nu i fastans tid att Kristi påsk vår påsk kan bli.

Församlin 9

Liten grupp eller solo

Mik 6:3-8 Matt 25:41-46

Efter en fransk idé Text: Britt G Hallqvist 1977 Musik: Torsten Sörenson 1978

793 DINA BARN HAR MED GLÄDJE JAG

K y r k a n s Y"

Passionstiden

68 Psalmer och visor del 2 SOU 1981:51

SOU 1981:51 Psalmer och visar del 2 69

K y r k a n s å r Passionstiden

1. Dina barn har med glädje jag tagit i min famn, o mitt folk, men du ger dem i arv din förpestade värld. Herre, förbarma dig, förbarma, förbarma dig över oss.

2. Dina gamla du vet deras längtan och behov, o mitt folk, men du har inte tid, inte ömhet att ge. Herre, förbarma dig ...

3. I en flyktings gestalt har jag knackat på din port, 0 mitt folk, men du stänger ditt hem, du har fullt i din vrå. Herre, förbarma dig ...

4. Se, jag står som en hungrande utanför din dörr, o mitt folk, men du vägrar att avstå en bit av ditt bröd. Herre, förbarma dig ...

5. Som en vän vill jag få dig att lyssna till mitt ord, 0 mitt folk, men din lögn är dig kär, inte sanningens röst. Herre, förbarma dig ..

70 Psalmer och visor del 2 SOU 1981:51

K y r k a n s å r Passionstiden

124 "VAKA MED MIG”

v l—3,7 Matt 26:36, v 4—6 Matt 27:33 v 1 Matt 26:38, Ps 130:l v 2 Matt 26:38, 40 v 3 Matt 26:40, Ef 5:14 v 4 Hebr 5:7, Matt 26:46

v v

v

5 Hebr 12:2 6 2 Mos 3:2, 14 Text: Olov Hartman 1981 7 Ps 130:l Musik: Sven-Erik Bäck 1969

l. ”Vaka med migi" 4. Ske som Gud villi Så blev vårt rop ur djupen Se, tagen ur sin ångest ditt rop till oss bryter han upp. i ditt Getsemane. Han går mot Golgata.

2. "Vaka med mig!" 5. Ske som Gud vill! Du ber, men ingen svarar. Här är vår frälsnings hövding. Vi hör ej bön Skuggorna flyr. i ditt Getsemane. Han går mot Golgata.

3. Vaka hos oss 6. Ske som Gud vill! och väck oss ur vår dvala, Det står en eld kring Jesus, Herre, till ditt namnet JAG ÄR. och vårt Getsemane. Han går mot Golgata.

7. Vaka med oss! Stå upp, hans folk, ur djupen, prisa hans namn i Guds Getsemane.

SOU 1981:51 Psalmer och visar del 2 71

K y r k a n s ä r Passionstiden

125. STRÄCKTA MELLAN SPIKAR

Text: Anders Frostenson 1969,79 v 2 Joh 11:52 Musik: Karl—Olof Robertson 1974

1. Sträckta mellan spikar 2. bredes över jorden under kroppens börda sänkes ner mot djupen bredes dina armar höljer oss och helar likt en sårad vinge samlar och förenar över all vår ängslan; dem som har förskingrats.

3. Nu är frälsningstiden, nu försoningsdagen. Lös mig, var mig nära du som med din kärlek återlöste världen.

72 Psalmer och visar del 2 SOU 1981:51

Passionstiden

K y r k a n s ä r

7 6 DOMEN OVER VÄRLDEN GÅR

v 1 1 Kor 2:8 v 2 Matt 27:37, Kol 2:14 v 3 1 Mos 3:24, Matt 27:51, Upp 6 v 4 Jes 6:8

l. Domen över världen går, dödar, pånyttföder. Rest mot himlen korset står där Guds hjärta blöder. Härlighetens Herre där dör, föraktad, hånad. I hans död och plåga är all vår synd utplånad.

2. Korset överskriften bar där hans skuld man skrivit. Konungarnas konung har nasaréen blivit. Han vårt skuldbrev sönderrev på försoningsdagen, när för oss han plågad blev sargad, sönderslagen.

Text: Anders Frostenson 1964,81 Musik: Karl-Olof Robertson 1967

3. Framför Paradisets port ängeln svärdet fäller. Vad vi brutit mot Guds ord Jesus återställer. Vanmakt, allmakt, mörker, ljus i varann förbytas. Berg och förlåt rämnar nu och sigillen brytas.

4. Udden bryts av spjut och lans, ångest, dom och smälek. Ingenting oss längre kan skilja från Guds kärlek. Världen är som förr. Ändå allt i dig förändrat. Gud, här är jag, låt mig gå dit du mig vill sända.

SOU 1981:511

K y r k a n s ä r

797 a ÄNGLAR, SKAPELSEMAKTER

Xl _h

1. Änglar, skapelsemakter, återglans över tingen av Gud som gör bergen fasta, Gud som skapar fåglar att leka i vinden.

2. Ängel söndras mot ängel, ristar tvedräktens tecken i skapelseträdets fibrer, splittrar rymdens spegel och människosjälens.

3. Mikael och hans änglar störtar rymdernas drake och hela hans här till jorden. Där församlas hatet, där avgöres striden.

Psalmer och visor del 2 73

Den helige Mikaels dag

Text: Olov Hartman 1977 Musik: Karl—Olof Robertson 1981

4. Vem är värdig att läka världens blödande bristning? Ett barn, som blev fött att bära hela världens längtan tillbaka till Fadern.

5. Kropp som sträcks över rämnan, bro som enar det skilda, och himmelens makter bävar: Gud blev man i världen och älskar den samman.

6. Gud och himmelens änglar bygger hemligt ett rike av barn och benådad längtan. Riket uppenbaras när ytorna brister.

7. Alltings Enhet och källa, Gud Trefaldig, ske ära av änglar och ting och själar, Gud som älskar alltet tillbaka till kärlek.

74 Psalmer och visor del 2 SOU 1981:51

K y r k a n s å r Den helige Mikaels dag

Text: Olov Hartman 1977 797 b ÄNGLAR, SKAPELSEMAKTER Mus,-k, Roland Forsberg 1981

1. Änglar, skapelsemakter, 4. Vem är värdig att läka återglans över tingen världens blödande bristning?

av Gud som gör bergen fasta, Ett barn, som blev fött att bära Gud som skapar fåglar hela världens längtan att leka i vinden. tillbaka till Fadern.

2. Ängel söndras mot ängel, 5. Kropp som sträcks över rämnan, rister tvedräktens tecken bro som enar det skilda, i skapelseträdets fibrer, och himmelens makter bävar: splittrar rymdens spegel Gud blev man i världen och människosjälens. och älskar den samman.

3. Mikael och hans änglar 6. Gud och himmelens änglar störtar rymdernas drake bygger hemligt ett rike och hela hans här till jorden. av barn och benådad längtan. Där församlas hatet, Riket uppenbaras där avgöres striden. när ytorna brister.

7. Alltings Enhet och källa, Gud Trefaldig, ske ära av änglar och ting och själar, Gud som älskar alltet tillbaka till kärlek.

S()(J 1981 51

0

K y r k a n s a r

128_ DE HELIGA I LANDET

V V V V V V

1 2 Kor 4:6 2 Mik 7 18-19 4 Matt 424 5 Matt 5:10—11 6 Ps 84 6—8 7 Ps 36 8-10

Psalmer och visor del 2 75

Alla helgons dag

Text:Olov Hartman 1977 Musik: Erland von Koch 1979

1. De heliga i landet de lever i ett ljus som genomlyser dem. Det går från djup till djup och de ropar kyrie eleis.

2. De heliga i landet de lever vid ett hav, vid glömskans hav av nåd och våra skulders grav, och de ropar

halleluja.

3. De heliga i landet de lever i en natt vars mörker heter Gud och längtan håller vakt och de ropar kyrie eleis.

4. De heliga i landet de lever av vart ord som utgår av Guds mun om fred på denna jord och de ropar + maranata.

+ maranata = vår Herre, kom!

76 Psalmer och visor del 2

5. De heliga i landet ger ut sitt liv för det som världen trampar ner och för rättfärdighet och de ropar maranata.

7.

S(DIJ 1981:51

Alla helgons dag

6. De heliga i landet de går från kraft till kraft och träder fram för Gud till sist med segerkrans och de ropar halleluja.

Du helighetens källa,

o Far, 0 Ljus av Ljus, o Ande som ger liv, allt lovar dig 0 Gud och vi ropar

halleluja.

SOU 1981:51 ' Psalmer och visor del 2 77

K y r k a n s å r De hädangångnas minne

122 0 GUD, DU SOM DE VÄRLDAR SER

Engelsk text: John Ellerton (1826—93) v 1 Luk 20:37-38 Svensk text: Anders Frostenson 1978 v 2 Upp 14:13 Musik: sv koralen 333

l. 0 Gud, du som de världar ser 2. De från sin möda vilar sig varom vi ännu inget vet. och deras liv är dolt i dig. Vi skall ej säga: de gått bort Vad de har verkat och byggt opp de döda som till dig har gått. är ditt, men det är också vårt. De lämnat världen bakom sig. Ej mer bland oss de lever nu, Vi vet de lever inför dig. de lever inför dig, vår Gud.

809. DIN FRID SKALL ALDRIG VIKA

Norsk text: Svein Ellingsen (1926-)

v 1 Luk 24:13 f Svensk text: Britt G Hallqvist 1978 v 3 Ps 103:15—l7 Musik: sv koralen 298, huvudmelodin 1. Din frid skall aldrig vika, 2. Var ännu vid vår sida din godhet skall bestå, när stormen stillnar av. När stormen slår emot oss Följ med OSS när vi vandrar hos dig finns kraft att få. till våra käras grav. I ensamhetens timmar, Giv att vi aldrig mister i sorgens mörka stund, den glädje de oss skänkt förblir du hos oss, Herre, men bär i tacksamt minne var lång och svår sekund, allt gott de gjort OCh tänkt.

3. När vi har gått ur tiden, vårt namn, vårt verk blir glömt, men Herre, i ditt hjärta är det för evigt gömt. Det liv som här försvinner tar du i gott förvar. Vår själ kan tryggt vi lämna åt dig, vår Gud och Far.

(..

aven sv koralen 306 ) Musik: Sven-Erik Bäck l978

591 HAN KOMMER,

HAN ÄR NÄRA Text: Olov Hartman l978

Mot kyrkoårets slut

78 Psalmer och visor del 2 SOU 1981:51

SOU 1981:51 Psalmer och visor del 2 79

Mot kyrkoårets slut

1. Han kommer, han är nära, 2. Nu flammar iverns låga, vår väntetid är slut. nu är ej tid för sömn, Må alla facklor tändas, och ingen hinner låna möt brukgummen i ljus. vad tanklösheten glömt. Bryt UPP, kom med på färden Och alla som är redo till fest i himmelrik, drar sjungande åstad. var med och eldmärk vägen, Snart dröjer blott ett eko lyft upp ditt hjärta, brinn. hos dem som blivit kvar.

3. En port som varit öppen långt borta stänges till. Hur djupt är inte mörkret när himlen gått förbi. Det gäller ta till vara en stund som ingen vet. Fördenskull: bed och vaka var dag som Herren ger.

80 Psalmer och visor del 2 SOU 1981:51

K y r k a n s å r Mot kyrkoårets slut

892 ÄNNU ÄR DET TIDIGT I VÄRLDEN v 2 Hes 37 2-4,9, v 3 Joh 2:4, Upp 5:1,4 v 4 Job 7:6, Upp 5:6, v 5 Joh 5:25, Upp 1:5, 5:5, 7,9 Text: Olov Hartman 1977 v 6 Upp 5:9, 12-13 Musik: Sven-Erik Bäck 1977

l. Ännu är det tidigt i världen. 4. Hastigt löper Vävarens skyttel. Fridens man fördömdes i rätten. "Ännu" — se vad ordet betyder: Domen står ännu fast, mönstret som träder fram korset står ännu kvar, liknar ett slaktat lamm, myndigheter söker hans vänner. men det bär en krona som lyser. Ännu är det tidigt i världen. Hastigt löper Vävarens skyttel.

2. Ännu är det tidigt på dagen. 5. Stunden kommer, ja, den är inne: Ingen ande blåser i dalen. han, det dömda, trofasta vittnet, Ordet från Guds profet telning av Davids rot över de dödas ben håller i livets bok. stör ej ännu döden i graven, Han är värd att bryta sigillen. Ännu är det tidigt på dagen. Stunden kommer, ja, den är inne.

3. Herrens stund är ännu ej slagen.6. Jord och himmel sjunger tillsammans: Sju sigill har gömt vad han sade. "Dig som dömdes, dig som blev slaktad, Fåfäng profetens gråt, dig hör för evigt till bittert de storas hån: ära och lov och pris." "Aldrig kommer sanning i dagen.” Alla folk och folkslag och stammar, Herrens stund är ännu ej slagen. jord och himmel sjunger tillsammans.

lMos7 -8 v 41 Pet 3221-22 Musik: Sven Text: Anders Frostenson 1978

—Erik Bäck 1978

se

FRÄLSARKRANS KASTAD

Kyrkans

år Mot kyrkoårets sl ut

82 Psalmer och visor del 2 SOU 1981:51

SOU 1981:51 Psalmer och visar del 2 83

K y r k a n s å r Mot kyrkoårets slut

1. Frälsarkrans kastad där det är nattsvart finns när jag behöver dig. Han som var före ljuset och mörkret såg vår ängslans svåra tid. När vi sugs ner i djupen, vattnet kväver hjärtats rop, skyddet kring oss sönderbrutet. Då finns arken där: gå ombord.

2. Himmelens fönster bröts och slogs sönder, molnen blev som hav av slam.

Jordskorpan rister, fästena brister,

djupens källor flödar fram. Genom den tunga natten bärs Guds ark och när i frid hamnen bortom tidens vatten, landningsplatsen Guds paradis.

3. Duvan från arken längtar till marken, där en blomma skall slå rot, söker ett ställe där hon om kvällen kan vå vila för sin fot. Kommer med denna hälsning: jorden grönskar, det finns strand. Löftet håller, det finns frälsning, snart syns Ararat: gå i land.

4. Jag är ett barn av skapelsedagen, då ur intet allt blev till, är ej förlorad, när på de stora mörka djupen jag drivs kring, Arken som Herren byggde bär mig till mitt ursprungsland, är min enda stora trygghet, ingen rycker mig ur Guds hand.

84 Psalmer och visar del 2 SOU 1981:51

K y r k a n s å r Mot kyrkoårets slut

04 HERRE, NÄR DIN DAG ÄR INNE

v 1 Rom 8 18-21, 1 Joh 3.2 v 3 Luk 17:21, v 4 2 Pet 3:12 Norsk text: Svein Ellingsen (1926-) v 5 2 Kor 4:16 f Svensk text: 011e Nivenius 1980 v 6 Upp 7:12 Musik: Harald Gullichsen 1976

l. Herre, när din dag är inne 4. Du är med oss som du lovat. uppenbarar du ditt rike, Hjälp oss leva i din närhet. och i klarhet får vi skåda Gör vår väntan till en gärning hela skapelsen befriad. som bereder dagens ankomst, Vi skall se dig som du är. då vi ser dig som du är.

2. Nådens rike, dolt i världen, 5. Här går allt vårt eget sönder, stiger fram i ljus och lovsång. men vi hör ditt ord och löfte. Jordens smärta är besegrad. Här har döden ännu makten, Dödens makt är övervunnen. men din Ande tänder hoppet Vi skall se dig som du är. att få se dig som du är.

3. Medan dagen ännu dröjer 6. Herre, låt ditt rike komma. är ditt rike redan bland oss, Din är makten. Din är äran. dolt som vatten under jorden, Din är domen. Din är nåden. dolt som vind i trädets krona, Halleluja! Allt fullbordat! tills vi ser dig som du är. Vi skall se dig som du är.

SOU 1981:51 Psalmer och visar del 2 85

D a 9 e n s 0 c h å r e t 5 t i d e r Morgon

895 NU ÄR DET MORGON

Engelsk text: Eleanor Farjeon (1881-1965) Svensk text: Anders Frostenson 1976 Musik: gaelisk folkmelodi

1 Mos l, JOh 1 Sats: Harald Göransson 1981

1. Nu är det morgon, 2. Skapelsemorgon, dimmorna lyfter, hör hur Guds stämma fågelsång över sorlar ur regnet, vaknande jord. andefylld, mjukt. Tacka för sången, Tacka för markens, tacka för ljuset skogarnas, gräsets och ljusets källa glittrande grönska som är Guds Ord. pånyttfödd nu.

3. Jesus du vandrar än över jorden. Renad, försonad

blev den i dig. Aldrig försvinner skimret från Eden. Paradisdagen gryr än i dag.

86 Psalmer och visar del 2 SOU 1981:51 D a 9 e n s 0 c h ä r e t 5 t i d e r ' Morgon 896 DET LJUSNAR SAKTA

Dansk text: K L Aastrup 1960

v 4 Klag 3:23

1. Det ljusnar sakta igenom dimma och skorstensrök. Nu börjar dagen sin första timma med plikt och stök.

2. En dag som andra då klockan tickar om knog och jäkt. En dag att leva, en nådegåva som Gud oss räckt.

3. På väg till verkstad, fabrik och skola vi får ett bud att vi skall tjäna varann och dela vårt bröd från Gud.

Svensk text: Britt G Hallqvist 1973 Musik: Axel Madsen 1962

4. Det är Guds vilja med alla mänskor i denna stad. Hans nåd, hans godhet är ny var morgon. Min själ, var glad:

5. Blott sten och asfalt, och dock en åker där Herren sår, är stadens gator. Vad skall han skörda i dag, i år?

6. Det bleka ljuset så sakta stiger och blir till dag. 0 Herre, lär oss att bruka tiden till ditt behag.

SOU 1981:51 Psalmer och visor del 2 87

0 a 9 e n s 0 c h å r e t 5 t i d e r Under dagen

591 DU SOM GENOM GATANS TRÄNGSEL

Text: Anders Frostenson l965,81 Musik: Roland Forsberg 1970,74,78

1. Du som genom gatans trängsel bar ditt kors, kom och var oss nära mitt i stadens sorl.

2. Kom på stenar nötta av miljoner steg. Här din vingård ligger, här vi dig kan se.

3. Timmarna i möda, hets och rusningstid tillhör dig - ej bara tyst och ensam tid.

4. Kom i middagstimman, stilla sökarljus, röst som ej kan störas av trafikens brus.

5. Mitt i dagens brådska, i min arbetstid jag ditt ord behöver och din starka frid.

88 Psalmer och visor del 2 SOU 1981:51

D a 9 e n s 0 c h å r e t 5 t i d e r Kväll

gig NU SJUNKER BULLRET

Text: Lars Thunberg 1973 Musik: svensk folkmelodi Bearbetning och sats: Harald Göransson l98l

1. Nu sjunker bullret 2. Låt rätten blomma, och stressen släpper. där orätt råder! Din änglavakt våra mödor bär. Gör fången fri och bryt våldet ned! 0 Gud, välsigna När natten faller, med nattens vila låt kyrkan vaka det folk vars mening du ensam är! och mänskan hålla med mänskan fred!

SOU 1981:51 Psalmer och visor del 2 . 89 D a 9 e n s 0 c h å r e t 5 t i d e r Kväll

892 GÅ I FRID NU TILL DIN VILA

Israelisk text i tysk bearbetning av Helmut König Svensk text: Anders Frostenson 1976 Musik: israelisk Ps 4, 74:16, 148:l-3 Gitarranalys: Harald Göransson 1981

ns mö - dor II n - ten kommer h't med ro. e lé

C m &

I

I Månljus strömmar tyst från himlen nerå daggen glänser på mark och sten.

0 -vad du som oss gav L F Dm F'

UH ? > 3 O' 0 U

I,II Lovad so- len mån n och jor—den, lo—vad Världarnas her -re. % AM Om hm I) I A - men. II A — men. I 1. Gå i frid nu till din vila. II Sömnen drömmar åt dig ger. I Vila ut från dagens mödor, II natten kommer hit med ro. I Månljus strömmar tyst från himlen ner, II daggen glänser på mark och sten. I Lovad du som oss gav II morgon, kväll, natt och dag. I,II Lovad solen, månen och jorden, I,II lovad Världarnas herre. I Amen. II Amen.

Sjungs i växelsång mellan I och II

90 Psalmer och visor del 2 SOU 1981:51 0 a 9 e n s 0 c h å r e t s t i d e r Årstiderna

810 SE, NU STIGER SOLEN UR HAVETS FAMN

Dansk text: Jakob Knudsen 1891 Svensk text: Anders Frostenson 1968,80 Musik: Oluf Ring 1915

1. Se, nu stiger solen ur havets famn. Luft och böljor lyser och skog och strand, skälvande av jubel ett andlöst nu - medan ljuset landar på världens kust.

2. Tack att jag får möta dig, sommardag, ge mig hän åt dig, i min famn dig ta, känna vinden, himmel och hav och jord, andas i ett levande skaparord.

3. En gång är jag ensam på nattmörkt hav, ändå utan ängslan för död och grav. Livets Gud mig skyddar, jag är hans barn, lämnar i hans händer det liv han gav.

4. Se, då stiger solen och morgon gryr. Alla dödens skuggor för evigt flyr. Ljuset hittat hem efter ändlös färd. Speglad i dess glans står en nyfödd värld.

S()IJ 1981:51

A t t 1 e v a a

Psalmer och visor del 2 91

v t r o Stillhet-meditation

811 VEM BRYTER BRODET

PS 73:25—26

Text: Eva Norberg 1980 Musik: Oskar Lindberg 1938 (se PoV 76 nr 695)

1. Vem bryter brödet för min stora hunger, vem pressar drycken för min tunga törst? Vem skär ur skrovlig bark den flöjt som sjunger min väg mot ljus, när nattens nöd är störst?

2. Fanns inget svar, så fanns ej rop och fråga. Fanns ingen natt, så grydde ingen dag. Fanns inget vatten, skulle törst ej plåga. Fanns inte du, så var ej heller jag.

3. Du är mig bröd och dryck. I dina händer får flöjten form och ton i gryningsvind. Dig söker jag igenom drömmens länder dig väntar jag vid varje vakas grind.

92 Psalmer och visor del 2

A t t 1 e v a a v t r 0 813 KOM NÄRA GUD. KOM VILA 2 Kor 4:16—18

S()IJ 1981 51

Stillhet-meditation

Text: Arne H Lindgren 1978 Musik: Ake Kullnes 1980

1. Kom nära, Gud. Kom vila. Ge mina händer ro. Jesus Kristus möter oss till framtid utan bördor.

2. Kom nära, Gud. Kom klarhet. Ge mina frågor svar. Jesus Kristus möter oss till framtid utan dunkel.

5. Kom nära, Gud.

3. Kom nära, Gud. Kom stillhet. Ge nu mitt hjärta frid. Jesus Kristus möter oss till framtid utan oro.

4. Kom nära, Gud, Ge mina ögon ljus. Jesus Kristus möter oss till framtid utan mörker.

Kom morgon.

Kom himmel.

Frige min själ, o Gud. Jesus Kristus möter oss till frihet och till sanning.

SOU 1981:51 Psalmer och visar del 2 93

A t t 1 e v a a v t r o Stillhet-meditation

813 ORDLOST MED ANDEDRÄKTEN

Text: Anders Frostenson 1970, 79 Musik: Sven—Erik Bäck 1971

l. Ordlöst med andedräkten talar vi, Gud, till dig. Naket i nattens tystnad dricker vårt hjärta liv.

2. Hemlighet allt och närhet, Du är i allas liv.

Omslutna av din kärlek lever vi och är till.

3. Barnet som sover, fågeln vilande i din vind,

är hos sig själva, vet ej om att de är hos dig,

4. är i din skaparvila, är där de alltid var. Enklast av allt är undret, nära oss natt och dag.

94 Psalmer och visor del 2 SOU 1981:51

A t t 1 e v a a v t r o Stillhet—meditation

814 DET TÄNDS ETT LJUS

v 1 Joh 11:25—26 v 2 Joh 11:40 Text: Arne H Lindgren 1978 v 3 Matt 28:5—7 Musik: Roland Forsberg l978,81

1. Det tänds ett ljus 2. Det föds en kraft i sorgens mörka gömma. i dödens bittra närhet. Det hörs ett ord Det hörs en sång i gråtens slutna rum. när rösten blivit stum. DEt är det nya livets stämma, Det är det nya livets stämma, Guds kärleks evangelium. Guds kärleks evangelium.

3. Det finns en makt i korsets röda skugga. Det går ett bud från gravens tomma rum. Det är det nya livets stämma, Guds kärleks evangelium.

SOU 1981:51 Psalmer och visor del 2 95

A t t 1 e v a a v t r o Stillhet-meditation

815 ALLTING VILAR I DITT OGAS DJUPA GENOMSKINLIGHET

Text: Anders Frostenson 1969, 80 Musik: Sven-Erik Bäck 1972

1. Allting vilar i ditt ögas djupa genomskinlighet: sjöar, träd och hem och städer, alla hjärtans hemlighet.

2. Anförtrodda åt varandra, delande det liv du gav allt vi äger, allt vi väntar. Kom, o Herre Jesus, snart.

3. Återställ den värld du skapat, låt den bliva som den var, renad av ditt blod och genomskimrad av en osedd dag.

96 Psalmer och visar del 2 SOU 1981:51

A t t 1 e v a a v t r o Stillhet-meditation

816 JAG KÄNNER DEN

Efter Juan de la Cruz (1542-1591) Jes 12:3, Joh 7:37 Svensk text: Anders Frostenson l972,80 v 5 Joh 6:35 Musik: Lars-Erik Rosell 1972

1. Jag känner den. Min tro och nattens 4. Dess klarhet kan ej grumlas och mörker fördunklas. har fört mig fram till källans stilla Det rena ljuset föds och spelar vatten ur den. och det är natt. Men det är natt.

2. Den skönhet finns ej där som 5. Den oföränderliga källan bländar ögat göms i men jord och himmel kommer dit att det bröd som lever och som ger oss ' dricka livet. när det är natt. Men det är natt.

3. Jag vet att den är bottenlös och 6. Dess tystnad ropar. Allt som skapats bråddjup kommer och inga grunda stränder finns kring att dricka ur dess flöde, höljt i vattnet skugga, och det är natt. ty det är natt.

7. Min längtan sträcker sig mot denna källa. Jag ser den brista fram, där brödet brytes. Men det är natt.

SOU 1981:51 Psalmer och visor del 2 97

A t t 1 e v a a v t r o Bön

817 MINA DÖDA TIMMAR

Text: Anders Frostenson 1964, 79 v 4 1 Mos 2:7, Matt 15:36 Musik: Kjell Lönnå 1979

1. Mina döda timmar 3. Mina döda timmar bär jag fram till dig. bär jag fram till dig. /: Inför dina ögon /: Lyft dem tills mot ljuset låt dem bli till liv. :/ tyst de öppnar sig. :/

2. Inför dina ögon 4. Andas på dem, borttag inget är fördolt. tomhet, tyngd och död. /: Under skal och spillror /: Fyll dem med din närhet finns en törst, en gråt. :/ och din skaparglöd. :/

98 Psalmer och visor del 2 SOU 1981:51 A t t 1 e v a a v t r o Bön

818 HIMMELSKE FADER

Engelsk text: O T Niles 1961 Svensk text: Anders Frostenson 1978 Musik: Elena G Maquiso 1961 (filippinsk) Sats: Harald Göransson 1981

l. Himmelske Fader, 2. Jesus, vår Herre, ge åt oss alla du för oss lidit, glädje och renhet, dött och har uppstått, längtan och sånger, lever ibland oss, att vi dig tackar, dig vill vi följa, tillber tillsammans, lyda och tjäna, himmelske Fader, Jesus, vår broder, Gud, du vår Gud. Jesus, Guds Son.

3. Helige Ande var i vår svaghet! Nu med Guds kärlek fyll våra hjärtan, så att vi alltid älskar varandra. Helige Ande, kom till oss du.

Psalmer och visor del 2 99

S()IJ 1981:51

Bön

Y'

av

1 9 v a

A t t

Svensk text: Anders Frostenson 1968 Musik: Nilliam P Rowlands(1860-l937) Engelsk text: M Hewlett 1968

HÖR OSS GUD, DU SJÄLV HAR BETT OSS

v 1 Matt 18:19 v 3 Matt 18:20, Joh 17:21 v 2 Matt 5:44 819

Hör oss, Gud, du själv har bett oss: 2. När vi knäpper våra händer

vi ska bedja med varann, l.

dem som varje dag oss tjänar genom sina händers verk. De som hävdar sig och hotar, de som blott förtvivlan har, mänskligt varm som Jesu var. tar vi i vår förbön med låt vår förbön vara hos dem,

g fann. bereda

för varandra och för alla som ej vägen till di

e som dig i dag behöver ast de själva det ej vet, väg för din barmhärtighet. D 1." låt vår bön till dem

3.

Genom kyrkans tysta förbön, buren fram i tålig tro, läks dess djupa sår ihop. ej blir stilla eller ber. andas världen, rörs mot enhet kan få kraft att göra mer än de många som ej lyssnar,

Två och tre som möts inför dig

-V—n

?

Att leva

Bön

100 Psalmer och visar del 2 SOU 1981:51

SOU 1981:51 Psalmer och visor del 2 101 A t t 1 e v a a v t r o Sökande—tvivel

82 VARFÖR GICK VI BORT ATT SÖKA

v 1 l Kon 8:12, Ps lO4:2 Text: Anders Frostenson 1964 v 2 Jes 65:24 Musik: walesisk 1700—talet

1. Varför gick vi bort att söka 2. Speglingar vi såg och följde, dig som alltid hos oss var, sökte dig i deras glans, frågade i mörkret, visste ej hörde ej ditt svar som före att du i mörkret var, våra rop och frågor fanns, vände oss mot ljuset, såg ej såg ej nyckeln som vid tröskeln dig som ljusets klädnad bar. låg och väntade vår hand.

3. I vårt stängda hus du sökt oss. Ingen visste du var där. Men när brödet bryts och delas vet vi plötsligt vem du är. Inte du men vi var borta. Du är alltid bland oss här.

102 Psalmer och visor del 2 SOU 1981:51

A t t 1 e v a a v t r o Sökande—tvivel

821. GUD, DU GICK BORT

Text: Britt G Hallqvist 1969, 78 v 3 Ps 42:4 Musik: Torsten Sörenson 1970

l. Gud, du gick bort. 3. Ack, vi vill helst Korset står kvar. låsa vår port, Bomber har efterträtt svärden. gömma oss undan för världen. Lidandets kors Var är din Gud? växer sig stort - frågar de nu. mest för de minsta i världen. Glädjen och kraften, var är den? 2. Upp mot en hård 4. Herre, kom hit, mörknande rymd levande, varm, stiger i oro vår fråga: trösta din ängsliga skara! Gud, är du död? Följ oss, 0 Gud, Hur skall då vi ut i vår värld, leva och orka och våga? styrk oss i nöd och i fara!

SOU 1981:51

A t t

&

l e v a a v t r 0

JAG SKULLE VILJA VÅGA TRO

Jag skulle vilja våga tro någon har mig kär. skulle vilja våga tro Gud kan vara här. skulle vilja våga tro kärlek är

makt som ändå världen bär.

men Jag men Jag att den

Psalmer och visor del 2 103

Sökande-tvivel

Text: Tore Littmarck 1969, 81 Musik: Tore Littmarck 1969 Sats: Harald Göransson 1974

Jag skulle gärna vilja tro, vem törs göra så? skulle gärna vilja be, vem kan bönen nå? skulle gärna vilja tro någon ser mening jag ej fattar mer.

104 Psalmer och visar del 2 SOU 1981:51

A t t 1 e v a a v t r o Sökande—tvivel

3. Jag skulle vilja våga tro 4. Jag skulle vilja våga tro. att någon ser all nöd. Jag kan ju inte mer. Jag skulle vilja våga tro Som kornet väntar tid att gro, att Gud finns bortom död. att livets under sker, Jag skulle vilja Våga tro så väntar jag och längtar jag att någon fanns, att jag ska få som ville att jag vore hans. den tro jag inte själv kan nå.

SOU 1981:51 Psalmer och visor del 2 105

A t t 1 e v a a v t r o Skuld-förlåtelse

823 I ADAM ÄR VI ALLA ETT

Engelsk text: Martin H Franzmann (1807-) Svensk text: Anders Frostenson 1978 Musik: folkmelodi från Dalarna

1 Mos 3:8—15, l Joh 4:10 Bearbetning o sats: Harald Göransson 1981

1. I Adam är vi alla ett 3. Du med din kärlek oss har sökt. och Adams svek var värt. Du oss din Son har gett. Vi gömde oss bland Edens träd, Så hjälp oss lyssna till hans röst. när Herren sökte oss. och lyssnande bli ett.

2. Vi flydde och då kom vi bort 4. Det är ej vi som älskat dig från Gud och från varann. med du som älskat oss. Vår egen väg vi ville gå. Och Jesus, världens ljus, kom hit Blott ensamhet vi fann. till frälsning, ej till dom.

5. 0 Gud du skapat oss till dig, förlåt vår skuld, vårt svek. Låt bot bli lovsång, död bli liv. Låt blinda ögon se.

106 Psalmer och visor del 2 SOU 1981:51

A t t 1 e v a a v t r o Skuld—förlåtelse

24 O GUD, TAG BORT DEN SKULD

v 1 Matt 6:12, Joh 12:35 v 2 Matt 6:34, Rom 12:9 Tysk text: Hans-Georg Lotz 1964 v 3 1 Mos 4:9,10 Svensk text: Anders Frostenson 1979 v 4 Matt 6:12 Musik: Hans—Georg Lotz 1964

1. O Gud, tag bort den skuld som vi på oss har samlat. Hjälp oss att finna dig i mörkret där vi famlar.

2. Vi tror ditt ord, men räds ändå för morgondagen. Vi glömmer att din makt är makten i vår svaghet.

3. Vi vet vad du har sagt: "Tag vara på din broder", har ändå inte plats för främlingen vid bordet.

4. O Gud, tag bort vår skuld. Låt döda ting ej hindra oss leva för varann och vara i din vilja.

5. Så tag oss i din tjänst bland allt det sönderslagna, där bara du en värld av rätt och fred kan skapa.

SOU 1981:51 Psalmer och visar del 2 107

A t t 1 e v a a v t r o Skuld—förlåtelse

815 GUDS KÄLLA HAR VATTEN TILLFYLLEST

Text: Bo Setterlind 1978 Musik: efter tysk folkmelodi Ps 65:10, Joh 7:37-39 Sats: Harald Göransson l98l

l. Guds källa har vatten tillfyllest, 3. Guds källa har frälsning till brädden, en gåva av strömmande liv, en stilla, en underbar frid, den äger, vad alla behöver, den frid som i dopet oss skänkes, det räcker för dig och för mig. den räcker för dig och för mig. 2. Guds källa oss renar från synden, 4. Guds källa ej någonsin sinar, dess vatten uppståndelse ger, för någon i rum eller tid, av strömmarna blommar det torra, dess nåd flödar över i döden, det räcker för alla, som ber. det räcker för dig och för mig.

5. Så låt oss i världen ej rädas att leva som Mästaren lär, Guds källa oss kraften förunnar att vara Hans tjänare här.

Luk 15:20-24

Text: Anders Frostenson 1969,79 MUSlk Sven—Eric Johanson 1974

826 a HAN KOM FRÅN ETT FRÄMMANDE LAND Att leva

Skul d-förl åtel se

108 Psalmer och visar de! 2 SOU 1981:51

SOU 1981:51 Psalmer och visar del 2 109

A t t 1 e v a a v t r o Skuld-förlåtelse

1. Han kom från ett främmande land, 3. Det onda han bar har värkt ut. visste inte att kärleken fanns, Han var död men är levande nu. mötte inte en blick, Han kom hem. Han är med ville vända sig bort. där Guds skapelse sker Han sin skuld, ej förlåtelsen såg. och det skingrade samlas igen. Refr: Sätt en ring på hans hand Refr: Sätt en ring ... och skor på hans fötter, bjud samman till fest, 4. Det finns inget främlingskap mer till spel och till dans. men en vidöppen famn och ett hem och förlåtelsens nåd

2. Sitt hem han på avstånd får se. för det barn som kom bort. Någon kommer med hastande steg. Ingen ensam och utestängd mer. Han blir tagen i famn, Refr: Sätt en ring ... han får höra sitt namn och han är inte utanför mer. Refr: Sätt en ring ..

SOU 1981:51

110 Psalmer och visor del 2

Skuld—förlåtel se

av

leva

A t t

826 b HAN KOM FRÅN ETT FRÄMMANDE LAND

Luk 15:20—24

Text: Anders Frostenson l969,79 Musik: Göte Strandsjö 1970

SOU 1981:51

A t t

1 e v a a v t r o

1. Han kom från ett främmande land, visste inte att kärleken fanns, mötte inte en blick, ville vända sig bort. Han sin skuld, ej förlåtelsen såg. Refr: /: Sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter. :/ Bjud samman till fest, till fest, spel och dans, bjud samman till fest, spel och dans.

2. Sitt hem han på avstånd får se. Någon kommer med hastande steg. Han blir tagen i famn, han får höra sitt namn och han är inte utanför mer.

Refr: /: Sätt en ring . .

Psalmer och visar del 2 111

Skuld—förlåtelse

3. Det onda han bar har värkt ut. Han var död men är levande nu. Han kom hem. Han är med där Guds skapelse sker och det skingrade samlas igen. Refr: /: Sätt en ring ...

4. Det finns inget främlingskap mer men en vidöppen famn och ett hem och förlåtelsens nåd för det barn som kom bort. Ingen ensam och utestängd mer. Refr: /: Sätt en ring ...

112 Psalmer och visor del 2 SOU 1981:51

A t t 1 e v a a v t r o Tro-trygghet

827 a SE PÅ HIMLENS MÅNGA FÅGLAR

Text: Göran Bexell 1971 Musik: Lasse Ängeborn 1973

v 2 Pred 1:14

1. Se på himlens många fåglar hur de flyger i Guds famn. Se på blommorna och träden hur de växer ur Guds jord.

2. Se hur mänskan knyter handen hårt kring jagets egna liv, vill förfoga över livet, jagar efter vind och vinst.

Sats: Harald Göransson

3. Se hur Jesus Kristus lever, fri och öppen, tar emot livet som han får från Fadern, ger sig själv för allas liv.

4. Se på Jesus, han är Mänskan, ger oss liv ur öppen hand, ger oss frihet, ger oss trygghet, glädje i Guds kärleks famn.

1974

Psalmer och visor del 2 113

SOU 1981:51

A t t 1 e v a a v t r o Tro—trygghet

827 b SE PÅ HIMLENS MÅNGA FÅGLAR

Text: Göran Bexell 1971 Musik: tysk 1745 v 2 Pred 1:14 Sats: Harald Göransson 1959

1. Se på himlens många fåglar hur de flyger i Guds famn. Se på blommorna och träden hur de växer ur Guds jord.

2. Se hur mänskan knyter handen hårt kring jagets egna liv,

vill förfoga över livet,

jagar efterlvind och vinst.

3. Se hur Jesus Kristus lever, fri och öppen, tar emot livet som han får från Fadern, ger sig själv för allas liv.

4. Se på Jesus, han är Mänskan, ger oss liv ur öppen hand, ger oss frihet, ger oss trygghet, glädje i Guds kärleks famn.

114 Psalmer och visor del 2 SOU 1981:51

A t t 1 e v a a v t r o Tro-trygghet

ååå GUD, DITT FOLK ÄR VANDRINGSFOLKET

Engelsk text: William Williams (1700—talet) Svensk text: Anders Frostenson 1976 Hebr 11:26 f, m fl Musik: John Hughes (1873—1932)

l. Gud, ditt folk är vandringsfolket 2. Låt kristallklar källan strömma Själv du mitt ibland oss går. med det vatten som ger liv. Du oss leder, du oss stärker, Bli vår eldstod under natten när vår väg blir lång och svår. och om dagen molnstod bli. Bröd från himlen, bröd från himlen Starka klippa, starka klippa ur din fadershand vi får, var vår tillflykt och vår frid, ur din fadershand vi får. var vår tillflykt och vår frid.

SOU 1981:51 Psalmer och visor del 2 115 A t t 1 e v a a v t r o Tro-trygghet

3. När jag når de mörka vattnen, över dem skall färdas ut, räds jag ej. På andra sidan finns en värld av sång och ljus. Där skall lovsång, där skall lovsång stiga stark som havets brus, stiga stark som havets brus.

_8_2_9 FAMN som BÄR MIG

Text: Anna Greta Wide 1960 Musik: Kerstin Berglund 1974 Sats: Harald Göransson 1974

1. Famn som bär mig i dag. 2. Ingen stänger du ute, Öppen är du som havet, ingen stänger du inne. som ett vårhav i solen. Ditt enda grepp är din värme.

3. Famn som bär mig i dag bär mig också i morgon, i morgon när jag förnekar dig.

SOU 1981:51

116 Psalmer och visor del 2

Överlåtelse

l e v a

A t t

ALLT JAG ÄR OCH HAR, O GUD

830

(1834—1908)

Engelsk text: Krishnarao R Sangle Svensk text: Anders Frostenson 1978

indisk Harald Göransson 1981

Musik: Sats:

Matt 16:24-26 Rom 11:33-36

SOU 1981:51

A t t

se

v 1— v 2

2 1

P K

1 e v a a v t r o

1. Allt jag är och har, 0 Gud, jag lämnar åt dig nu. Det är ditt eget, Gud, du gett mig allt. Stora ting du låtit ske med mig.

Psalmer och visor del 2 117

Allting jag planlagt, allt jag tänkt och allt jag drömt steg ur din viljas och din barmhärtighets djup. Nu jag ger mig själv och allt åt dig.

2. Allt jag är och har, 0 Gud, jag lämnar åt dig nu. Det är ditt eget, Gud, du gett mig allt. Skulden plånats ut som tyngt mig ner. Framtiden, mänskors hot, de skrämmer inte mer. Jesus, du segern, du friheten mig ger. Nu jag ger mig själv och allt åt dig.

VILA I DIN VÄNTAN

s 130:5.6. Upp 21:5 or 15:36-38

l. Vila i din väntan. Stilla mötet sker. All din stora längtan Herren hör och ser. Våga vänta tryggt: snart har dagen grytt, Våren visar vägen:

Gud gör allting nytt. Genom din ångest,

när allt är svårt, delar Gud din smärta och all din gråt.

Tysk text: J F Raeder 1848 Svensk text: Per Harling 1980 Musik: sv koralen 376

2. Vila i din väntan. Stilla mötet sker. All din stora längtan Herren hör och ser. Livet skiftar fort, kvävs av dödens hot. Herren skingrar rädslan; kornets hopp är stort. Framtiden väntar, vila i tro, kornet som nu slumrar, snart börjar gro.

Överlåtelse

118 Psalmer och visar del 2 SOU 1981:51

t r o Efterföljd

A t t 1 e v a a v

832. DEN STORE MÄSTARN KOMMER

Dansk text: B S Ingemann 1841 Svensk text: Anders Frostenson 1970, 80

1. Den store Mästarn kommer med hast och helig glöd. Han sitter där silvret renas vid degeln tålmodigt böjd.

2. Vart ögonblick han följer förvandlingen som sker, tills tydligt i silverspegeln sin egen bild han får se.

Musik: C C Hoffmann 1878

3. Den store Mästarn kommer, är vid vår sida nu, och blottad är hjärtegrunden, dess dolda, understa djup.

4. Och skymtar han därnere en bild som liknar hans, då gläds han, den höge Mästarn. All himlens glädje är hans.

SOU 1981:51 Psalmer och visar del 2 119

A t t 1 e v a a v t r o Efterföljd

833 TRON BLIR BEFÄST OCH STÄRKT

Engelsk text: John Bunyan (1628—1688) Svensk text: Anders Frostenson 1969, 78 2 Kor 6:4-10 Musik: tysk ca 1735 » v 1 1 Kor 3:13 Sats: Harald Göransson 1974

l. Tron blir befäst och stärkt 2. Hotad, förtalad, trängd i storm och sjöar. på alla sidor Den som Guds verk ställt främst, rakt genom allt sin väg han skall bli prövad. i tro han finner, Kraften från Gud han har, låter sig ej slås ner: ett steg ej bakåt tar. mer ändå, långt mer Han ångrar ej sitt val hans rätt, hans frihetsbrev att bli en pilgrim. att vara pilgrim.

3. Ond makt och falskhet kan sitt spel bedriva. Han vet en gång skall han få ärva livet. Glans, lust, förförisk dröm, människors domar glöms. I vaka och i sömn är han en pilgrim.

120 Psalmer och visor del 2

A t t 1 e v a av tro

834 GÅ IFRÅN OSS OCH LÅT OSS FÅ LEVA SOM FÖRR

Luk 5:8, Ps 139:11—12, Joh 21:18, 6:68, Matt 8223-26, Luk 5:4—5

1. Gå ifrån oss och låt oss få leva som förr och som vanliga fiskare gör. Det var lugnare innan du kom.

2. Gå ifrån oss ty vore vår själ som en natt så är mörkret ej mörker för dig vad vi dolde längst ner kommer fram.

3. Du som ser allt och dock är vår vän - Herre gå medan ännu vi äger vårt liv. Du kan leda oss dit vi ej vill.

4. Och det kommer en dag när vi ej kan gå bort ty ditt ord är evinnerligt liv. Och till vem, Herre, skulle vi gå?

5. Gå ej bort du från fjärran som stigit ombord du som tog det bekymmer vi bar som en man i vårt fiskarelag.

6. Gå ej från oss, var med i vår bräckliga båt. Mitt i skräcken när sjön ligger på är det lugn om vi färdas med dig.

7. Gå ej bort från oss, Herre, vårt liv det är du, ej den insjö vi känt men ett hav, och vi vill lägga ut på ditt djup.

SOU 1981:51

Efterföljd

Text: Olov Hartman 1977 Musik: Sven-Erik Bäck l978

SOU 1981:51 Psalmer och visor del 2 121

A t t 1 e v a a v t r o Efterföljd

835 PILATUS SÅG PÅ FÅNGEN. VEM VAR HAN?

Text: Olov Hartman 1981 v 6 Hebr 12 Musik: Sven-Erik Bäck 1976

l. Pilatus såg på fången. Vem var han? Om sanning talte han, men vad är sant? Inför Pilatus handlar det om makt.

2. För sanning dräptes många. En med sten. I Herrens tempel sköts en annan ner. De var för makten brickor i ett spel.

3. Kan Ordets vittnen tystas genom kval? Man säger: "Ingen tar sig an din sak." Men han som uppstod svarar: ”Det gör jag."

4. Får de ej nämnas giv dem Jesu namn, ty hans var vittnesbördet de bar fram. Och deras rop ur djupen, det var hans.

5. Hans rop blev kropp. Där lider lem med lem. Hans egen förbön råder mellan dem. Ej någon lägermur kan hindra den.

122 Psalmer och visar del 2

6. Fast makten tror det varje tid på nytt - att genom döden trons gemenskap bryts - har vi Guds vittnen kring oss som en sky.

Och en gång brister maktens gravsigill. Då står Guds vittnen upp och talar fritt. Och bara sanning skall då vara till.

8. Martyrers blod och deras vittnesbörd är Herrens säde som strös ut och dör. Men redan vitnar fälten till hans skörd.

SOU 1981:51

Efterföljd

___M M _M_ . "mg.: sk...—__— -__.._.___.._—_______—l

11.11... . 1.4 ..M V 0 .. .1 00 & 1 29 9 S 71 1 U. t 9 8 e lr. 9 U b .e 11 0 ? nn S & aA n _ & ao & KHKS _|. :lns 1 dtan rd GSi—a h wlwl wu m Fe:an & KrG S .. S t.. d _ thl eXåa t terr & tfa h k H .. m Sk.. n a & 15k.. nl r 95 en._lS e erk gest m maa MWMuä F änt hä 9 tr ml a oa & rtV V ..l sae V th . S gCt ..I P. r.10t w.. 8 Han e 0. b heg 1 8.1 9 1 .lmdl n d :|. VD b U ...:V SS e en F 903 Oh eetm d ESC t._Je ul O . :|de 1 38 h yuaruo VHFO llab r aer g Shgt & th xd ..l n 40an ml sus neoao V Pe.Jn adV USB 1 9 n h brgn Aa ue.l.l ..l .. gr lugna] rS.1uO n d _.Tnlf urn eaan ...Jea R 5.1 _isgh

PRIS VARE GUD, PRIS VARE FADERN

124 Psalmer och visor del 2

Tillsammans

836 a

SOU 1981:51 Psalmer och visar de! 2 125

T i 1 1 s a m m a n s i v ä r 1 d e n Samhäiie—arbetsiiv

2. Jubiande bär vi tiil dig våra böner, dig vill vi tjäna som döttrar och söner, skapa som du i vårt ringaste arbete handiing och bön må bli ett.

3. Brödet och vinet vi frambär tiil bordet, tag våra gåvor, o du som har gjort dem, skicka oss sen tili att ena din mänskiighet - handling och bön må bii ett.

4. Tack för den styrka, det liv du här gav oss, gör något nytt, något brinnande av oss, led oss att bygga en värid av rättfärdighet - handiing och bön må bli ett.

SOU 1981:51

126 Psalmer och visar de! 2

Samhäi ie-arbetsi iv

världen

.i

Tiiisammans

836 b PRIS VARE GUD, PRIS VARE FADERN

,_ OCD COQ

Non.—

vx:—

O'l C

r—LO xmz/i

CCM (64:5— fö GJ

MED .,.o "D+->o:

(Dt/1 LLQ-

Ll—CUO

Mr— .. 0 +)"! x+h— GJXL

HG)!!! PM

Ad

m_gu

r—mx

(UC-:— mmm =>;

Lutnz

LO ':?" |—

V) O.

SOU 1981:51 Psalmer och visar del 2

T i 1 l s a m m a n s i v ä r 1 d e n

1. Jub1ande lyfter vi här våra händer, sjunger den glädje som enighet tänder, ger dig värt arbetes dag och vår tacksamhet - handling och bön må bli ett. Refr: Pris vare Gud, pris vare Fadern, hans Ande, hans Son. Saliga sjunger och tillber vi inför hans tron.

2. Jub1ande bär vi till dig vara böner, dig vill vi tjäna som döttrar och söner, skapa som du i vårt ringaste arbete — handling och bön mä bli ett.

Refr: Pris vare Gud ...

3. Brödet och vinet vi frambär till bordet, tag våra gåvor, o du som har gjort dem, skicka oss sen till att ena din mänsklighet handling och bön mä bli ett.

Refr: Pris vare Gud ...

4. Tack för den styrka, det liv du här gav oss, gör något nytt, något brinnande av oss, led oss att bygga en värld av rättfärdighet - handling och bön må bli ett.

Refr: Pris vare Gud . .

127

Samhälle—arbetsliv

128 Psalmer och visar del 2

T i l l s a m m a n s i v ä r 1 d e n

ååz SE, HERRE, PÅ VÅR ARBETSDAG

v 3 1 Mos 2:15, 2 Pet 3:13 v 4 Gal 3:28, Matt 23:8

SOU 1981:51

Samhälle-arbetsliv

Engelsk text: Ian Fraser (1917-) Svensk text: Anders Frostenson 1970, 79 Musik: Erik Routley (1917—)

1. Se, Herre, på vår arbetsdag i varuhus, kontor, fabrik. Hjälp oss att mitt i jäkt och slit bevara stillheten och tron.

2. Tag in oss i det arbetslag, där inte ras och klass vi ser men mänskan och det syskonskap, där du som en av oss är med.

3. Låt den förlåtelse du ger förnya sinnet dag för dag, låt något i vårt verk bli helt och för ditt rike användbart.

4. Du skapat världen. Du oss gav förtroende och medansvar och löftet att på denna jord du bland ditt folk en gång skall bo.

SOU 1981:51

T i l l s a m m a n s i v ä r 1 d e n

ååå HERRE, DIN DAG VAR OCKSÅ LIK

l. Herre, din dag var också lik 3. en vanlig arbetsdag. med Fast himlens härlighet var din, När du levde här som jag. gör 2. Du som var timmermannens son 4. och kan min dag förstå, vad kom till min arbetsplats och låt Låt oss där tillsammans gå. bli

5. Mitt i all omsorg för mitt liv mitt hjärta är hos di och i min vardag glad jag vet, att du välsignar mig.

Psalmer och visar del 2 129

Samhälle-arbetsliv

Engelsk text: Charles Wesley 1788 Svensk text: Arne Nidegård 1979 Musik: B G Burt (1878—1948)

Gör all min gärning till en tjänst liv och mening i. mödan tynger ner min kropp, mig i anden fri.

Hjälp att jag aldrig glömmer av du mig ämnat till. allt jag säger, gör och är präglat som du vill.

9;

130 Psalmer och visor del 2 SOU 1981:51

T i l l s a m m a n s i v ä r 1 d e n Fred-frihet-rättvisa

839 a "VI VILLE DEJ SE"

Text: Anders Frostenson 1968, 79 Joh 12:20-26 Musik: Lars—Åke Lundberg 1968

1. "Vi ville dej se", så grekerna bad, och Jesus i dag till dej vi nu ber. Vi tror att du finns ibland oss ännu. /: Och kanske vårt liv är du, bara du.;/

2. I strömmen av liv, i gatornas brus vi skymtar ibland ditt ansiktes ljus; en gråt och ett skrik ur ångestens djup, /: då rycker vi till; vi hör det är du.:/

3. Vi tror du är med bland dem som för fred, för frihet och rätt, och fattigas sak ger livet i dag, vår broder och vän /: tills jorden igen är mänskornas hem.:/

4. 0 sårade kropp som aldrig kan dö, som högt lyftes opp, o kärlek från Gud, du eviga ljus och skapande ord, /: låt frihetens träd slå rot på vår jord.:/

Anm. Ingen repris av sista två raderna till b-mel.

839 b SOU 1981:51

i ii

Tillsammans Joh12z20-26

"VI VILLE DEJ SE"

i världen

Text: Anders Frostenson 1968, 79 Musik: Sven-Eric Johanson 1968

Psalmer och visar del 2 131

Fred-fri het—rättvi sa

SOU 1981:51

132 Psalmer och visar del 2

Fred-frihet-rättvisa

v ä r 1 d e n

1"

T i l l s a m m a n s

,— 00 03 .— O (hm C :xm O OWF- V) r— m m C CD (6 (Du— s_ (AC :O 1:10) (5 %> .,_ "U MZ r— KU GJCD S— E_n—(rrc S.t—m:]: 2000 m r—.. .. U, "PAC-F) mem XGJ>5U1 (D+->P 4-5 0 x.. MWXD VIC'r—S— LCUVlfU O>30J zmzm

FARAOS HÄRAR HANN UPP OSS VID STRANDEN

ko '— ?!" 0 l r—— ,— .. &_ O 0 r— M 5— I— 0 34 o ,— |— m '='- ...—go LOMr— |—.. lkOU) (f 0 r—EE O (AMN O O ZNM =P CO N>>

Faraos härar hann upp oss vid stranden

just som vi kommit till Pi-Hahirot. Här mellan havet och hären i sanden l. dödsdömda stod vi vid klippornas fot. En enda möjlighet, ljöd oss i ropet, vägen till havet, till döden i dopet. Halleluja!

Hallejuja!

SOU 1981:51 Psalmer och visor del 2 133

T i 1 1 s a m m a n s i v ä r 1 d e n

2. Då, i den sista förtvivlade stunden brast för Guds vindar förskräckelsens hav. Vägen låg öppen när vattnen vek undan. Vi som var döda gick ut ur vår grav. Se här din möjlighet, ljöd till oss ropet, vägen från döden till livet i dopet. Helleluja! Halleluja!

3. Jub1ande lyfter vi upp våra händer, vi som vår räddning ej mer kunde tro. Nyfött står folket på skimrande stränder. Snart skall i Kanaan trygga vi bo. Manna från himlen är reskost på vägen, brödet vi bryter och vinet ur lägeln. Halleluja! Halleluja!

Fred-frihet—rättvisa

1 M

nld

es 53z3, Matt 28:18 s 46:2—4, Hebr 12:28, 2 Tess 2:8, Matt 24:12 Pet 5 8, Rom 11 4, Upp 17 3, att 10:25, Hebr 11 4, 2 Pet 1:19,

12:12,l7:l4

1 Joh 5:4 Sats:

Svensk te Musik: Martin Luther 1529 Tysk text:

Harald Göransson 1981

Martin Luther 1528 xt: Olov Hartman 1977

841. VÅRT FÄSTE I ALL NOD ÄR GUD

T i 1 l s a m m a n s 1 v ä r 1 d e n

Fred—frihet-rättvisa

134 Psalmer och visor del 2 SOU 1981:51

SOU 1981:51 Psalmer och visor del 2 135

T i l l s a m m a n s i v ä r 1 d e n Fred-frihet—rättvisa 1. Vårt fäste i all nöd är Gud, 3. Om världen är ett ökensnår och skulle bergen rämna där rovdjur söker byte, och vackla ner i havets djup - vi faller ej på knä ändå Guds rike kan ej bäva. för makterna som ryter. Den Laglöse snart Se, vilddjurets tid står fram uppenbart. går hastigt förbi Han är redan här som Skriften har sagt. ty makt går före rätt Men vår Gud är ett Lamm och mångas kärlek kallnar. som övervunnit döden. 2. Här hjälper ej de rikas guld 4. Guds vittnen fängslas nu som förr, och ej befästa gränser, det går dem liksom Herren. men Kristi evangelium, Men efter pina, fängsel, död predikat i all världen. 0 hör - de talar ännu Åt Guds smärteman tills morgonen gryr är given all makt. och helvetet flyr. När allting är slut Ty tron på hans kors finns ingen annan Gud skall överleva oss. är han som dog på korset. Den övervinner världen.

136 Psalmer och visar del 2 SOU 1981:51

T i l 1 s a m m a n s i v ä r 1 d e n En värld-en mänsklighet

42 SE HÄR BYGGES BABELS TORN

v 1 1 Mos 11:1—9 v 3—4 Matt 21—42 v 5 Apg 2:1-8 v 6 Matt 11:12, Joh 3:8 Text: Olov Hartman 1920,74,80 v 7 Upp 18:2 Musik: Sven-Erik Bäck l970

1. Se här bygges Babels torn 4. Så förkastades Guds Son. slavar bär dess stenar Honom har vi funnit där uppe glömmer man sin bror och himlens hörnsten fann vi då kyrieleison. halleluja.

2. Så blir mänskan oförstådd 5. På sitt eget modersmål främling bland de sina skall envar få höra och folk beväpnar sig mot folk om broderskapet nerifrån kyrieleison. halleluja.

3. Brodersordet har vi glömt 6. Himmelriket stormar in ratat som en byggsten över alla gränser man slängt i gräset nedanför och vinden blåser vart den vill kyrieleison. halleluja.

7. Babels torn skall falla snart nedanför där växer Guds vete och hans broderskap halleluja.

SOU 1981:51 Psalmer och visar del 2 137

T i l l s a m m a n s i v ä r 1 d e n En värld—en mänsklighet

å32_ BLOTT I DET ÖPPNA

Efter Johannes Kirkegaard Matt 5:15 Svensk text: Britt G Hallqvist 1972 2 Kor 12:9 Musik: Olle Widestrand 1974, 80

l. Blott i det öppna 3. Leva i världen har du en möjlighet. omvänd till verklighet, Låser du om dig, vänd mot Guds framtid, kvävs och förtvinar du. följd av hans trofasthet. 2. Ut i det fria 4. Mörkret du möter skall du med Herren gå. aldrig i ensamhet, Kraften fullkomnas Blott i det öppna mitt i din svaghet då. ligger din möjlighet.

SOU 1981:51

138 Psalmer och visor del 2

Den nya skapelsen

v ä r 1 d e n

1"

T i l l s a m m a n s

HIMLEN HÅLLER ANDAN, JORDEN

844

St Jamesliturgin Svensk text: Anders Frostenson 1976 Musik: fransk folkmelodi 1600-talet Engelsk text efter den grekiska Sats: Harald Göransson l98l

Joh 1:9-14

SOU 1981:51 Psalmer och visar del 2 139

T i l l s a m m a n s i v ä r 1 d e n Den nya skapelsen

l. Himlen håller andan, jorden skälver inför Herren Gud. Allting sin förvandling väntar. Herrens dag har kommit nu. Här bland oss bor han som bodde i ett otillgängligt ljus.

2. Världens Herre blev vår broder, en av oss, Marias barn, ljus av ljus och född av Fadern, samma kropp som vi han bar. Mänskan blir Guds barn i honom. Gud i honom mänska var.

3. Han som har atomen skapat, alla vintergators ljus, här den nya värld vill bygga som skall bli hans tempelhus, där vi bor och tjänar honom genom åldrar utan slut.

4. Med serafer, med keruber ropar alla frälsta nu, alla som ur stoft och aska väckts till liv av livets Gud. Halleluja, halleluja. Halleluja, Gud, vår Gud.

&;

1 Kor 13:12 Upp 2:10, 15:2—3, 19:7— 9

UPP, DU MIN SJÄL, OCH SJUNG 22:3

Sats: Musik: finsk folkmelodi Svensk text: J Kahl 1745 Bearb: Ole Torvalds 1980

Harald Göransson 1981

T i 1 l s a m m a n s i v ä r 1 d e n

Den nya skapelsen

140 Psalmer och visor del 2 SOU 1981:51

SOU 1981:51

T i 1 l s a m m a n s i v ä r 1 d e n

1. Upp, du min själ och sjung! Stig dristigt upp ur gruset för att ödmjukt skynda fram till Guds och Lammets tron. Fast blicken, svag och tung, ej tål det klara ljuset, får du dock, min själ, nu stämma upp din jubelton. Kallelsen ljuder, den som dig bjuder till Lammets stora bröllopsfest i himmelen. I mycken ära där ditt lov för Gud du bär. Där är din del, ditt arv, din rikedom, din skatt. Guds nåd är evig. Sjung, min själ, och jubla glatt!

2. 0, vilken härlig lott att Herren lik få vakna och förklarad skåda honom sådan själv han är! Då blir allt glädje blott, min själ skall intet sakna. Då är Lammets brud fullkomnad, helgad, ren och skär. Mig kronan räckes, jag övertäckes med Jesu Kristi härliga rättfärdighet. Min synd, min skuld var svår, men varje bitter tår skall bli förbytt i helighet och kraft och fröjd, och lov och pris skall ljuda klart i himlens höjd.

Psalmer och visor del 2 141

Den nya skapelsen

3. Då redan här jag får så ofta lycklig vara, fast min dunkla blick blott delvis kan min Herre se; då himmelsk sång mig när ren här med toner klara, ja, hur härligt skall ej sedan allt för mig sig te! I lyckans stunder Guds kärleks under så klara strålar mig till mötes redan här. Men när jag tänker på min salighet att få, med alla frälsta sjunga Lammets nya sång, då blir min själ för ändlöst jubel alltför trång.

4. Till gyllne harpors slag den nya sången klingar ifrån evighet till evighet, men ny alltjämt. Här ljuder sången svag, men dock jag Jesus bringar mitt hjärtas hyllning med den sång jag här uppstämt. Han har mig renat och mig förlänat full frälsning och försoning inför Herren Gud. Pris, ära, härlighet och makt i evighet för Herren och min Frälsare jag sjunga vill. Ja, amen, svarar himlar, jord och hav därtill.

142 Psalmer och visor del 2

T i l l s a m m a n s i

846 a ETT KOSMOS UTAN GRÄNS OCH SLUT v 1 Jes 40:12 v 2 o 4 Jes 40:26 v 6 Jes 40:27-31

1. Ett kosmos utan gräns och slut med avstånd ingen mäter ut, i detta rum, oändlighet, vi söker dig, barmhärtighet.

2. Och stjärnor finns som ingen ser 5. i rymdens mörker lyser de. Och solar tänds och slocknar ut vi ser dem ej, de finns för Gud.

3. När kvällen kommer mörk och tyst 6. blir månen av vår sol belyst med lånat ljus den ändå bär en glimt av sol i natten här.

v ä r 1 d e n

SOU 1981:51

Den nya skapelsen

Efter engelsk text ur Benjamin | Brittens opera Noas ark 1958 1 Svensk text: Lars-Åke Lundberg 1978 Musik: Sven-Eric Johanson 1979

4. I rymden vintergator går I som ljusa stigar, vita spår.

Och mörker, ljus, planeters gång till Gud bär fram en lovets sång.

I universums tystnad finns ett liv som i vår kropp förnims och rörelser i denna rymd . de vidgar ut ett kosmiskt rum. ,

Oändligt liten är vår jord i denna rymd, men till oss när en kärlek utan gräns och slut från kosmos skapare, vår Gud.

SOU 1981:51 Psalmer och visor del 2 143

T i l l s a m m a n s i v ä r 1 d e n Den nya skapelsen

846 b ETT KOSMOS UTAN GRÄNS OCH SLUT

Efter engelsk text ur Benjamin

v 1 Jes 40:12 Brittens opera Noas ark 1958 v 2 o 4 Jes 40:26 Svensk text: Lars-Ake Lundberg 1978 v 6 Jes 40:27-31 Musik: Thomas Tallis (ca 1505—1585)

1. Ett kosmos utan gräns och slut 4. I rymden vintergator går med avstånd ingen mäter ut, som ljusa stigar, vita spår. i detta rum, oändlighet, Och mörker, ljus, planeters gång vi söker dig, barmhärtighet. till Gud bär fram en lovets säng. 2. Och stjärnor finns som ingen ser 5. I universums tystnad finns i rymdens mörker lyser de. ett liv som i vår kropp förnims Och solar tänds och slocknar ut och rörelser i denna rymd vi ser dem ej, de finns för Gud. de vidgar ut ett kosmiskt rum. 3. När kvällen kommer mörk och tyst 6. Oändligt liten är vår jord blir månen av vår sol belyst i denna rymd, men till oss när med lånat ljus den ändå bär en kärlek utan gräns och slut en glimt av sol i natten här. från kosmos skapare, vår Gud.

144 Psalmer och visar del 2

T i l l s a m m a n s i v ä r 1 d e n

341

I EN VÄRLD AV DOD

SOU 1981:51

Den nya skapelsen

Holländsk text: Muus Jacobse (1909—72) Svensk text: Anders Frostenson 1979 Musik: Tera de Marez Oyens (l932-) Sats: Harald Göransson 1981

1. I en värld av död får vi makt att leva. Någon ger oss bröd så att vi kan leva här där allt skall dö.

2. Döden i oss bor hotar allt som lever. Jesus ger oss mod så att vi ej bävar här på dödens jord.

3. Jesus ur din död uppstod du och lever. Ge oss av ditt bröd så att vi kan leva här där allt skall dö.

4. I en värld av död uppstår vi till livet, äter av det bröd som han oss har givit här där allt skall dö.

5. Var vårt bröd, vårt vin, led oss till din källa. Ur din plågas djup evigt liv uppväller. Allt vi har i dig.

& SOU 1981:51 Psalmer och visor del 2 145 l T i l 1 s a m m a n s i v ä r 1 d e n Den nya skapelsen

& ååå GUDS VÄRLD ÄR EN SKIMRANDE GÅVA 1 Text: Bo Setterlind 1981 i Musik: walesisk folkmelodi v 2 Rom 8:20'22 Bearbetning o sats: Harald Göransson l98l

, -.— _ __.__._€w , .

l. Guds värld är en skimrande gåva 2. Din skapelse suckar och vändas, till oss, som dess yta bebor. o Herre, befria den, du!

1 Men ack, hur den gåvan vi slösat Från synden och Djävulens välde i trots och i bristen på tro! befria, befria den nu! För pengar kan Skapelsen fångas, Gör haven och floderna rena, förrådas och pinas till döds. håll världsalltet fritt ifrån krig, Hur mycket av den har ej redan låt bergen och öknarna lysa av otron och hatet förötts! som smycken på vägen till dig!

SOU 1981:51

146. Psalmer och visar del 2

Den nya skapelsen

i

Tillsammans

, s S & a d d d na ua _| . 9 r kds ua & e nrd d Sl-ekn 1| __IddSå "& eu V V 016 ps & OSh S kO—lneCI.n S _Idoue Duo dll. ntrrr uu ..IEbaa avn dn kknua ålcce._lun lhlnaUdDe _| 41—115 d ahtf ah kc nålca SO]U€P.0:I .lnSf w. gta .Iencl ”Rykte-Dee ädsep db 91! ta in ågakey) nvnhsrsa E ä F ..I ngt !enml å SkHåf .rnac re BfEfAOFb

SOU 1981:51 Psalmer och visor del 2 147 T i l l s a m m a n s i v ä r 1 d e n Den nya skapelsen

gig o LÅT DITT RIKE KOMMA

Upp 21:5 Text: Anders Frostenson 1969, 79 v 1 Matt 6:10 Musik: Roland Forsberg 1970

l." 0 lit ditt rike komma, 3. Ge ord som jag ej hörde förnimmas av oss så och ljus som jag ej såg. som foten känner stigen, Låt tingen i mitt hjärta där den i mörkret går, stå upp och bli till sång. du som gör allting nytt. Du som gör allting nytt.

2. Din dag som till mig kommer 4. Låt mig få möta någon låt den få bli en dag, jag alltid gick förbi, som vore den på jorden att vi i djupet varsnar min första, enda dag. ett jag, ett du, ett vi. Du som gör allting nytt. Du som gör allting nytt.

5. Lös oss ur ensamheten, att i varandras liv vi återfinner livet som det oss gavs av dig. Du som gör allting nytt.

148 Psalmer och visor del 2

T i l l s a m m a n s i v ä r 1 d e n

50 SOM ETT REGN, SOM EN GRÅT

SOU 1981:51

Den nya skapelsen

Text: Anders Frostenson 1970, 80 Musik: Sven—Erik Bäck 1975

1. Som ett regn, som en gråt skall din kärlek och nåd lösa opp, Skölja bort det som var och i dig skall det åter bli vårt.

2. Och den bild av mig själv som jag själv åt mig valt eller andra mig gav plånas bort av din hand och den finns inte mer.

3. Och den bild som du ser

_är den bild du mig gav

på din skapelses dag och den tänds och får liv när du själv mot den ler.

4. När du säger mitt namn är jag till, är mig själv och är din. Och du ger mig ett namn som är nytt och av ingen är känt.

SOU 1981:51

150 Psalmer och visor del 2

Den nya skapelsen

världen

i

Tillsammans

) 8 .l 5 S 9 :1 _| S _ S 9 2 Å _/ _/ | 9 8 d __|- _|. ( 0 n

C a 5 5 m m e t & C r __| n Ö _| & H _|. w! ;! F V N

03 .. Tun/_n t 063 Xt .lih ee: g tltku axsa kteyv

S_tt no R enl.—k.. .1125k.. 111 n._lS & eSt t VUÖ 71. SMS

TACK, GODE GUD, FOR ALLT SOM FINNS

851

SOU 1981:51 Psalmer och visor del 2 151

T i l l s a m m a n s i v ä r 1 d e n Den nya skapelsen

1. Tack, gode Gud, för allt som finns. Först broder 501 av alla ting. Halleluja, halleluja. Vår broder låter dagen gry, ditt tecken är han i vår rymd. Tack för alla dina under.

Halleluja, halleluja, halleluja.

2. Du tänder varje stjärnenatt, ger syster Måne hennes prakt. Halleluja, halleluja. Du sänder broder Vind att gå från land till land och driva moln. Tack för alla dina under. Halleluja, halleluja, halleluja.

3. Sjung, syster Vatten, stäm din brunn, bred ut ditt starka hav och sjung. Halleluja, halleluja. Nu faller regn på torra fält, och träden lyser, marken gläds. Tack för alla dina under. Halleluja, halleluja, halleluja_

4. Hör ord i natten: "Värde ljus!" Lys, broder Eld, och tacka Gud. Halleluja, Halleluja. Giv härden glöd, lys upp vår stad, dess ljus når vida över hav. Tack för alla dina under. Halleluja, halleluja, halleluja.

5. Tack, gode Gud, för moder Jord. Än bär hon oss och vad vi gjort. Halleluja, halleluja. Hon bringar träd och frukter fram och blomstersmyckar alla land. Tack för alla dina under. Halleluja, halleluja, halleluja.

6. Tack, Gud, för syster Död, som tar allt levande i sitt förvar.

Halleluja, halleluja.

Hon för oss i sin tysta vagn en afton hem från mödans mark. Tack för alla dina under.

Halleluja, halleluja, halleluja.

7. Må dag OCh natt, må liv och död, nu lova Gud i samma kör.

Halleluja, halleluja.

En enda sång i allt som finns min Gud, min Gud och alla ting. Tack för alla dina under.

Halleluja. halleluja, halleluja.

152 Psalmer och visar del 2 SOU 1981:51 T i l l s a m m a n s i v ä r 1 d e n Hoppet

52 DE SKALL GÅ TILL DEN HELIGA STADEN

l:2, :l7 Text: Britt G Hallqvist 1976 2 or 2 Musik: Egil Hovland 1976

1. De skall gå till den heliga staden,2. De skall minnas den grönskande jorden de skall samlas i himlen en gång. och de somrar som blommade där. De skall häpna gå in genom porten De skall glömma det onda och svåra till en okänd värld, i en gammal värld, till ett annat liv. i ett svunnet liv. De skall sjunga, sjunga, ja sjunga De skall sjunga... en ny, jublande sång.

3. De skall möta de trofasta vänner som de miste på jorden en gång. De skall leka med änglar och helgon i Guds paradis. De skall dansa där. De skall sjunga...

l Pet l:3-5

Fransk text: Edmond Bury 1904 Svensk text: Bo Setterlind 1978 Musik: Georg Friedrich Händel 1746

&

GE JESUS ÄRAN, FRÄLSTA MÄNSKLIGHET!

Tillsammans i världen

Lovsång

154 Psalmer och visor del 2 SOU 1981:51

SOU 1981:51 Psalmer och visor del 2 155

T i l l s a m m a n s i v ä r 1 d e n Lovsång

1. Ge Jesus äran, frälsta mänsklighet! Han är den som segrat i all evighet! Himlen mitt i världen Han oss visat har! Han har lämnat graven och är bland oss kvar! Ge Jesus äran, lovsjung natt och dag: Han är segerns Herre, sjung halleluja!

2. Vår Herre lever, lovad vare Han! Ensam Han åt alla Livets seger vann! Salig du som känner: Jesus är vår vän! Låt oss därför sjunga om och om igen! Ge Jesus äran, lovsjung natt och dag: Han är segerns Herre, sjung halleluja!

3. Honom vi älskar, Han som är vårt stöd, Han som hemfört segern över liv och död! Låt oss aldrig tvivla på Hans löftes ord! Herren, Den Uppståndne, Himlen på vår Jord! Ge Jesus äran, lovsjung natt och dag: Han är segerns Herre, sjung halleluja!

156. Psalmer och visor del 2

T i l l s a m m a n s

ååå GUD, VÅR GUD, FRÅN FJÄRRAN LAND

v 2 Ps l45:7 v 3 Hab 3:6

i v ä r 1 d e n

SOU 1981:51

Lovsång

Norsk text: Petter Dass 1698 Svensk text: Anders Frostenson 1969 Musik: norsk folkmelodi

l. Gud, vår Gud, från fjärran land och nära vi dig tackar och med lovsång ärar. Med tusen munnar som ej förstummas allt som upprunnit i dig förkunnar din ära.

2. Gud är Gud, om alla land

låg öde.

Gud är Gud om allt som fanns var döden, om allt förintas, evinneligen hans tron förbliver. Han alla giver sin kärlek.

3. Berg och höjder skall med marken jämnas, jord och himmel störta skall och rämna, i rök och dimma med hast försvinna,

men upp skall rinna, som solen skina Guds rike.

SOU 1981:51 Psalmer och visor del 2 157

T i l l s a m m a n s i v ä r 1 d e n Lovsång

ååå KOM FOLKSLAG OCH RASER FRÅN FJÄRRAN OCH NÄRA

Ps 67:4-6 Text: Eva Norberg l970,81 1 Mos l, Apg 2 Musik: Bertil Wallin 1970

1. Kom folkslag och raser från fjärran och nära. Höj botbön och tackhymn till Skaparens ära!

2. Spräng gränser och murar. Bryt stängsel och zoner. Smält språkens förbistring i lovsångens toner.

3. Låt former och färger och rörelser hylla den kraft, som med härlighet världen vill fylla.

4. Låt vindar och vatten och växtlighet renas att åter med skapelsens mening förenas.

5. Låt leken och vilan och arbetet sjunga tillsammans i körer av gamla och unga.

6. Guds Son, du vet vägen och räddningen för oss. Vår broder, vår konung, vår frälsare hör oss.

158. Psalmer och visar del 2

T i l l s a m m a n s i

56 GUDS HÄRLIGHET OSS STYRKA GER

7: 01 1:11,12 Kol 1:13, Gal 4:4-6 Joh 14:9, Kol 1:15 Kol 1:16-17, 19-20 Upp 7:9-12, Kol 3:16

1. Guds härlighet oss styrka ger och glädje och uthållighet att lovsjunga: halleluja! Oss Herren Gud det arv här gav som helgonen i ljuset har. Refr: Prisa honom!

Sjung tillsammans: Halleluja, halleluja, halleluja!

2. Du mörkrets välde sönderslog, oss in i Sonens rike tog, in i ljuset: halleluja! Av honom har vår själ köpts fri och skuldens ångest är förbi. Refr: Prisa...

v ä r 1 d e n

SOU 1981:51

Lovsång

Text: Anders Frostenson 1981 Musik: se nr 851

3. Han oss en synlig bild har gett av gudomsmakten ingen sett, född av Fadern: halleluja! Osynligt, synligt, allt blev till att tjäna, verka som han vill. Refr: Prisa...

4. Han alltings ursprung är och mål. I honom allting sammanhålls. Fred ger korset: halleluja! I honom allt försonat är och allt mot honom ilar hän.

Befr: Prisa...

5. Med makterna i höjd och djup, med änglarna i tronens ljus sjung tillsammans: halleluja! Med psalmer, hymner, andlig sång i era hjärtan sjung Guds lov! Refr: Prisa...

SOU 1981:51 Psalmer och visor del 2 159

L i v e t 5 g å v a 0 c h 9 r ä n s

852 I VÄRLDAR UTAN GRÄNS OCH SLUT

Latinsk text: (Rerum Deus tenax vigor) Ambrosius (340—397) Svensk text: Anders Frostenson 1969,79 Musik: medeltida hymnmelodi v 3 2 Kor 4:6 Sats: Harald Göransson 1974

1. I världar utan gräns och slut 2. Ett väldigare ljus än det din skaparande bor, o Gud. vi nu kan se skall bliva vårt. I dina händer är vårt liv. När dödens mörker tages bort, Allt ger du dess bestämda tid. då skådar vi din härlighet.

3. 0 Fader vår, ditt skaparljus i Sonens ansikte vi ser, och över världen sprids dess sken av Anden som oss leder nu. Amen.

160. Psalmer och visar del 2

L i v e t 5 g å v a 0 c h 9 r ä n s

1. Se dödens udd är bruten, borta skräcken, och livet vilar löst ur kramp och krav. Mot mörknad rymd står korsets nakna tecken och sabbatsstillhet kring din tomma grav. 0 Jesus, allas skuld du tog och allas död du dog.

2. Din grav: den tomhet varur allt blev skapat och allas dödsminuter samlas dit, en enda grav din grav och våra gravar, ett enda liv - ditt liv och våra liv. 0 Jesus, allas skuld ...

3. Det stoft du andas över, lever åter, förvandlas och fulländas i din kropp. Mot staden bortom död där ingen gråter, din mänsklighet förhärligad lyfts opp. 0 Jesus, allas skuld ...

SOU 1981:51

Text: Anders Frostenson 1964 Musik: Sven Mellberg l970,81

Han bor i ljuset. Och han för dig hem. Han steg mot morgonen, den ljusomflutna.

Han böjde sig mot allt det sönderbrutna. han för dig hem.

Han led på korset. Och 2. Han finns i mörkret. Och han för dig hem. Du kände ångest för den mörka floden. Den mörka floden bär dig

mörka floden sprängde sina bräddar.

till ditt hem.

1. Den

859

v 2 1 Tim 6:16

DEN MORKA FLODEN SPRÄNGDE SINA BRÄDDAR

Musik: Sven-Erik Bäck 1976 Text: Karl-Gustaf Hildebrand 1965

L i v e t 5 g å v a 0 c h 9 r ä n s SOU 1981:51

Psalmer och visar del 2 161

162 Psalmer och visor del 2 SOU 1981:51 L i v e t 5 g å v a 0 c h 9 r ä n s

869 NÄR JAG LEVER HAR JAG DIG

v 1 Apg 17:28, Rom l4:7 f Tysk text: Arno Pötzsch 1956 v 2 Ps 31:16, 1 Mos 50:20 Svensk text: Anders Frostenson 1977 v 3 Luk 20:38, 1 Kor 219 Musik: sv koralen 381

1. När jag lever har jag dig, 2. I din hand mitt liv är lagt, dör jag är du kvar hos mig. din min dag och din min natt. Om jag lever eller dör Ont och gott, vad än mig sker, dig, 0 Herre, jag tillhör. du, 0 Gud, en mening ger.

3. Gud, för dig finns ingen död, ej för den som dig tillhör. Gränslös kärlek, salighet

är det liv som du oss ger.

61 O LIVETS GUD VI TACKAR DIG

v 1 Ps 4:9 v 2 Joh 5:24, Rom 14:8 Engelsk text: F L Hosmer (1840—1929) v 3 1 Mos 3:19; Ps l44:4, Kol 2:17 Svensk text: Anders Frostenson 1976 v 4 Upp l4:3, Joh 5:24 Musik: Ingmar Milveden l978

1. O livets Gud vi tackar dig 3. Vi är av jord, till jord vi blir: för dem som vilar i din frid en dröm, en skugga är vårt liv i världens hjärtpunkt nära dig. men verkligheten finns hos dig.

2. De som ditt ord, din röst har hört 4. Saliga de som vilan nått, är hemma, aldrig utanför. som älskat och Guds kärlek fått. För dig vi lever, dig vi dör. Från död till liv de övergått.

SOU 1981:51 Psalmer och visor del 2 163 L i v e t 5 g å v a 0 c h 9 r ä n s

62 NU VILAR ETT HJÄRTA, I LJUSET OCH FRIDEN

'3 Text: Bo Setterlind l978 _ ég Musik: ur Pilgrims—Sånger 1859

' . 1. Nu vilar ett hjärta, i ljuset och friden de frågor som tystnat har fått sina svar, och nödens och ångestens tid är förliden för själen, som lyser i Herrens förvar.

2. Hur ljuvligt att se vad Guds paradis rymmer, dit sorgen ej går med sitt mörka begär. Ej ens med sin isande saknad den skymmer den strålande utsikt som Himmelen är.

3. Så anar vi dig som ett ljus genom tårar, o Mästare kär, som på Golgata dog. Låt skimra i natten den ljuvsta bland vårar. Låt grönska det liv som med dig är oss nog.

4. O mildaste Jesus med Segrarens krona, oss lys på den väg som till Himlen oss för. Den ende du är, som vår synd kan försona, med dig, utan fruktan, vi lever och dör.

164 Psalmer och visar del 2 SOU 1981:51

L i v e t 5 g å v a 0 c h 9 r ä n s

63 VÅR KORTA DAG PÅ JORDEN

v 1 Ps 103:15-l7 v 2 Matt 28:20, 1 Joh 4:12 v 3 Rom 8:35 Text: Anders Frostenson 1963 v 4 Joh 16:22 Musik: J A Hultman 1911

1. Vår korta dag på jorden 3. Du skapat oss. Ej döden och sedan låter du kan skilja oss ifrån oss vila i din skugga den kärlek, som du gett oss och vakna i ditt ljus. i Jesus Krist, din Son.

2. Du vandrar vid vår sida 4. Så är vår tro, o Herre. från dopet till vår grav, Bevara oss i den. och vad du oss har givit Här skiljs vi. Vi skall mötas kan ingen från oss ta. en gång hos dig igen.

SOU 1981:51

L i v e t 5 g å v a 0 c h 9 r ä n s 864 JORDENS GUD, STJÄRNORNAS HERRE

s 36:10, 1 Joh 4:8, Joh 8:12 Kor l:3,4

((( bom—' N'U'U

1. Jordens Gud, stjärnornas Herre, vän med blommor och Sparvar och barn, tack för de lyckliga

dagar på jorden.

Tack för allt som du gav vår vän.

Psalmer och visar del 2 165

Text: Britt G Hallqvist 1977 Musik: Egil Hovland 1979

2. Livets Gud, kärlekens Herre, tänd för vännen ditt eviga ljus. Lys för de sörjande stilla i mörkret. Låt dem känna att du är där.

3. Tröstens Gud, Fader för alla, vännen lämnar vi nu i din hand. Trösta de sörjande, hjälp dem att möta nya dagar i tro på dig.

166 Psalmer och visar del 2 SOU 1981:51

L

i v e t 5 g å v a 0 c h 9 r ä n s

äs NU ÄR LIVET GOMT HOS GUD

V V V V V

1 Jes 49:15, Luk 12:6—7 2 Apg 2:26 3 Joh 14:2-3 Norsk text: Svein Ellingsen (1926—) 4 2 Kor 5:17, Upp 21:5, 2 Tim 1:10 Svensk text: Britt G Hallqvist 1978 5 l Pet l:3 Musik: Roland Forsberg 1980

1. Nu är livet gömt hos Gud. 3. Gud tar vara på det liv At honom vi lämnar allt. som rycktes ifrån oss här. Hoppet är tänt i tyngsta sorg. Kristus har gått till Faderns hus, Ingen är glömd av Gud. rum han berett åt oss. 2. Vi får vila i Guds frid 4. Dagen kommer, Kristi dag, och sova i jordens famn. då tid blir till evighet. Kristus har gjort vår grav till sin. Kristus går fram och allt blir nytt. Alltid vi är hos Gud. Döden har ingen makt.

5. Nu är livet gömt hos Gud. Åt honom vi lämnar allt. Hoppet är tänt i liv och död. Ingen är glömd av Gud.

SOU 1981:51 Psalmer och visor del 2 167

L i v e t 5 g å v a 0 c h 9 r ä n s

66 O GUD DU MIG EJ OVERGER

v 1 Ps 103:4, 1 Kor 15:42—44, 2 Pet 3:8 v 2 1 Mos 1:1-2 Text: Anders Frostenson 1962,80 v 3 Joh 19:25-26, Upp 21:2, 24:14, 1 Kor 15:54 Musik: sv koralen 475

1. O Gud du mig ej överger 2. Vid tomhetens och intets gräns när jag i mörkret sänkes ner. finns bara du och tystnaden Då möter jag ditt under. som talar genom tingen. Som fröet vilar djupt i jord Och såren läks och sången föds, jag vilar i det skaparord, vad djupast i mitt liv jag sökt där sekler är sekunder. och längtat till jag finner.

3. Ur stoft och aska skall på nytt vårt liv stå opp. Guds stad blir byggd när allting återskapas, och den är min och allas stad, där varje dag är börjans dag och ingen död skall vara.

861. TROFASTE GUD, SOM LIVET I OSS TÄNDER

Engelsk text: Fred Kaan (l929-) SVensk text: Eva Norberg 1979,81 Matt 24:35, Joh 14:2—3 Musik: se Pov 76 nr 679

l. Trofaste Gud, som livet i oss tänder, du är oss nära vad som än oss händer. Så har du loVat. Nu för oss i sorgen ditt Ord är borgen.

2. Herre, du delat alla mänskors öden, födelsen, livet och den mörka döden. Din omsorg följt oss släktled efter släktled, Fader allsmäktig.

3. Påminn oss här i saknaden och gråten att Jesus Kristus ger oss livet åter. Ljus bryter fram ur dödens mörka stunder i påskens under.

4. Fast står ditt ord, när allting annat sviker. Du har berett oss rum i Faderns rike. Där i din närhet lever våra kära. Dig vare ära !

168 Psalmer och visor del 2 SOU 1981:51 H i m 1 e n

ååå DET FINNS ETT HEM LÅNGT BORTOM SORGENS HEMLAND

Engelsk text: H w Baker (1821-1877) Svensk text: Britt G Hallqvist 1977

v 1 2 Kor 5:7-8 Musik: norsk folkmelodi v 2 1 Kor 13:12, Upp 14:13 Bearbetning o sats Harald Göransson v 3 Hebr 11:13-16, Upp 2:7 1981

1. Det finns ett hem långt bortom sorgens hemland. Vad här vi tror, skall där bli uppenbart, och den som här stått ut i mörka dagar skall lyftas upp i ljus som strålar klart.

2. Där får till sist vi svar på alla frågor, vi blickar in i Guds mysterium, och efter ensamhet och död vi lever i hans gemenskap bortom tid och rum.

3. Det finns ett land av frid som änglar känner. Där leker vi som glada barn en gång på paradisisk mark med alla helgon och prisar Herren med vår nya sång.

862. MIN FRÄLSARE LEVER

SOU 1981:51

H i m 1 e n

v 1 Luk 24:5—7, Rom 8:35-39

1 v 2 1 Kor 13 12, 2 Kor 5:1-4 | v 3 1 Joh 3:2 v 4 1 Kor 13:12, 1 Tess 4:17

1. Min Frälsare lever, jag vet att han lever, fast världen har sagt han är död. Och inget kan skilja mitt hjärta från honom - ej änglar, demoner och nöd.

2. Min Frälsare lever, jag vet att han lever. Jag honom får möta till sist, när jag har lagt av mig min kropp som en klädnad, befriad från ångest och brist.

Psalmer och visor del 2 169

Text: Britt G Hallqvist 1977 Musik: Lars Moberg 1979

3. Ej så som man råkar

en främling på gatan

nej, så som man ser på en vän, en vän man har drömt om

i nätter och dagar

och äntligen finner igen.

4. Ja, öga mot öga, i klarhet och jubel och värme och friskhet och glans vi lever med honom

som här vi har anat. Vi lever för alltid som hans.

170 Psalmer och visor del 2 SOU 1981:51

H i m 1 e n

370 UPPÅ TROSKELN TILL SITT HUS Fransk liturgisk hymn för "le

Dernier Adieu" Svensk text: Britt G Hallqvist 1980 Musik: fransk folkmelodi Luk 15:20, Upp 2] 3-4 Sats: Harald Göransson 1981

l. Uppå tröskeln till sitt hus 3. När du döptes fick du del står i väntan vår Far. av det liv som ej dör. Han vill ta dig in Du skall se din Gud i sin stora famn. som du trott på här. Uppå tröskeln till sitt hus När du döptes fick du del står i väntan vår Far. av det liv som ej dör.

2. Genom Jesu Kristi blod 4. När den sista dagen gryr, och hans död på ett kors så som Gud har bestämt, blir du fri från skuld, står du upp, du går får du nåd av Gud. över vårlig mark. Genom Jesu Kristi blod När den sista dagen gryr, och hans död på ett kors. så som Gud har bestämt.

5. Och din blick du lyfter upp emot Gud, och han ler, och du hör hans röst: ”Var välkommen, barn!" Och din blick du lyfter upp emot Gud, och han ler.

SOU 1981:51 Psalmer och visor del 2 171

H i m 1 e n

871 a JAG SKA GRÅTANDE KASTA MIG NER

Text: Anders Frostenson 1970,80 Musik: Sven-Erik Bäck 1975

1. Jag ska gråtande kasta mig ner på en kust som jag aldrig har sett. Jag vet ej var jag är men jag vet att en boning åt mig är beredd

2. vid ett hav, i en stad som fanns till innan städerna fanns, i ett land som är nytt och är före all tid

och där natten har dagarnas glans.

3. Och jag stryker från pannan min sömn i en värld som har vaknat just nu och hur vintrarna var har jag glömt i en sommar som aldrig tar slut.

4. Jag hör skratten från lekande barn och jag själv är ett barn i Guds famn och mitt hem är den kärlek som var och som är och som alltid finns kvar.

172 Psalmer och visar del 2

H i m 1 e n

1. Jag ska gråtande kasta mig ner på en kust som jag aldrig har sett. Jag vet ej var jag är men jag vet att en boning åt mig är beredd

2. vid ett hav, i en stad som fanns till innan städerna fanns, i ett land som är nytt och är före all tid och där natten har dagarnas glans.

3. Och jag stryker från pannan min sömn i en värld som har vaknat just nu och hur vintrarna var har jag glömt i en sommar som aldrig tar slut.

4. Jag hör skratten från lekande barn och jag själv är ett barn i Guds famn och mitt hem är den kärlek som var och som är och som alltid finns kvar.

SOU 1981:51

Psalmer och visor del 2 173

SOU 1981:51

Himlen

Text: Anders Frostenson 1970,80 Musik Lennart Jernestrand 1970

871 b JAG SKA GRÅTANDE KASTA MIG NER

174 Psalmer och visar del 2 SOU 1981:51

Psaltarpsalmer

512 PS. 8 .Herre, vår Herre Bernard Huijbers Sv. bearb: Anders Ekenberg,l972 2. Alla 1 l

Försångare/kör %% ,...; saw—98%

Her—re,vår Herre, hur härligt är ditt namn över he - 1a jOr-denl

När jag ser din himmel, dina fing— rars verk, och !. 3—1 ._.. , 33%? mesig—: 155 V'- — 3. Vad är då en människa, att du tän— ker på hen— ne,

."'.'.='.-.—;E-'-:=:== ."” 51—17 '. -—'o , PTT—13.221

[' J— |__ Q' Dock gjorde du honom nästan till ett gu— da - vä- sen, med ra*————————7 % VII (95 Du har satt honom till herre över dina händers verk, ha . »» EFI” : ' "'$ —' _-—=—l mm:-”__ _- .nu-__!n— _ __, _ »_Y _ v— . :=-—===——=:—- __: SE:-(===: _; linlä . ! ___. I N l'unu . -lll-.Il )

I vers 1 och 3 bortfaller första takten.

SOU 1981:51 Psalmer och visar del 2 175

Psaltarpsalmer

—3 awwm'

| 1. barns och späd- barns mun har du be—rett dig lov.

séwmyäwäm.

- nen och stjärnor— na har be- rett,

$; QAM

—f + 4 RJJ—TL;— . 3. människoson, att du låter dig vår— de om ho-nom? : _ _ MIA - få ' "55 a . 44 Gb. ä- ra och här— lig-het krön— te du ho—nom. ————>— — AHA. i: ååå—_a 3:53? © & _ T . 35; %% ,, u, 5. all- ting la- de du un-der hans fö ter.

Efi

176 Psalmer och visar del 2 SOU 1981:51

Psaltarpsa'lmer Körsatser ad lib.

SOU 1981:51 Psalmer och visor del 2 177

Psaltarpsalmer

873 P5. 22 Föraktad var han

Anders Ekenberg "795571981 """""""

och ö— ver—qi—ven av män—nis—kor.

%

Min Gud,m1n Gud, varför har du ö— ver- qi- -vit mig?

-——i———#___;_ img—åå

ro—ner För— tviv— _lat, men hjäl-pen är långt bor—ta. Omkväde

äär—___, _ __, _

1 .

Oe sä—ger:"Han har ö—ver—läm—natsig åt Her-ren,nu får Her-ren

#. De de-lar mi-na Flagg e—mel—lan sig och kas-tar

lott om mi-na klä-der.

178 Psalmer och visar del 2 S()(J 1981:51

Psaltarpsalmer

_87_4 OMKVÄDE

1. Försångare/kör

Ps. 23 Herren är min herde

2. Alla Christer Palm 1977

———— OMKVÄDE

:'." HJ 1

gäwgä—Äåä

Han ve— —der— kvicker min själ. han le— der mig på rät- ta vagar. . . IV.-' _ l I'M-. . .? £ '. 44:— .. ___— ———— _|. av __|—_." 1 . 0 | 1- -o- — ( _" '.' r % & 1 F ' * ? ? F I' 1 Lt; ll ) . __ | '.'." := 5.1 =' ' =' : .. ,, __ ._ _ I 4.

OMKVIDR

PT

S()lJ 1981:51 Psalmer och visor del 2 179

Psaltarpsalmer

ont.

in—tet

fruktar jag

döds—skuggans dal,

Om jag ock vandrar i

Ii"

|!!lll "

El ||i+- ' ..—

+..

(

mig.

-tar

trös

ig.din käpp och stav

du är med m

du är med mig.

lå-ter min bä-gare flöda över.

OMKVÄDE

och

bord.

Iu be re—der för mig ett

OMKVÄDE

SPICE K 433

180 Psalmer och visar del 2

Psaltarpsa'lmer

SOU 1981:51

%% +

N— m1'g skaH in -tet fat- tas.

el'iKS K 433

Psalmer och visar del 2 181

SOU 1981:51

Psaltarpsalmer

Roland Forsberg 1976,1978.19P

23 Herren är min herde

Ps.

ing—en - ting skall fat - tas mig.

her - de

Her—ren är min

min her - de:

ing- en- ting s—kan— fat - _tas _mig.

för mig till

_... __ ___ . _

nu .. ,.u . . ...

___. ___.

_ _..__ ___. ____

OHKVAoE

___ ___

vat-ten där _jag fin-ner ro.

.nu.

SOU 1981:51

182 Psalmer och visar del 2

Psaltarpsa'lmer

_

__ __ ___. V

.? _—

__

fruktar jag nå.-got ont,

ens i den mör-kas-te dal

In- te

= . _. ...—__ _u- =nu . "-

)

; .

E » V K N O

Du dukar ett bord för mig och fyller min bä-ga-re till bråd - - den.

(TE K418

183

Psalmer och visar de! 2

SOU 1981:51

Psaltarpsalmer (sma)

dag i mitt liv,

var—je

mig

Din godhet och nåd skall föl- ja

+| ___. ___

Her

___m_r._l%=, .

ing- en- ting

= de:

__- __ _

Her-ren är min her -

.H.—___.

nuv.. .

.____ ___.

___.

& ___ ===— i m S .: __._____ . +.. __.m __n ___ _a . g___. m... & ___ _. __ n .1 ..”." =___._= _ _. r .. _____r _ =. n .. ___ ___ &_ m_n ._.—_ &_— ___. lin-n.. 0

Her-ren är min her -

fat-tas mig.

skall fat—

ting skall at—t

ing—en-ting

ing—en—

A

Her-ren är min her - de

184 Psalmer och visar del 2 SOU 1981:51

Psaltarpsalmer

875 &;23 HERREN ÄR mm HER_D_E_ :——————.—————— Ambrosiansk . . .. Ådaptation: An— 1. Försangare/kor 2. Alla ders Ekenberg 1981

Her-ren är min her-de, mig skall in- tet fat—tas.

PHrsångarn/kör

2- Han ve- derkvicker min själ, han leder mig på. rätta vägar,

%::

för sitt namns skull.

War:—EE

3. Om jag ock vandrar :L dödsskuggans dal, fruktar jag intet ont, w

%

ty du är med mig, din käpp och stav de trös-tar mig. & lf. Du be— reder för mig ett bord i mina. ovänners åsyn, du smörjer mitt ! . _— åm; - ”dm—— % huvud med olja och låter min bägare flö— da ö— ver. ©

å%_ - i—

5. God—het allenast och nåd skall följa mig i alla. mina. livsdagar,

m— åre?—%

och jag skall åter få bo i Herrens hus, till e— vig tid. ©

185

V som

m aldrig som i-v— '-

_B—l—rj—j—lä—Fu ?;

rätten fly-ta Fram så—som vat—ten,

bäck Roland Forsberg 1978 bäck

Psalmer och visar de! 2 som aldrig si—narl

lik en bäck so lik en

men, lik en tten

ten,

% ;Lt 42155—

fram »

asom va

som vat

!;

— ta

a..

ly

ta fram 3

. |

x

:lläl=llll

' C

rät - ten

” e t _ .t 3 V m 0 S _ ua S 8 _|. :| a .t _ y 1 f n e .r. t ä r

rätten fly

t Låt rät-ten flyrta fram såsom vatten, lik en bäck Lät Låt PS. 24 Låt rätten fl ta fram 5 L

si — nar!

si - nar! si — nar!

eld—rig

S()(J 1981:51

Psaltarpsalmer

S(JIJ 1981:51

186 Psalmer och visar del 2

Psaltarpsalmer

al - la som

jor — - den och

allt vad den rym-mer,

m : 1. Värl—den är Her—rens med

unvr

Det är han som har

05 "vf":

t den

2

*

OHKVA

522?—

de lvatt-nen. få[ 5553 3 13%:

är 8 strömmen

ö-v

S

och få

ha-vet

lagt dess grund i

a

vem far g

ar gå upp till Her-rens berg, F

har skuldl'oa händer

V Den._.som

her:!

gu dar

15

ler sig till fals—

??

—te hål-

som in

och rent hjär- ta,

S(JlJ 1981:51

Psaltarpsalmer

5. Han får väl-sig-nel-se av

som träder fram in—för ditt

falskt. Her—ren

&

an sik — te,

och Förs. SATB:

A JM Här är det

rik—lig lön

_ irPTBrHl-seua

av ***—P släk -esom

J F.»

" ker Her

515? t—F—l

Psalmer och visar del 2

Gud, sin fräl-sa —

ren,

187

188 Psalmer och visar del 2 SOU 1981:51

Psaltarpsalmer

878 P5. 21+ Saliga de som har rena h*i'a'rtan

Bernard Hui jbe rs

Lenk ; .. % Sv.adapt- A.Ekcnbcre; l978

1.Världen är Herren med allt vad den rym- mer, ___—_.- 1 1 -Det är han som har lagt dess grund 1. ha - vet och '

__ ' _...

3,Vem får gå upp till Her — rens berg,

; ;. Han får väl-sig - nel-ne av Her -- ren och

Ad lib. (Mat:. onltugningcn av R)

._.—.men

Som hur re— na hjär -- tan.

Som har re — na hjär -- tan.

Sa—li-ga de som hur rena hjärtan.

SOU 1981:51 Psalmer och visar deIZ 189 Psal tarpsalmer h

SOU 1981:51

se — ger—rik.

%? = l I I I I I 0 X

24 Se, din konung komer till dig

Ps.

& Kör (ad lib) Psaltarpsalmer Diskant

190 Psalmer och visar de! 2

se - ger rik.

rättfär dig och

Församling + orgel

Tutti

tenor

er vi - da.!

V. 7 Portar, öppna

rans

ä.

8 Vem är då

V

här—skarornas Herre, han är ärans konung,

& - - rans konung

Låt ärans konung draga in. V. 10 Vem är då ärans Tutti

V. 9 Portar, öppna

er vi dal

Höj er,

Det är Her - ren den väldige

hjälten,

Herren väldig i

Tutti

Psaltarpsalmer

S(JIJ 1981:51 Psalmer och visar del 2

191

192 Psalmer och visar del 2

Psaltarpsalmer

S()lJ 1981:51

LBC Ps. 25 Visa mig dina vägar Heinrich Rohr

1, Förfina! c/km lAlla

Bearb. och sa ts: Anders [kr-.n- +978

Wiik—I

Led mig i din ean- ning,1är mig, du som är min Gud,min

law—Få;— ___—_ _ ___—$%? Ä— _? _ : ___? _?

räddare ,

Fel: ? (7

ständigt hoppas jag på. dig. © Z,:(om 1- håg du. barmhärtighet __:3:_4__ ;:'___l:___ 1 v _ äl ** | | __ rfr .. * , , __

Her- re, den godhet du all-tid har visat. ©

PsaItarpsalmer

3. Glöm min ungdoms synder, allt Jag bru- tit, Herre, tänk på. mig med

_6 _ _ _

;: ——— +— _—9 l___ —— ***—Hj— ___...

Til—T: 33:3— '3%

trofast god- het. & i], Her—ren är god och står vid sitt

SOU 1981:51Psalmer och visar de! 2 193 | i

han vi.-sar

vä-gen. ©

syndarna

öd- mjuka rätt, de öd—mjuka lär han sin väQ

_r___..'___.__ _ ___-____..______

194 Psalmer och visar del 2 SOU 1981:51

Psa1tarpsa1mer

.,-

! _ . ..a— ——o—— . * ! __— __

-. ,_r _. - | _

håller hans för— hund och bud. ©

. _ ___. _- l __ E'. I __ uv- ' e— l

X "9” | * "5" ! | | _; ' _L : ' _ _ l ___.— + ' " _

_Yl " __ I I ' -

?. De som fruktar Herren blir hans för— trog-na, han in— viger | . i- _V - ___—— =.— —— ' ___.- n' _ ' —g [riff—___— ___—___

i- ' ' 0—

demi sitt för- hund. ©

W _____ ""%" _ %% ' I

SOU 1981:51 Psalmer och visar del 2 195

Psaltarpsalmer

881 P5. 25 Visa mi . Herre, din vä

1. Försångare/kör 2. Alla Britta Snickars 1978

33

Vi - sa mig. Herre. din väg. hal—le -lu —

#?Eggä

vi-sa mig. Herre, din

Ev. mellanspel

'_5 %?

el'iKS K 433

SOU 198151 __

. .. -

x7

va gar,

_£*__'L_— _ har—1:15 - het, . '—

tro—fast god het.

! "

Her-ren gor ar

. ( | stl gar,

_ - | ___—.- |_l-Z- == ""L”"?

alltid har vi sat, ;

& 3 % står vid sitt ord: han & Ill.;

. li-I

het

! ! ( | Half?- Dux/f

. # ra m d = a r e _ u _ n a . m . _ d _ 10 d a _ 1 _ _ n 8 tl v t & d i 0 i 0 a e h a _ d m n h c f , o _ po . o a _ . _ _ m .? t .a d r . .m m n (f n m m m m ._. . 1 nl eh . nn. * a ?. C e t 5 n r m _ 1 . e 4 ä .! ._.l m d n e e - 6 h a r i 4.5 r a _ e r w F , S S F. 2 p _ _ | _ _ _ ä r r m t r r e r 1 .a & H 0 TC e [AV 1 i e F e ..M i.. 3 r K H A v H H 0 3 0 t n 4 .m .1 K h a . c .. .. v. 0 S __! -—lr __| lr _. .Y .. . & .y &. r ._ _ I . l 1 _ . I un ” P :L 55 nu nu d_n. -nu". lh: namn. av & lm. m P 6 9 1

SOU 1981:51 Psalmer och visar del 2 197

Psaltarpsalmer

du som är min Gud, min räd da

vad Jag har

i

el'iKS K 433

198 Psalmer och visar del 2 SOU 1981:51

Psa'ltarpsalmer (g,—33 Ps. 33 Alla dina ord

1» Herrens ord är att lita på, —————————————%>

ååT nu. _Ef;______:::________ -eu" __ h_k I-l 'i'-Al ._.—k _| I __ . —" ' _l—-— 2- Rätt och rättfär- dighet älskar han, I __ _ ...-non __ __ (..?.l __ x_n—__— L—' I_l_l_ __— 3, På Herrens ord blev him- len till i; '— _ _ 'n " __ h_l : | _ 'I-U __. _ _ _ I I =- _l_.—l—l—l

allt blev till,

, ”*I—Ef”—

51 Vi sätter vårt hopp till Her-ren, " P% E ml1 mum? , _ __ __ === - —. —. . .åq—äi i; A _

C. I honom har våra hjär—tan sin glädje,

ä? _E— —— R— 59 i _ ** ————% 49! - 5?— ä; *

SOU 1981:51 Psalmer och visar del 2 199

Psa1tarpsa1mer

| å!" n _ . _ i -: 'låmn: . : . _..l &_ _- l _ 1. han handlar alltid trofast. © | "9" _ _ . '- . _ . _=:, __” __ _

2- hans kärlek fyller he-la jorden. &

3. Och rymdens härar på. hans bud. ©

fallde,och det skedde. ©

5. han är vår hjälp och vår sköld. © ' ' _

, %?

i I I

Ä 6. vi för-tröstar på hans he- li-ga namn. &

200 Psalmer och visar del 2

Psaltarpsalmer & P5. 314 GUI) HAR INTE SKUNAT SIN EGEN SUN

SOU 1981:51

___—___—

Anders Ekenberg 1978

==_== ===-Husums! _ . __

u ===-=.: . &? + ===2===

. Å- ron till de- ras (”>/? _ . . | . _l _- .;— n' _ __-..— - _

SOU 1981:51 Psalmer och visar de! 2 201

Psaltarpsalmer

räd—dar dem ur

$U

3” Her—ren är nä— ra dem som har ett för—kros— sat hjär—

meåa—Eäh %

(räl—sar dem som har en be—drö- ad (Lf

A 4,- , _ Jt__ ft— _kha M_E—' _?

rad—dar ho-nom ur allt.

€£$ti%

202 Psalmer och visar de! 2

Han be— va—rar alla hans

ååå-ä;? rå

dem skall sönderslås.

S(DIJ 1981:51

Psaltarpsalmer

ic-ke et ? —da av

itä

H

sou 1981:51 Psalmer och visor del 2 203

Psaltarpsalmer

884 P5. 36 Hos dig är livets källa

Karl—Olof Robertson 1978 1. Försångare/kör 2. Alla (Orgel- och körsats)

_uu'. nar—l— ( _ ' _- . . , u | v.10 Hos dig är 11 — veta källa, 31 d tt 13311 Ejsr vi lans. . . * J & _ .

- w-r " =l- .. _—

åå"; __ —== lz—P _-—'_— v.6 . . . .. . . . .. _ P(ö : _Herre, tlll hlmlen stracker slg dln dln tro— —fasthet anda tlll skyarna.

är som väl-di-ga berg, din rättvisa som det djupaste hav, Herre,

du hjälper både människor och djur. v. 8 Hur dyrbar är in - _ te din ' ' _ Y). -u____ _ _ _gw————_—A_ 1L=I—_===l'_'-__ . nm.—:c .— ' T' ( T ?, | ' V ”* |. "_ l . '" * "3 **1 : '" _ '=. | _ ' ===-_.

nåd, o Gud! I dina vingars skugga finner' männi - skor tillflykt.

V. 9 De får njuta över — flödet i ditt hus,i din glädjas strömmar stillas deras törst.

ll— _.___-_h_- ___— A" __m—-——_x- .

mm...-_|?—

204 Psalmer och visar del 2 SOU 1981:51

Psaltarpsalmer

'

ACP Va— km och håll" [iq-96135” nå—

ra. då Hcf-' ren kommer.

bli-___L

Elm—_lnil__b-__V-

" V.:uV.ViI'I..31I._l—-__--_-_D—-—__

—'IMI- _.— _...--——__-__—-- ___—___V_'I

Gud| Hur/m Qui lalar och kal" lar J'or — dev»I am mellan 35—le och

Väå— liir. Från Sl” Oh, skän— he Jm]; (MF hel— hå dir GRÅ gram I' nen-v.- - -' J. . ' '

SOU 1981:51 Psalmer och visar de! 2 205

Psaltarpsalmer

Vår Gul kommer, och han 9qu icke +i— ga, läx-lärande eld

206 Psalmer och visar de] 2 SOU 1981:51

Psaltarpsalmer

då)

:i—f' ' . ..FE. _ EES-går. miå vid 03— ": Och himlarnq år— kun _ vmr qll km är älgar-club, _! fi _ * f _- % T H x w '

åå lll" vin kova—

(Ö) _,

Va— [(a och biel, lx! (iq-gen år Vi

| _ _ Anv.-al——-_-__—-_——-—_ __- . _—

:Räwgäggå:

Owl T (UT—' UT'V

.

Psalmer och visar del 2 207

S()lJ 1981:51

PsaItarpsalmer

nådi

Var mi

51

Ps.

Roland Forsberg, 23/30 1980

nö—dig,

Vor mig

55% der i din sto—ru burm—

syn—

—na

mi

+ U

stryk

—nu mig,

Sko

un 011 min

mig fri fr

synd.

_” I_.___ —:. .=_ ..—

_fl T..

on min r r

__ r—_— ”___—Pm.

?

"N_— ._.-— _r __

um.._ .:...— __

stör all—tid

synd

. _-

___.u___.__ ==..- ___

== &

___ __ ____

__g

___. ___. __ ___ __ ___.

S(DlJ 1981:51

bo-ro mot

må 'J======"""'T _' Olnkvödu:

Mot dig,

dxn blick 4=====

_ kavöde9

år... ._.

r.!—

___w__ _ ___

__ _ ___ __

r...—._- . ___—:O _

Vänd bort === =—

(J .=.u'm_ i :. '_1 |G "-

. __ u _ . _ . .O ___". "anu—W . n _: : | _.u. _u—m . .nu-, _unm

syn

___, __ ___.

__M __ .. nu.—

Psa1tarpsa1mer

dig har jag

'_1

:|

ens KMS

208 Psalmer och visar de! 2

Psalmer och visar de! 2 209

S()IJ 1981151

14 Au .1 S 1 G,. 5 .H. U t . % _. e P_ .m d. _ .m _ _ n .1 :.- " V .1 0 r nu :.. & _g .1 11 _ e h n .1 Au 9 .l m n .0 r. rl _ .l & ;L _ n r .1 e 9 m m 1| & 5 p r : a m, +» 5 _| . a .0 ( P

_ . :. __m._

__m__ __ __

__ - _ __ _”

_ .___ .. . _ _ ___, __ ___ . __

___.______ _, ___ .w _ . __.

. w . 0 '

_._ __ __ ____ EM.—_ _____. j_. __ _. _

__ __ ._ __ _m___ __ =— _ _. _: ._. ___ ___—_ ___

__.—

___.l

.....p ._.... 4

_, _ .. _ __ .— .."

4

V11

jo dig

9 att föl

___. __ _ .m =. _.

' ___ b =.. , _ . . __. __. __ __ m.. _ _ _ _,__ our”) ..un' nu» ---|. u-r

D. PA TK

SOU 1981:51

210 Psalmer och visor del 2

Psaltarpsa1mer

921 Ps. 72 Herren kommer i sin härlighet Omkväde© Jan Håkan Åberg 1981 DBk.-hi ill. ':J---p F " ? l'* ; » * l- —-o

__

N n känner i

erre

SOU 1981:51 Psalmer och visar del 2 211

Psaltarpsalmer

. .4 %%??? £££3

10. Konungar Från Tar-sis och Fjär-ran kuster skall kom—ma med

qå-vor .

konungar Från Sa—ba och Se-ba skall bä-ra Fram sin tri—but.

11. Honom skall al-la konungar hyl-la, al-la Folk slell tJä-—na honom. nä; ___.- a. - _ |(RZ 16' _ ___I.___ __ "JV , __ o 12 Ty han räd-dar den Fattiga som ropar, den arme som ing—en hjälpnr.

viåffåJ—EH ] 3

. Han FörbaBrna-sigalmde sun-ga och Fattiga och räddar de—-ras liv.

.

___-ww

18.Lovad vara Her ------ ren, Is---raals Gud,

212 Psalmer och visar del 2

Psaltarpsalmer

S(JIJ 1981:51

Omkväde. eHeF'å-isld versen:

nu. k-x_ _" . x__ =— ' _ [=P—= ==... _ $'%

Her—ren kommer 1 sin här-lighet och he—la värl—den Får se hans

Frälsning.

|| frälsning. !

Ei?

Psalmer och visar del 2 213

S()Lll981:51

Psaltarpsalmer

_ n: 7 9 l 1. .: q r 1l & ul . b .1 t 5 »» e r ku 0 e cr && _ Ju LK n: n _a .1 a 11 v 11 s 0 mm Du n ___ _ v .a nl nu __ e; e 1l ul .1 t t 1 LK 1l r y .1 93 .H.. t v _ lL t M M i 1 __ m +» __ &, v r ' .1 ca v r v _ a LL & h n n u _ __ aa d 3 r v cu e r r a r h & u ur Au ___d U 0 o; I , —_—r S 8 nr r ———ä * r u & nu H Cu nu nu nu Qu_ An & uv le uk _ mK m 0 S

till

- te

från släk

till-flykt

du har va—rit vår

_r— _.a

till

te

från släk

till—Flykt

du har va-rit vår

_ _ _e— k "3 1 S 1 l 1 __ LL m __ _ k "3 1 _ S _ n ua r Fl t LK .= y __ 1 CI

_

_ __— l . m

till =— :_-F=

t =

k . y 1

cl

till

__. .m__ .-nnn ru- lulllull.

%

___—

_ _ ____ ___—— _ _:

__ W___—___...

_ m 0 t 0 9

ca n .1 S 8 " m "8 l e t U n 3 IK n 3 m m "8 LL S n 3 P p 0 S

...]

:

angen. g a t 3 .1 S 1 1 .1 .t 1 8 d P "0 cl d e m 3 a r 8 Du S 8 d "8 V k

någon!. a.,"... _—

S()lJ 1981:51

var! _. _ ' som en fly-en-de

Då når v1 hJar—tats VlS- het.

372575?

och sa-ger Bllv vad du en gång

(”E—'—

da-gar är.

==== _ o—gon som den dag som forglck 1 går,-

HJT

jord i-gen____

o 3 va-ra _ _ dl-na

1

_— _— - - år ar

Lär oss hur F

_ _ . . :: ___ =. , ___, ___ __ . __. _: _: : ;. ——__. ___— . , _

TB:

Psa'ltarpsalmer Tu-sen

Du låter människan bli

=.”— ._.m— . ==_——- ?— _

-mmm .nmw rum—

natt—väkt.

214 Psalmer och visar de! 2

...a. =. |||

Psalmer och visar del 2 215

SOU 1981:51

Psaltarpsalmer

? , :. .m. ____l$ __ maa =- , n n _

___

___

__ _ _ _

_ _ a _ l :( =. _ __ .:

d ”8

V =. =._ a a 1 U

.J

______ __

vred—gas? För—bar — —

- e skall du

_ ___,l ___

d e m n 0 g

_ r 0 m t

| 8 V 5 S 0 a +...

.t ä M

|. 3 r _ r 8 H 5 S 0 l l .1 .t 9 .1 Ö d ”8 V

ar vi 1.—

sa

216 Psalmer och visar de! 2 sou 1981:51

Psa1tarpsa1mer

Ps. 97 " a_sg Du ALLENA AR HERREN Egil Hovland 81

__ .107 .9 OMKVADE: 1. Försångare/kör 2. Alla op nr

Du al- Ie-na är Her - ren, den hög-ste ö-verhe-1a

Org

Herren är nu ko-nung! Där-för fröj- de s1gjor—den; havs-

353—3HP55L11U—3JP. F =J

om- ger ho-nom, rätt-fär- dig-het och rätt är hans trons fäs - — te.

vaJf *ärä”%å F?”— ;äéeip été—”%li? ååå

SOU 1981:51 Psalmer och visar de! 2 217

Psal tarpsalmer |3. (Kör) ::;z:= ":l— lzå l:." .:?" £”!— w g Him-Ia

r - na för— kun-nar hans rätt -fär- dig-het,och a] -la folk ser hans

å Hit-9453 mustig? Å—III

n1' rätt-fär- di ga, 1' Her-ren och pri-sa hans he -11'-ga namn.

SOU 1981:51

218 Psalmer och visar del 2

Psaltarpsalmer

100 DETTA ÄR DEN DAG SOM HERREN HAR GJORT

Ps.

890

Roland Forsberg 1979

låt oss jubla och vara gla-da.

som Herren har gjort,

Detta är den dag

x- '-

låt oss jubla och vara glada

Herren har gjort,

Detta är den dag som

juh-la och varaglada

iubl o

da;

jub- la och va-ra gla -

Detta är den dag som ara gla—Qa. OSS :::5'

H-r—ren har gjort, ,låt =

dea.m

låt oss jubla och vara

Her-ren har gjort,

aHa...-E_— a_"F ___mmna _;

___. ___—_ ___ ___

____ r __ ___. .r——_-F_ ___—

urv- mum—

__ __ __.__ _ ___—_ ___..h

=. .

__ _mu. _ __

Psalmer och visar del 2 219

SOU 1981:51

Psa'ltarpsalmer

va - rar e - vin—ner- 11 - gen

nåd

hans

Her - ren är god,

Ty

släk—te.

-het hån släk-te till

och han: tro-fast

Fa dem och So-nen och den he - li-

ra va- re

nu könets

lib. d.

och dam

e—vig—het till

eras !(418

220 Psalmer och visar de! 2 SOU 1981:51

Psaltarpsa1mer

LW Ps. 104 HERRE SÄND UT om ANDE 11911 Hc ”1 "16 81

OMKVÄDE:1.Fo ngareö/kor 2.x11a 0.9 107 "

___-___

Her-r,esänudtd1'n An-de, ochför n-y ajor- dens

Her-re,min Gud, 1' här-Hg—hetoch hög-het är du klädd,

:.." i" ; raj-_— ': rr äv HL %

' ru? F? if ”i? fjädr : ännr 5344'55—744?

sve-per digi lju us so 1' en mna -te1. H1'm-1en har du sp'a'nt ut som ett tä1t,

w_vii ???/får?; %#H—äåfjåtiå & %?

_ "' I '1'

SOU 1981:51 Psalmer och visar del 2 221

PsaltarpsaImer

222 Psalmer och visar de! 2 sou 1981:51

PsaltarpsaImer

& P5. 104 Du öppnar din hand Trond Kverno 1976 © 1. Försångare/kör 2. Alla Dm C Bb F G- Am 1: c O(Dm? L J_'_!:

Du ”le-vande med nåd.

_ Dm (. Bb F Hm Dm C & Am —aif%aiwaa%ä

AHa vän—tar de av dig, Herre, att du skaH ge dem fö- da 1' rätt tid. Du ©

133513? _7 , få 5— ___LOLETJÄE år.-£?) F?? åtrå, ”& fiT—ia F Hmm—%& Am

Du ger dem och de tar e -mot. Du öppnar din hand och de 'a'-ter sig mätta. Du ©

Du döl-jer ditt an-sik-te och de bh'r för-skräck -ta, du tar från dem

3111-1111 11113; 55%

deras 11'vs- an - de och de där och bhr å ter till mu11.Du©

&%%MMQ

öppnar din hand och mättar ant ”le-vande, mättar aHt

BHKS K 433

SOU 1981:51 Psalmer och visar de! 2 223

Psaltarpsalmer

Må Herrens 'a' -ra bestå för evigt, må Herren giäd-ja sig ö- ver sina verk. Du

med åar—ååå

(D

Jag vill lovsjunga Her- ren he-la mitt 1iv, prisa min Gud 5 iänge ja är till!!? Du

Dm c Bb Am &? 5,11 1: c & 1 E:” ' ' o . Lova Herren, min sjä1.Ha11e- iu - ja. Haiie - 'lu - -

gif/få ååå—ååå --—ååå

511-11 _

ja. Du © Tiil sist repeteras © minst tre gånger. & ä * ——_

BHKS K 433

224 Psalmer och visar del 2 sou 1981:51

Psaltarpsalmer

8_9_Z_3_ Ps. 104 Du öppnar din hand Roland Forsberg 1976 å—åååå -— '—. '---=-å—-1 Du öpp -nar din hand och mät—tar allt levande med nåd.

E?:====Eåå===_r '- 555]. .1 _ så; här:-..

11'1

=ä$==såå= $$ &_H $% - &

Du öpp—hard in hand och mät— tar allt le- -van- de med nåd. —-:.-=51=—_=_-=_=_-_—__'-=-' måg—L 3 | Du öpp- nar din hand och mät— tar allt le—van- de med nåd. åE—å—EE , dår—.1— 1 få; -å Iu opp - — nar din hand, mät- tar allt med nåd.

att du skall ge dem fö - da 1 rätt

Al-la väntar de _ev dig,

% 2 __ 2 .r .m ' _ w '. =— 5 | r r m e .. r 1 "0 e .! al .. =. .. _ f . . r .t r _ 0 _ _ i "0 .m _ .a __ M r .,_—-m __ . .1 . m e _ _ e _l .l. _. g 0 _!d d ___ h .a . r h I+ .... h .. h e 0 C C | m e =. =. 0 .. . __ o &_ l . _ r m ., .» *Ö _ . .8 P. .: . _ &, d _ n J t a _ _ _ e . d k .: d 5 ä _ . i __ v 1 _ _ 3 h .... _; Q. , J _ .. _... 1 n _ m _ .. ?l ._. _ __ .m m : 8 _; . & I 5 d v.. h .. i nu r e n _ d e .. ..... . _. e, ___—åå— .. 8 d n m r i.u _ _ ä .. a . n 3 n 1 a , _ _ ö _ u +. D. _ d 5 D 9 P . , : V i 6 u 1 ___ v u . D 1 . __ .. ___o. , & w_— ___. .. e . . _. _ ;: , , .. __ __. ___ r , A _ e 11 i--]---- ö t ::--| .. d "___—_ f m __ m . .. _ . .. _._- =__-l:: .. .. e .. 5 .a s _ r ' nu . . D __ n _ - a .. å e t .., . . ". ...w uA .. r b . |. V f . _ e _. a r . d .. Uh r 1... r __ .." ..M N .. a l _ e 1, m .. h __ t =_onmu ä m __ o __ - __ .a s 1. .. ..1ll! 1 n m 1 e & . e . =_- __: _. .1 r .. __ .. =__ .. ._. _ r . ., r e p __ m.. .,... & ... H r .. u _ _ =- .a k _ M a 1 m __ o t & ___ 5 t .a r .a .u _ ___.V . psn— __ 8 1 .. 9 s _ . __ 1 a _ . . U 5 ._." =.... =. __: _... "w. ... ._å _ _: ,...... _ __.3 . & P ..”. ..m, &. ...-.. ....m. ... ...".m .....m &. =.... =". .w._

__

___

sou 1981 51 ?!

___ =__

___ ___...

mat— tar allt . _ e—van—de med

.,.

_1'1====_ he— la mitt liv ___—____J=ååd=====zf p—— 7 och _ ====, ma -tar allt

=— och l ___ __ ___. __ ==___—. ___—._..

r .a =. g a =. .. =. __ e =. _ =. .m 1

Jag vill lov—sjung—a Her-ren öpp- ner din hand

=__ _ ___—u &

_ =. . r ;— m_ e D_r B ___w. å .. r ___- m T 5 a .. ___ . 1 5 .llllllll d _ & __: U D. 5 . G :. _. m.— D. ]. ___-* __”_ n ..l. a; .1 € ä r m U Ju & . n r 0 t oW 7% r.. .m 11 e _l _ v v .n ..n .a _ D. . .. % s % .._ m . :._m. .. _ _. _ .1 "" .! 5 f. A— M _ _ a &_ _..s. ._. p _ __ - .-....1 .. , E . .. , =. =. - + . % ...-mu ...-mm, ..mm &. _” 3 J

SOU 1981:51

Psalt arpsalmer 894

Psalmer och visar de! 2 227

. å— ES. 118 Herre vår Herre du är vårt liv chqhg ___—___"Wers Ekenberg 1977

1.Försångare/kör 2.All

__å _a.—

: ..vm ___—in_l .; . | | IzåfÄIMfIV ! © Her-re,Jår Her— re, & är vårt älv: I _ . = ' : |. I

Ver; 1 cd. 1 16444 ute!/(Huai.

Få'rjaaugtue ”(år

b"tt-—re att Äy sig till ?r—ren

_

228 Psalmer och visar del 2 SOU 1981:51

Psa1tarpsa1mer

3. Herren är mitt stöd och min SXT-ka

_QL __|—

& . - ger-ro- pen skallar, u— bel sti—ger f*ån de ,, ___—NÅ & __ ; V __ &_ L _— ' ——— =—-—:=.—=== ___—___: _j

_ ___—£-

t og- nas Åhl-ger: H rrens hand har i- sat sin oll—aft. b—G- + .. ÅA __qé ' _

3 __ __ ___—=:—

_L___. gälar—rens högra hand är hqjd till e-ger, _a Her-rens hand har .). _q. & .

__..—

vi- sat sin kraft .

sou 1981:51 Psalmer och visar del 2 229

Psaltarpsalmer

&_ Jag skall icke dö, jag skall le-va . och Ett—na om Herrens gärningen. )

& & J

Disk/ultra MTE—till de su'sht omfaguingalna atv Madi? ' Distant I (råka elli; rusfmment)

Her— re, Her— re, du är vårt liv.' Dukat ][ (N?sta (Hcf fusk/umcnt)

(biskapée/na kan uvå'wla/s vm ## sig alla éfIImWWow—J,)

E_—

Disluwt (råde! eller rnskrumcnt)

.. _ o _

Her— re, Her— re, du är vårt liv:

S(JIJ 1981:51

Gy_f1_99_1__F9_839_s__19_7å_

od ty han är nod,

han är

t

Tacka Herren,

. 1 m a 5 rr :OO kf nhw 4.|.n-/._

118.

Ps. va-rar i ev1ghet

Psaltarpsa'lmer Ty hans nåd

muut

eller orgel- 230 Psalmer och visar del 2 piano

___ m=. ___ _? . : t __ =. =. _» ___ _ __ __ . . ___ » _. _. » __._F_ ? =. » n ».. ___ =.. » ___. __ _r __ » ___ »» ___ F_ _ ___» __. __ .» __ ...... &... » ___ ___ ___ » .: »... _

Ty hans nåd

styrka,

__.r __ _r r___ =__ :_ ___ __ __ =. __

__ __f _ ___ __

__

'ty han är god,

Herren är mitt stöd och min

, == ___ W»__ _ =__ __ __ M .. m . . ___—_ 1 m a . _ om » __...» "O , F u.— .mmlrll. 0-m__ =__

Psalmer och visar de! 2 231

SOU 1981:51

Psa1tarpsa1mer

....I ____n

. "o, . =....

OC

le—va

Jag skall

Jag skall inaée

ty han är god,

Tacka Herren,

an-mw

gär—ningar

vittna om Herrens

__ .—

_v "=

_ _ ____%__ _.r..__

_ _

III-J-II DHA

in

+. 8 10

.g .1 V 9 .1 r a r _ ? V

har Herren

Ty hans nåd

___sr ___

=. =. __»1

__ ._.—,?

Tacka Herren

dö—dens våld.

gav mig in—te i

men han

tuktat mig,

___. __ =__ __ _ ___.

___m—l= :,: _—_ ___—_ 44 _-

H=.-—__.r _ _l :

SOU 1981:51

232 Psalmer och visar del 2

Psaltarpsa1mer

[II 1

il , II All ' II . ||

va-rar 1 ev1mhot

(

hane, nåd

il

v 3 E'

III n'

nm.—'

Ali Il _! II '

IIII- & I

|

Jag vill vå

färd ighetens por-tar!

Öpp-na för 'mig rätt

ren.

och tac—ka Her—

in

för Ett du

tackar dir;

Jag;

va -rnr i evighet

'T'y hans nåd

&

Psalmer och visar de! 2 233

SOU 1981:51

Psaltarpsalmer

Försiml'

-—--vm-----Amn,-----

rädd—

n .1 m v 6 _|. b h 0 0 n "0 h n .1 m & d _ r 5 ..n

= __ _: = =

=. _: .

n.. =. :=

__ !

'ghet

va—rar i ev1

Ty hans nåd

ty han är bod,

Herrens eget verk,

Det—ta är Herrens,

=.- =. __...

ja som ett un-der.

som ett un—der,

Ja

SOU 1981:51

234 Psalmer och visar del 2

hot

__ ___ __

___

_

_ nu

i ___ _____nr __ ”___ _M __ _ =; & __.

___ / _ =__ _ __. ___. ___

Psaltarpsalmer Ahn/D

,.— _ ,, ___H

mTw—en

___ ___. =...

,, __ __ _ = , __ __ ___. ?:

I».— ...I-

:=

T? cha

ala -dav !

då och vara

)etta är den dag

:,

___

Ty hans nåd

ty han är god,

___

.. _ __ _

Psalmer och visor del 2 235

SOU 1981:51

Psaltarpsa'lmer

MEN HJÄLP KOMMER FRÅN HERREN

121

Ps.

1978

Roland Forsberg

——-Iv

:.

__, _

eka-pat him-mel och jord.

som har

Min hjälp kommer från Her-ren,

___.. _____ ___...

__ .. .: ___a _ ___ m

_IH-um- M|———

CJ_"_ . Innu __m____ __ : =. ___—_____ ____

___— =__

=__ =__ ___. __ =. __ __

___

___ _r____ ___.

u'n...

Any,-n'-

IL : ___——=

nu .- uu IU—

hjälp?

&. j _u __ __ s __ __, ... ___ _ =__ =.? :. ___ _ __ __ __ == — .a __ .. =.. %. r _: ___. e __._n_. 0 ___. M =. .. =— u : __r .. & S =. .. M__ .. _____ ___ =__ ___

4.1. ..u. ,

_... m.m , =__ :,o___ ___— ___.

___.__ ___. =_

& e t S .. ___ n _ ..1 _"U V _. .n.. .1 =... ...... ___. ___. ___ .. .: __ =... a

=__: ___

=AIIÅ !.

__ =__ =__ ___ __... . ___m___ ___ _

ot elin—ta,

n .1 d 8 +. n l .: r 9 +.— å 1 =— ..” ___. n__ &.

SOU 1981:51

236 Psalmer och visar de! 2

Psaltarpsa1mer

han slum-rar

va.-kar ständigt ,

som be - s_kyddar Is - ra. - el,

=__

Am. "mh—___ . _ _.— nu

"m.m—".. _.

, z .:

ol.

.,

__ . ___ .

.. ,... ._m m.m __"__ . m

OHKVÄoe

vand - ra,,

får du

i hans slang—ga

__ =. .

:— __.— __. ___.

__r ___

___r

__ __ ___ ..

=. . __ ..

___

___... __ __ _m. %.

___ ___ __ ..._ .....

__ ..___._ ___ __ __ __. ______ _

v1d (TJ 51 — _ __

______

___ &.

OTIS K418

Psalmer och visar del 2 237

SOU 1981:51

Psnsa'ltarpsalmer

__ =— m __ __" __ _ nm n =. ___ ___. ___m ._...I __:

___. ___.

m_ ___. ___ ___ ____ .., ___. __

__ ___.

d

___:, __ ___. __

_: __.— S__..__ _

&_

sx— _- -:-.-

in- te ska-da dig om

len skall So-l

nat-ten .

___

|__:

__—

som

från allt

'n

___m

- va—rar dig

ren be

Her -

___.

__. ' ___. __v;

) I __ __ __ ________ (

__ nu

__,

tar ditt liv.

—ho-

..

OM KVADE

___

__ __ ___—_r ? __. ._r_____ ___ ___... __

u'xs K418

SOU 1981:51

238 Psalmer och visar de] 2

_D.

och nar du

___. ___ __ a _ > __ _ m. ( ___..__.._

all-tid be - va - ra

Her - ren skall

Psaltarpsalmer

(SA) &.

_ =__—___: _

=__—

__ , __ __ m=.

___ ___ ___ __ ___”, ___ ___ ___ _,

som har ska—pat him-mel och jord .

A__________

=__ __ _

__ _ =__ .

__. _ __". mum—

luvnlqllllx

—.—'._—= ___—

Där så befinnes lämpligt kan vers 4 och 7 uteslutas.

Anm

ens KMB

Org.

SOU 1981:51Psalmer och visar de! 2 239

Psaltarpsalmer 291

Ps. 145 I DAG ÄR EN FRÄLSARE FÖDD ÅT oss Egil Hovland 81 OMKVÄDE: 1. Försångare/kör 2. Alla c>P-1Q7 "I”-12

. 9 m.-

I - dag är en fräl-sa—re född åt oss, och han ärMes-si-as,

Jag???

swim—j_? _JJ

Jag sjun- ger om dinstor— het, Gud ,min ko- - nung,

__ _;*— Nå- r & JJ

S()lJ 1981:51

=—

& fast-het tf & i

) = De skall ro - pa

De skall pr1-sa d1n fruk-tans-var—da i.. | 3. ( __ - ' _ __ _.— ,: lå 0 Man 5... _;

. _ _: il | ! _— __II _ _| V ,— .! lll ": ö -ver d1n tro _-— -- P _ _ I." Ped. a _

Il _.

ochjub - - - -la

l—jj—j _] _R/f _" ETH—inLIH

_l 7

'

|| || .. |' || ii

= _— och din stor-het v1ll Jag for—kun -na. _ _ _ - het === _. I =..— _

De skall ta-la om din här -lig-het, ditt hö-ga ma-je—stät, och de

un—der som du gör vill jag be-sjun-ga.

...ii IlllllLlllljr ..V lll-=== ' ut din sto-ra god %...-u......-

P s a l t a r p 5 a l m e r

5 nl - »— L =- m .. li % || !! | in | 2 i' åå -i_ i &" -i ; F*l ;; ii .. !!!. :e gå!. gå!. :E I _II. ai .,; ig- lii |||" ': Ilii nia ': u: n- |.l

240 Psalmer och visar de! 2

SOU 1981:51

rEJHFiämj—å—Å.

p1-saanh she '11'39 nu ochför e-vgt.

242 Psalmer och visar del 2 SOU 1981:51

P 5 a 1 t a r p 5 a l m e r

93 FS. 145 SE, JUNGFRUN SKALL FÖDA EN SON Egil Hovland 81

op.107 nr. 10

_"Lé—Hatvl

OMKVÄDE: 1. Försångare/kör .Alla

jung - frun skall - da en son: Im - ma - — nu-

E cttm Fy.../u En

li . (Sopran. Solist eller grupp) % Lam—151— i—W Sl Jag sjun - ger_ om d1n

WEW—QLMF 121335 |

stor— -het, Gud, min ko— —nung, nu ochför -v1qt pr1— sar jagditt 1— " i ,. 7? 7? |7'Uif IT? i

» m .1— ' F %

Ae % Om q.. av R 59%? £

| x '( lll???

) . !!

het,d1tt *—____// __ gilllll==:: villjag be-

_ te skall [_— llllll är

Psalmer och visar del 2 243

r.

__ om din här-lig om d1 na val d1 - ga ? MJ % PF runllllllllIl.lillll:llF""ll gör

un -dersom du_ v1tt-na

Släk - te___ ef—ter släk -

De skall ta - la

(Sopran)

och —7

[%

verk

je - stät,

El de __ Illlllllllrlllll.IIIEIIEEillll'lIIl-IIIIIIIIIIIll

N .. ' I L 2 l 0 _ :( | a ä .. z . ,.— K C E E rl. | > 0 w x . (g . I 15 2 s.. E ut 0 '|— ms "0 105 k 3, 0- 3 € : L "— | : fu ' # | LU | .,. U 5_ 2— I— 4.) L ru :O IQ n. 01 .: _. a .. yu - . T's . _ _ _ g .. ._- .. !!!: =*- m & nia "' '

65%?

Cltm

C#m

244 Psalmer och visar del 2 SOU 1981:51

Psaltarpsalmer

OMKVÄDE: | '+. (Sopran)

iäwmmw

De skall pr1sa d1n fruk-tans -vär-da makt_, och din

sen t1llvre-de och rik på kär-lek.

11111. La”?! vi, 1

% mål/$% 61% %%”? &

SOU 1981:51 Psalmer och visar del 2 245

Psaltarpsalmer

H&m

Her- -rens lov_ vill jag SJUH' ga_ Allt som le— —ver skall pr1- sa hans

OMKVÄDE? ;. I .. .; m: %% he- l1- -ganamn nu och för -v1'gt. Se, jung- frun skall

SOU 1981:51

246 Psalmer och visar del 2

Go . =” 5 "* 'D E . :a 18 [_ .: å 2 's :> 0 O = = 5 m ,_ .: %* E 9 'r— _: | = 3- om s_ 14. : cu &: :* cv & I | '; o) 3 *F ; CO :. 3 ”å nu 'o— E m = .. o— 2 .a L 0 V' :: D. & $- 8 > IG ml 83 ! _... 05 ..

oo :) S '" 11 % .., . . m _' ! O.

.= c:a 60

höj — den..

ho—nom i

10- va

him—me— len,

Lo — va Her—ren från

lll! - _i: ..!llo : li! ' ! n

110] — den _ _

Nr 8017

© WESSMANS MUSIKFÖRLAG, SLITE.

Psalmer och visor del 2 247

SOU 1981:51

Psaltarpsalmer

J. = c:a 80 Kör- ll

___. =__ _. _:

... _. ___ ___.

_l_- —|_— "V:”. _ --

&_ ..-

'4

tr

_ruw

'— ..... S .. __ m m .. ___ h m _ m :l

Lo-va Her- ren al -1a hans ang—lar, __|—=

Orgel Il

____u___ __ .. ___

__| __| nor.

stjär- '

_ _ al—la

_71——-_ ___! __ __7 ly—san—de

__ __ _

och må - ne,

__- __- __. Lo va ho -n0m sol

n e l . e ...m .m .m v 0 n.. e t t & V .m ..n C 0

him - lar

Lova honom ni himlars

248 Psalmer och visar del 2 sou 1981:51

Psaltarpsalmer

all - tid och för e - vigt,

och ing—en ö- ver trä—der den.

Lova Herren från jorden ni havsdjur och alla djup, eld och hagel, snö och

töc—ken, du stormande vind som uträttar hans be fall — ning.

”11

SOU 1981:51

Psaltarpsalmer J.=c:a80

berg och al —la

Orgel ll

Psalmer och visor del 2 249

"_|- ---- -L'--.__I I'I—____—-Iz___-l m_—_——.——-H-_—I

boskap, ni kräldjur och be— vingade fåg— lar.

Ni jordens konungar och alla folk, ni furstar och alla domare- på jor—den,

&_ J.!

O 0 nu.. D.. 3 G H 9 .H.. 3 3 V u _ p c

Såsom det var av

Ära vare Fadern och So nen

hans ma—je - stät när 6 —ver

jor den ,

ja

ö- ver jordenoch himme-len.

Ja demå lo- va Herrens namn ty hans namnal — le—na är

J. = c:a 80

Psaltarpsalmer

250 Psalmer och visar del 2 SOU 1981:51

___. ___. __ _,— .. ._— J._ 5 _, . =__ i __ [RM Elm—.

___ .. . ___ ___ ___. &. _..._.

nu':

___. .____ _

Psalmer och visar de! 2 251

__L'-—'_—l _—I'f-—_—l

.- _ll- _l-tl—l

_—”—-lb-—I höj - - den!

Lo- va honom i

' [. &.

_|-

Lova Herren från himme-len. Lova Herren från himme—len. Kör !

Församl . Blåsar—e '- _. -

Psaltarpsalmer

OMKVÄDE ( sista gången)

SOU 1981:51

252 Psalmer och visor del 2

Psaltarpsalmer

SOU 1981:51 & MIN SJÄL VILL PRISA HERRENS STORHET (Marias lovsång) Egil Hovland 81 Alla op 107 nr 8

OMKVÄDE: 1. Försång./kör 2.

Min själ vill pri sa Her-rens stor-het, min an -de

tjä—nar-in —na, från den -na stund skall al -la släk-ten prisa mig

SOU 1981:51 Psalmer och visar del 2 253

Psaltarpsalmer

väl -di -ga gär-nin-gar, han skingrar dem som tän-ker ö - ver-mo - di-ga

Ninh??? rig—ägg få” åriga;

- atari—13 Gpårz 11%

Här -ska-re stör - tar han från de-ras tro -ner, och rin-ga

tan - kar.

Psalmer och visor de! 2

Psaltarpsalmer

SOU 1981:51

och in - fri - ar sitt löf-

-Skala- Nobblokk Norsk Musiklorlug AIS. Oslo M.M.O. 8928

stor- het, min

an -de

jub - I _. o; 1 o: I ( m _,

Gud, min

fräl - sa-re.

och hans barn,t1ll e vig tid. Min själ vill pri - sa Her-rens

OMKVÄDE:

Psaltarpsalmer

SOU 1981:51 Psalmer och visar del 2 255

256 Psalmer och visar del 2 SOU 1%1:51

Psaltarpsalmer &

%

_lrovd !(verwo 7'1

SWM... 055, Rya, réve—(law? sla—lur, b!» va-m'oss då vi So—VPC

E

_l'—--__—-- I-—_'._---__— "_ -_-_—II' __...g. 1".- 'I grann—un—u .- -_—-_ _l—

Å ll dom vi V..—lar, !K'

S "__—|__- ' II -----—_-__=-_I-----_ Ink—_I__"-'l ' i.u—_ll- -_- IlB---I--_ ___ __.1--__

&. &! T " TS l _. !!!-€F IT. . T

- __"

l-- "_- _ __-l_-d___——_ I-_l ' lv-_|'—'_ -_-'-7—-_-—'-_Y-___— ' Sk.. elda assIHLrvL, m- dan vi Ua- kar, bn - va— m o:! är.

_— __——--—O _I'—'.'—DI—'--—

'— -l__ ___—I—I__ rm—-___|-___-_____

'Alm_mL-_—--_—-_—-m——v _Ie!_-_—_—l__——l-

' NW, Wrålldlu du divl ”Yxa-haf»! gå i && som om!/W"

Oase! ] T i *

SOU 1981:51 Psalmer och visar del 2 257

Psaltarpsalmer

. —--l-I_ [___—|__|?" _—_I?-.v—ll IEI--

258 Psalmer och visar del 2 SOU 1981:51

Psaltarpsalmer

1 T =_' _ ! l iA _:

"___ uu.'____l_—_ __- l-li'l-——-l =__—BV __|-__! -i ___—I

SOU 1981:51

P s a l m e r p å d a n s k a

ggg DEN STORE MESTER KOMMER

1. Den store mester kommer, fuldkaerlig er hans id, han sidder ved smeltediglen og lutrer solvet med flid.

2. Det ojeblik han venter og agter kaerlig på, när klarlig hans eget billed vil dybt i snlvspejlet stå.

292_ DET ER SÅ YNDIGT AT FDLGES AD

l. Det er så yndigt at folges ad for to, som gerne vil sammen vaere, da er med glaeden man dobbelt glad og halvt om sorgen så tung at baere; ja, det er gammen at rejse sammen,

når fjederhammen

er kaerlighedJ

2. Det er så hyggeligt allensteds, hvor små og store har eet i sinde, og det, som drager de store laes, i hjertekamret er inderst inde; ja, det er gammen at holde sammen, när ja og amen er hjertets sprog.

Psalmer och visar del 2 259

Dansk text: 8 S Ingemann l84l Musik: se nr 832

3. Den store mester kommer, som smelter sjael og sind, han sidder ved hjertegruben, han ser i sjaelene ind.

4. Og har i hjertedybet sit billed klart han set, så glaedes den hdje mester, så er hans gerning alt sket.

Dansk text: N F S Grundtvig l855 Musik: se nr 786

3. Det er herligt at stole på: vi har en Herre, som alting maegter, han os ej glemmer, når vi er grå, hans nåde raekker til tusind slaegter; ja. det er gammen, at allesammen er ja og amen Guds nådes ord.

4 Det er vemodigt at skilles ad for dem, som gerne vil sammen vaere, men, Gud ske lov! i vor Herres stad for evig samles de hjertenskaere; ja, det er gammen at leve sammen, hvor ja og amen er kaerlighed.

5. Hvert aegtepar, som med kaerlighed i Jesu navn holder bryllupsgilde, skont alt i verden går op og ned, skal finde tidlig og finde silde: det er dog gammen at sidde sammen, hvor arneflammen er kaerlighed.

260 Psalmer och visor del 2

P 5 a l m e r p å d a n s k a

& DEN MDRKE NAT FORGANGEN ER

1. Den mbrke nat forgangen er, og dagen oprinder vide, nu Skinner sol over mark og kaer, de fugle de sjunge så blide. Gud give os lykke og gode råd, sin nådes lys os tilsende!

SOU 1981:51

Dansk text: H Ch Sthen l589 Musik: Aug Ninding l878

2. Gud vaere lovet i evighed, han denne nat tog os vare! Han lyse på os sin hellige fred og fri os af alskens fare! Gud give os lykke og gode råd, sin nådes lys os tilsendei

sou 1981:51 Psalmer och visar del 2 261

P s a l m e r p å d a n s k a

3.

vor det han Gud sin

&

Om påskemorgen, den signede dag, 4. Raek os, 0 Jesus, sin frelserhånd Herre stod op av dpde, i dag og i alle stunde, var os alle et godt behag, udlps os alle af mörkrets bånd, frelste os dermed av mpde. at ret vi dig tjene kunne! give os lykke og gode råd, Gud give os lykke og gode råd, nådes lys os tilsendel sin nådes lys os tilsendef

5. Da, hver gang dagen forgangen er, og natten til os framskrider, vi dig vil prise, o Herre kaer, af hjertet til alle tider! Gud give os lykke og gode råd, sin nådes lys os tilsendel

DEN STORE HVIDE FLOK VI SE

Dansk text: H A Brorson l765 Musik: se sv koralen l40

l. Den store hvide flok vi se 2. Her gik de under stor foragt, som tusind bjerge fuld af sne, men se dem nu i deres pragt med skov omkring for tronen stå, av palmesving, med kroner på, for tronen; hvo er de? i Himlens praestedragtl Det er den helteskare, som Sandt er det, i så mangen npd af hin den store traengsel tit tårestrpm på kinder flod, og har sig to't men Gud har dem, i Lammets blod straks de kom hjem, til Himlens helligdom! aftdrret på sit skpd; Der holder de nu kirkegang nu holder de, hvor liv er bedst, med uophprlig jubelklang hos ham en evig lovsals-fest, i hdje kor, og Lammet selv, hvor Gud han bor ved livets elv, blandt alle engles sang. er både vaert og gaest.

3. Til lykke, kaempesamling, ja, o, tusindfold til lykke da,

at du var her så tro isaer

og slap så vel herfra! Du har foragtet verdens tröst, så lev nu evig vel, og host, hvad du har så't med suk og gråd, i tusind engles lyst! Oploft din röst, slå palme-takt, og syng af himmel-kraft og —magt: Pris vaere dig

evindelig,

vor Gud og Lammet sagt!

SOU 1981:51

262. Psalmer och visor del 2

danska

Psalmer

I AL SIN GLANS NU STRÅLER SOLEN

906

Dansk text: N F S Grundtvig l843 Musik: H Rung l859

Psalmer och visar del 2 263

SOU 1981:51

P 5 a l m e r p å d a n s k a

l. I al sin glans nu stråler solen, 4. Det volder alt den Ånd, som daler, livslyset over nådestolen, det virker alt den Ånd, som taler nJ kom vor pinselilje-tid, ej af sig selv, men - os til trpst nJ har vi sommer skaer og blid, nu spår os mer end englerdst i Jesu navn en gylden host.

2. I sommernattens korte svale slår hpjt fredskovens nattergale, så alt, hvad Herren kalder sit, mä slumre spdt og vågne blidt, må drpmme spdt om Paradis og vågne til vor Herres pris.

3. Det änder himmelsk over stpvet, det vifter hjemlig gennem lovet, det lufter liflig under sky fra Paradis, opladt på ny, og yndig risler ved vor fod i engen baek af livets flod.

af kaerlighed med sandheds rost - o Ordets navn, som her blev kod og fo'r til Himmels hvid og rad.

5. Opvågner, alle dybe toner, til pris for menneskets forsoner! Forsamles, alle tungemål, i takkesangens offerskål! Istemmer over Herrens bord nu menighedens fulde kor!

6. I Jesu navn da tungen glöder hos hedninger så vel som jpder; i Jesus-navnets offerskål hensmelter alle modersmål; i Jesu navn udbryder da

det evige halleluja.

7. Vor Gud og Fader uden lige! Da blomstrer rosen i dit rige, som sole vi går op og ned i din enbårnes herlighed; thi du for hjertet, vi gav dig, gav os med ham dit Himmerig.

264 Psalmer och visar del 2 SOU 1981:51

P 5 a l m e r p å n o r s k a

291 HERRE GUD, DITT DYRE NAVN OG ERE

Norsk text: Petter Dass l698, Gustav Jensen l909 Musik: se nr 854

l. Herre Gud, ditt dyre navn og aere 2. Gud er Gud, om alle land lä öde, over verden hdyt i akt skal vaere, Gud er Gud, om alle mann var dpde. og alle sjele, Om slekter svimler - de trette traele, blant stjernestimler alt som har maele, i hdye himler de skal fortelle utallig vrimler din aere. Guds grdde.

3. dee hall og dype dal skal vike, jord og himmel falle skal tillike, hvert fjell, hver tinde skal brått forsvinne, men opp skal rinne, som solen skinne, Guds rike!

gg GUD ER NÅDIG, HAN VIL IKKE

Norsk text: M B Landstad 186l Musik: Ludvig M Lindeman 187l

SOU 1981:51 Psalmer och visar de! 2 265

l. Gud er nådig, han vil ikke 2. Han har sökt deg sårt og lenge, noen synders dom og ddd. han har funnet deg, sitt får. Han vil hjelp og redning skikke Stem nå alle gledens strenger, når du er i sjelenod. Jesus hjem med sjelen går. La deg intet mere smerte, Syng: Velkommen her tilbake! gi du Gud ditt bange hjerte, Frykt ej mere, usle, svake, ta til deg det ord du laerte: nå skal kjaerlighet du smake, Gud vil ingen synders ddd. han vil lege dine sår!

3. Det er fryd i himlens saler har en synder seg omvendt. Engler ned til jordens daler stiger av Guds miskunn sendt, salver hjertet som enn bldder, nådens Ånd det gjennomgldder, det til liv og fred gjenfpder. Sael er den som slikt er hendt!

266 Psalmer och visor del 2 SOU 1981:51

P s a l m e r p å n o r s k a

9 9 JESUS, DET ENESTE

v l Apg 4:l2, Joh l:4 v 2 Joh 6:37, Jes 43:l v 3 ] pet 2:11 Norsk text: Ole Theodor Moe (l863-l922) v 4 2 Tim 2:25 Musik: Caroline Volla Sbrlie (1869—l953)

l. Jesus, det eneste, 3. Herre, du hare mig, heligste, reneste Herre, du före mig navn som på menneskeleber er lagt! hvordan og hvorhen det tjener mig best! Fylde av herlighet, Gi mig å bdie mig, fylde av kjaerlighet, laer mig å fdie mig fylde av nåde og sannhet og makt! efter din vilje mens her jeg er gjest! 2. Motganger mdter mig 4. Du er den eneste, aldri du stater mig helligste, reneste, bort fra din hellige, mektige favn. gi mig ditt rene og hellige sinn! Mennesker glemmer mig, Frels mig av snarene, ' Herre du gjemmer mig fri mig fra farene, fast ved ditt hjerte og nevner mitt navn. ta mig til sist i din herlighet inn!

268 Psalmer och visar del 2 SOU 1981:51

Psalmer på norska

91 GUDS MENIGHET ER JORDENS STDRSTE UNDER!

v l Hebr lzll, l3:8 v 2 Ps l26z5, l Joh 312 v 3 2 Pet lzl9, Upp 3:ll

Norsk text: Ronald Fangen l942 Musik: Anfinn Dien 1967

SOU 1981:51Psalmer och visar del 2 269

l. Guds menighet er jordens störste under! Mens verdens skikkelse i hast forgår, er Kristus i all evighet den samme, og fast hans rike på sin klippe står. Mens verdens riker stiger og de synker, går kirken mot fullkommenhetens vår.

2. Så kommer dagen da alt hat skal smelte som sne og is for sol og sommervaer. Da faller Satans makt, da skal hans velde gi tapt for frelsens stridsmenn, for Guds haer. Med jubel skal de höste hva de sådde og salige få se ham som han er.

3. Å hellig håp! Å sanne, sikre löfte fra ham som aldri skifter sinn og art! Er natten lang, er kampen full av kvaler som morgenstjernen lyser löftet klart. Det er Guds eget ord: Du skal ha trengsel, men kjemp frimodig, — se, jeg kommer snart!

SOU 1981:51

270 Psalmer och visar del 2

p å n o r s k a

P s a l m e r

EN DAG SKAL HERRENS SKAPERDRDMMER MDTE

9ll

Norsk text: Eyvind Skeie l979 Musik: Trond Kverno l978

Det höres over jord en bitter klage når Jesus kommer, full av kraft tilbake. Det er på Dommens dag. Hvert kne seg böye! Da lyser korsets merke fra det höye.

En dag skal Herrens skaperdrömmer möte 2.

den jord som slektens ondskap har lagt öde. Og det er Dommens dag. Hvert kne seg böye! All aere til vår Skaper i det höye! l.

SOU 1981:51 Psalmer och visar del 2 271

P s a l m e r p å n o r s k a

3. Akt vel på tidens tegn, for Jesus kommer. Snart skyter treet blad og det blir sommer. Da er det Kristi dag. Hvert kne seg böye! Han råder i det dype og det höye!

4. Og Han som hang på korset, tornekronet, skal löfte verden opp till Gud, forsonet. Han er Guds offerlam. Hvert kne seg böye! All aere til vår Fader i det höye!

5. Til sist skal Herren rope i det öde og dömme alle, levende og döde. Nå er det nådens tid. Hvert kne seg böye! All aere til vår Frelser i det höye!

272 Psalmer och visar del 2

N e 9 r o 5 p i r i t u a l s

912 HE IS KING OF KINGS

l. He is King of kings, he is Lord of lords, Jesus Christ the first and last, no man works like him. He built his throne up in the air, no man works like him, and called his saints from ev'rywhere, no man works like him. He is King of Kings...

Musik: negro spiritual Sats: Harald Göransson l98l

2. He is King of kings, he is Lord of lords, Jesus Christ the first and last,

no man works like him. He pitched his tents on Canaan's gr0und, no man works like him,

and broke the Roman kingdom down,

no man works like him. He is King of kings...

SOU 1981:51 ]

I

i

SOU 1981:51 Psalmer och visor del 2 277

N e 9 r o 5 p i r i t u a l 5

l. Nere you there when they crucified my Lord? Nere you there when they crucified my Lord? Oh — sometimes it causes me to tremble, tremble, tremble. Nere you there when they crucified my Lord?

2. Nere you there when they nailed him to the tree?7

3. Nere you there when they pierced him in the side?

4. Nere you there when the sun refused to shine?

5. Nere you there when they laid him in the tomb?

6. Nere you there when he rose from out the tomb?

278 Psalmer och visor del 2 SOU 1981:51

N e 9 r o s p i r i t u a l s

915 LORD, I WANT TO BE A CHRISTIAN INA MY HEART

v 4 l Joh 3:2

Musik: negro spiritual Sats: Harald Göransson l98l

l. Lord, I want to be a Christian ina my heart, ina my heart, Lord, I want to be a Christian ina my heart, ina my heart, ina my heart, Lord, I want to be a Christian ina my heart.

2. Lord, I want to be more loving ina my heart... 3. Lord, I want to be more holy ina my heart...

4. Lord, I want to be like Jesus ina my heart...

2 Kon 2:6- ll

Musik: Sats: Harald Göransson l98l

negro spiritual

916 SNING LON, SWEET CHARIOT N e 9 r o s p i r i t u a l s 280 Psalmer och visar del 2 SOU 1981:51

SOU 1981:51 Psalmer och visor del 2 281

N e 9 r o 5 p i r i t u a l s

1. Swing low, sweet Chariot, 2. Swing low, sweet chariot, comin' for to carry me home, comin' for to carry me home, swing low, sweet Chariot, swing low, sweet Chariot, comin' for to carry me home. comin' for to carry me home. I look'd over Jordan If you get there before I do, and what did I see, comin' for to carry me home, comin' for to carry me home? tell all my friends I'm comin' there too, A band of angels comin' for to carry me home. comin' after me, Swing low...

comin' for to carry me home:

Swing low...

ll ':. Ii I I I

A_n'__-___._ H b v T U v 2 U v 3 M v 4 U

pp 2l:4 pp 7:l5

e r ll l3, 5 Mos 3:25 att l6:24

pp 2:l0, Upp 7:lO—l4

Musik: Sats:

negro spiritual Harald Göransson l98l

917 I AM A POOR NAYFARING STRANGER

N e 9 r o 5 p i r i t u a l s

282 Psalmer och visar del 2 SOU 1981:51

SOU 1981:51 Psalmer och visar del 2 283

N e 9 r o 5 p i r i t u a l 5

l. I am a poor wayfaring stranger while trav'ling through this world of woe, yet there's no sickness, toil nor danger in that bright world to which I go. I'm going there to see my father, I'm going there no more to roam; I'm only going over Jordan, I'm only going over home.

2. I know dark clouds will gather round me, I know my way is rough and steep; yet beauteous fields lie just before me where God's redeem'd their vigils keep. I'm going there to see my mother, she said she'd meet me when I come; I'm only going over Jordan, I'm only going over home

3. I'll soon be freed from every trial, my body sleep in the church-yard; I'll drop the cross of self-denial and enter on my great reward. I'm going there to see my class—mates, who've gone before me one by one; I'm only going over Jordan, I'm only going over home.

4. I want to wear a crown of glory, when I get home on that good land; I want to shout salvation's story,

in concert with the blood-wash'd band; I'm going there to see my Savior, to sing his praise forever more; I'm only going over Jordan, I'm only going over home.

284 Psalmer och visor del 2

L ä 5 e p 5 a l m e r

9l DU SÅG MIG, GUD - BLEV JAG FODD PÅ NYTT

oh l:47-48, 2 Kor 5:7

v 1 J v 2 Ps l2l:8, Joh l5:4-5 v 3 l Mos 28:12 ff

l9

v l J v 2 P v 3 E

NU UPPNAR

oh 20:l9 5 23:4 f 2:l4

l. Du såg mig, Gud - då blev jag född på nytt. Det var ett under - plötsligen det hände. Nytt hjärta, nya ögon gav du mig, i nattens mörka stund mitt ljus du tände. Med stilla makt du kommer ständigt så och lyfter oss ur svaghet och elände.

2. Du följer oss på vägen bort och hem, på dina händer våra namn du skrivit. Ja, Herre, du vill vara ett med oss, plantera likt ett träd det nya livet, ditt eget liv i oss, att bära frukt, och vad vi är har du, 0 Gud, oss givit.

3. Du sår ditt namn i våra drömmar, Gud, och när vi sover, dina barn och vänner, du ger oss kraft, du öppnar oss för dig. Som regn i träd och över mark som bränner, som vinden - vinden blåser vart den vill - så kommer du till dina barn och vänner.

SAKNAD SINA ÖDE VIDDER

SOU 1981:51

Holländsk text: H Oosterhuis 1968 Svensk text: Britt G Hallqvist l977

Norsk text: Svein Ellingsen (l926—) Svensk text: Britt G Hallqvist l978

1. Nu öppnar saknad sina öde vidder. En okänd sträcka har du nu att gå. Räds inte ensamheten på din vandring - det finns en kraft som också du kan få. Här i din nöd, i detta stora tomrum, är Gud dig när och räcker dig sin frid.

2. Du stannar till, du måste se tillbaka, ja, tusen gånger sker det om igen. Du färdas likafullt i livets riktning med sorgen som din reskamrat och vän. Din fot skall ledas över gåtors avgrund, och i din oro får du känna frid.

3. Och efterhand, igenom sorg och smärta, skall du bli löst från många starka band. Men genom sorgen når du nya dagar där nya händer väntar på din hand, och Kristus möter dig, han blir din framtid och fyller allt med närhet och med frid—

SOU 1981:51 Psalmer och visar del 2 285

L ä 5 e p 5 a l m e r

229 NU FINNS BARA GUD OCH DU

Pred l2:7 Text: Anders Frostenson l97O l. nu finns bara Gud och du 2. älskad sedd och känd igen vi når inte mer din hand du hör ur Guds vind ditt namn nu går bara Gud och du ditt liv och vårt och allas liv genom ett okänt land öppnar mot dig sin famn

221 DU SAMMANVÄVER I JORDENS DJUP

v l Ps 139zl3-l6 v 2 Matt 6:9 f v 3 Joh 3:5-7 v 4 Jes 65:16-18 m fl v 5 Rom 8:17-l9 Text: Olov Hartman l977 ]. Du sammanväver i jordens djup 3. Du ger i vatten och Ande makt din skapelses vårar, att djupt i vårt väsen så vävs i det dolda bli barn av din kärlek av kött och blod din avbild, Gud. som bär och pånyttföder allt. 2. Besått av främmande makt och våld 4. 0 hav av nåd där en tvagen jord din mänsklighet ropar sig lyfter ur töcknen! o, fräls oss från ondo Och där, säger löftet, till det du ville, Gud, med oss. skall sist rättfärdigheten bo.

5. Det finns en framtid, ett frihetsland för skapelsens trängtan och människohjärtat i dopets djup, i Jesu namn.

286 Psalmer och visor del 2

L ä 5 e p 5 a l m e r

222 NU DÅ JAG ÄR FORD ÅT SIDAN

PS 4l:4 Jes 38:9 f

l. Nu då jag är förd åt sidan vill jag under långa timmar söka att nå klarhet, fatta nåden väntetiden rymmer.

2. Herre, medan jag är bunden ber jag om en inre frihet, så att smärtans tunga böljor ej förlamar mina tankar.

3. Livets egen nåd är inbyggd i vår plågas rytm, o Fader. Böljeslag som ständigt ökar följs av ebb, och jag får andrum.

4. Dessa dagar, dessa nätter vet jag: större nåd skall öppna dörren till en värld av klarhet, genomlyst av Kristi närhet.

_9_2_3 DU MÅSTE LYSSNA EFTER RDSTEN

l Kon l9:ll f

1. Du måste lyssna efter rösten som var här nyss. Den kommer oförmärkt och ensam och tyst, så tyst. Herre, din tjänare väntar.

2. Den kommer alltid lågmält som en

försiktig fläkt,

ett anat brus i morgonlöven som brisen väckt. Herre, din tjänare väntar.

SOU 1981:51

Norsk text: Svein Ellingsen (l926-) Svensk text: Britt G Hallqvist l980

5. Du som delat allas öden skapar med din dolda närhet nya rum i våra hjärtan, fyllda av gemenskap, förbön.

6. Du vill fylla ensamheten med en kraft som spränger mörkret. Livets gåtor skall bli enkla i en ny och okänd klarhet.

7. Också jag får möta nåden. Allt kan du förvandla, Herre. Ja, när livets krafter avtar, tjänar också detta livet.

8. I din nåd får nu jag vila. Väntetid och tid att verka, allt skall jag få överlåta helt åt dig som ger mig livet.

Text: Tuve Nyström l980

3. Du måste lyssna efter rösten som knappt du hör. Den här dig som en varsam viskning men innanför. Herre, din tjänare väntar.

4. En röst som inte är förmäten och tränger på:

allenast Gud i helig Ande kan tala så. Herre, din tjänare väntar.

5. Du måste leva av den rösten. Så snart den flytt bjud den att återkomma till dig på nytt, på nytt. Herre, din tjänare väntar.

SOU 19:31:51 Psalmer och visar del 2 287

L ä 5 e p 5 a l m e r

234 VIND SOPAR TOCKEN I RYMD

Job 37:21 f v 2 Ps l39:ll-l2 v 4 Jes 9:l v 7 Luk 15:8-10, Upp 2l:2 Text

1. Vind sopar töcken i rynd. Synes icke skenet redan hastigt speglat i fjärran sky? Tät sluter sig natten.

2. Natt är för Gud ingen natt. Kristus dog att evigt leva; mörkret ropar ännu hans namn tills inseglet brister.

3. Svart rymd är fylld av hans död. Rummet är hans grav förseglad, brista skall det som mullens frö tre dagar härefter.

4. Kärnan som klyvs bär hans bud: en gång lossas tingens reglar. Kom, mysterium, Ljus av Ljus! Natt skall ej förbliva.

5. Tid - det är skapelsens färd_ mot ett land där allt förenas. Alltings trängtan. Ett fågelsträck. Guds rike är nära.

6. Fallande vingar och nu bådar tecknen slut på resan. Töcknen delas, vi nalkas Gud. Hamn glimmar i natten.

7. Se där är staden, ett mynt gömt i natten, efterletat, mål för resa i tid och rymd.

Dit vallfärdar stjärnor.

: Olov Hartman 1961

S()IJ 1981:51

PSALMVALSLISTA

1 sönd i Advent 2 n

3 n

4 " Juldagen Annandag Jul Sönd e Jul Nyårsdagen Sönd e Nyår Trettondedag Jul 1 sönd e Trett 2 "

|| "

GUI-ål.»!

Septuagesima Sexagesima Fastlagssöndagen 1 sönd i Fastan 2 n

3 " Midfastosöndagen 5 sönd i Fastan Psalmsöndagen Långfredagen Påskdagen

Annandag Påsk 1 sönd e Påsk 2 I! 3 H 4 ||

5 ||

Psaltarpsalmer och cantica

Se, din konung kommer till dig Vaka och bed

Se, din konung kommer till dig Vaka och bed

I dag är en Frälsare född

Herre, du har varit vår tillflykt Min själ vill prisa Herrens storhet Min hjälp kommer från Herren Herren är min herde

Herren kommer i sin härlighet Min själ vill prisa Herrens storhet Hos dig är livets källa Tacka Herren, ty han är god Min hjälp kommer från Herren Alla dina ord är ande och liv Herre, vår Herre, du är vårt liv Min hjälp kommer från Herren Alla dina ord är ande och liv

Gud har inte skonat sin egen son Var mig nådig

Herre, du har varit vår tillflykt Var mig nådig

Du öppnar din hand

Gud har inte skonat sin egen Son Gud har inte skonat sin egen son Föraktad var han och övergiven

Detta är den dag som Herren har gjort

Tacka Herren, ty han är god Tacka Herren, ty han är god Herre, vår Herre, du är Vårt liv Herren är min herde

Herre, vår Herre, du är vårt liv Visa mig dina vägar Visa mig, Herre, din väg Min hjälp kommer från Herren

289

874,875,876 887

900

884

895

896

882 894

896

882

883

886

888

886 892,893 883

883

873

890

895

895

894 874,875,876 894

880

881

896

290. Psalmvalslista

Kristi Himmelsfärds dag

6 sönd e Påsk

Pingstdagen Annandag Pingst

Heliga Trefaldighets dag

1 sönd 2

3 4 5

Kristi 8 sönd

10 11 12

13

14 15

e Tref

|| || "

Förklarings dag e Tref

|| H

"

||

||

||

Du allena är Herren

Herre, sänd ut din Ande

Herre, sänd ut din Ande

Hos dig är livets källa

Herre, sänd ut din Ande

Lova Herren från himmelen

Visa mig dina vägar Visa mig, Herre, din väg Hos dig är livets källa Min hjälp kommer från Herren Herre, vår Herre, du är vårt liv Herren är min herde

Tacka Herren, ty han är god Var mig nådig Visa mig dina vägar Visa mig, Herre, din Väg Låt rätten flyta fram Visa mig dina vägar Visa mig, Herre, din Väg

Du allena är Herren

Låt rätten flyta fram Saliga de som har rena hjärtan Visa mig dina vägar Visa mig, Herre, din väg Visa mig dina vägar Visa mig, Herre, din väg Herre, du har varit vår tillflykt Min hjälp kommer från Herren Herre, vår Herre, du är vårt liv Alla dina ord är ande och liv Herre, sänd ut din Ande

Låt rätten flyta fram Visa mig dina vägar Visa mig, Herre, din väg

Herre, vår Herre, du är vårt liv Visa mig dina vägar

Visa mig, Herre, din väg

S()lJ 1981:51 1

889 891 891 884 891 899 880 881 884 896 894 874,875,876 895 886 880 881 878 880 881 889 877 878 880 881 880 881 888 896 894 882 891 877 880 881 894 880 881

| I

S()IJ 1981:51

16 sönd e Tref

17 ||

18 ||

19 ||

20 || 21 ||

22 " 23 " 24 25

Sönd före Domssöndagen

Domssöndagen

Kyndelsmässodagen Marie Bebådelsedag Midsommardagen

Den helige Mikaels dag Alla helgons dag Botdagen Refonnationsdagen

Missionsdagen Tacksägelsedagen

Nattvardsgång

Herre, du har varit vår tillflykt Herre, vår Herre 'N Låt rätten flyta fram

Saliga de som har rena hjärtan Visa mig dina vägar Visa mig, Herre, din väg Min hjälp kommer från Herren Herre, vår Herre, du är vårt liv Var mig nådig

Låt rätten flyta fram

Hos dig är livets källa Min hjälp kommer från Herren

Var mig nådig

Herre, du har varit vår tillflykt Herre, vår Herre, du är vårt liv Vaka och bed

Herre, du har varit vår tillflykt Vaka och bed

Vaka och bed

Herren kommer i sin härlighet Se, jungfrun skall föda en son Hos dig är livets källa

Lova Herren från himmelen

Saliga de som har rena hjärtan Var mig nådig Min hjälp kommer från Herren Herre, vår Herre, du är vårt liv

Lova Herren från himmelen

Lova Herren från himmelen_

Detta är den dag som Herren har gjort Tacka Herren, ty han är god

Du allena är Herren

Herren är min herde Hos dig är livets källa Du öppnar din hand

Psalmvalslista 291

888 894 877

878 880

881 896 894 886 877 884 896 886 888 894 885 888 885 885

887 898 884 899 878 886 896 894

899 899 890 895 889

874,875,876 884 892,893

292. Psalmvalslista

Dop

Konfirmat ion

Vigsel

Begravning

Herren är min herde

Hos dig är livets källa Visa mig dina Vägar Visa mig, Herre, din väg Tacka Herren, ty han är god Detta är den dag som Herren har gjort Herren är min herde

Herren är min herde

Min hjälp komner från Herren Herre, du har varit vår tillflykt Skydda oss, Herre

S(JIJ 1981:51

874,875,876

884 880 881 895 890

874,875,876 874,875,876

896 888 901

SOU 1981:51

FÖRFATTARREGISTER

Aastrup, K L Ambrosius Anér, Kerstin Baker, H W Bexell, Göran Brorson, H A Bunyan , John Bury, Edmond Dass, Petter Ellerton, John Ellingsen, Svein

Fangen, Ronald Farjeon, Eleanor Franzmann, Martin H Fraser, Ian

Frostenson, Anders

Grundtvig, N F S Hallqvist, Britt G

Harling, Per Hartman, Olov

806 857 755 868 827 905 833 853 854 799

766 919

910 805 765 837

754 782 805 817 828 847 860

786

760 780 843 918

831

762 801 921

836

907

774 922

823

756 787 807 818 830 849 861

903

766 781 852 919

765 802 924

780

758 792 809 819 832 850 863

906

767 789 864 922

769 834

789

759 795 810 820 833 854 866

774 793 865

779 835

800

761 796 813 823 837 856 871

776 800 868

794 841

804

763 799 815 824 839 857 920

777 806 869

797 842

865

770 803 816 826 844 858

778 821 870

798 851

294. Författarregister

Head, David Hellström, Jan Arvid Herbranson, T E Hewlett, M Hildebrand, Karl-Gustaf Hosmer, Frederick Lucian Ignatius Ingemann, B 8 Jacobse, Muus Jensen, Gustav

Juan de la Cruz Kaan, Fred

Kahl, J Kingo, Thomas Kirkegaard, Johannes Klepper, Jochen Knudsen , Börre Knudsen, Jakob König, Helmut Landstad, M B Lindgren, Arne H Littmarck, Tore Lotz, Hans Georg Lundberg, Lars Åke Lundkvist, Artur Luther, Martin Löfgren, Åke Milton, John Nbe, Ole Theodor Niles, D T

Nivenius, Olle Norberg, Eva

Nyström, Tuve Oosterhuis, Huub Pötzsch, Arno Raeder, J P Rimaud, Didier

776 784 772 819 859 861 763 832 847 907 816 777 845 771 843 787 840 810 809 908 768 775 824 846 756 841 783 754 909 818 804

764 867

923 783 860 831

902

S()IJ 1981:51

778 836 867

812 814 822

840 771 772

918

773 811 855

SOU 1981:51 Författarregister 295

Sangle, Krishnarao R 830 Scholtes, Peter 764 Setterlind, Bo 757 790 825 848 853 862 Skeie, Eyvind 911 Sthen, Hans Ch 904 Sundén, Karl 788 Swahn, Sven-Christer 786 Thunberg, Lars 808 Torvalds, Ole 845 Welch, E A 782 Wesley, Charles 838 Wide, Anna Greta 829 Widegård, Arne 838 Williams, William 828 Wrede, Gösta 785

Yeager-Maloney , Pamela—Ray 773

SOU 1981:51

TONSÄTTARREGISTER

Akepsimas, Jo Antes, John Bender, Jan Berglund, Kerstin Baden, Conrad Burt, B G Bäck, Sven—Erik

Clarke, Jeremiah Edwards , John Ekenberg, Anders Fagius, Gunnel Forsberg, Roland

Francesco d'Assisi Gullichsen, Harald Helldén, Daniel Hoffmann, C C Hovland, Egil

Hughes, John Huijbers, Bernard Hultman, J A Händel, Georg Friedrich Janacek, Bedrich Jernestrand, Lennart Johanson, Sven—Eric von Koch, Erland Kullnes, Åke

Kverno, Trond

758 754 765 829 760 838

770 815

773 783 872 895

755 814 890

851 804 785 832

774 900

828 872 863 853 780 871 756 767 776 766

779 834

873

757 849 893

789 902 852

878

826 798 812

794 835

876

761 865 896

864

839

801 842

878

766 875

889

846

802 850

882

768 877

891

885 892 901 911

803 859

883

797 886

897

813 871

894

807 888

898

297

298. Tonsättarregister

Lindberg, Oskar Lindeman, Ludvig M Lindström, Curt Littmarck, Tore Lotz, Hans Georg Lundberg, Lars Åke Luther, Martin Lönnå, Kjell Madsen, Axel Maquiso, Elena Y de Marez Oyens,Tera Mellberg, Sven Milveden, Ingmar Moberg, Lars

Olson, Daniel

Palm, Christer Petzold, Johannes Riedel, Georg Ring, Oluf Robertson, Karl-Olof

Routley, Erik Rosell, Lars-Erik Rowlands, William P Rung, Henrik Scholtes, Peter Snickars, Britta Sowerby, Leo Strand, Leif Strandsjö, Göte Sörenson, Torsten Tallis, Thomas Volla—Sörlie, Caroline Wallin, Bertil Weyse, C E F Widestrand, Olle Winding, August Åberg, Jan Håkan Ängeborn, Lasse Oien, Anfinn

811 908 899 775 824 781 841 817 806 818 847 858 788 869 867 874 787 752 810

784 879

837 816 819 906 764 881 772 752 755 793 846 909 855 786 843 904 887 827 910

822

839

861

788 795 884

763 826 821

903

S(Dll 1981:51

796 797 836

Statens offentliga utredningar 1981

Kronologisk förteckning

1. HS 90: Hälsorisker. S. 2. HS 90: Ohälsa och vårdutnyttjende. S. 3. HS 90: Hälso- och sjukvård i internationellt perspektiv. S. 4. HS 90: Utgångspunkter och riktlinjer för det fansens arbetet. S. 5. Ny erbetstidslag. A. 6. Översyn av lagen om församlingsstyrelse. Kn. 7. Lag om vård av missbrukare i vissa fall. 5. 8. Översyn av sjölagen 1. Ju. 9. Enhetligt huvudmannaskap för högskolan. U. 10. Datateknik i verkstadsindustrin. |. 11. Datateknik i processindustrin. I. 12. Inrikesflyget under 1980-talet. K. 13. Närradio. U. 14. Reformerat kyrkomöte, kyrklig lagstiftning m. m. Kn. 15. Grundlagsfrågor. Ju 16. Film och TV i barnens värld. U. 17. Industrins datorisering. A. 18. Minskat tobaksbruk. S. 19. Översyn av rediolagen. U. 20. Omprövning av samvetsklausulen. Kn. 21. Internationellt patantsemarbete IIl. H. 22. Sjukersättningsfrågor. S. 23. Tekniska hjälpmedel för handikappade. U. 24. Socielförsäkringens datorer. S. 25. Bra daghem för små barn. $. 26. Omsorger om vissa handikappade. S. 27. Omsorger om vissa handikappade. Sammanfattning. lag- förslag, specielmotiveringar. S. 28. Turism och friluftsliv. Det centrala myndighetsansveret. Jo. 29. Forskningens framtid. U. 30. Forskarutbildningens meritvärde. U. 31. Avtalsvillkor mellan näringsidkare. Ju. 32. Fluor i kariesförebyggende syfte. S. 33. Effekter av investeringar utomlands. I. 34. Fristående skolor för skolpliktiga elever. U. 35. Sjukresor. S. 36. Begravningsverksemheten. Kn. 37. Företags obestånd ll. B. 38. Om hets mot folkgrupp. A. 39. Svenk krigsmaterielexpon. H. 40. Prisreglering mot inflation? H. 41. Prisreglering mot inflation? Bilagor 1—6. H. 42. Prisreglering mot inflation? Bilagor 7—12. H. 43. De internationella investeringarnas effekter. I. 44. Löntagarne och kapitaltillväxten. Slutrapport. E. 45. Nya medier — text—TV, teledeta. U. 46. Ändringar i förvaltningslagen . Ju. 47. Hyresgästinflytande på målning och tapetsering. Bo. 48. Telubeffären. Ju. 49. Den svenska psalmboken. Band 1. Kn. 50. Den svenska psalmboken. Band 2. Kn. 51. Den svenska psalmboken. Band 3. Kn.

Statens offentliga utredningar 1981

Systematisk förteckning

Justitiedepartementet Översyn av sjölagen 'i. [B] Grundlagsfrågor. [15]

Avtalsvillkor mellan näringsidkare. [31] Ändringar i förvaltningslagen . [46] Telubaffären. [48]

Socialdepartemantet

Hälso— och sjukvård inför90-talet. 1. Hälsorisker. [1] 2. Ohälsa och vårdutnyttjande. [2] 3. Hälso— och sjukvård i internationellt perspektiv. [3] 4. Utgångspunkter och riktlinjer för det fortsatta arbetet. [4] Lag om vård av missbrukare i vissa fall. [7] Minskat tobaksbruk. [18] Sjukersättningsfrågor. [22] Socialförsäkringens datorer. [24] Bra daghem för små barn. [25] Omsorgskommittén. 1. Omsorger om vissa handikappade. [26] 2. Omsorger om vissa handikappade. Sammanfattning, lagför- slag, specialmotiveringar. [27] Fluor i kariesförebyggande syfte. [32] Sjukresor. [35]

Kommunikationsdepartementet lnrikesflyget under 1980-talet. [12]

Ekonomidepartamentat Löntagarna och kapitaltillväxten. Slutrapport. [44]

Budgetdepartementet Företags obestånd II. [37]

Utbildningsdepartementet

Enhetligt huvudmannaskap för högskolan. [9] Närradio. [13] Film och TV i barnens värld. [16] Översyn av radiolagen. [19] Tekniska hjälpmedel för handikappade. [23] Utredningen om forskningens och forskarutbildningens situa- tion. 1. Forskningens framtid. [29] 2. Forskarutbildningens meritvärde. [30] Fristående skolor för skolpliktiga elever. [34]

Nya medier — text-TV, teledata. [45]

Jordbruksdepartementet Turism och friluftsliv. Det centrala myndighetsansvaret. [28]

Handelsdepartementet

Internationellt patentsamarbete III. [21] Svensk krigsmaterielexport. [39] Prisregleringskommittén. 1. Prisreglering mot inflation? [40] 2. Prisreglering mot inflation? Bilagor 1—6. (4113. Prisreglering mot inflation? Bilagor 7-12. [42]

Arbetsmarknadsdepartamentet

Ny arbetstidslag. [5] Industrins datorisering. [17] Om hets mot folkgrupp. [38]

Bostadsdepartementet Hyresgästinflytande på målning och tapetsering. [47]

Industridepartementet

Data- och elektronikkommitten. 1. Datateknik i verkstadsindu strin. [10] 2. Datateknik i processindustrin. [11] Direktinvesteringskommitten. 1. Effekter av investeringar utom lands. [33] 2. De internationella investeringarnas effekter. [43]

Kommundepartementet

Översyn av lagen om församlingsstyrelsa. [6] Reformeret kyrkomöte, kyrklig lagstiftning m. m. [14] Omprövning av samvetsklausulen. [20] Begravningsverksamheten. [36] 1969 års psalmkommitte. 1. Den svenska psalmboken. Band 1 [49] 2. Den svenska psalmboken. Band 2. [50] 3. Den svensk psalmboken. Band 3. [51]