SOU 1997:18

Granskning av granskning : den statliga revisionen i Sverige och Danmark : rapport till Förvaltningspolitiska kommissionen

1. Sammanfattning

2. Inledning

3. Några huvudlinjer i förvaltningspolitiken

4. Kontrollmakten och förändringsmakten 4.1 Kontrollmakten 4.2 Förändringsmakten

5. Statlig revision i Sverige 5.1 Riksdagens revisorer 5.2 Riksrevisionsverket (RRV) 5.3 Skillnader och likheter mellan de båda revisionsorganen

6. Statlig revision i några andra länder

7. Revisionsarbetet 7.1 Revisionens omfattning och innehåll 7.2 Revisionens planering och genomförande 7.3 Revisionens resultat

8. Tänkbara utvecklingslinjer

9. Källor och litteratur

10

12

19 21 23

28 28 30 35

39 46 46 66 70 84

92

Förord

Att revidera är ett väsentligt inslag i all verksamhet offent- lig såväl som privat.

Revisionens primära uppgift är att granska och kontrollera, att bedöma om ekonomisk information och redovisning är rättvisande. Revisionen är också ett instrument för att granska och bedöma hur en verksamhet fungerar, om den är effektiv och produktiv. Revisionen kan medverka till för— ändringar, den kan bidra till att främja en utveckling, den kan ge råd och stöd och förmedla kunskap Dessa senare uppgifter har blivit allt viktigare.

jag vill - på Förvaltningspolitiska kommissionens uppdrag - i denna rapport belysa den statliga revisionens roll i Sverige, i första hand revisionens roll i arbetet med att ompröva, ut- veckla och förändra inom den statliga verksamheten.

Stockholm i december 1996

Ingemar Mundebo

1. Sammanfattning

Denna rapport belyser den statliga revisionens roll i Sverige, i första hand revisionens roll i arbetet med att ompröva, ut- veckla och förändra inom statlig verksamhet.

I kapitel 3 nämns några huvudlinjer i de senaste 20 årens förvaltningspolitik, närmast för att visa i vilken miljö revi- sionen har att arbeta. Förändringar under denna tid - bl.a. i statsfinansith läge, offentlig debatt, nya krav, från norm- och regelstyrning till mål- och resultatstyming - har varit av avgörande betydelse för revisionen. Såväl den finansiella revisionen (årlig revision) som förvaltningsrevisionen (effektivitetsrevisionen) har fått en starkare roll. Revisionen har inte bara påverkats av utan också själv påverkat förvalt— ningspolitiken.

I kapitel 4 redogörs översiktligt för uppgifter och organisa- tion inom några organ som utöver revisionen svarar för kontrollmakten (KU, JO, ]K) respektive "förändringsmakten" (Statskontoret, Arbetsgivarverket, ESO).

I kapitel 5 redogörs för uppgifter och organisation inom Riksdagens revisorer och Riksrevisionsverket. Revisionen i Sverige är organiserad på ett ovanligt sätt om man jämför med andra länder, endast Finland har en liknande organisa— tion. Den svenska organisationsformen beror på vår annor- lunda förvaltningsmodell och har lång tradition. Några

' skillnader ("huvudman”, sammansättning, arbetsområde, resurser) och likheter (förvaltningsrevisionens arbetsområde och arbetssätt) mellan de båda svenska revisionsorganen redovisas. En principiellt viktig fråga är att Riksdagens revi- sorer är både avsändare och mottagare av revisionsrappor- ter.

I kapitel 6 redogörs för revisionen i några andra länder, framför allt inom EU—ländema och EU:s revisionsrätt, i förs- ta hand revisionens organisation, omfattning, inriktning och form för rapportering. Särskilt nämns om debatter och ut- redningar rörande revisionen i Finland.

I kapitel 7 behandlas själva revisionsarbetet. Det handlar främst om RRV:s förvaltningsrevision, men också om RRV:s finansiella revision och Riksdagens revisorers förvaltnings- revision.

RRV har ansvar för nästan all finansiell revision inom stat— lig sektor. Det ger överblick och underlättar jämförelser och erfarenhetsöverföring, rådgivning och stöd. RRV är - och har framför allt varit kritiskt till myndigheternas årsredo— visningar. De är ibland för omfattande och innehåller ovä— sentlig information, ibland för knapphändiga och ger då inte tillräckligt underlag för styrning. Det vanliga är dock att myndigheterna får en ”ren" revisionsberättelse. 1995 läm- nade RRV 15 berättelser med invändning (av ca 450) och därutöver ca 120 synpunkter till ledning och styrelser. RRV tar också i sin årliga rapport till regeringen upp ett flertal allmänna problem inom den statliga verksamheten.

De främjande och stödjande inslagen inom revisionen har ökat. Det är en omdebatterad fråga såväl i Sverige som in— ternationellt hur omfattande sådana inslag bör och får vara. Det har varit värdefullt för alla berörda parter - regering, riksdag, myndigheter att RRV i växande grad arbetat med rådgivning och stöd. Samtidigt är det Viktigt att betona revi- sionens oberoende, revisorns objektivitet och integritet. Det är viktigt för regeringen att inte "överutnyttja" RRV som aktör i fråga om råd och stöd och likaså viktigt för RRV att inte låta denna del av verksamheten växa alltför mycket.

Förvaltningsrevisionen har blivit Viktigare. ] RRV:s verk- samhetsplan sägs att granskningen i första hand skall inrik- tas mot områden av stor statsfinansiell betydelse och/eller områden som har stor betydelse för ekonomins funktions- sätt. Granskningen skall särskilt gälla områden som skatter och avgifter, socialförsäkring, arbetsmarknad, jordbruk, för- svar, infrastruktur, högskola och forskning samt stat- kommunrelationer. Riksdagens revisorer har liknande for- muleringar i sin verksamhetsplan.

Några principiella frågor inom revisionen berörs också. En är regeringsuppdragens roll för RRV:s verksamhet. Det sägs att dessa uppdrag hittills inte utgjort något problem för RRst roll som oberoende revisionsorgan, de har snarare varit ett Värdefullt inslag. Det är dock viktigt att kostnader- na för dessa uppdrag finansieras genom särskild ersättning och att de är av måttlig volym. En annan fråga är skillnaden i granskningsområde mellan de båda revisionsorganen. RRV:s verksamhet omfattar inte statsmaktsnivån, medan Riksdagens revisorer har den rätten. Det tycks emellertid i

verkligheten inte vara någon skillnad i verksamhet mellan de båda organen i fråga om förvaltningsrevision. Det finns inte någon av Riksdagens revisorers granskningar som inte skulle ha kunnat utföras inom RRV och omvänt.

En allmän utgångspunkt för all revision är att den inte skall granska politiska mål. Revisionen kan granska medel och metoder för att nå olika mål, men den har inte till upp- gift att formulera mål och göra politiska bedömningar. Det finns en bra form för sådana utredningar och det är statens offentliga utredningar.

En avgörande fråga vid bedömning av revisionens bety- delse är vilka resultat den uppnår. Det är svårt att mäta re- sultat. Det finns också olika dimensioner av resultat. Revi— sionen kan ha en förebyggande effekt, en attitydpåverkande effekt och en kunskapsförmedlande effekt. De är alla svåra att kvantifiera, men de finns där.

Mest intressant att se är vilka åtgärder som följer av revi- sionens arbete. Uppföljningar inom den finansiella revisio- nen Visar att 90 procent av väsentliga påpekanden har åt- gärdats inom ett år. Det är ett gott resultat. lnom förvalt- ningsrevisionen är talen lägre. RRV bedömer att 60 procent av förslagen i rapporterna helt eller delvis har genomförts inom tre år.

Revisionens framgång och styrka beror - förutom på den egna kompetensen - på den omgivning i Vilken den arbetar. Att revisionen kunnat flytta fram sina positioner under de senaste 20 åren beror i hög grad på den samhällsekonomis- ka och statsfinansiella utvecklingen. Avgörande är stats- makternas engagemang i revisionen och det växande intres- set för effektivitet och produktivitet.

I kapitel 8 närrms slutligen några tänkbara utvecklingslinjer för revisionen under kommande år. Den statliga revisionen kommer fortsatt att ha en central roll. Rollen som granskare och kontrollör kommer att förbli Viktig. Det finns fördelar i en fördjupad samverkan mellan finansiell revision och för- valtningsrevision, och likaså fördelar i samverkan mellan revisionsorgan och andra kontrollorgan på vissa områden.

Förvaltningsrevisionen har en nyckelroll i förändringsarbe- tet. Statsmaktema behöver granskningar för information och som underlag för sitt arbete. Relationerna mellan Riksda- gens revisorer och RRV berörs kortfattat. Med hänsyn till de

starka likheterna i inriktning och arbetssätt i fråga om för- valtningsrevision finns det skäl att pröva gränslinjerna mel- lan de båda organens arbete, liksom formerna för samver- kan. Riksdag och regering har olika behov av information och stöd, vilket också betonats i Finland.

Revisionens roll i anledning av det svenska medlemskapet i EU berörs. Medlemskapet kommer att påverka den svens- ka förvaltningens arbete genom att det medför ökade krav på information, kontakter och samverkan mellan regerings— kansli och myndigheter. Det påverkar också revisionen, framför allt betyder medlemskapet mera arbete för revisio- nen. Däremot behöver det inte betyda förändringar av me— toder och arbetssätt eller av organisation och inriktning.

2. Inledning

Min uppgift är att belysa den statliga revisionens roll, främst som ett instrument för omprövningar och effektivitets- granskningar.

Förvaltningspolitiska kommissionen säger i den prome- moria som ligger till grund för mitt arbete bl.a. att frågor om uppföljning, utvärdering och omprövning har blivit allt Vik- tigare och att den statliga revisionen bör ha en central roll i detta omprövnings- och förändringsarbete. Kommissionen vill därför ha en studie av den statliga revisionens roll, ställ- ning och organisation, främst vad gäller förvaltningsrevisio- nens omfattning, innehåll och inriktning.

Studien bör bl.a. belysa hur revisionen planeras, inriktas och genomförs samt vilket politiskt genomslag den får. En övergripande utgångspunkt för studien bör vara att den statliga revisionen också fortsättningsvis skall vara organi— serad i två grenar, en underställd riksdagen och en under- ställd regeringen. En jämförelse med revisionens organisa- tion i vissa andra länder bör också ingå i studien. Likaså bör jag studera hur den ökade europeiseringen i förvaltningen kan komma att påverka organisation och inriktning av revi- sionen.

Min rapport bygger dels på litteratur, offentliga utred— ningar och annat offentligt tryck, dels på material från Riks- revisionsverket och Riksdagens revisorer. Jag har studerat anslagsframställningar, verksamhetsplaner, verksamhetsbe- rättelser, årsredovisningar och liknande material från de senaste fem åren, och dessutom ett betydande antal revi- sionsrapporter från 1980-tal och 1990-tal.

Min studie gäller i första hand Riksrevisionsverkets arbete, detta bl.a. med hänsyn till detta verks starka roll inom den statliga revisionen och till att Riksdagens revisorers arbete mera utförligt kommer att belysas av en särskild utredning om detta organs verksamhet.

Jag har haft samtal med många revisorer, utredare och konsulter, framför allt inom Riksrevisionsverket. Jag har dessutom haft samtal med representanter för Regerings- kansliet samt med ledande tjänstemän - verkschefer, eko— nomichefer och andra - inom ett flertal statliga myndigheter.

Dessa studier och samtal har gett mig en bild av den statliga revisionens arbete. Därtill kommer den bild jag fått av sju års arbete i ledningen för Riksrevisionsverket.

Slutligen en terminologisk fråga. Jag kommer i regel att använda termerna finansiell revision och förvaltningsrevision som benämning på de båda formerna av revision inom den statliga förvaltningen. l svenskt språkbruk har olika benäm- ningar använts under årens lopp. Numera talar man ofta om årlig revision (tidigare om redovisningsrevision, ännu tidi— gare om kameral revision) respektive om effektivitetsrevi- sion (tidigare om förvaltningsrevision, ännu tidigare om sakrevision). På engelska talar man i regel om financial au- dit (ibland om regularity audit) respektive om performance audit (ibland om effectiveness audit eller om value for mo- ney audit). Jag använder benämningama finansiell revision och förvaltningsrevision utan att för varje tillfälle utveckla de skillnader som kan finnas i olika benämningar på respek- tive revisionsform Vid skilda tidpunkter.

Rapportens inledande del är av mera beskrivande karak— tär, den avslutande delen av mera analyserande och Värde— rande karaktär.

3. Några huvudlinjer i förvaltningspolitiken

Mitt uppdrag innefattar inte att analysera den svenska för— valtningspolitiken, den statliga verksamhetens utveckling och förnyelse eller frågor om den statliga förvaltningens struktur. Sådana frågor ingår i den förvaltningspolitiska kommissionens uppdrag och behandlas i kommissionens huvudbetänkande. Jag vill emellertid kort ange några hu- vudlinjer i de senaste 20 årens förvaltningspolitik, närmast för att visa i vilken miljö revisionen har att arbeta. Revisionens sätt att arbeta har på avgörande sätt förändrats under denna period och det hänger i hög grad samman med samtida för— ändringar i förvaltningspolitiken.

Den offentliga verksamheten expanderade mycket starkt under 1950- och 1960-talen. Den ekonomiska tillväxten var stark, och det fanns därmed utrymme för reformer inom olika områden. Samtidigt var ambitionsnivån hög. Det ledde till att den offentliga verksamheten kom att omfatta allt fler områden, och såväl antalet anställda som kostnaderna kom att öka starkt.. Nya lagar tillkom, nya myndigheter inrätta- des. Länge präglades den offentliga förvaltningen av en ju- diciell syn - rättssäkerhet, likabehandling och en korrekt ärendehandläggning var centrala begrepp. Förvaltningen var i hög grad lagstyrd och centraliserad, myndigheterna var i hög grad självständiga, allt i enlighet med gällande grundlag och etablerad syn på svensk förvaltning.

Under 1970-talet kom emellertid nya strömningar, delvis som en följd av ett besvärligare statsfinansiellt läge, delvis som en följd av internationell debatt och en ny syn på den offentliga sektorns roll. Den offentliga sektorn började möta kritik för växande kostnader, krångel och ineffektivitet. Man började tala om besparingar och omprövningar, om effekti- vitet och produktivitet, om decentralisering och förenkling- ar, om uppföljning och utvärderingar. Regering och riksdag började intressera sig för förvaltningens organisation och sätt att arbeta på ett helt annat sätt än som varit vanligt un- der tidigare årtionden.

Det tillsattes en lång rad utredningar som påverkade de- batten och som ledde till flera beslut om förändringar. Det

fattades ett antal Viktiga riksdagsbeslut och flera program- matiska uttalanden om den offentliga sektorns förnyelse gjordes bl.a. i budgetpropositionerna. Jag vill nämna några exempel.

Förvaltningsutredningen är en av de första och viktigaste av de många utredningarna. Utredningen talade i sitt be- tänkande Förnyelse genom omprövning (SOU 1979:61) om att förnya den offentliga sektorn. Av statsfinansiella skäl kunde befintliga program och resurser komma att omprövas, och skärpta krav måste ställas på att tillgångarna skulle utnytt- jas effektivt och ändamålsenligt. Förvaltningens flexibilitet måste öka, myndigheternas resurser kunna omfördelas. Också organisatoriska förändringar kunde komma att behö- vas för att öka effektiviteten. I ett senare betänkande, Politisk styrning - administrativ självständighet (SOU 1983:39), redovi- sade utredningen en analys av förvaltningens självständig- het. Utredningen framhöll att myndigheternas traditionella självständighet är värdefull, men också att det finns ett samband mellan styrning och ansvar och att regeringen som chef för statsförvaltningen har rätt och skyldighet att leda. Också Verksledningskommitténs betänkande Regeringen, myndigheterna och myndigheternas ledning (SOU 1985:40) bör nämnas. Utredningens uppgift var att granska formerna för verkens ledning, hur myndigheterna skulle styras på ett _ bättre och smidigare sätt. Kommittén menade att regering— ens styrning av förvaltningen borde stärkas.

Utredningamas betänkanden ledde till flera riksdagsbeslut och stimulerade den begynnande debatten om omprövning och förnyelse. I en regeringsproposition 1987 (prop. 1986 / 87:99) framhölls att regeringsformens bestämmelser ger regeringen utrymme för en starkare styrning av förvalt— ningsmyndigheterna än som förut skett. Detta utrymme borde utnyttjas för att styra förvaltningen på ett aktivare sätt, bl.a. för att stimulera utveckling och förnyelse av verk— samheten.

1985 lämnade regeringen en skrivelse till riksdagen om den offentliga sektorns förnyelse. Den skrivelsen (Skr 1984/85z202) kom att kallas Förnyelseprogrammet och inne- höll ett samlat program för den offentliga sektorns omvand- ling och förnyelse. Skrivelsen markerade ett ökat intresse för förvaltningspolitik. Särskilt betonades att god service måste

vara ett mål för förvaltningen och att medborgarna måste få möjligheter att mera aktivt påverka den offentliga verksam- heten.

Ett viktigt dokument är 1988 års kompletteringsproposition ( prop. 1987/88:150 ). Där framhölls bl.a. behovet av en effek- tivare resurshushållning i den offentliga sektorn. Förändring och förnyelse skulle i framtiden ske genom rationalisering, omprövning och omprioriteringar. I propositionen föreslogs bl.a. delegerade beslutsbefogenheter, förbättrad styrning genom utvecklad information samt omprövning av verk- samheter. Det framhölls vidare att regering och riksdag tyd- ligare borde ange vad man förväntade sig att respektive myndighet skulle åstadkomma i fråga om verksamhetens resultat, samt att detaljstyrningen borde minska. Myndighe- ternas resultatredovisning borde förstärkas, planeringen av myndigheternas arbete borde bli mera långsiktig och pro- duktions- och effektivitetsmått borde utvecklas. Man talade om mer reformer för pengarna i stället för mer pengar för reformerna.

Riksdagsbeslutet i anledning av denna proposition stimu- lerade i hög grad förnyelsearbetet inom den statliga verk- samheten. Resultatstyrning började bli ett vanligt honnörs- ord. Regelstyming var ”ute" som filosofi. Man började tala om olika styrformer: Mål- och resultatstyming, organisa- tionsstyrning, personalstyrning och kontrollstyrning. Revi- sionens roll inte bara för att granska och kontrollera utan också för att främja och förnya började alltmer betonas.

] budgetpropositionen 1991 (prop. 1990/91:100, bil. 2) fanns en bilaga som handlade om utvecklingen av offentlig sektor. I den framhölls bl.a. att det var nödvändigt att i ökad ut- sträckning kunna frigöra resurser inom den offentliga sek- torn för att kunna tillgodose nya eller ändrade behov. Detta måste ske såväl genom omprioriteringar som genom effek- tiviseringar. Det talades om decentralisering och delegering, om nya finansieringsformer, om ökad konkurrens, om minskad byråkrati, om ökad valfrihet.

Regeringen redovisade i den propositionen ett treårigt program där den statliga administrationen skulle reduceras med tio procent, statsförvaltningens struktur utvecklas, samverkan mellan myndigheter förbättras och den årliga revisionen förstärkas. I propositionen framhölls klarare än i

tidigare dokument vikten av en effektiv revision i statsför- valtningen.

Som en följd av utredningar, debatter och riksdagsbeslut samt ett starkare engagemang från regeringens sida skedde många viktiga förändringar inom den statliga verksamheten under slutet av 1980-talet och början av 1990-talet. Metoder för mål och resultatstyming började utvecklas, uppföljning och ut- värdering började användas, om än till en början i mindre omfattning. Förändringar skedde av myndigheternas orga- nisation; personalpolitik och personalutveckling började nämnas som viktiga instrument. Myndigheterna fick större frihet och ökade befogenheter, samtidigt som denna frihet och dessa befogenheter på olika sätt begränsades. Man tala- de på en gång om självständiga myndigheter och om staten som en koncern.

Särskilt betydelsefullt i detta sammanhang är att ekonomi- administration och revision fick större tyngd. En ny redovis- ningsmodell och nya riktlinjer för årsredovisning, för kapi- talförsörjning, för anslagssparande och anslagskrediter är Viktiga exempel. Genom dessa nya instrument fick myndig- heterna bättre förutsättningar för resultatstyrning, resultat- redovisning och verksamhetsanalys. Den årliga revisionens roll betonades.

Flera förändringar av den statliga budgetprocessen har också genomförts under senare år. Dessa förändringar har främst motiverats av statsmakternas önskan att skärpa kon— trollen över budgetutvecklingen. Bl.a. har fr.o.m. 1997 in- förts ett tak för de offentliga utgifterna. Detta tak, som be- stäms för tre år i taget och årligen rullas framåt, gäller i princip för hela den offentliga sektorns utgifter. Taket skall inte omprövas, "såvida inte särskilda omständigheter för- anleder annat' '. En förutsättning för att ett sådant system skall kunna fungera är att utgiftsutvecklingen noga följs, vilket i sin tur förutsätter en välfungerande ekonomiadmi— nistration som stöd för politiska prioriteringar och beslut. Riksrevisionsverket har fått i uppgift att utveckla metoder för utgiftskontroll.

Slutligen bör nämnas att i budgetpropositionen för år 1997 (prop. 1996 / 9711) finns ett längre avsnitt under rubriken ”Staten i omvandling". Däri redogörs för en rapport från

Statskontoret med en samlad och översiktlig redovisning av utvecklingen inom statsförvaltningen.

Statskontoret redovisar sysselsättningen i staten och pekar på att hela sysselsättningsökningen i Sverige från 1960-talet till 1980-talets mitt skedde i den offentliga sektorn, främst i kommuner och landsting men också i staten. Sedan 1980 har emellertid antalet sysselsatta i staten minskat. Det har skett genom nedläggningar, besparingar och omstruktureringar.

Statskontoret redovisar också olika studier av produktivi— tetsutvecklingen inom statsförvaltningen. Av dem framgår att produktiviteten var sjunkande under 1960—talet fram till 1970-talets mitt, men att utvecklingen därefter har vänt. En del produktivitetsberäkningar under 1990-talet tyder på en starkt positiv utveckling under 1990-talets första år. Produk- tiviteten varierar mellan olika är och mellan olika myndig- heter. Sannolikt finns ett samband mellan produktivitetsut- vecklingen och den statsfinansiella utvecklingen. Ökade krav på besparingar leder till ökad produktivitet, åtminsto- ne till viss grad.

Statskontoret framhåller att stora förändringar av statsför- valtningen har skett under senare år. Framför allt har ut- vecklingen av mål— och resultatstymingen och affärsverkens successivt ökade ekonomiska självständighet lagt grund till förändringarna. Statskontoret menar att nyckelord i föränd— ringsarbetet under 1990-talet har varit renodling, resultat- styming, decentralisering och effektivisering. Man menar att det finns tre huvudlinjer i förändringsarbetet:

. En huvudlinje är affärsverksamhetens bolagisering. Fem av de tidigare åtta affärsverken har bolagiserats.

. En annan huvudlinje är att tydligare skilja statens funk- tioner för förvaltning och rättskipning från varandra. Mo- tivet för detta är främst att stärka individens rättsskydd.

' En tredje huvudlinje berör förvaltningsmyndigheternas kärnverksamhet med starkare inriktning på myndighets- utövning och på kollektiva tjänster. Inom kärnverksam- heten finns tendenser såväl till decentralisering (främst inom skolan och den högre utbildningen) som till centra- lisering och koncentration (främst inom försvaret).

Regeringen framhåller med anledning av Statskontorets rapport att det statsfinansiella läget kräver fortsatta besparingar och strukturförändringar inom statsförvaltningen. Kravet på att åstadkomma en effektiv förvaltning blir allt viktigare. Regeringen påminner också om att Statskontoret och Riks— revisionsverket har i uppdrag att lämna förslag till hur ana- lyser av produktivitet och kvalitet bättre kan utgöra redskap för regeringens styrning och uppföljning.

1 en av Riksrevisionsverket utgiven bok, Förvaltningspolitik i förändring (1996, s. 83), sägs att vissa tyngdpunktsförskjut- ningar i förvaltningspolitiken kan skönjas. De sammanfattas i följande mening: " Under senare delen av 1970-talet stod effektiviteten i centrum för förvaltningspolitiken, under 1980-talet medborgarservicen och under de senaste sju-åtta åren har besparings- och styrfrågor dominerat' '.

Något utförligare skulle man kunna sammanfatta utveck- lingen under de senaste 20 åren på följande sätt. En ut— gångspunkt är naturligtvis utvecklingen under årtiondena dessförinnan, en utveckling som präglades av en offentlig sektor i stark tillväxt med en statlig verksamhet som Växte i fråga om uppgifter, kostnader, organisation och anställda. Och, inte minst, en tillväxt som skedde utan nämnvärd de- batt. De flesta menade att det var "naturligt' ' att verksamhe- ten skulle Växa och få nya resurser. Den utgångspunkten är Viktig då vi försöker bedöma vad som hänt från mitten av 1970-talet till mitten av 1990-talet. Förutsättningama har nämligen förändrats på ett avgörande sätt. Jag vill särskilt nämna följande:

0 Den statliga verksamhetens omfattning har förändrats av statsfinansiella skäl men också till följd av debatten om offentlig sektor. Tidigare gällde "att växa", nu gäller "att minska". Samtidigt är kraven från medborgarna och poli- tikerna ofta oförändrade, ibland t.o.m. större.

. Den statliga verksamheten har ställts inför nya krav, mött nya signaler, ibland snabbt växlande och motstridande signaler. Regelsystemen förändras, omorganisationer är vanliga, t.o.m. omlokaliseringar av verksamheter.

0 Den statliga verksamhetens sätt att arbeta har förändrats, från norm- och regelstyrning till mål- och resultatstyr- ning. Myndigheterna har fått ökad handlingsfrihet men också mött ökade krav på effektivitet och produktivitet. Mål- och resultatstymingen ställer ökade krav framför allt på verksledningar och ekonomiadministration men egentligen på alla anställda. Härtill kommer växande krav till följd av intemationalisering och IT-utveckling.

Denna utveckling har varit av avgörande betydelse för den statliga revisionen. I en tidigare förvaltningsmiljö dominerade den finansiella revisionen, granskningen och kontrollen av den ekonomiska redovisningen. Det skulle " gå rätt till" i den statliga redovisningen. Och då fanns också ”rätta" svar på många frågor, förvaltningen var ju ihög grad norm- och regelstyrd. Det fanns också hyggliga resurser för att fullfölja och utveckla och t.o.m. chans att få litet större resurser nästa år.

I nutida förvaltningsmiljö är klimatet ett annat. Uppgiften att kontrollera har på flera sätt förändrats, blivit mera komplicerad. Det skall fortfarande " gå rätt till" och behovet av att granska och kontrollera är stort, likaså behovet att få snabb och tillförlitlig information. Nu dominerar emellertid andra aspekter, delvis till följd av ett nytt statsfinansiellt läge, delvis till följd av växande krav på resultat inom den statliga verksamheten. Effektivitet och produktivitet, om- prövning och styrning är några nya nyckelord. Den finansi- ella revisionen är viktig, och den har fått en starkare roll genom att den skall granska årsredovisningen på ett bredare sätt. Förvaltningsrevisionen, effektivitetsrevisionen, har fått en tyngre roll, främst som instrument för omprövningar och effektivitetsgranskningar.

Revisionen har alltså påverkats av den förvaltningspolitis- ka utvecklingen. Revisionen har emellertid också påverkat den förvaltningspolitiska utvecklingen. Det har - som kom- mer att framgå av denna rapport - skett i många former, inte bara i revisionens roll som främjare och utvecklare. Revi- sionen, och framför allt Riksrevisionsverket, har i hög grad inspirerat och påverkat utvecklingen inom det ekonomiad- ministrativa området och utvecklingen av modeller för mål— och resultatstyming.

4. Kontrollmakten och förändrings- makten

Det finns ett flertal organ som har till uppgift att granska och kontrollera den statliga verksamheten. Det kan gälla att kontrollera att lagarna följs och att den ekonomiska informa- tionen och redovisningen är rättvisande. Uppgiften kan ock- så Vara bredare och gälla statliga organs sätt att arbeta, en granskning av måluppfyllelse, av effektivitet och produkti- vitet. Några av organen lyder under riksdagen, andra under regeringen. De fullgör på olika sätt den kontrollmakt som finns som en del av vår författning.

Det finns också organ som verkar för att utveckla och för— ändra den statliga verksamheten. Med utnyttjande av en mindre vanlig, men dock rättvis, term kan man tala om " förändringsmakt".

Den statliga revisionen är en del av kontrollmakten, men också en del av förändringsmakten. För att visa i vilken om- värld som den statliga revisionen har att arbeta vill jag kort nämna vilka ytterligare kontroll- och förändringsorgan som ingår i denna omvärld. Först dock något om vad Regerings- formen säger om rikets styrelse.

Den svenska författningen - liksom många andra länders författningar - präglas av en vilja att dela makten mellan flera olika organ och nivåer. Detta drag var särskilt framträ- dande i tidigare grundlagar, men präglar också de nu gäl- lande.

l Regeringsformen sägs att riksdagen är folkets främsta fö- reträdare och att riksdagen stiftar lag, beslutar om skatt till staten och bestämmer om hur statens medel skall användas. Det sägs också att riksdagen granskar rikets styrelse och förvaltning. Riksdagen är alltså det centrala organet och skall kontrollera styrande och förvaltande organ.

Regeringen styr riket, och för rättskipning finns domstolar och för offentlig förvaltning statliga och kommunala för- valtningsmyndigheter. Regeringen har således det yttersta ansvaret för den statliga verksamheten - inom de ramar som riksdagen beslutat i fråga om lagar och medel för verksam- heten. Det innebär att regeringen har makt att såväl kon- trollera som förändra.

Till väsentlig del utövas dock makten av självständiga äm- betsverk, myndigheter. Den svenskaförvaltningsmodellen, där den verkställande makten är delad mellan regering och myndigheter med myndigheterna som huvudsakliga aktö— rer, är ovanlig internationellt. Det är egentligen bara Finland som har en modell som liknar den svenska. Eljest fullgör ministeriema också de verkställande uppgifterna ("ministerstyre"). I andra länder är ministern ansvarig även för förvaltningsbeslut som fattas av ministeri- ets/ departementets olika enheter, enheter som alltså mot- svarar våra självständiga myndigheter.

Denna skillnad är betydelsefull såväl för kontrollmakten som för förändringsmakten, och ihög grad för den svenska revisionens sätt att arbeta och rapportera.

Den svenska förvaltningens självständighet har lång tradition. Som nämnts i kapitel 3 i denna rapport har under 1980- och 1990-talen diskuterats hur omfattande denna självständighet egentligen är och bör vara. Det har sagts att Regeringsfor- mens bestämmelser ger regeringen utrymme för en starkare styrning av förvaltningsmyndigheterna än som traditionellt skett. I en förvaltningspolitik präglad av mål- och resultat- styming är det också naturligt att en regering både har makt och utnytq'ar denna makt till att leda och styra. Regerings— formen anger en gräns, ingen får bestämma hur en förvalt- ningsmyndighet skall besluta i ärenden som rör myndig- hetsutövning mot enskild eller mot kommun eller som rör tillämpning av lag.

Regeringen är ju att betrakta som chef - eller som "ägare" eller som företrädare för ägarna, folket, om man så vill - av förvaltningen. Regeringen kan ge föreskrifter, sätta upp ra- mar, för myndigheters verksamhet. Sådana ramar finns i förvaltningslagen, i verksförordningen och i respektive myndighets instruktion. Regeringen har en betydande makt i budgetprocessen. Oftast beslutar riksdagen enligt rege- ringens förslag i fråga om medel till respektive myndighet. Redan i budgetpropositionen anger regeringen de övergri- pande målen för en myndighets verksamhet och efter riks— dagsbeslutet utfärdar regeringen s.k. regleringsbrev för varje myndighet. I dessa lämnas direktiv rörande myndig- hetens verksamhet och rörande användningen av anvisade medel. Det finns också ett nät av informella kontakter mel-

lan regeringskansli och myndigheter, bl.a. i samband med budgetarbetet och vid utformningen av regleringsbreven.

Regeringen har sålunda en central roll som kontrollmakt och som förändringsmakt. Det är viktigt att ha det i minne då vi i fortsättningen skall se på olika organs roll som kon- trollerare och förändrare. Två centrala organ i detta sam- manhang Riksdagens revisorer och Riksrevisionsverket - kommer att särskilt behandlas i nästa kapitel och omnämns därför inte här. Det finns därutöver ett antal organ med till- syns- och kontrolluppgifter, t.ex. Datainspektionen, Kon- kurrensverket och Riksgäldskontoret, som jag inte kommer att omnämna i denna rapport.

4.1. Kontrollmakten

Kontrollmakten utgår sålunda från riksdagen. Det är riks- dagen som granskar rikets styrelse och förvaltning. Den kontrollen gäller i första hand regeringens ansvar för för- valtningen. Riksdagen utövar sin kontroll av regeringen genom konstitutionsutskottet och genom interpellationer och frågor. Riksdagen kan också besluta om misstroende- förklaring mot enskilt statsråd eller mot statsministern. Kon- trollen över förvaltningen utövar riksdagen genom Justitie- ombudsmannen och Riksdagens revisorer.

Konstitutionsutskottet (KU)

Den allmänpolitiska granskningen är en del av hela riks- dagsarbetet. Det är dock i första hand KU som skall granska statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas hand- läggning. Utskottet kan alltså granska regeringens administ- rativa praxis, vilket andra kontrollorgan inte gör. Utskottet har rätt att ta del av alla protokoll över beslut i regeringså- renden och kan också kalla ledamot av regeringen och andra till utskottet. KU sammanfattar sin granskning i ett s.k. granskningsbetänkande, som behandlas i kammaren under en s.k. dechargedebatt.

Justitieombudsmannen (JO)

Justitieombudsmannen - eller -ombudsmännen, de är näm- ligen fyra till antalet - är ett riksdagens kontrollorgan med främsta uppgift att tillvarata den enskildes intressen. Om—

budsmännen skall övervaka att de som utövar offentlig verksamhet efterlever lagar och andra författningar samt i övrigt fullgör sina åligganden. De skall vidare verka för att brister i lagstiftningen avhjälps. Ombudsmännen mottar klagomål från allmänheten mot myndigheter och tjänste— män. De kan också handla på eget initiativ och göra inspek- tioner och andra undersökningar.

Antalet klagomål ökar, de beräknas år 1996 överstiga 5.000. Många klagomål avvisas, ibland av formella skäl, ibland därför att ombudsmännen inte finner tillräckliga skäl för att rikta kritik. Det är bara 15 procent av avgjorda ären- den som brukar leda till någon form av kritik. Ombuds— männen kan besluta om åtal inför domstol, om anmälan för disciplinåtgärd och om erinran. Den senare formen är den vanligaste.

Justitiekanslern (JK)

Justitiekanslern är regeringens kontrollorgan. Kanslems uppgift är att Värna om rättssäkerheten och att förbättra effektiviteten på den offentliga förvaltningens område. Vi- dare skall kanslern på skaderegleringsområdet se till att den enskilde får sin rätt utan att det allmänna intresset sätts åt sidan, samt bidra till en riktig rättstillämpning och lagföring på tryckfrihetens och yttrandefrihetens område. Kanslem är också regeringens jurist och bevakar statens rätt i olika sammanhang.

JKzs granskning kan initieras genom klagomål från enskil- da eller myndighet, genom inspektion eller genom att JK själv tar upp ett ärende. JK har rätt att väcka åtal och att anmäla för beslut om disciplinpåföljd.

Som framgått kan allmänheten i många fall Vända sig till antingen JO eller JK - eller bådadera, varvid samråd mellan dem sker beträffande handläggningen - med sina klagomål. JK får dock långt färre ärenden än JO.

Såväl JO som JK bör betraktas som kontrollorgan. Det är inte deras uppgift att vara aktörer beträffande förändringar. Dock kan det i flera fall vara så att deras verksamhet leder till förändringar, inte bara i konkreta fall där de framför kri- tik utan också när det gäller mera allmänna förändringar i organisation och arbetssätt. Deras synpunkter kan "fångas

upp” av regeringen, av berörd myndighet eller av annat organ.

Jag vill i detta sammanhang erinra om att regeringen hös- ten 1996 gav JK i uppdrag att undersöka behovet av att stär- ka kontrollfunktionema inom den statliga förvaltningen. Bakgrunden till detta uppdrag var olika fall av ekonomiska oegentligheter eller andra missförhållanden inom den of— fentliga förvaltningen och fall av otillåten hantering av all- männa medel. I flera av dessa fall har revision och andra kontrollinstrument visat sig vara otillräckliga. Det bör för framtiden finnas effektiv kontroll i form av rättslig kontroll och revision, som avser såväl medelsanvändning som verk- samhet. JK skall också överväga frågan om hur nuvarande kontrollsystem samverkar med varandra, om det finns risk för att vissa frågor "faller mellan stolarna" och inte fångas upp av något system. JK skall redovisa en förstudie redan i februari 1997.

4.2. Förändringsmakten

Då det gäller makten att förändra vill jag än en gång betona regeringens centrala roll. Det är regeringen som i sin egen— skap aV chef för hela statsförvaltningen har den främsta makten och det högsta ansvaret för att utveckla och föränd- ra. Regeringen har också under senare år på ett mera aktivt sätt utnyttjat den rätten, både som beslutande och som på- drivande aktör.

Jag vill betona ytterligare en sak, nämligen den rätt och makt som respektive myndighet har att förändra sin egen verksamhet. Den nya förvaltningspolitiken ger myndighe— terna en betydande rätt att besluta om sin egen organisation och om sitt sätt att arbeta. Det är myndigheternas ledning som i hög grad formar den miljö i vilken myndigheterna arbetar. Det är lätt att notera att somliga myndigheter har nått längre än andra i fråga om utveckling och förnyelse. De är mera förändringsberedda, de tar själva initiativ och fattar själva beslut som leder till större effektivitet i arbetet.

Några organ har emellertid till särskild uppgift att verka för förändringar. De ger genom sitt arbete i regeringen un— derlag för beslut och de stödjer myndigheterna i deras arbe- te.

Statskontoret Statskontoret är ett utrednings- och stabsorgan med uppgift att stödja regeringen i arbetet med att ompröva, effektivisera och styra statlig och statligt finansierad verksamhet. Det arbetet sker på uppdrag av regeringen eller av kommittéer och arbetsgrupper inom Regeringskansliet. Det är alltså i hög grad uppdragen som styr verksamhetens omfattning och inriktning.

Statskontoret redovisar varje är många rapporter och medverkar i många statliga utredningar. Flera av rapporter- na är att betrakta som utredningar, andra är ganska lika de revisionsrapporter som Riksrevisionsverket och Riksdagens revisorer brukar utarbeta. Som exempel på rapporter under senare år kan nämnas:

Företagens uppgiftslämnande - Den ideella sektorn i sam- hällsekonomiskt perspektiv - Sektorsövergripande analys av den arbetslivsinriktade rehabiliteringen - Omfattningen och inriktningen av statliga myndigheters uppgiftsinsamling från kommunerna - Utvärdering av företagshälsovården - Fiskekontrollen vid en EU—anslutning - Försvarets produkti- vitet och kostnadsutveckling - Användningen av elektronisk post i den offentliga förvaltningen.

Ser vi enbart till rubrikerna skulle flera av dessa rapporter ha kunnat utarbetas vid något av de båda revisionsorganen - liksom flera av deras rapporter skulle ha kunnat utarbetas vid Statskontoret. Det finns emellertid i många fall skillna- der i ansats och metod och i bakgrunden till rapporterna. Statskontoret arbetar som nämnts på uppdrag. Utredning- arna skall i allmänhet inte bara vara beskrivande och analy- serande utan också innehålla konkreta förslag, och i själva uppdraget har ofta angivits ramar för sådana förslag. Revi- sionsorganen har normalt sett själva bestämt när en gransk- ning skall ske, i Vilken form den skall ske och i vad mån den skall innehålla konkreta förslag.

Regeringen har angett sju mål för Statskontoret:

-ompröva statlig och statligt finansierad verksamhet -utveckla och verksamhetsanpassa mål och resultatstyming

-renodla verksamhetsformema för offentlig produktion -utveckla samverkan och tydliggöra ansvarsfördeh'iing mellan stat och kommun -fullfölja bolagisering och privatisering av statlig verksam- het -utveckla och förändra statsförvaltningens struktur och ar- betsformer inför ett ökat europeiskt förvaltningssamarbete -utveckla en öppen elektronisk infrastruktur för en effektiv informationsförsörjning.

Denna långa lista av uppgifter visar att Statskontoret är en Viktig aktör i förändringsarbetet.

Arbetsgivarverket

Arbetsgivarverket, tidigare Statens arbetsgivarverk, har till uppgift att svara för förhandlingsverksamheten inom staten, förhandlingar om löner och allmänna villkor för statligt an- ställda. Verket skall också företräda myndigheterna i arbet- stvister och svara för den information, rådgivning och ut- bildning som statliga arbetsgivare behöver. Verket har rätt att besluta om lockout och andra stridsåtgärder mot arbets- tagare.

Det har i många sammanhang betonats att personalfrågor, personalutbildning och personalutveckling är viktiga delar av förvaltningspolitiken. De ökade krav som utvecklingen inneburit för de statligt anställda gör att frågor om rekryte- ring, utveckling och utbildning, löner och andra Villkor bli- vit betydelsefulla. Den ökade decentraliseringen också på detta område, i kombination med myndigheternas större rätt att själva besluta om organisation och arbetssätt, har medfört att myndigheterna själva fått ett ökat ansvar för personalpolitiken.

Det tycks dock som om frågor om personalutveckling, ut- bildning, information etc. inte har spelat samma Viktiga roll i verkligheten som de ansetts böra göra i en del utredningar och regeringspropositioner under 1980- och 1990-talen. Det kan bero på att Arbetsgivarverket och andra aktörer som verkat under delar av denna period, exempelvis Statens institut för personalutveckling, SIPU, och Statens arbets— marknadsnämnd, SAMN, inte fått tillräckliga resurser, att ekonomiadministration tillmätts större betydelse än perso—

naladministration och personalutveckling, att andra organ, framför allt Riksrevisionsverket och konsult- och utbild- ningsföretag, liksom naturligtvis myndigheterna själva, kommit att svara för viktiga delar av denna verksamhet.

ESO - Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi är en kommitté under finansdepartementet. Jag kommer inte att i denna rapport behandla det statliga kommittévä- sendets viktiga roll i arbetet med att förändra och utveckla. Ett undantag gör jag dock, nämligen ESO. Huvuduppgiften för ESO är att bredda och fördjupa underlaget för budget- politiska och samhällsekonomiska avgöranden. En särskild uppgift är att belysa frågor om den offentliga sektorns effek- tivitet och produktivitet. Gruppen arbetar främst genom att lämna uppdrag till myndigheter, institutioner och forskare. Gruppens rapporter publiceras och brukar bidra till att sti- mulera debatten om den statliga verksamheten.

ESO är alltså inte någon myndighet utan ett utredningsor- gan som arbetar i kommittéform. ESO har funnits under ca 15 år och består av ett antal ledamöter, huvudsakligen fors- kare och ämbetsmän. Det finns ett mindre kansli, men rap- porterna brukar utarbetas av självständiga forskare och ut- redare som själva svarar för innehållet i rapporterna och för eventuella rekommendationer. ESO har publicerat ett bety- dande antal rapporter som berört alla områden med an- knytning till offentlig ekonomi och statlig verksamhet. Ge- nom sitt självständiga och fria sätt att arbeta kan ESO sägas vara ett värdefullt komplement såväl till myndighetsorgani- sationen som till offentliga utredningar i traditionella for- mer.

Vi kan sammanfattningsvis konstatera att det finns ett flertal organ som har till uppgift att kontrollera och att förändra. Dessa organ har genom sin verksamhet bidragit till att svensk förvaltningspolitik har förnyats och att den statliga verksamheten har förändrats i fråga om innehåll, organisa- tion och arbetssätt, liksom till att svensk statsförvaltning har fått ett gott internationellt anseende. Likväl finns också nu

många problem både på kontrollområdet och på föränd— ringsområdet.

5. Statlig revision i Sverige

Det finns som tidigare nämnts två organ för statlig revision i Sverige, Riksdagens revisorer och Riksrevisionsverket. Jag vill nu redogöra för dessa organ, i detta kapitel i första hand för uppgifter och organisation, medan själva revisionsarbe- tet revisionens omfattning, innehåll, planering, genomfö- rande och resultat- behandlas i kapitel 7.

5.1. Riksdagens revisorer

Riksdagens revisorer har till uppgift att på riksdagens väg- nar granska statlig verksamhet. Granskningen är till över- vägande del av förvaltningsrevisionell karaktär och främst inriktad på måluppfyllelsen och effekterna av riksdagens beslut. Syftet är att främja ett effektivt utbyte av statliga in- satser.

Granskningen omfattar inte bara statliga myndigheter, utan också sådan verksamhet som staten bedriver i form av aktiebolag eller stiftelser där staten har ett bestämmande inflytande. Dessutom granskar revisorerna som externrevi- sorer Riksbanken, den inre riksdagsförvaltningen, riksda- gens ombudsmän och Riksbankens jubileumsfond.

Revisorernas uppgift finns angiven i regeringsformen och riksdagsordningen samt i en särskild instruktion. Det sägs att revisorerna skall " granska den statliga verksamheten". Till granskningsområdet hör också regeringens verksamhet. Revisorerna skall dock inte gå in på regeringens administra- tiva praxis, det är - som nämnts - Konstitutionsutskottets uppgift.

Revisorerna skall koncentrera sin granskning till generella problem och frågor av principiell natur. De skall verka för god hushålh'iing och rationellt utnyttjande av statens till- gångar.

Riksdagens revisorer är förtroendemän. Det är riksdagen som varje år utser tolv revisorer och lika många supplean— ter. Revisorerna arbetar på tre avdelningar, varvid varje av- delning bereder ärenden som tillhör vissa angivna utskott- sområden. Revisorerna är riksdagsledamöter, i allmänhet ledamöter med flera års erfarenhet av riksdagsarbete. De deltar på vanligt sätt i riksdagsutskottens arbete, men måste

ägna betydande tid åt sitt revisorsuppdrag, sammanträden, inläsning, resor.

Revisionsarbetet bedrivs i nära samverkan mellan reviso- rerna och tjänstemännen vid revisorernas kansli. Kansliet har ett 20-tal anställda, fördelade på två utredningsenheter och en administrativ enhet. Dessutom utnyttjar revisorerna ex- perter och tillfälligt anställda. Revisorerna beräknas under år 1997 disponera ett ramanslag om drygt 16 miljoner kr.

Revisorerna utarbetar varje år en verksamhetsplan som anger den planerade verksamheten. Dessutom fastställs en granskningsplan. Det sägs i den aktuella planen för hösten 1996 att granskningsarbetet i ökad grad skall vara av princi- piell och gränsöverskridande karaktär med tematisk inrikt— ning.

Granskningsarbetet hösten 1996 koncentrerades till följan- de teman: Europeiska unionen - Förvaltningspolitik Den statliga revisionen (statens årsredovisning) - Statens ägarroll - Offentlig upphandling Miljö - Rättsväsendet - Arbets- marknadspolitik - Sociallagstiftning. Det är sålunda - med hänsyn till resurserna - ett brett arbetsfält. Ambitionen är att kunna täcka utskottsområdena. Så är inte fallet vid varje enskild tidpunkt, men under ett par år har varje utskott be- rörts av någon eller några granskningar.

Revisorernas arbete sker i olika steg. Arbetet brukar inle- das med en förstudie som ligger till grund för revisorernas beslut om den fortsatta inriktningen av arbetet. Om reviso- rerna bestämmer sig för att gå vidare utarbetas i ett andra steg en rapport. Det arbetet sker i samverkan mellan reviso- rer från berörd avdelning och någon, ibland några, tjänste- män från kansliet. Den rapporten behandlas sedan av revi- sorerna i plenum. De beslutar om innehållet i rapporten, och rapporten innehåller därmed de förtroendevalda revisorer- nas uppfattning. Rapporten brukar sedan remissbehandlas och i ett tredje steg kommer så ärendet tillbaka till reviso- rerna i plenum. De tar nu slutlig ställning på grundval av rapport och remissvar.

Rapporten redovisas i form av en skrivelse till riksdagen. Den behandlas på samma sätt som en regeringsproposition. Det finns alltså motionsrätt, och rapporten och eventuella motioner behandlas nu i berört utskott, som avger ett betän-

kande som slutligen behandlas i kammaren. Det kan sålun- da ta ganska lång tid från idé till riksdagsbeslut.

Revisorerna sysslar inte bara med att utarbeta gransk- ningsrapporter. De kan också göra informationsbesök på olika myndigheter samt länsbesök. Informationsbesöken görs vanligen av två revisorer och en tjänsteman. Revisorer- na kan dessutom ordna seminarier och utfrågningar av verkschefer m.fl.

Det pågår nu en särskild utredning om Riksdagens reviso- rers verksamhet. Talmanskonferensen tillsatte nämligen våren 1995 en utredning med uppgift att behandla frågor om den statliga revisionens framtida roll, organisation och finansiering. En utgångspunkt för utredningen skulle vara att såväl riksdagen som regeringen också framdeles skulle ha egna myndigheter till sitt förfogande, en annan att onö- digt dubbelarbete mellan regeringens och riksdagens reviso— rer så långt möjligt skulle undvikas. Utredningen skulle också överväga vilka totala resurser som borde finnas och hur de borde fördelas samt avgränsningar och samverkans- former mellan Riksrevisionsverket och Riksdagens reviso- rer.

Som nämnts återkommer jag till revisorernas arbete i kapi- tel 7.

5.2. Riksrevisionsverket (RRV)

Riksrevisionsverket är central förvaltningsmyndighet för statlig revision och redovisning. Revisionen omfattar både finansiell revision (årlig revision) och förvaltningsrevision (effektivitetsrevision).. RRV har också till uppgift att stödja och utveckla den ekonomiska styrningen och uppföljningen på olika nivåer i den statliga verksamheten. Det övergri— pande målet för RRV:s verksamhet är att verka för effektivi- tet i staten och i statliga åtaganden samt en säker och ända- målsenlig ekonomiadministration i statlig verksamhet. RRV har tre verksamhets grenar, med RRV:s egna benämning- ar Ärlig revision - Effektivitetsrevision - Ekonomi och resul- tatstyming.

Jag skall inte i denna rapport närmare beröra den tredje grenen, bara kort nämna att denna avdelnings uppgift är att svara för centrala frågor rörande resultat- och ekonomistyr—

ning och att stödja och utveckla den statliga budgetproces- sen, ekonomistyrningen och uppföljningen i den statliga verksamheten genom att utarbeta regler, metoder och sys- tem. En ytterligare uppgift är att svara för statlig ekonomiin- formation, prognoser, riksredovisning och finansstatistik.

Detta är arbetsområden som internationellt sett - inte brukar ingå i ett revisionsorgans uppgifter, i vart fall inte med den omfattning och ambitionsnivå som gäller för svenska RRV. Jag skall i kapitel 7 återkomma till detta i samband med att jag berör frågor om revisionsarbetet och revisionens integritet.

Då det gäller RRV:s huvuduppgift - revision - är verksam- heten uppdelad i två avdelningar, en för finansiell revision (årlig revision) och en för förvaltningsrevision (effektivitets- revision).

Uppgiften för den finansiella revisionen är att i enlighet med god revisionssed granska och bedöma om de granskade organisationemas (myndigheter, aktiebolag och stiftelser) årsredovisningar och underliggande redovisning samt un— derlaget för ledningens förvaltning är tillförlitligt och räken- skaperna rättvisande, samt om redovisningen och ledning- ens förvaltning följer tillämpliga föreskrifter och särskilda regeringsbeslut. Uppgiften är också att biträda EU:s revi- sionsrätt vid dess granskningar i Sverige samt att utse revi- sorer i bolag och stiftelser som verket granskar.

RRV granskar närmare 500 olika organisationers årsredo— visning. Här ingår myndigheter, affärsverk, statliga aktie- bolag, stiftelser samt Vissa nordiska, kyrkliga och interna— tionella institutioner.

Den årliga revisionens uppdrag har under senare år vid- gats genom att uttalandet över myndigheternas årsredovis- ningar också skall avse myndighetsledningarnas förvaltning. Dessutom har avdelningen fått tillkommande och växande uppgifter med anledning av det svenska medlemskapet i EU.

RRV:s granskningar skall genomföras enligt god revisions— sed. Revisionens syfte skall alltså uppnås, och omdömena över organisationens årsredovisning samt redovisning och förvaltning skall avges på professionell grund. Revisionen skall bedrivas så att den ger hög och konstaterbar nytta för såväl regeringen som den organisation som granskas. RRV

brukar ofta tala om att revisionen skall ge mervärde. Granskningen skall inriktas mot de för staten mest väsentli- ga områdena Vilka karakteriseras av hög risk samt mot om- råden inom respektive organisation där risken är hög för väsentliga fel. RRV brukar också framhålla att arbetet skall bedrivas med hög professionell kvalitet och med kombina- tion av kontroll och stöd.

Granskning och rapportering sker i nära samspel med de granskade organisationerna, detta bl.a. för att eventuella åtgärder snabbt skall kunna vidtas. Granskningarna rappor- teras till regeringen, berörda departement och revisionsob- jektens ledningar.

Jag vill - också om det ligger utanför ramen att i detta av- snitt redogöra för RRV:s uppgifter och organisation här nämna om senare års utbyggnad av myndigheternas interna kontroll och revision. En viktig del av ansvar och kontroll i staten utgör ju myndigheternas eget ansvar. Myndighets- chefen skall enligt verksförordningen ansvara för verksam- heten och hushålla Väl med statens medel, följa upp och pröva den egna verksamheten. Styrelsen har ett ansvar för att pröva om verksamheten bedrivs effektivt. Också bokfö- ringsförordningen ställer krav på myndighetschefen. Det skall finnas kontroll i organ, system och arbetsrutiner.

1995 tillkom en förordning om intern revision vid statliga myndigheter. Den gäller vid ett 40-tal myndigheter med stora medelsflöden, t.ex. Arbetsmarknadsverket, Centrala studiestödsnämnden, Försvarsmakten, några länsstyrelser, några universitet, Riksförsäkringsverket och de allmänna försäkringskassoma, Statens löne- och pensionsverk, SIDA, Tullverket, Riksskatteverket med skatte- och kronofogde- myndigheter samt Vägverket. Dessa myndigheter skall in- rätta intem revision som skall svara för självständig gransk- ning av myndighetens kontroll av system, rutiner och orga— nisation och hur myndigheten fullgör sin ekonomiska redo- visningsskyldighet.

Denna organisation utgör inom berörda myndigheter ett värdefullt komplement till det centrala revisionsorganet, RRV.

Uppgiften för förvaltningsrevisionen (effektivitets- revisionen) är att granska om statsmakternas mål uppfylls och om de ursprungliga motiven för statliga åtaganden är

hållbara i dagens situation. Uppgiften är också att granska måluppfyllelsen och effekterna av statsmakternas beslut, medlens effektivitet och att i övrigt initiera förändring och effektivisering i den statliga verksamheten genom att pröva regler och förhållanden som hindrar effektivitet.

Den årliga revisionen skall - som framgår av namnet - varje år granska myndigheternas redovisning. Förvaltnings- revisionen har att själv avgöra när och hur en granskning skall ske. Målet är att samtliga departementsområden skall beröras av en granskning under en treårsperiod. Detta mål brukar också uppnås.

RRV brukar betona att granskningarna i första hand skall inriktas mot områden av stor statsfinansiell betydelse och/eller områden som har stor betydelse för ekonomins funktionssätt. Det innebär att revisionen är särskilt inriktad på områden som skatter och avgifter, socialförsäkring, ar- betsmarknad, jordbruk, försvar, infrastruktur, högskola och forskning samt stat-kommun-relationer. Områden som har särskild betydelse för människors liv och hälsa fokuseras också.

Som exempel kan nämnas ett antal projekt som beräknas avslutas hösten 1996:

Några skattemyndigheters hantering av skattebrott - Statens kontroll av hälso- och sjukvård - Tullens uppbörds- kontroll - Statlig lokalförsörjning - Kartläggning av länssty- relsemas arbetsuppgifter - Bidragsförskott, en studie av ef- fektiviteten ibidragsformen - Försäkringskassans samver- kan med Yrkesinspektionen - Bostadsbidrag - Kombinatio- ner av stöd till företag - EU:s strukturfonder, en kartlägg- ning - Produktions- och ledningssystem vid FMV - Samord- ning inom rättsområdet Utbildningen inom försvaret - Administration av EU:s jordbruksstöd - Multibistånd, nor- diskt revisionssamarbete - Exportfrämjande - Effektiviteten i konkurrensövervakning - Trafikledning - Miljökonsekvens- beskrivningar Datorstöd i undervisningen - Avreglering ur ett kundperspektiv - Nedskäming och omorganisation, en granskning av rationaliseringsarbete i statsförvaltningen - Offentliga åtaganden och modern teoribildning - Samverkan mellan högskola och näringsliv - Forskarutbildningens ef-

fektivitet - EU:s forskningsmedel - Statliga styrmedel inom skolsektom. Revisionsinsatsema på skilda områden väljs efter en strate- gisk bedömning av kritiska punkter. Avsikten är att inom de stora sektorerna bedriva ett uthålligt arbete med ett antal granskningar under en flerårsperiod. På så sätt kan RRV mera systematiskt samla in fakta, bearbeta och analysera dem, bygga upp och sprida kunskap

Målet är att årligen genomföra ett 20-tal granskningar och förse statsmakterna och myndigheterna med underlag för åtgärder. Till följd av sparkrav, som också omfattar RRV, är det kanske inte möjligt att under de allra närmaste åren ge- nomföra så många granskningar.

En granskning inleds som regel med en förstudie, varefter beslut fattas om den fortsatta inriktningen av arbetet. I varje projekt medverkar ett par revisorer, varav en med längre erfarenhet av revisionsarbete. Innan rapporten är slutligt klar sker en dialog med berörd myndighet, vilket kan leda till vissa förändringar av innehållet om nya fakta skulle till- komma. Beslut om rapportens innehåll fattas av chefen för avdelningen.

lnom RRV - och främst inom avdelningen för förvaltnings- revision - görs också ett omfattande remissarbete över of- fentliga utredningar m.m. Detta anses vara viktigt med hän- syn till att RRV besitter betydande kunskaper inom olika verksamhetsområden, kunskaper som kan förbättra under- laget för kommande beslut. Avdemmgen handlägger varje år ca 150 remisser.

RRV har ca 520 anställda, varav närmare 450 handläggare, huvudsakligen akademiker. Omkring 170 sysslar med fi- nansiell revision och ca 100 med förvaltningsrevision. Ver- ket har sitt huvudkontor i Stockholm och dessutom kontor i Jönköping, Karlstad och Uppsala. RRV får är 1997 ett stats- anslag om närmare 180 miljoner kr och avgiftsinkomsterna (dels för vissa revisioner, dels och främst för ekonomiadmi- nistrativa och personaladministrativa system) beräknas till närmare 230 miljoner kr.

Som nämnts återkommer jag till revisorernas arbete i kapi— tel 7.

5.3. Skillnader och likheter mellan de båda revi- sionsorganen

Den statliga revisionen i Sverige är - vid en intemationell jämförelse - organiserad på ett ovanligt sätt. I andra länder finns, som vi skall se närmare i nästa kapitel, ett revision- sorgan, som rapporterar till parlamentet eller till parlament och regering. I Sverige finns två revisionsorgan, ett - Riks— dagens revisorer —som rapporterar till riksdagen, och ett Riksrevisionsverket - som rapporterar till regeringen. Det finns flera orsaker till detta.

En utgör den långa historiska traditionen inom svensk förvalt- ning. Riksdagens revisorer kan söka sina rötter i 1809 års regeringsform med riksdagens rätt att granska rikets styrel- se. Riksrevisionsverket kan söka sina rötter ännu längre tillbaka, till Kammarrådet som Gustav Vasa inrättade år 1539 för att granska statens räkenskaper och uppbörd. Namnet Riksrevisionsverket tillkom dock först 1961, då då— varande Riksräkenskapsverket och Statens sakrevision slogs samman. Det är den traditionella svenska förvaltningsorga- nisationen med ett jämförelsevis litet regeringskansli med huvudsakligen politiska uppgifter, och ett stort antal stora och självständiga ämbetsverk med huvudsakligen verkstäl- lande uppgifter, som medfört att regeringen behövt ett or- gan för att kontrollera myndigheterna och deras verksamhet och för att medverka till utveckling och förändring i den statliga verksamheten.

En annan är de senaste 20 årens utveckling inom svensk för— valtningspolitik med växande krav inte bara på granskning och kontroll utan också på utvärdering och uppföljning, omprövningar och förändringar. Det statsfinansiella läget under senare år har ytterligare förstärkt dessa krav. Rege- ring och myndigheter har haft nytta av revisionens verk- samhet och Riksrevisionsverket har fått ökade resurser för sitt arbete. Samtidigt har riksdagen förstärkt sina resurser för uppföljning, utvärdering och revision, vilket medfört att Riksdagens revisorers kansli, som länge hade bara ett fåtal anställda, nu har fått Väsentligt större resurser.

Det är lätt att peka på skillnader mellan Riksdagens reviso— rer och Riksrevisionsverket.

. Riksdagens revisorer hör under riksdagen, Riksrevi- sionsverket under regeringen, normalt med finansdepar- tementet som "huvudman".

. Riksdagens revisorer består av tolv ledamöter, valda av riksdagen efter sedvanliga proportionella grunder. Revi— sorerna har ett kansli med handläggare som utarbetar förslag till rapporter i samråd med revisorerna varefter revisorerna bearbetar förslagen och står för rapporternas innehåll. Rapporterna sänds till riksdagen och behandlas först i utskotten sedan i kammaren. Revisorerna är så- lunda såväl avsändare som mottagare av granskningar- na. Revisorerna fastställer själva sin verksamhetsplan och avgör verksamhetens inriktning. . Riksrevisionsverket leds av en generaldirektör. RRV till- hör den grupp av myndigheter som inte har någon sty- relse. Det finns ett råd, men som framgår av namnet har detta organ enbart rådgivande funktion. Verksamhets- planen utarbetas inom verket och det är sålunda verket, formellt generaldirektören, som bestämmer revisionens inriktning. Revisionsrapportema utarbetas av en mindre grupp revisorer och utredare och innehållet bestäms normalt av chefen för revisionsavdelningen.

. Riksdagens revisorer sysslar med förvaltningsrevision och endast i fråga om riksdagens egna organ med finan- siell revision. Riksrevisionsverket sysslar både med fi— nansiell revision och förvaltningsrevision. . Riksdagens revisorer har ett kansli med ett 20-tal anställ- da, medan Riksrevisionsverket har ca 520 anställda, var- av drygt hälften sysslar med revision (de övriga med ekonomi- och resultatstyming samt med verkets egen administration, intemationell verksamhet m.m.). Skillnaden i resurser medför naturligtvis att RRV har en långt mera omfattande produktion och också kan ägna stör- re resurser åt metodutveckling inom båda revisionsformer- na och åt att ge råd och stöd åt myndigheterna. Det finns också likheter. Likheterna gäller kanske inte en— bart men dock väsentligen förvaltningsrevisionen, vilket är naturligt eftersom Riksdagens revisorer endast i begränsad omfattning sysslar med finansiell revision, varvid revisorer- na upphandlar revisionstjänster från revisionsbolag på marknaden. Likheterna är i första hand följande:

. Såväl Riksdagens revisorer som Riksrevisionsverket granskar centrala delar av den statliga verksamheten. Ambitionen för Riksdagens revisorer är att täcka alla ut- skottsområden och för Riksrevisionsverket att täcka alla departementsområden. På en punkt har Riksdagens revisorer ett vidare uppdrag.

De kan nämligen också granska regeringens verksamhet. Som nämnts skall de dock inte gå in på regeringens admi- nistrativa praxis, det är konstitutionsutskottets område. Ett

studium av de båda revisionsorganens rapporter under se— nare år tyder emellertid på att det i realiteten - faktiskt pub— licerade rapporter - inte tycks vara någon större skillnad mellan de båda revisionsorganens verksamhet. Sådana granskningar som Riksrevisionsverket eventuellt skulle känna sig förhindrad att utföra tycks i verkligheten göras av konstitutionsutskottet (eller förbli ogjorda) och inte av Riks— dagens revisorer. Jag återkommer i kapitel 7 till frågor rö- rande revision och politik.

Vid en jämförelse mellan de båda revisionsorganens pro- jektkataloger på det förvaltningsrevisionella området fram- kommer inte någon väsentlig skillnad i fråga om ämnesval. De flesta, kanske alla, av de granskningar som gjorts av Riksdagens revisorer skulle lika gärna kunna ha gjorts av Riksrevisionsverket och vice versa. Till följd av informa- tionsutbyte mellan de båda organen i planeringsprocessen brukar man dock undvika dubbelarbete. . Arbetssättet i fråga om förvaltningsrevision är i hög grad detsamma så långt det gäller att insamla och samman- ställa data. Det är i hög grad fråga om utredningsproces- sens sedvanliga steg med tillägg av de särskilda krav på granskande ansats som revisionsarbetet ställer. Dock finns en del avgörande skillnader framför allt i arbetets slutskede, då inom Riksdagens revisorer förtroendevalda revisorer tar över och beslutar om rapportens innehåll, medan inom Riksrevisionsverket högre chefer inom ver- ket tar över motsvarande uppgift och ansvar. I vissa sammanhang brukar skillnaderna mellan Riksdagens revisorer och Riksrevisionsverket betonas. Det har skett i olika utredningar som gällt de båda revisionsorganen. Jag vill här nämna endast ett exempel, hämtat ur en regerings— proposition (1986 / 87:99, s. 42). Där sägs bl.a.:

"Det finns emellertid betydande säväl principiella som praktiska skillnader mellan de båda slagen av granskning. Riksdagens revisorers granskning inne— fattar även regeringens åtgärder. Den bedrivs i ensta— ka projekt av utredningskaraktär. RR V:s granskning är däremot inriktad främst på de statliga myndighe— ternas verksamhet och ejjfektivitet i denna och bedrivs relativt fortlöpande. "

Kanske skulle man inte formulera sig på liknande sätt idag. Det finns skillnader, det finns likheter. Några är självklara. De beror på respektive organs organisatoriska hemmahö- righet, storlek och arbetsområde. En Viktig principiell skill- nad ligger i Riksdagens revisorers speciella organisation med valda revisorer både som avsändare och som mottaga- re av revisionsrapporter. Det är - internationellt sett unikt att parlamentsledamöter är så aktiva i utformningen av re— visionsrapporter. Rollen brukar vara att behandla av reviso— rer självständigt utarbetade rapporter, i en del fall också att beställa granskningar inom olika områden.

6. Statlig revision i några andra länder

Det finns i alla länder statliga revisionsorgan. De har ofta en lång historia och en stark ställning i respektive lands författ- ning och förvaltning. Jag Vill i detta kapitel beröra några huvudlinjer i framför allt EU-staternas revision. Jag kommer främst att stanna vid revisionsorganens organisation, revi- sionens omfattning och inriktning samt formerna för rap- portering.

De västeuropeiska revisionsorganen kan i fråga om orga- nisation och struktur delas in i fyra grupper.

En grupp kan kallas för rättsmodell. Till denna grupp hör Belgien, Frankrike, Grekland, Italien, Luxemburg, Portugal och Spanien. De har en domstolsliknande organisation och är också starkt juridiskt präglade i sitt sätt att arbeta. Ordet court eller motsvarande brukar ingå i namnet. Revisionsbe- slut fattas i domstolsform. Rättens storlek kan variera, t.ex. har den tolv ledamöter i Belgien och Spanien och 20 i Italien. EU:s revisionsrätt har 15 ledamöter, en från varje medlem- sland. Det bör dock betonas att EU—rätten, trots sitt namn, inte har några juridiska funktioner. Det bör också betonas att även om revisionsorganen i denna grupp har många jurister så finns det också ekonomer och statsvetare, även beteendevetare och humanister, i organisationen.

En andra grupp kan sägas bestå av Nederländerna och Tyskland. De har, liksom länderna i den första gruppen, en kollegial struktur. Den tyska revisionsrätten har 66 ledamö- ter. Det finns dock en skillnad mellan den första och den andra gruppen. Revisionsorganen i de båda senare länderna har inga juridiska funktioner, också om de i huvudsak arbe- tar på ett domstolsliknande sätt.

En tredje grupp kan sägas bestå av Danmark, Irland och Storbritannien. Revisionsorganet i de länderna leds av en "riksrevisor" (Auditor General) och organet har inga juri- diska funktioner. Ytterligare ett land kan sägas tillhöra den— na grupp, nämligen Österrike. Revisionsorganet i detta land har emellertid ett annat särdrag genom att det har ansvar för revision på såväl nationell som regional och lokal nivå.

Gemensamt för nämnda länder och grupper är att revi- sionsorganet lyder under parlamentet och rapporterar till

parlamentet, i några fall också till berört ministerium. Två EU-länder har emellertid en annan organisation.

En fjärde grupp kan nämligen sägas bestå av Finland och Sverige. Riksrevisionsorganet i de länderna hör under rege- ringen och utgör en del av den centrala förvaltningen. Revi- sionen i de båda länderna är oberoende i sitt arbete. I båda länderna finns därjämte revisionsorgan under riksdagen.

Då det gäller former för beslut är huvudregeln den att be- sluten fattas kollegialt (genom omröstning) i de två första grupperna av länder och av högsta chefen, "riksrevisom", i de två senare grupperna av länder. Delegation av beslut kan ske, framför allt i de båda senare grupperna.

I de flesta länderna rapporterar alltså revisionen till parla- mentet. Relationen parlament - revisionsorgan kan emeller- tid variera. Då det gäller medelstilldelningen beslutar par- lamentet i flertalet länder efter förslag från regeringen. Då det gäller ledningen för revisionsorganet, befattningen som riksrevisor, skiftar också bilden. I sex av länderna utses che- fen av regeringen, i fyra av parlamentet, och i fem länder utses chefen efter samråd mellan regering och parlament.

Likaså skiftar bilden för form av rapportering till parla- mentet. I flertalet länder finns speciella kommittéer, utskott, som behandlar revisionsrapporterna. I några länder be- handlas rapporterna såväl i en kommitté som i flera utskott. I några länder sker fortlöpande rapportering, i andra länder avger revisorerna en enda årlig revisionsrapport. I några länder sänder revisionen sina rapporter både till parlamen- tet och till regeringen.

Det bör observeras att parlamentets medverkan gäller att behandla revisionens rapporter. EU—staternas parlament har inte något organ liknande Riksdagens revisorer som själv genomför granskningar och utarbetar rapporter. Det parla- mentsorgan -revisionskommitté, revisionsutskott eller lik— nande - som behandlar revisionens rapport kan i flera län- der beställa granskningar av revisionsorganet, men det är då fråga om att beställa och ta emot, inte om att medverka i granskningsarbetet. Det riksdagsorgan som behandlar revi- sionens rapporter har i allmänhet mycket begränsade sekre- tariatsresurser och kan inte, som fallet är i Sverige, själv ut- föra granskningar. I några länder kan nämnda parla- mentsorgan - ”Riksdagens revisorer" - beställa så många

granskningar att revisionsorganet måste förändra sin egen planering. Det kan ibland gälla i exempelvis Danmark. Det är ännu mera utpräglat i ett annat land, nämligen USA, där kongressledamöter, i synnerhet inför presidentval, kan göra så många "politiska beställningar" att den amerikanska re- visionen får svårt att följa sin egen planering och fullgöra sitt huvuduppdrag. Normalt gäller eljest att revisionsorga- nen slår vakt om sin rätt att självständigt bestämma sitt ar- betsprogram, liksom naturligtvis innehållet i rapporterna.

Revisionsrapportema är i regel tillgängliga för allrnänhe- ten. Det finns också ofta ett betydande medialt intresse för rapporterna. Många revisionsorgan utarbetar presskommu- nikéer och några håller t.o.m. presskonferenser. Då bör än en gång nämnas att i flera länder avger revisionen endast en årlig rapport, liknande den "årliga rapport" som RRV avger varje år med en sammanfattning av det arbete som utförts och slutrapporterats under året.

Då det gäller revisionens roll och omfattning har samtliga revisionsorgan ansvar för finansiell revision, för granskning av den löpande redovisningen och av årsredovisningen (motsvarande), medan det finns variationer i fråga om för- valtningsrevisionens ställning. Revisionsorganen reviderar statliga myndigheter (eller deras motsvarigheter, dvs. i de flesta fall ministerierna och de enheter inom ministerierna som motsvarar våra myndigheter) samt statliga bolag och stiftelser, ibland också andra organ som får statliga bidrag.

Skilmadema mellan olika länder är små då det gäller den finansiella revisionen. Arbetsformer och debatt har natur- ligtvis nått olika långt, ADB-utnyttjande likaså. I några län- der genomförs ett slags revision i förväg - "a priori audit' '. Man granskar alltså en transaktion innan den genomförts. Omfattningen av sådan granskning varierar. I ett par länder gäller den nästan alla transaktioner, i andra bara en mindre andel. I alla länder genomförs revision i efterhand, alltså sedan en transaktion genomförts. Det finns dock betydande skillnader i revisionsinsatsens omfattning. I några länder genomförs en stor del av revisionen av internrevisorer. Det centrala revisionsorganets roll är då att fastställa revisions— planer och -metoder, svara för granskningsurval etc.

Då det gäller förvaltningsrevision är skillnaderna mera be- tydande. Man kan i olika länder lägga olika innebörd i be-

greppet. Arbetsformer och ambitioner kan variera. Ibland kan det handla om någon enkel form av utvärdering, ibland mera om programgranskning, ibland om att jämföra ut- vecklingen med någon form av "benchmark".

Det är bara två länder som ännu inte sysslar med någon form av förvaltningsrevision, nämligen Luxemburg och Grekland. Däremot kan en revisionsrapport i dessa länder innehålla förvaltningsrevisionella aspekter också om rappor- ten egentligen handlar om finansiell revision. Några länder har nyligen börjat med förvaltningsrevision. Det gäller ex- empelvis Belgien, Italien och Spanien. Storbritannien, Ned- erländerna samt de nordiska länderna, framför allt Sverige, har kommit längst då det gäller förvaltningsrevision. Det sägs ibland att Sverige hör till de två—tre länder som kommit längst i fråga om metodutveckling inom revisionen och då främst inom förvaltningsrevisionen. Detta gäller i särskild grad RRV:s revision. Vidgar man blicken utanför Europa bör främst Kanada läggas till listan över "stora revisionslän— der".

Det svenska RRV har en bredare roll än flertalet andra re- visionsorgan i och med att verket också inrymmer en avdel- ning för ekonomi- och resultatstyming. Några länder har revisionsorgan som fullgör liknande uppgifter (financial management) eller som har en roll i budgetprocessen.

De flesta revisionsorgan avger också remissvar (eller lik- nande) och kan efter beställning utföra granskningar. Det är dock bara svenska RRV som får särskild ersättning för av regeringen beställda granskningar. I Sverige betraktas den principen som särskilt betydelsefull eftersom den markerar RRV:s oberoende. RRV:s egna revisionsplaner skall inte för- ändras till följd av tillkommande beställningar.

Några ord bör också sägas om EU:s revisionsrätt. Revi- sionsrätten är ett av EU:s centrala organ. Det är ett kollegialt organ. Rätten består av 15 ledamöter, valda för sex år. Le- damöterna kommer från vart och ett av de 15 medlemslän- derna. De skall emellertid handla oberoende och får inte följa några instruktioner från sina hemländers regeringar.

EU:s revisionsrätt har att själv organisera och planera sitt arbete och även bestämma hur den skall redovisa sina ob- servationer. Den har rätt att få full information från andra EU-organ och från medlemsländerna, och den kan samver-

ka med nationella revisionsorgan. Som nämnts sker en så- dan samverkan med RRV, en samverkan som torde komma att växa i omfattning.

EU—rätten utför finansiell revision av EU:s budget. Revi- sionen är av ungefär samma karaktär som den som görs i medlemsländerna på det området. Man försöker i sitt arbete täcka alla EU:s verksamhetsområden och alla EU:s med- lemsländer. Revisorerna analyserar i första hand kontroll- systemen. Rätten kan också utföra förvaltningsrevision, men har ännu inte kommit så långt på detta område.

Denna korta översikt visar att det finns betydande skillnader och betydande likheter mellan europeiska revisionsorgan. Det kan gälla organisation och struktur. Det kan också gälla revisio- nens omfattning och karaktär. Revisionen i vissa länder - framför allt de sydeuropeiska - är av mera judiciell karaktär och handlar huvudsakligen om finansiell revision. Det på- går emellertid en utveckling av revisionen i de flesta länder- na, framför allt på metodområdet och inom förvaltningsre— visionen, och en rimlig gissning är att skillnaderna kommer att minska och likheterna öka.

Det finns skäl att härutöver särskilt se på revisionen i Fin- land. Dels därför att svensk och finsk revision på flera punk- ter är lika, bl.a. då det gäller organisation och struktur. Dels därför att en livlig debatt under senare år pågått i Finland just då det gäller organisation och struktur.

Först bör betonas att Finland har en förvaltning som i vä- sentliga avseenden liknar den svenska. Regeringen består av ett antal ministerier, vilka förbereder politiska beslut, medan ett knappt 100-tal myndigheter svarar för verkställigheten av besluten. Myndigheterna är oavhängiga av ministeriema. Det pågår även i Finland en utveckling inom förvaltnings- politiken mot mål- och resultatstyming och resultatoriente- rade budgetsystem.

Statens revisionsverk svarar för statlig revision. Verket är en myndighet under regeringen, närmast finansministeriet. Verket bestämmer själv över sin verksamhet, planering, genomförande och rapportering. Dessutom finns ett parla- mentsorgan, Riksdagens revisorer (organ och medlemmar benämns ibland statsrevisorer), som består av fem med- lemmar av Finlands riksdag. Revisorerna har ett kansli med drygt tio anställda. Riksdagens revisorer har rätt att arbeta

inom i huvudsak samma område som Statens revisionsverk och de har också rätt att utföra egna granskningar. De sam- arbetar också med revisionsverket i en del projekt. Riks- dagsrevisorema överlämnar en årlig rapport till riksdagen. Den innehåller en allmän översikt och förslag till föränd— ringar på en del områden. Rapporten behandlas först av riksdagens statsutskott och sedan av riksdagen.

Den statliga revisionens organisation har som nämnts de- batterats under flera år. Förslag har lagts fram om en sam- ordning av de båda revisionsorganen, som skulle innebära att riksdagen skulle vara huvudman för all statlig revision. Flera utredningar har genomförts och riksdagen har vid några tillfällen begärt att regeringen skulle komma med förslag om detta. Det har dock inte skett. Någon förändring torde inte heller vara aktuell under de närmaste åren, ty nu pågår en ny utredningsomgång, och i vart fall någon mera omfattande förändring kommer att kräva grundlagsändring.

Jag vill återge några huvudpunkter i ett par handlingar som var aktuella hösten 1996.

Statsrevisorerna lämnade i september 1996 ett utlåtande över ett kommittéförslag om sammanslagning av Riksda- gens revisorer och Statens revisionsverk. Revisorerna finner att förslaget "inte skapat en tillräcklig grund för en sam- manslagning". Man menar att förslaget inte anknutits till någon mera omfattande utvärdering av den statliga revisio— nens innehåll och utvecklingsbehov eller av riksdagens in- formationsbehov. Revisorerna menar att det centrala är revi- sionens förmåga att producera relevant information och tillägger "organisationsfrågor är andrahandsfrågor i jämfö- relse med denna grundprincip". De menar också att det finns märkbara skillnader i utgångspunkterna för deras och revisionsverkets verksamhet. Utgångspunkten för riksdags- revisorema är deras parlamentariska ställning och kollegiala arbetssätt, medan revisionsverket grundar sin verksamhet på den självständighet som garanteras av neutraliteten och objektiviteten i verkets arbete. De menar att revisionsverkets självständighet i viss mån kan jämföras med domstolarnas. Riksdagsrevisorema säger vidare att tanken att förena de båda enheterna i princip är riktig, men de tycker att försla— gen att göra det är oklara och stadgarna motstridiga och bristfälliga. Därför bör man koncentrera sig på att förbättra

samarbetsmöjlighetema i stället för på organisationsföränd— ringar. Den centrala principen bör vara "ett bevarande av statsrevisoremas parlamentariska revisionstradition jämsi— des med statens revisionsverks nuvarande verksamhet' '.

I oktober 1996 tillsatte därpå finansministeriet en arbets- grupp med uppgift att ge förslag till ”utveckling och organi- sation av revision, övervakning och utvärdering inom stats- förvaltningen i Finland". I den promemoria som ligger till grund för gruppens arbete betonas såväl statsrådets (regeringens) som riksdagens stora och växande behov av information. Det sägs bl.a.

”Båda har sina rättmätiga informationsbehov och för att tillfredsställa dessa bör man försöka fungera så ra- tionellt som möjligt och utnyttja gemensamma resur- ser. Riksdagens och statsrådets informationsbehov di- vergerar likväl från varandra framför allt ifråga om den externa revisionen. Därför behöver statsrådet som är ansvarigt för riksdagen - en enhet som arbetar för det och utreder bl.a. huruvida de av statsrådet uppsatta samhälleliga målen har uppnåtts, m.a.o. har verksamheten haft avsedda ejfekter, fangerarförvalt— ningen ekonomiskt och har lagar och direktiv efter— levts."

Det sägs också att

"riksdagen, som styr och övervakar regeringens verk- samhet i enlighet med parlamentariska principer, måste tillställas motsvarande information. Till sitt förfogande måste den ha externa revisionsorgan”.

Den utveckling och förstärkning av revisionen som kan komma att ske i Finland under de närmaste åren torde alltså ske med utgångspunkt i nuvarande organisation och struk— tur, en organisation och struktur som i väsentliga avseenden är samma som den svenska.

7. Revisionsarbetet

Jag har tidigare, i kapitel 5, gett en bild av den statliga revi- sionen i Sverige, främst i fråga om uppgifter och organisa- tion. I detta kapitel vill jag beskriva och analysera själva revisionsarbetet, framför allt revisionens omfattning och inne- håll, planering och genomförande samt revisionens resultat.

Det är värt att först notera att Sverige - till skillnad från nästan alla andra länder - inte har någon revisionslag som anger revisionens mål och omfattning, former för rapporte— ring m.m. En sådan lag skulle vara av värde för revisionens arbete, den skulle ge en god plattform för arbetet.

7.1. Revisionens omfattning och innehåll

Min uppgift är i första hand att belysa den statliga revisio— nens roll som ett instrument för omprövningar och effektivi- tetsgranskningar, och främst då förvaltningsrevisionens roll. Det är också den revisionsformen och framför allt RRV:s effektivitetsrevision - som jag i första hand kommer att be— handla. Jag Vill emellertid också behandla den finansiella revisionen. Ty också om förvaltningsrevisionen är en egen revisionsform med sina särdrag i arbete och inriktning är båda revisionsformerna nära relaterade till varandra. De har framför allt blivit det under senare år genom att den årliga revisionen också innehåller en bedörrming av ledningens förvaltning, varvid de båda revisionsformerna och - avdelningarna samverkar med varandra. Samverkan sker också inom ramen för olika projekt. Riksrevisionsverket anger i sin verksamhetsplan 1995/96 några utgångspunkter för sin verksamhet:

0 Det statsfinansiella läget som ställer stora krav på un- derlag för regeringens prövning av statliga åtaganden och effektivitetsförbättringar samt säker och ändamåls- enlig resursanvändning och styrning. o Resultatstyrningen med delegerat beslutsansvar som kräver nya styrmetoder och ökad kontroll. . Den pågående omvandlingen av den statliga sektorn genom omstrukturering, avveckling och bolagisering.

Vidare närrms att beslutet om tak för de offentliga utgifterna och strikt uppföljning av dessa jämte en ny budgetlag också kommer att påverka RRV:s verksamhet. Det är dessa utgångspunkter som avgör revisionens omfatt- ning och inriktning. Då det gäller prioriteringar av verk— samheten säger RRV följande:

0 RRV skall i den årliga rapporten till regeringen redovisa sina iakttagelser och ge en samlad bedömning av det ekonomiadministrativa läget vid myndigheterna. ' RRV skall bidra med beslutsunderlag i statsmakternas arbete med att återställa statsfinansiell balans. ' RRV skall medverka till att förbättra kontrollfunktionema på alla nivåer i den statliga verksamheten. Regelverken måste ge konkret styrning, det måste finnas tillräckliga resurser och en bra organisation för uppföljning och kon- troll. . RRV skall bidra till fortsatt utveckling inom resultatstyr- ningsområdet. . RRV skall stödja den svenska regeringen med underlag för effektivisering av EU—system och biträda den europe- iska revisionsrätten vid dess granskningar.

Så ser alltså den aktuella arbetsinriktningen ut för RRV:s del. RRV svarar som nämnts för all finansiell revision av statlig verksamhet, utom den revision som avser riksdags- förvaltningen och riksdagens organ, vilka revideras av Riksdagens revisorer. RRV granskar inte heller regeringen och Regeringskansliet. Den granskningen har hittills gjorts av Regeringskansliets revisionskontor, alltså genom intern- revision. I framtiden torde den granskningen komma att göras av Riksdagens revisorer med stöd av revisionsbyråer på marknaden. Mina fortsatta synpunkter rörande den fi- nansiella revisionens arbete gäller enbart RRV:s revision.

Då det gäller förvaltningsrevision inom statlig verksamhet finns emellertid två aktörer, förutom RRV också Riksdagens revisorer. I vissa projekt, t.ex. vid särskilda uppdrag, kan också inom detta område konsulter och revisorer från byråer på marknaden medverka, även om det är mindre vanligt.

Riksdagens revisorer säger i sin verksamhetsplan för 1995/96 att den förvaltningsrevisionella verksamhet som revisorerna

svarar för skall vara av övergripande art. Vid revisionen beaktar revisorerna framför allt frågor som är av väsentlig betydelse för den statsfinansiella och samhällsekonomiska utvecklingen eller som berör grunderna för det administra- tiva arbetets organisation och funktioner. Revisorernas arbe- te skall främst ta sikte på förhållanden med anknytning till statens budget men kan också avse en bedömning av de statliga insatserna i allmänhet.

Finansiell revision RRV skall som nämnts granska myndigheternas årsredovis- ning och underliggande redovisning i syfte att bedöma om redovisningen och underlaget för ledningens förvaltning är tillförlitliga och räkenskaperna rättvisande samt om led- ningens förvaltning följer tillämpliga föreskrifter och sär— skilda regeringsbeslut. Dessa formuleringar ger ramen för arbetet.

Den årliga granskningen omfattade 1995 sammanlagt 260 myndigheter, dvs. i princip alla statliga myndigheter. Därtill kommer revision av drygt 100 stiftelser och bolag samt ett 20-tal kyrkliga organisationer och några internationella or- gan. De reviderade objektens totala antal har under senare år varit närmare 450, och omslutningen har uppgått till över 1.000 miljarder kronor. Antalet revisionsobjekt har ökat un- der senare år, framför allt beroende på att antalet stiftelser och bolag har ökat. Antalet reviderade enheter är ännu stör- re än det nyss nämnda till följd av att flera centrala myndig- heter också har regionala organ. Som exempel kan nämnas att RRV reviderar inte bara Riksförsäkringsverket utan ock- så 25 regionala försäkringskassor, inte bara Arbetsmark- nadsstyrelsen utan också länsarbetsnämndema osv.

Genom att RRV sålunda har revisionsansvar för nästan hela den statliga sektorn får verket en god överblick över ekonomi och verksamhet i staten. Det underlättar självfallet jämförelser och erfarenhetsöverföring, liksom rådgivning och stöd rörande gemensamma problem.

Den finansiella revisionen sker fortlöpande under ett verk- samhetsår med en särskilt omfattande insats under en kor- tare tid, ett par månader, efter verksamhetsårets slut, då RRV granskar myndigheternas årsredovisning och sumrne- rar sin granskning i en revisionsberättelse. Myndigheterna

skall också numera avlämna en delårsrapport, som över- siktligt granskas av revisorerna.

Myndigheternas årsredovisning skall innehålla resultatredo- visning, resultaträkning, balansräkning, anslagsredovisning och finansieringsanalys. Resultatredovisningen utgör en väsentlig del av den samlade årsredovisningen. Den är ett nytt inslag i myndigheternas redovisning, också internatio- nellt sett.

Årsredovisningarna kan vara av olika omfattning. Det be— ror - förutom på det självklara att granskningsobjektens verksamhet och omslutning är av olika omfattning - på vilka krav som regeringen ställer på respektive objekt vad gäller återrapportering av skilda slag. Det sägs i förordningen om myndigheternas årsredovisning att årsredovisningen skall ge en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av kostnader och intäkter. Den skall också ge information om andra förhållanden som är av väsentlig betydelse för rege- ringens uppföljning och prövning av verksamheten samt för budgeteringen av myndigheternas verksamhet.

Årsredovisningar av nuvarande karaktär är ett nytt inslag, som tillkommit stegvis inom den statliga verksamheten un- der 1990-talet. RRV har i sin revision framfört en hel del kri- tik av årsredovisningarna. Ibland kan redovisningarna vara för omfattande och innehålla oväsentlig information. Redo— visningarna skall ju framför allt utgöra underlag för rege- ringens styrning och inte vara en allmän informationspro- dukt eller en vacker beskrivning av myndighetens omfat- tande verksamhet. Ibland kan redovisningen vara för knapphändig och inte ge svar på relevanta frågor. Den ut- gör då inte ett tillräckligt underlag för regeringens styrning.

Denna fråga bör bedömas i ett tidsperspektiv, ett gällande 1990-talets första år och ett gällande nutid och framtid. Det är förståeligt om årsredovisningarna - i första hand resultat- redovisningama - inte på en gång var perfekta. Det tar tid att implementera nya arbetssätt och att ta fram ny och rele- vant information. Det kräver en betydande insats från myn- digheternas sida att utarbeta en resultatredovisning och en betydande insats från revisionens sida att granska och vär- dera en sådan redovisning och därjämte utveckla metoder för att förbättra redovisningama. Därför kunde man för några år sedan inte ställa samma krav som bör ställas idag.

Nu har de nya principerna gällt några år och det bör vara möjligt att ställa högre krav. Årsredovisningarna har också stegvis förbättrats.

RRV:s granskning sammanfattas i en revisionsberättelse som ställs till revisionsobjektet och också sänds till regeringen.

Det finns olika rapportnivåer på den finansiella revisionen. Normalfallet är en "ren" revisionsberättelse, som kort säger att granskning har gjorts enligt god revisionssed och att års- redovisning upprättats enligt gällande föreskrifter. lnom statliga myndigheter fattas ju inte beslut om ansvarsfrihet på samma sätt som gäller för bolag m.fl., varför berättelsen inte innehåller någon sådan formulering. Däremot gör RRV numera ett "förvaltningsuttalande" i revisionsberättelsen, detta mot bakgrund av de nya reglerna rörande årsredovis- ning som säger att RRV:s granskning också skall omfatta ledningens förvaltning. Det bör betonas - också om det är självfallet med hänsyn till den korta tid som står till förfo- gande för RRV:s granskning av årsredovisningarna - att detta förvaltningsuttalande inte utgör någon förvaltningsre- vision utan mera är en bedömning av myndighetsledning— ens förvaltning i ett bredare perspektiv än som tidigare varit vanligt i finansiell revision, och att revisorer från båda revi- sionsformerna samverkar i den bedömningen.

Det vanliga är alltså en "ren" revisionsberättelse. Också i sådana fall har emellertid RRV ofta framfört ett antal syn- punkter under verksamhetsårets lopp, synpunkter som normalt beaktas i det fortsatta arbetet inom myndigheten. Ibland kan en "ren" revisionsberättelse kompletteras med en revisionspromemoria till myndighetens ledning, en pro- memoria som kan innehålla tyngre och mera omfattande synpunkter på myndighetens ekonomi och verksamhet, dock synpunkter av den art att revisorerna bedömer det vara tillräckligt att de hanteras av ledningen.

Nästa nivå är att revisorerna sammanfattar sina iakttagel- ser i en rapport riktad till myndighetens styrelse. Då hand- lar det om mera allvarlig kritik. Regeringen (berört fackde— partement) får en kopia av sådan rapport.

Det finns ännu en nivå, nämligen att revisionsberättelsen innehåller mera allvarlig kritik (”invändning"). Det är den mest allvarliga formen och kan avse väsentliga brister i han- teringen av myndighetens ekonomi och verksamhet eller att

myndigheten inte följt bestämmelserna i statsmakternas föreskrifter. Regeringen (berört departement) får naturligtvis del av sådan berättelse. Om RRV:s berättelse innehåller in- vändning skall berörd myndighet inom två månader till regeringen redovisa Vilka åtgärder som myndigheten vidta- git eller avser att vidta.

1995 lämnade RRV 15 revisionsberättelser med invänd- ning. Samma berättelse kunde innehålla flera invändningar. De flesta invändningarna berörde frågor med anknytning till ledningens förvaltning. Det bör också noteras att två av objekten hade fått revisionsberättelse med invändning två år i följd, en med fyra år i följd.

RRV lämnar också varje år en rapport - ”årlig rapport" - till regeringen. Den rapporten utgör en sammanfattning av revisionens resultat under året. I rapporten redogörs för den årliga granskningen, sammanfattningsvis och departe- mentsvis. Rapporten behandlar också olika väsentliga pro- blem, som särskilt noterats under året. Dock kan en del pro— blem omnämnas varje år. Som exempel kan nämnas att 1995 års rapport berörde följande områden: Förstärkt styrning och kontroll - Kvalitetssäkring och kontroll i socialförsäk- ringssystemet - Tillsyn över omreglerade marknader - Stat- lig informationsförsörjning. Dessutom berördes olika pro- blem inom resultatstyming och ekonomiadministration samt brister i offentliga utredningar.

Jag har flera gånger betonat att modern revision inte bara handlar om att granska och kontrollera utan också om att främja och stödja, och att dessa senare uppgifter blivit allt viktigare. Det tillhör RRV:s uppgifter att medverka i me- todutveckling och att medverka i utformning av system som kan bidra till att minska risker för fel (avsiktliga och oav- siktliga) samt att ge råd och stöd åt regering och myndighe- ter.

Då det gäller stöd till regeringen kan det handla om särskild granskning av organisationer, system och strukturer, vida- reutveckling av metoder, analys av problem inom ekonomi- administration och resultatstyrning, utformningen av styr— ning i olika sektorer och organisationer och information om utvecklingen inom statlig verksamhet.

Då det gäller stöd till myndigheterna kan det handla om verksamhetsorienterat stöd på olika områden, t.ex. ekonomi

och resultatstyming, organisationsutveckling, utbildning och metodstöd.

Såväl regeringskansli som myndigheter får också råd och stöd vid utformning av ekonomiadministrativa regelverk, vid ny- och ombildning av myndigheter, stiftelser och bolag samt vid utbyggnaden av internkontroll och intemrevision. Rådgivningen är ofta kopplad till revisionsinsatsen.

Den växande ambitionen att ge råd och stöd - en ambition som har varit och är stödd av såväl regering som myndighe- ter - har medfört att de främjande och stödjande inslagen i revisionens arbete har ökat. Det innebär också ett delvis för- ändrat sätt att arbeta, bl.a. med mera av kontakter mellan revision och regeringen och myndigheter. RRV skiljer ibland mellan revisionsrelaterad rådgivning, som är kostnadsfri och lämnas i direkt anslutning till revisionen, och annan rådgivning och stöd, som är avgiftsfinansierad och syftar till att stärka myndighetens styrning.

Det är en omdebatterad fråga inom all revision, i Sverige såväl som internationellt, i statlig revision såväl som i revi- sion av företag, hur omfattande inslagen av rådgivning och stöd bör och får vara. Frågan är omdebatterad, men också svårbe- svarad, ty det är inte alldeles lätt att avgöra vad som bör kallas stöd och vad som bör få annan etikett (kanske tradi- tionell revision). Om man så vill kan ju all revisionell verk- samhet betraktas som stöd. Jag vill dock inte använda en så vid definition, även om jag kan instämma i att god revision bör innefatta viktiga moment av råd och stöd. Att exempel- vis utveckla metoder och system för redovisning, liksom systeminförande och systemförvaltning, är emellertid råd och stöd som bör anses gå utöver god revision.

Det är en allmän tendens inom all revision att inslagen av råd och stöd ökar. Jag kan se många skäl till att så är fallet. Statsmakterna vill att den statliga sektorn skall präglas av utveckling och förnyelse, av god effektivitet och produktivi— tet. Revisionen kan med sitt arbete medverka till detta, den kan ge råd och stöd och förmedla kunskap

Det är samtidigt viktigt att betona revisionens oberoende. Varje revisor skall arbeta med objektivitet och integritet. All revision måste ske enligt god revisionssed och god revisors- sed. För RRV gäller särskilt att revisionen skall bedrivas oberoende, inte bara i förhållande till politisk nivå och be-

rörd myndighet, utan också i förhållande till den normeran- de verksamheten vid verket.

Det har enligt min mening varit värdefullt för alla berörda parter - regering, riksdag, myndigheter m.fl. - att RRV i väx- ande grad arbetat med revisionell rådgivning och stöd. Det har också varit värdefullt för RRV, för kunskaps- och metodut- vecklingen inom verket. Därför bör också den framtida revi- sionen omfatta betydande inslag av råd och stöd.

Samtidigt är det, som nämnts, viktigt att alltid betona revi— sionens oberoende, revisorns objektivitet och integritet. Det är viktigt för regeringen och Regeringskansliet att inte "övernyttja" RRV som aktör ifråga om råd och stöd. Det är vik- tigt för RRV att inte låta denna del av verksamheten som många gånger kan vara stimulerande och utvecklande - växa alltför mycket. Så har ännu inte skett i fråga om RRV:s revision. Men oberoende måste förbli det främsta budordet såväl för regeringen (Regeringskansliet) som för RRV.

Det nu sagda gäller råd och stöd som är relaterat till revi- sionen och revisionens verksamhetsområde, som ju inte bara innefattar myndigheternas redovisning utan också myndigheternas verksamhet och resultat, styrning och led- ning. RRV inrymmer emellertid, som tidigare nämnts, också en avdelning som svarar för ekonomi- och resultatstyming, för att utveckla regler, metoder och system för statlig redo- visning, för systeminförande och systemförvaltning m.m.

Det har ibland sagts att en sådan organisation av ett cent- ralt revisionsverk innebär att verket fullgör funktioner som principiellt inte bör inrymmas i ett och samma organ. Det innebär att verket - RRV - på en gång är initiativtagare, verkställare, granskare och utvärderare.

Sett ur statsmakternas synvinkel kan det dock sägas ha va- rit värdefullt att RRV också inrymt kompetens på hela detta områ— de under de senaste årens betydande utveckling i fråga om ekonomi och resultatstyming. RRV har på ett effektivt sätt kunnat arbeta med kunskapsöverföring, rådgivning och stöd till regeringskansli, myndigheter och andra och även medverka i metodutveckling och normering på det ekono- miadministrativa området. Revisionen har kunnat vidarebe- fordra erfarenheter från granskningsarbetet direkt till ver- kets avdelning för ekonomi och resultatstyming. Den nuva- rande myndighetsorganisationen på detta område har san-

nolikt medfört att omvandlingen inom den statliga sektorn kunnat bedrivas mera målinriktat och kraftfullt.

Samtidigt måste de principiella synpunkterna tillmätas be— tydelse. Det är viktigt att revisionen bedrivs oberoende, inte bara i förhållande till politisk nivå och berörd myndighet, utan också i förhållande till den normerande verksamheten vid verket. RRV har i sitt arbete starkt markerat detta obero- ende. Regering och riksdag har också vid flera tillfällen be- tonat revisionens oberoende ställning.

Det nu sagda gäller organisation och verksamhet under senare år och sådan den nu är. Det ingår inte i min uppgift att behandla framtida organisation.

Jag vill slutligen beröra en aspekt som rör den finansiella revisionens omfattning och innehåll, en aspekt som blivit särskilt aktuell under senare tid då ett antal fall av ekonomiska oegentligheter och otillåten hantering av Ojfentliga medel upp— märksammats, men i första hand inte av revisionen utan av massmedia. Det har föranlett ett antal naturliga frågor, t.ex. "Hur har detta kunnat hända?" "Vad har revisorerna gjort?" "Varför har de ingenting sagt?" Också om flera av "händelserna" gällt kommunal sektor finns det inom statlig sektor flera liknande händelser - upptäckta och ännu inte upptäckta. Och kanske finns det fall där det är rimligt att kritisera revisionen för att den inte varit tillräckligt nog- grann, tydlig och kraftfull. Det skedda kan i vart fall rubba förtroendet för revisionens effektivitet.

Det är samtidigt viktigt att vara klar över revisionens roll, möjligheter och begränsningar. Revisionen har inte resurser att granska alla enskilda beslut. Det sker en ingående granskning endast av en mindre andel av alla transaktioner. Det är beklagligt, i synnerhet som vi lever i en tid med väx- ande risker av olika slag. Och i vart fall för det närmaste året har revisionen snarast mindre resurser, vilket betyder fort- satt risk för att många transaktioner förblir ogranskade. Frå- gan är också till vad eventuella nya resurser skall användas. Skall det exempelvis vara för att djupare kunna granska stora medelsflöden eller för att i detalj granska kostnader för representation?

Det finns ett par nyckelord inom finansiell revision, nämli- gen väsentlighet och risk. Revisionen skall i första hand granska områden som kan visa väsentliga fel som medför

risk i sådan grad att redovisningen inte blir rättvisande. Fel är betydelsefulla om de är av principiell karaktär och sam- mantagna kan leda till fel i redovisningen. Revisionen bör i första hand omfatta tunga områden, tunga i meningen stora pengar, komplicerade regelverk och system som berör många människor. Detta problemkomplex är likväl inte en- kelt, ty revision handlar ju inte bara om pengar, utan också om "ordning och reda", om tilltro, om allmänhetens förtro- ende för verksamheten.

Det finns olika vägar att minimera riskerna (förutom mera resurser för revision). En är att RRV i sitt arbete varierar arbetsformer och kraftinsatser så att det blir svårare att för- utse när, var och i vilken form som en fördjupad revision sker. En annan är att förstärka internkontroll och intemrevi- sion. Det finns fortfarande stora brister på det området inom statlig verksamhet, även om internrevisionen har byggts ut vid flera myndigheter under senare år. Ännu en Väg kan vara att förbättra regelverk och metoder, informationssys- tem och ekonomiadministrativa system. Det kan slutligen gälla mera av kontroll över medelsanvändningen inom om- råden med särskilda risker, exempelvis nya och snabbt in- satta "program" inom arbetsmarknad och regionalpolitik samt inom områden där EU-stöd utgår.

I grunden handlar det naturligtvis också om en del andra saker, såsom utbildning och noggrannhet vid anställning och befordran. Samt om en allmän samhällsmoral som präglas av hederlighet, omdöme och ansvar.

Förvaltningsrevision Den statliga revisionens omfattning, innehåll och inriktning har förändrats väsentligt sedan slutet av 1960-talet då för- valtningsrevisionella metoder började användas i svensk revision. Till en början var förvaltningsrevisionen ihög grad inriktad på att granska myndigheternas ekonomiadministra- tion. Vid 1960-talets slut introducerades också tankar om ett nytt statligt ekonomiadministrativt system, SEA, och om att förvaltningsrevisionen skulle samverka med detta system. Redan då talade man om måluppfyllelse och effektivitet och om förändringsprocesser.

På 1970-talet kom tyngdpunkten mera att läggas på resul- tat, på att analysera och bedöma brister och problem inom

statlig verksamhet. Från början var ambitionen att granska varje myndighet vart femte år, men den ambitionen kunde inte förverkligas i praktiken. I slutet av 1970-talet började förvaltningsrevisionen inriktas på att granska myndigheter- na i ett bredare perspektiv och stegvis under 1980-talet bör— jade det allt mer handla om att granska system och struktu- rer. Förvaltningsrevisionen blev ett allt viktigare inslag i förvaltningspolitiken, i olika program för utveckling och förnyelse. Den utvecklingen har fortsatt under 1990-talet.

I RRV:s verksamhetsplaner i början av 1990-talet mötte man ofta formuleringar om "att främja effektivitet och pro- duktivitet och medverka till utveckling och förnyelse". Revi- sionen skulle verka för att statliga verksamheter och organ var ändamålsenligt och effektivt organiserade och administ- rerade, och RRV:s uppgift var att förse statsmakterna med underlag för beslut med den inriktningen. Man skulle upp— märksamma statsmakterna och myndigheterna på hinder för effektivt resursutnyttjande.

I RRV:s verksamhetsplaner från mitten av 1990-talet fram- tonar det statsfinansiella läget som ett viktigt motiv för för- valtningsrevision. Det sägs i verksamhetsplanen för 1995/ 96 att verket skall satsa på granskningar inom områden av stor statsfinansiell betydelse och områden som har stor betydelse för ekonomins funktionssätt. Man konstaterar att det all- männa ekonomisk—politiska läget och kravet på återställd offentlig finansiell balans skärper kraven på revisionens insatser. Verket skall förse regeringen med väl analyserade studier som en väsentlig del i det beslutsunderlag som kommer att krävas.

RRV betonar i samma verksamhetsplan också betydelsen av uthållighet:

”Vi väljer våra revisionsinsatser på skilda områden efter en strategisk bedömning av kritiska punkter. Av- sikten är att inom de stora sektorerna bedriva ett ut— hålligt arbete med ett antal granskningar under en flerårsperiod. Därigenom räknar vi med att mer sys- tematiskt kunna samla in fakta, bearbeta och analysera dem, bygga upp och sprida kunskap"

Jag har tidigare, i kapitel 5, gett exempel på inriktningen av RRV:s aktuella arbete och då nämnt ett antal projekt som beräknas avslutas hösten 1996. Jag vill också ge exempel på förvaltningsrevisionens planering inför perioden 1997-1999. Det

är exempel på projektområden snarare än på projektrubri- ker (ur RRV:s anslagsframställning för 1997-1999).

Föråldrade statliga åtaganden - att pröva grunderna för statens roll och engagemang i åtaganden som kan antas vara föråldrade. Statliga åtaganden i stark förändring - att ge statsmakter- na ett kunskaps- och beslutsunderlag som rör förhållan- den och förändringsbehov inom områden som omdanas i grunden.

Strukturförändringars statsfinansiella effekter - att grans- ka om de strukturella förändringar som beslutas får av- sedd statsfinansiell effekt genom att nära följa genomfö- rande, tillämpning och konsekvenser.

Statligt agerande för tillväxt att granska hur statliga åtaganden och statlig verksamhet skapar förutsättningar för och bidrar till ekonomisk tillväxt, t.ex. genom utbild- ning och FoU. Oförutsedda statliga kostnadsökningar - att analysera orsakerna till att lagändringar, reformer och statliga verk- samheter ofta blir dyrare än tänkt och att härvid belysa kostnadsdrivande mekanismer i lagstiftningsteknik, i hur lagtillämpning och praxis formas samt i hur administra- tion och organisation verkar. Träffbildsanalyser - att granska träffsäkerheten i statliga transfereringar till enskilda, hushåll och företag för att skapa en bild av om målen bakom de olika systemen för- verkligas genom de faktiska utbetalningarna. Härigenom ges förutsättningar att identifiera bristande kontroll som kan leda till exempelvis fusk, missbruk, överutnyttjande och systemfel. Skatter och avgifter - att genomföra granskningar för att identifiera systemfel, bristande kontroll inom skatte- och avgiftsområdet och ineffektiv hantering genom att analy- sera konsekvenserna av regelsystem och granska myn- digheternas hantering och kontroll samt granskningar

som belyser effekter inom skatteområdet av Sveriges medlemskap i EU. Användning av IT - att granska om myndigheterna an- vänder informationstekniken på ett systematiskt och kostnadseffektivt sätt för att omstrukturera och förenkla verksamhetsprocesser inom och mellan myndigheter så att investeringarnas möjligheter tas till vara och blir lön- samma. Statlig upphandling - att granska den statliga anskaff- ningsprocessen från effektivitetssynpunkt, hur samord— ningsmöjligheter utnyttjas och om god upphandlings— kompetens används. Marknadslösningar i statsverksamheten - att granska hur statliga åtaganden som sköts av statliga bolag fullgörs genom att bedöma lagreglernas utformning, pröva till- synsorganens mandat, funktion och inflytande, att analy- sera om valda marknads- och marknadsliknande lös- ningar faktiskt ökar medborgarnas valfrihet, leder till sund konkurrens samt resulterar i lägre kostnader. EU-medlemskapet och statsförvaltningen - att genom granskningar belysa behov och effektivisera genomfö- randet av nödvändiga anpassningsåtgärder föranledda av medlemskapet. Ansvar för att redovisa utfall och resultat- att verka för att statliga myndigheter i sin årliga resultatredovisning ger en rättvisande bild av verksamhet och resultat. I uppgiften ingår att förebygga och hindra att en myndig- het kan dölja eller förvränga fakta i syfte att på ett otill- börligt sätt skydda och försvara det bestående. Breddat och fördjupat politiskt beslutsunderlag att i yttranden över kommittébetänkanden som remitteras till verket pröva framlagda överväganden och förslag på ett sakligt och opartiskt sätt. Yttrandena grundas på effekti- vitetsrevisionens samlade insikter och erfarenheter. De skall allmänt sett verka för att höja beslutsunderlagets kvalitet och särskilt bevaka att förslagens ekonomiska konsekvenser blir väl belysta. Kompetens och beredskap för regeringsuppdrag att utföra regeringsuppdrag mot särskild ersättning i en om- fattning som inte inkräktar på huvuduppgiften samt

hålla en revisionell kompetens i beredskap för att fullgöra sådana uppdrag.

En lista av denna omfattning och karaktär kan inbjuda till många reflexioner. Några av dessa frågor går inte att besva— ra entydigt och sakligt, eftersom varje svar ofrånkomligen inrymmer mycket av värderingar. Några av frågorna går att besvara först då en färdig revisionsrapport föreligger. 1) Är detta de mest angelägna områdena under de närmaste åren? - Om detta kan bara sägas att det handlar om centrala områden som väl svarar mot RRV:s allmänna inriktning och övergripande mål: områden av stor statsfi- nansiell betydelse och områden som har stor betydelse för ekonomins funktionssätt.

2) Är RRV det samhällsorgan som bäst kan fullgöra nämnda granskningar? Utgångspunkten för denna fråga är inte det faktum att det i Sverige finns två revisionsorgan på nationell nivå och att den ena eller andra granskningen eventuellt skulle passa bäst för det ena eller andra organet.

Det är också en viktig fråga, men det är alltså inte den som det nu handlar om utan om det faktum att det finns andra kontroll- och förändringsorgan på nationell nivå, Statskon— toret för att nämna ett exempel. - Om detta kan bara sägas att det handlar om centrala områden som väl passar för re- visionell granskning. Men just denna fråga måste RRV ställa vid sin verksamhetsplanering, och regeringen och RRV mås— te ställa den inför varje aktuellt uppdrag av utredningska- raktär.

3) En ytterligare fråga är om revisionen eventuellt försummar vissa områden - problemområden, verksamhets— områden. Är det så att trots alla insatser av RRV och Riks- dagens revisorer - och i vissa sammanhang också av andra organ - vissa områden inte berörs av revision?

Ett jakande svar kan naturligtvis bero på att revisionen har otillräckliga resurser. RRV har (eller har åtminstone haft) ambitionen att under ett visst antal år kunna täcka alla de- partementsområden, Riksdagens revisorer en liknande am- bition att kunna täcka alla utskottsområden. Men det bety- der ju inte att revisionen kan täcka alla problemområden. De flesta departement svarar för många olika verksamheter och

för många olika myndigheter. En del myndigheter har både central och regional nivå. I fråga om den finansiella revisio- nen har vi ju konstaterat att granskningen bara omfattar en mindre andel av alla händelser, och så är det naturligtvis också inom förvaltningsrevisionen.

Min fråga gäller emellertid en annan aspekt: Finns det pro- blem som revisorerna försummar därför att de anser problemen vara "ointressanta", "svåra", kanske "känsliga", då främst av politiska skäl?

Det är svårt att finna belägg för att vissa områden medve- tet skulle förbises om man granskar verksamheten under en längre period, t.ex. under fem år. Det finns en ambition att täcka alla verksamhetsområden och problemområden. Tid- tabeller för revision kan visserligen anpassas inte bara till resurser i fråga om lönemedel och revisorskompetens utan också till överväganden om "lämplig tidpunkt' ', lämplig med hänsyn till möjligheterna att nå resultat. På sikt torde ändå de allra flesta områden beröras av en revision med utgångspunkt i ett problems läge i allmän debatt och i be- slutsprocess: Pågår en offentlig utredning? Kommer en så- dan utredning att tillsättas inom nära framtid? Har proble- met nyligen behandlats i annan form?

Vissa områden kan emellertid vara svåra att revidera. Det finns t.ex. inte tillräckligt underlag för att granska, det finns för få data, för kort erfarenhet etc. Då måste revisionen anstå till senare tidpunkt. Kanske kan revisionen utarbeta ett kun- skapsunderlag, en översikt, som kan vara till nytta vid en framtida revision.

En central fråga som gäller just förvaltningsrevisionen och en revisors möjlighet att revidera är: Vad reviderar man emot? Den frågan är lättare att besvara inom finansiell revision. Där finns några nyckelord i revisionsarbetet; god redovis— ningssed, god revisionssed, god revisorssed. Där finns lagar och regler och normer. Den myndighet som inte följer lagar och regler kan räkna med kritik av revisorerna, och graden av kritik beror på felets storlek och karaktär.

Det är svårare inom förvaltningsrevisionen, där det hand- lar om effektivitet och produktivitet, om måluppfyllelse etc. Sådana faktorer är svårare att mäta och värdera. Målen är inte alltid klart och entydigt formulerade. Revisorn har att formulera och söka svar på ett antal frågor som bara delvis

kan vara förankrade i lagar och regler och normer. Frågorna får i stället vara förankrade i myndighetens verksamhet, i en bedömning av vilka resultat som uppnåtts och inte upp— nåtts, i ett försök att finna orsakerna till detta, i en jämförelse mellan mål och verklighet. Detta ställer stora krav på kun- nande, erfarenhet och omdöme samt på förmågan att lyssna och att värdera information.

4) Slutligen en fråga: Finns det eventuellt områden som revisionen överbetonar, eller kanske snarare problem, syn- sätt och arbetssätt som via revision fått för stort utrymme på bekostnad av andra problem, synsätt, arbetssätt? Det sägs ibland att revisionen - och då framför allt RRV till följd av verkets roll som revisionsorgan och som utvecklingsorgan i fråga om ekonomi och resultatstyming - medverkat till att den statliga verksamheten nu har blivit för "ekonomisk", för präglad av statsfinansiellt, kameralt budgettänkande, me- dan andra värden fått för litet utrymme. Andra värden det kan vara den offentliga verksamhetens särart, sociala och kulturella mål, offentliga organs arbetssätt med betoning av offentlighet, rättssäkerhet, medborgerligt inflytande etc. Somliga menar också att det har blivit för mycket av före- tagsekonomiska synsätt, system och modeller, aV'marknadstänkande", av "lönsamhetstänkande”, inom den offentliga verksamheten, och detta till följd av revisio- nens inflytande.

Som framgått av vad som tidigare sagts om planering och inriktning av revisionsorganens arbete är det rätt att säga att verksamheten ihög grad är ekonomiskt inriktad. Förvalt- ningsrevisionen skall i första hand verka inom områden av stor statsfinansiell betydelse. RRV skall arbeta med frågor som rör måluppfyllelse och effekter av statsmakternas be- slut samt omvandling av statlig sektor, omstrukturering, avveckling och bolagisering. Regering och riksdag har också bestämt att RRV:s övergripande mål är att verka för effekti— vitet. Det finns alltså skäl att säga att revisionsorganen - och i synnerhet RRV - åtminstone starkt betonar statsfinansiella aspekter, men också att de genom att göra detta fullgör sin uppgift.

Vid en samlad bedömning av denna fråga är det viktigt att komma ihåg vilken miljö revisorerna under senare år arbetat och arbetar i. Det är en miljö som präglats av betydande

statsfinansiella problem och av en nödvändighet att spara och ompröva. Det är ett revisionsorgans uppgift att verka inom det området, att lyfta fram statsfinansiella aspekter och att verka för ett effektivt utnyttjande av allmänna me- del. Det är sedan en uppgift för regering och riksdag att väga samman dessa aspekter med andra aspekter - sociala, kultu— rella som kan vara av betydelse.

Några data rörande revisionens omfattning bör också re— dovisas.

RRV har under 1990—talet redovisat ett 20—tal rapporter om året. Rapporterna kan variera i format, några är bara 30-40 sidor, andra kanske 130-140 sidor. Rapporterna sänds till berörd myndighet, oftast också till regeringen. Jag kommer i följande avsnitt dels att beröra själva revisionsprocessen, dels revisionens resultat. Inom avdelningen för förvalt- ningsrevision genomförs också ett antal regeringsuppdrag, under senare år ca fem om året. Dessutom svarar avdel- ningen för ett stort antal remisser på statliga utredningar, under senare år 100-150 remissvar om året.

Riksdagens revisorer redovisar sina fullgjorda granskning- ar i form av skrivelser till riksdagen. Revisorerna har under senare år avlämnat fem till tio sådana skrivelser om året. Dessutom har man utarbetat ett tiotal rapporter om året.

Det stora flertalet revisionsrapporter fyller högt ställda krav. En objektiv kvalitetsjämförelse mellan de båda revisionsorga— nens rapporter är knappast möjlig att göra och viktigare än sådana aspekter som tydlighet, överskådlighet och liknande är ju rapporternas resultat. Till detta återkommer jag i ett senare avsnitt. Det kan dock konstateras att särskilt RRV under senare år lagt vikt vid utformningen av rapporterna, vid konkretion i iakttagelser och förslag.

Jag vill slutligen beröra ett par principiella spörsmål som berör båda revisionsformerna, men kanske i första hand förvaltningsrevisionen. Det handlar om regeringsuppdrag till RRV och om relationen revision — politik.

Det finns en avgörande skillnad mellan en rapport grun- dad på ett regeringsuppdrag och en rapport grundad på en av RRV beslutad granskning. I ett regeringsuppdrag är det regeringen som formulerar problemet, uppdraget, omfatt- ningen, innehållet och inriktningen. Det kan förekomma dialog mellan Regeringskansliet och RRV vid utformningen

av uppdraget, men då främst om omfattningen och tidspla- nen. Vid en RRV-revision beslutar verket när, hur och på vilket sätt som granskningen skall genomföras. Denna skill- nad är av stor principiell betydelse med hänsyn till att RRV, liksom revisionsorgan i andra länder i liknande situationer, betonar oberoende och integritet.

En viktig aspekt gäller finansiering av kostnaderna för att ut- arbeta en regeringsrapport. RRV får för varje år en av riks— dagen bestämd anslagstilldelning och fastställer för varje år en verksamhetsplan. Det är en viktig del av oberoendet att verket själv - inom de ramar som regeringens och riksda- gens beslut om övergripande mål och om medel för verk- samheten utgör - kan bestämma om sin verksamhet. Ett större antal regeringsuppdrag som tillkommer under året skulle kunna riva upp verksamhetsplanen, och granskning- ar som RRV anser vara angelägna skulle kunna "trängas ut". Därför är det viktigt att RRV får särskild finansiering för regeringsuppdrag. Så är också fallet.

Konstitutionsutskottet framhöll i sitt betänkande 1986 / 87:29 att regeringsuppdragens volym inte får vara sådan att den påverkar RRV:s huvuduppgift. Därför skall ersättning utgå för varje uppdrag som motsvarar kostnaden för uppgiften. Detta ledde till att RRV fick och får särskild ersättning för regeringsuppdrag. Härigenom kan RRV full- följa sin planerade verksamhet och dessutom fullgöra extra uppdrag genom att anställa extra arbetskraft för uppdraget eller för andra delar av verksamheten.

Regeringen utnyttjar båda revisionsavdelningama för olika uppdrag. Dessa uppdrag har varken ifråga om antal eller i fråga om innehåll utgjort problem för RRV:s huvuduppgift. Möjligen kan i en del fall sägas att uppdragen kunde ha fullgjorts av någon annan, t.ex. av Statskontoret, men rege- ringen har valt att utnyttja RRV, kanske därför att RRV just då inrymt den lämpligaste kompetensen. Min bedömning är alltså att regeringsuppdragen inte utgjort något problem, att det varit värdefullt inte bara för regeringen som uppdrags- givare att RRV utfört dem. Det har också varit värdefullt för RRV, för kompetensutvecklingen inom verket, att fullgöra sådana uppdrag. Detta så länge som uppdragen finansieras ge- nom särskild ersättning och är av måttlig volym.

Så till relationen revision - politik. Det sägs i den prome- moria som ligger till grund för mitt uppdrag att det finns en skillnad mellan RRV och Riksdagens revisorer på denna punkt och att jag bör belysa denna skillnad och dess bety- delse för kvaliteten i RRV:s granskning. Jag har i ett tidigare avsnitt belyst flera skillnader och likheter mellan de båda revisionsorganen. En skillnad gäller de båda revisionsorga- nens granskningsområde. RRV:s granskning innefattar inte statsmaktsnivån och de politiska målen för olika insatser.

En allmän utgångspunkt för revision - i Sverige och i andra länder - är att revisionen inte har till uppgift att granska om poli- tiska beslut är rätt eller fel - sådant är inte möjligt att granska med revisionella metoder. Revisionen kan granska medel och me- toder för att nå olika mål. Den kan granska graden av må- luppfyllelse och då kanske konstatera att vissa mål inte upp— fyllts. Det kan då ligga inom revisionens mandat att säga att regering och riksdag antingen måste ompröva mål eller om— pröva medel och metoder. Den bedömningen kan vara kon- troversiell nog, men den är möjlig att göra med ett revisio— nellt arbetssätt. Det är emellertid inte revisionens uppgift att formulera mål och att göra politiska bedömningar.

Om vi då ser på skillnaden mellan RRV och Riksdagens revisorer kan vi konstatera att det finns en skillnad i granskningsområde och arbetssätt. RRV:s granskningsom- råde omfattar inte statsmaktsnivån. Riksdagens revisorer har ansvar för finansiell revision endast gällande riksdagen och riksdagsorgan och torde få det för regeringen och Rege— ringskansliet. Riksdagens revisorer kan också förvaltnings- revisionellt granska regeringens verksamhet, dock inte rege- ringens administrativa verksamhet som år Konstitutionsut- skottets område.

Ett studium av ca 300 granskningsärenden från Riksda- gens revisorer under perioden mitten av 1980—talet - mitten av 1990—talet visar att det inte finns någon revision som RRV inte skulle kunna ha gjort. Dock kan konstateras att det i Riksdagens revisorers granskningsplan för hösten 1996 in— går några pågående och planerade projekt som RRV sanno- likt inte skulle kunna utföra. Det gäller en granskning i samarbete med riksdagens konstitutionsutskott rörande utbildningsdepartementets administration och kanske också en granskning av mål- och resultatstyming inom Kommu-

nikationsdepartementet. RRV har dock medverkat i me- todutveckling på detta senare område och då också gett råd och stöd till Regeringskansliet.

RRV lägger vikt vid att verket skall vara oberoende, att rapporterna skall vara objektiva. Det medför att verket inte kan verka inom det politiska området. Det kan noteras att också Riksdagens revisorer är varsamma. Revisorerna har en ambition att så långt möjligt vara ense i sina rapporter. Det är också enligt min mening en styrka om en enig riks— dagsrevision kan stå för en rapport. Revisorerna skulle för- lora i tyngd om en rapports innehåll skulle bestämmas ge- nom votering, kanske med röstsiffrorna sju-fem.

Så här långt förefaller det vara enkelt. Men verkligheten är inte alltid så enkel. Det kan vara svårt att granska medel och metoder utan att komma in på mål. Det kan också vara svårt att dra klara gränser mellan politiska mål och metoder och medel. Och revisionsrapporter kan uppfattas olika, somliga läsare kan läsa in mera än andra. Och en rapport kan i of- fentlig debatt komma att uppfattas på ett annat sätt än för- fattaren tänkt sig. Revisorerna verkar i ett politiskt kraftfält. De får del av och har att värdera politiskt färgad informa- tion. Också om de lägger vikt vid integritet och objektivitet kan de komma att hamna i den politiska debatten.

Min bild är att revisorerna förmått hantera de avvägningar som behövs på detta område. Den skillnad som finns mellan de bå- da revisionsorganen i fråga om granskningsområde och arbetssätt är en följd av vår författning och förvaltningsmo- dell. Som en utgångspunkt för min studie angavs att revi- sionen också fortsättningsvis skulle vara organiserad i två grenar. Denna utgångspunkt som jag finner vara rimlig - har varit vägledande för mina studier och mina analyser. Jag kommer dock att i det avslutande kapitlet, kapitel 8, ge någ- ra synpunkter på inriktningen av de båda organens arbete. I detta sammanhang vill jag endast framhålla att jag inte kan finna att den nuvarande organisationsmodellen har någon betydelse för kvaliteten i något revisionsorgans arbete.

Min uppfattning är som framgått att revisionsorgan inte bör granska politiska mål, detta av det enkla skälet att sådana frå— gor inte är reviderbara. Det kan naturligtvis finnas situatio- ner då statsmakterna önskar inte bara en granskning av nuläget inom ett verksamhetsområde, av effektivitet och

produktivitet, av måluppfyllelse etc., utan också av de poli— tiska målen för verksamheten. Statsmaktemas syfte är kan- ske att överväga en omprövning av de politiska målen. Re- visionen bör inte utnyttjas för en sådan uppgift. Om rege- ringen vill granska politiska mål bör det ske i annan form än via revision. Om riksdagen vill granska politiska mål bör det också ske i annan form än via revision, i första hand via ut- skotten. Det finns ett bra instrument för mera politiska prövningar, nämligen statens offentliga utredningar. I en så- dan utredning kan arbetet få en önskvärd politisk förank- ring genom att representanter för olika politiska partier kan medverka i arbetet. Den fortsatta inriktningen och ramen för arbetet kan anges i direktiven för utredningen. Utrednings— resultatet kan sedan värderas i gängse ordning - remissbe- handling, propositionsarbete och riksdagsarbete. På en punkt kan revisionsorgan medverka i denna kedja av hän- delser: Revisionens rapporter kan vara ett underlag för en utrednings arbete, liksom naturligtvis för regeringen och för riksdagen. Så är också ofta fallet.

7.2. Revisionens planering och genomförande

Jag kommer i detta avsnitt att beröra några huvudpunkter i själva revisionsprocessen vid en förvaltningsrevision, plane— ringen av en granskning och genomförandet av den. Jag kommer att göra detta ganska kortfattat, eftersom denna del av revisionsarbetet har mindre betydelse för min huvud- uppgift: Att belysa den statliga revisionens roll som ett in- strument för omprövningar och effektivitetsgranskningar. Revisionsprocessen kan dock vara av betydelse för revisio- nens resultat, för den fortsatta relationen mellan granskare och granskad.

Den första frågan vid planeringen av revisionens kom- mande verksamhet är ju varför just denna granskning bör göras vid just denna tidpunkt och vid denna myndighet (alternativt av detta system/ denna struktur). Den statliga verksamheten är av så stor omfattning och rymmer så många problem och mäter så många krav på utveckling och förnyelse att en gallring av revisionsidéer måste ske. Hur sker då detta?

Det finns i revisionsorganens verksamhetsplaner vissa övergripande mål som utgör grund för planeringen. Riksdagens

revisorer skall verka för ett rationellt och effektivt resursut- nyttjande, de skall framför allt beakta frågor som är av vä— sentlig betydelse för den statsfinansiella och samhällseko- nomiska utvecklingen eller som berör grunderna för det administrativa arbetets organisation och funktioner. Riksre- visionsverket skall verka för effektivitet i staten och för en god och säker ekonomiadministration. En central utgångs- punkt för arbetet skall vara det statsfinansiella läget, och inom förvaltningsrevisionen vill man i första hand satsa på granskningar inom områden av stor statsfinansiell betydelse och områden som har stor betydelse för ekonomins funk— tionssätt.

Dessa programmatiska, och ganska likartade, formule- ringar ger den allmänna utgångspunkten. Det finns också en annan utgångspunkt som är ganska lika för båda orga- nen. Riksdagens revisorer har som målsättning att under en viss period täcka alla utskottsområden. RRV har en motsva— rande målsättning att täcka alla departementsområden.

Den skilhiad som finns mellan de båda organen då det gäller att fånga upp idéer är naturlig med hänsyn till respek- tive organs förankring.

Riksdagens revisorer säger att förslag till nya granskningar kommer från riksdagsutskotten, revisorerna själva, tjänste- männen vid kansliet samt från allmänheten. Revisorerna har under senare år förstärkt kontakterna med riksdagsutskot- ten och deras kanslier, och åtskilliga av de nya idéerna kommer den vägen.

RRV säger att förslag till nya granskningar kommer från medarbetarna inom verket, från Regeringskansliet och från riksdagsarbetet, ibland från myndigheterna och från den allmänna debatten. RRV har ännu en viktig kanal, nämligen den årliga revisionens granskningar av ekonomi och verk- samhet.

Sedan olika idéer sålunda insamlats sker en bedömning och gallring. Den allmänna inriktningen av verksamheten är naturligtvis vägledande, men också många andra faktorer är viktiga. En sådan Viktig utgångspunkt är resurserna för kommande år och likaså tillgången på personal med olika kompetens. Därtill kommer balansgången mellan krav på bredd, koncentration och fördjupning inom olika områden. RRV brukar betona dels att revisionen under en längre peri-

od bör uppvisa bredd och mångfald och vara inriktad mot väsentliga områden, dels att arbetet inom de stora sektorer— na bör vara uthålligt med ett antal granskningar under en flerårsperiod.

Småningom växer fram en verksamhetsplan som styr arbetet under verksamhetsåret. RRV:s ambition är i allmänhet att kunna redovisa ett 20-tal fullföljda projekt varje år. Det är inte alldeles givet att ett projekt som ingår i verksamhets- planen resulterar i en fullföljd rapport, även om så i allmän- het sker. Det är ofta en lång väg från idé till verklighet, och justeringar av en plan kan ske av flera skäl.

Varje förvaltningsrevision brukar inledas med en förstudie. Den utgör en prövning av projektets hållbarhet, av om det finns förutsättningar att arbeta Vidare. Under denna fas sker en ytterligare precisering av huvudfrågorna i granskningen, en undersökning av om tillräckligt faktamaterial kan plock— as fram, samt av om problemen är reviderbara, möjliga att granska med revisionell metod. Ännu ett inslag är att be- döma om en granskning kan vara av värde för fortsatt pro- cess, för förändring inom myndigheten, för regeringens styrning, som underlag för beslut av statsmakterna.

En sådan förstudie tar ofta ett par månader, ibland något längre. Om förstudien utfaller positivt, vilket den oftast gör, går projektet över i en huvudstudie. Då fastställs en projekt- plan som anger granskningens syfte, omfattning och inrikt- ning. En arbetsplan med budget, tidsplan och personalplan fastställs också. Mera underlag för det fortsatta arbetet samlas in, projektet introduceras vid berörd myndighet, som normalt utser några kontaktpersoner med RRV. Däref- ter följer ett skede av bearbetning och analys, av intervjuer och samtal, av faktagranskning. Småningom har ett utkast till en rapport vuxit fram. Den berörda myndigheten brukar få detta utkast för granskning, i första hand faktagransk- ning. Myndighetens synpunkter kan föranleda bearbetning på några punkter om revisorerna finner att så bör ske. En granskning görs i allmänhet av ett par revisorer, i större projekt kanske tre. I slutskedet av arbetet kan ibland andra medarbetare inom verket komma in i bilden, medarbetare med lång erfarenhet eller med specialkunskaper. Därefter fastställer chefen för revisionsavdelningen rapportens inne— håll. Rapporten trycks och sänds till berörd myndighet och

till Regeringskansliet, berört departement och Finansdepar- tementet.

En huvudstudie omfattar ofta en tid om sex-åtta månader, om projektet är stort längre tid. Det är sålunda inte ovanligt att en revision tar omkring ett år att genomföra. Variatio- nerna är emellertid betydande, beroende på personalinsat- sen och granskningens omfattning och svårighetsgrad.

En revision är en process i samverkan. Det är en öppen, kommunikativ process. Det är revisionsorganet som har att besluta om huruvida en revision skall ske, när den skall ske, vilken omfattning den skall ha etc. Det är självfallet värde- fullt om båda parter - revisionsorgan och berörd myndighet är ense om alla steg i processen. Så är också ofta fallet. En myndighet kan ibland önska att revisionen borde ske vid en annan tidpunkt, ha annan inriktning och annan upplägg- ning. Sådana synpunkter kan ibland föranleda justeringar av planeringen, men det är ändå alltid revisionsorganet som har att fastställa revisionsplanen.

Också om idealet är att revisionen sker i en förtroendefull relation, i ett samspel mellan granskare och granskad, kan naturligtvis störningar förekomma i olika steg i processen. Revisorn kan få silad och färgad, kanske motsägelsefull, information inom myndigheten. Han kanske till en början missar de grundläggande problemen och kommer in på sidospår. Verksledningen och andra inom en myndighet har ett informationsövertag. Normalt är emellertid myndighe- terna positiva till en revision. De är angelägna om goda kon- takter under arbetets gång, de plockar gärna fram informa- tion och bidrar till att få fram erforderligt underlag.

Att vara förvaltningsrevisor är en svår uppgift. En revisor skall ha goda kunskaper, framför allt om förvaltning och ekono- mi. Det finns naturligtvis inte revisorer med specialkunska- per inom alla de områden som granskas, detta även om RRV:s avdelning för förvaltningsrevision (effektivitetsrevision) omfattar ett 100—tal anställda. En revi— sor bör ha god allrnänorientering och kunna tillgodogöra sig så mycket av kunskaper också inom specialområden att han/hon kan ”förstå språket" och kunna bedöma innehållet i information. En revisor bör vara analytisk och ha stark integritet och gott omdöme samt god kontaktförmåga.

RRV fastställde hösten 1994 några riktlinjer för arbetet med förvaltningsrevision, God sed i efektivitetsrevisionen. Det do- kumentet bygger på svenska och internationella erfarenhe- ter. I—luvudpunktema är att granskningar skall genomföras med integritet och noggrannhet och att arbetet skall känne- tecknas av objektivitet, saklighet och lyhördhet. Det sägs att granskningar skall planeras omsorgsfullt och att de grans- kade skall informeras om inriktning, omfattning, genomfö- rande och tidsplan. Slutliga beskrivningar, iakttagelser, analyser och rekommendationer skall vara faktagranskade och rättvisande samt väl underbyggda, balanserade och korrekt kommunicerade med direkt granskade organisatio— ner. Revisionsrapportema skall redovisa utgångspunkter och använda metoder, väsentligt källmaterial, väsentliga fakta och argument samt slutsatser och förslag.

Det är min uppfattning - efter studium av många revi- sionsrapporter utgivna under senare år - att revisionen följer dessa riktlinjer och arbetar enligt god revisionssed. Natur- ligtvis kan vi finna rapporter som inte uppfyller alla krav på kvalitet, där misstag har gjorts under revisionsprocessen. Men sådana rapporter är få.

7.3. Revisionens resultat

En avgörande fråga vid bedömning av revisionens betydelse är vilka resultat den uppnår. Det är rimligt att statsmakter- na, som satsar betydande resurser på revision, begär att de skall få utbyte av satsade medel, precis som de begär detta på andra områden. Man kanske t.o.m. skulle kunna säga att kraven på revisionsorganen bör ställas högre än på andra. De ställer ju i sin tur krav på de organ som de reviderar. Revisionsorganen bör därför nå goda resultat, de bör vara effektiva och produktiva och de bör ha en god ekonomiad— ministration. Och de bör ha utvecklat bra metoder för att utvärdera och följa upp sin egen verksamhet.

Och revisionsorganen gör naturligtvis utvärderingar och uppföljningar av sin egen verksamhet. Särskilt RRV har un- der lång tid arbetat med att utveckla metoder för uppfölj- ning och utvärdering. Verket mäter egna produktionsmål, kvalitetsmål och effektivitetsmål och följer upp utfallet av såväl finansiell revision som förvaltningsrevision.

Samtidigt är verkligheten den att det är svårt att mäta resul- tat. Det är svårt att mäta produktivitet och framför allt att väga in kvalitet i dessa mätningar. Som redan nämnts, i ka- pitel 3, har Statskontoret och Riksrevisionsverket fått i upp- drag att utvärdera hur väl och ändamålsenligt myndigheter med ansvar för olika typer av verksamhet har redovisat produktivitet och kvalitet och att lämna förslag till hur ana- lyser av produktivitet och kvalitet bättre kan utgöra ett red- skap för regeringens styrning och uppföljning.

Det är svårt - men inte omöjligt att mäta revisionens re- sultat. Det är framför allt svårt att mäta vilka resultat som uppnås genom förvaltningsrevision. Inom den finansiella revisionens område finns lagar och regler, det finns normer att revidera mot. Det är naturligtvis inte så enkelt att alla frågor kan besvaras med "ja eller nej", men det finns "svarsintervall" för många frågor. Inom förvaltningsrevisio- nens område finns också lagar och regler som anger svar på många frågor, men för väsentliga frågor som gäller en myn- dighets verksamhet - graden av måluppfyllelse, sätt att ar- beta, organisation av verksamheten etc. finns inte några entydiga svar.

Det finns också olika dimensioner av resultat. Jag kommer att redovisa resultat i meningen hur många "påpekanden" som åtgärdats av myndigheten eller regeringen och av hur många "åtgärder" som har inletts eller genomförts av myn- digheten eller regeringen till följd av revisionsrapporter. Men revisionens arbete kan ju vara värdefullt och ge resultat också i andra former.

Sannolikt är det så att medvetandet om att det finns en ef- fektiv revision har en förebyggande ejfekt. Också om vi utgår från att varje myndighet har en ambition att följa lagar och regler, att arbeta på ett bra sätt och att försöka uppfylla de mål som statsmakterna angett för myndighetens verksam- het, så kan ett tillkommande "tryck", ett medvetande om att ekonomi och verksamhet granskas, att resultaten följs upp och värderas, medverka till att myndigheten arbetar bättre. Förekomsten av en revision kan innebära att en anställd som eventuth skulle känna frestelsen att manipulera redo- visningen för egen vinning avstår från att göra detta. Det är omöjligt att avgöra hur starka sådana förebyggande effekter

är, men de finns där. Det är också en trygghet för skattebe- talarna att veta att det finns en god revision.

Revisionen kan också ha en attitydpåverkande efekt. En revi- sion som verkar för resultat kan medverka till en resultat- kultur inom myndigheterna, till ett större medvetande om att resurserna måste utnyttjas på bästa möjliga sätt. Det finns två sidor av detta. Dels en intern aspekt, att myndighe- tens ledning och alla anställda satsar på att nå goda resultat, på effektivitet och produktivitet. Dels en extern aspekt, att medborgarna, skattebetalarna, får en känsla av att verksam- heten är effektiv, att exempel på fel och brister, på ineffekti- vitet etc. inte bara upptäcks utan också att staten / ägaren är angelägen om att rätta till bristerna.

Jag är medveten om att det kan finnas en annan vinkel på frågor rörande revision - attityder - debatt. Framför allt bru- kar en del myndighetschefer säga att revisionen kan ge en felaktig bild av en myndighets verksamhet. Företrädare för revi- sionsorganen kan ibland medge att den yttre bilden, den bild som massmedia redovisar, kan vara ofullständig, alltför vink- lad. Och häri ligger ett problem som inte bara gäller för revi- sionen utan för många organ och verksamheter.

Verkligheten är ju inom den finansiella revisionens område att de flesta myndigheter får en "ren" revisionsberättelse - 1995 reviderades ca 450 organ och RRV lämnade i 15 fall en revisionsberättelse med invändning. Det fanns alltså anled- ning att komma med någon starkare kritik rörande ekonomi och verksamhet gentemot drygt tre procent av de revidera- de organen. Det är allvarligt nog, men det är ändå en relativt liten andel. Också inom förvaltningsrevisionen finner revi- sorerna ofta att en myndighet i väsentliga avseenden funge- rar bra, men att den i några avseenden skulle kunna fungera bättre.

Sådana nyanserade bilder redovisas emellertid inte så ofta i massmedia. RRV brukar i sina årliga rapporter till rege- ringen ha en formulering som illustrerar problemet: "Verkets rapportering är av naturliga skäl orienterad mot det som fungerar mindre väl, vilket gör att full rättvisa inte ges åt det som fungerar bra."

Det finns tyvärr inga enkla lösningar på detta problem. Kanske kunde det reduceras om representanter för mass- media skulle få mera information om revisionens arbete och

om de statliga organens verksamhet. Och naturligtvis om antalet fall av kritik ytterligare skulle minska.

Revisionen kan ha ännu en effekt, nämligen som kun— skapsförmedlare och för att ge råd och stöd åt myndigheterna. En revisor är inte en person som kommer på besök då och då och finner några fel och säger att så får man inte göra. Det handlar också om att förmedla kunskaper. En revisor skall väl känna nya regler och metoder, skall kunna förmedla erfarenheter om sätt att arbeta inom olika myndigheter och också ge råd och stöd. Denna del av revisorernas arbete har ökat under senare år. Det finns en starkt växande efterfrå- gan på sådana insatser. Också om effekterna av revisorernas arbete med råd och stöd och kunskapsförmedling inte kan mätas exakt så är det sannolikt att dessa insatser medverkat till att myndigheternas ekonomiadministrativa standard förbättrats och att produktivitetsutvecklingen inom statsför- valtningen nu är positiv.

Så till revisionens resultat i meningen hur många "påpekanden" som åtgärdats och hur många ”åtgärder" som inletts eller genom— förts till följd av revisionens rapporter.

Först några data om den finansiella revisionen. RRV redo- visar i sina verksamhetsberättelser och årliga rapporter de invändningar som gjorts i revisionsberättelsema och vad som hänt i anledning av invändningar och rapporter till myndighetsledningarna. Jag har tidigare nämnt att antalet revisionsberättelser med invändning 1995 var 15 och att det samma år lämnades ca 120 rapporter till organisationemas styrelser och ledningar. Det finns variationer mellan olika år, men det avgörande i detta sammanhang är inte det exak- ta antalet utan vad som händer med anledning av RRV:s påpekanden.

Ett av RRV:s verksamhetsmål är att verka för att invänd- ningar i revisionsberättelser och påpekanden i rapporter åtgärdas av revisionsobjekten eller av regeringen inom ett år från revisionsårets slut. De uppföljningar som RRV gjort under senare år visar att 90 procent av de väsentliga påpekan- dena i den årliga rapporten har åtgärdats inom ett år. Det tyder på att myndigheterna ”tar till sig", att de försöker rätta till fel och brister, förbättra sin ekonomiadministration och verksamhet.

Detta måste sägas vara ett gott resultat - som vi strax skall se ett långt bättre resultat än det som gäller för förvaltnings— revisionen. Ett skäl till de goda resultaten för den finansiella revisionen är att den revisionsformen är en granskning mot normer, mot lagar och regler, ihögre grad än vad som gäller för förvaltningsrevisionen. Revisionen kan kraftfullt peka på fel och brister, t.ex. då det gäller årsredovisningens form och innehåll, resultatredovisningen, ledningens kontroll och den intema kontrollen samt vid hanteringen av EU—medel.

Mera allmänna synpunkter, som kan gälla många myn- digheter, kan återkomma år efter år i RRV:s årliga rapporter. De kan exempelvis gälla myndigheternas ekonorniadminist- rativa standard, som RRV menar är otillräcklig med hänsyn till de växande kraven. Här bör dock tilläggas att myndighe- terna under senare år gjort stora insatser på det ekonomi- administrativa området och att standarden numera är vä— sentligt bättre, i flera fall på hög nivå.

Tidigare fanns flera exempel på att RRV kunde rikta kritik mot en del myndigheter flera år i följd. Sådana exempel är nu mindre vanliga, dock kan noteras att 1995 - då som nämnts 15 organisationer fick revisionsberättelse med in- vändning - hade två organisationer fått invändning två år i följd och en fyra år i följd.

Då det gäller förvaltningsrevisionen vill jag först nämna någ- ra data om Riksdagens revisorer. Revisorerna brukar i sin verksamhetsberättelse bl.a. redogöra för slutbehandlade granskningsärenden och följa upp vad som hänt. lnom Riksdagens finansutskott har också gjorts en studie med anledning av revisorernas förslag. Undersökningen gällde fyra riksmöten, från 1990/ 91 till 1993 / 94. Under de åren behandlades 59 yrkanden i 26 skrivelser från revisorerna. Av yrkandena har bara fem bifallits, 22 delvis bifallits och 32 föranlett avslag, och av de 26 skrivelsema har sju avslagits i sin helhet eller lagts till handlingarna. Det är sålunda gans- ka många av yrkandena som har avslagits av riksdagen. Det bör emellertid betonas att skälen till detta kan variera. I en del fall hade initiativ till åtgärder vidtagits på annat håll, i andra fall hette det att pågående eller aviserade utredningar inte skulle föregripas. Det var bara i ett mindre antal fall som riksdagen direkt motsatte sig föreslagna åtgärder.

Det bör också tilläggas att genomslaget för Riksdagens re- visorers rapporter förbättrats under senare år. Revisorerna säger i sin verksamhetsberättelse för 1994/ 95 att riksdagen "i huvudsak" ställt sig bakom två tredjedelar av förslagen. Det betyder ju inte att så stor andel av förslagen genomförts, och i synnerhet inte att en genomförd åtgärd beror på någon revisionsrapport. Men att genomslaget - framför allt genom- slaget i massmedia förbättrats under senare år är klart.

l revisorernas berättelse kan exempelvis finnas följande be— skrivning av vad som hänt med en revisionsrapport:

. En kommitté har tillsatts och den kommer att behandla de frågor som togs upp i revisorernas skrivelse. ' En utredning har tillsatts. ' En parlamentarisk utredning har tillsatts. . I departementet finns en arbetsgrupp. . Revisorernas granskning har bidragit till att etablera en rimlig praxis. ' Ett förslag föranledde tillkännagivande av utskottet, öv— rig förslag avstyrktes. - Utskottet instämde i alla stycken med revisorernas be- dömningar, men hänvisade samtidigt till regeringens nya åtgärdsprogram. . Riksdagen beslutade i enlighet med revisorernas förslag.

RRV brukar årligen redovisa utfallet av förvaltningsrevisio- nen i en särskild skrift som visar utfallet av tre års gransk- ningar. Som framgått tidigare mäts utfallet av den finansi- ella revisionen genom att man ser vad som hänt inom ett år från revisionsårets slut. Förvaltningsrevisionen har ett läng- re perspektiv. Det är rimligt med hänsyn till att en förvalt- ningsrevisionsrapport ofta kräver längre beredningstid. Det kan ofta handla om fortsatta utredningar, om mera tidskrä- vande ändringar av system och strukturer.

En granskning av några års rapporter under 1990-talet vi- sar att RRV bedömer att ca 60 procent av förslagen i rapporter- na helt eller delvis har genomförts, ca 35 procent har beaktats eller delvis genomförts medan ca 5 procent inte har genomförts. Också för RRV kan det vara intressant att se på några av beskriv- ningarna av vad som hänt med en revisionsrapport

. Rapporten lämnade inga förslag.

0 Inget utfall hittills.

. Myndigheten har genomfört några förslag, övriga har inte beaktats. ' lnom myndigheten pågår arbete.

. Förslagen har delvis beaktats. . Regeringen har tillkallat en särskild utredare. . Utredningen fick tilläggsdirektiv. ' Förslagen är under beredning inom Regeringskansliet. ' Förslagen har genomförts eller håller på att genomföras. ' Samtliga förslag har beaktats. . Regeringen föreslår i proposition....

Det bör betonas att de redovisningar från de båda revisions- organen som jag nyss nämnt inte ger entydiga svar på frå- gor om revisionens resultat. Det kan inte vara alldeles enkelt att dra en klar gräns mellan de båda kategorierna "Förslagen har helt eller delvis genomförts" och "Förslagen har beaktats eller delvis genomförts". Det är inte lätt att på- visa klara orsakssamband mellan ett förslag och ett beslut eller en åtgärd. Det kan finnas flera skäl till en åtgärd eller ett beslut. Revisionsrapporten kan vara ett skäl, men det kan finnas andra, t.ex. politiska skäl. RRV markerar i sina treårs- rapporter att verket genom att en revision redovisas under rubriken "helt eller delvis genomförts" inte sagt att ett be- slut/ en åtgärd alltid skall ses som en direkt effekt av revi- sionen. RRV markerar också att redogörelsen skall ses som en ögonblicksbild och inte ett slutligt svar på frågan om ut- fall. Det kan i många fall ta flera år innan förändringar kommer till stånd.

Det nu redovisade föranleder två reflexioner från min sida. Den ena gäller skillnaden i utfall för finansiell revision respek- tive förvaltningsrevision. Varför kan den finansiella revisionen redovisa ett positivt utfall om 90 procent men förvaltnings- revisionen ett positivt utfall om "bara" 60 procent? Det är enligt min mening inte möjligt att göra så enkla jämförelser. Den finansiella revisionen är i hög grad en granskning mot lagar och regler och normer. Det är rimligt, t.o.m. nödvän- digt, att RRV får ett högt genomslag för sina påpekanden på detta område. Inom förvaltningsrevisionen sker revisionen

bara till viss del mot lagar och regler och normer. Där handlar det mera om faktorer som är svåra att mäta, om effektivitet och produktivitet och kvalitet. Ibland kan me- ningarna vara delade om hur en uppgift på bästa sätt skall lösas. Ibland måste ytterligare utredningar göras innan en myndighet kan hantera förslagen. Ibland måste en offentlig utredning tillsättas innan regering och riksdag kan göra det. Det kan alltså ta tid att hantera en förvaltningsrevisionsrap— port. Sådana rapporter kan också möta motstånd, inte bara från berörd myndighet och kanske berört departement, utan också från intresseorganisationer inom området. Rapporten kan komma vid "fel tidpunkt", beslutsmaskineriet förmår inte just då hantera rapportens förslag.

Summan av detta är att det kanske bör betraktas som ett gott resultat om förslagen i drygt hälften av rapporterna helt eller delvis genomförs och om förslagen i ytterligare en be- tydande andel av rapporterna beaktas eller delvis genom- förs. Till bilden hör ju dessutom de effekter - förebyggande, attitydpåverkande, kunskapsförmedlande - som jag också nämnt i detta avsnitt.

Min andra reflexion gäller att RRV obestridli gen har ett bättre utfall än Riksdagens revisorer då det gäller förvaltningsrevision. Denna uppfattning bygger jag inte bara på studium av de båda revisionsorganens egna berättelser utan på försök att närmare följa ett antal revisionsrapporter från respektive organ. Det kan bero på att RRV med sitt ansvar för båda revisionsformerna har närmare kontakt med myndigheterna och därigenom kan utforma förslag som är mera konkreta, som mera direkt berör myndigheternas verksamhet. Det kan också bero på att RRV med sin förankring mera direkt kan komma med förslag in i regeringens och Regeringskansliets beredningsprocess och beslutsprocess, bl.a. förslag som kan hanteras i budgetprocessen.

Jag vill sammanfatta min analys på följande sätt. Revisionen är av stort värde för statsmakterna, för myndigheter- na och ytterst för medborgarna. Den kan också uppvisa goda resultat av sitt arbete. Det gäller såväl för den finansiella revisionen som för förvaltningsrevisionen. Förvaltningsrevi- sionen är ett bra instrument för utveckling och förnyelse inom den statliga verksamheten och har varit en viktig aktör i förändringsarbetet under senare år.

Revisionens framgång och styrka beror - förutom på den egna kompetensen - på den omgivning i vilken den verkar. Att revisionen kunnat flytta fram sina positioner under de senaste 20 åren beror i hög grad på den samhällsekonomiska och statsfinansiella utvecklingen och på den förvaltningspolitiska utvecklingen. Det är helt enkelt så att revisionen har ett svå- rare arbetsklimat i en situation av harmoni, av tillväxt i eko- nomin och balans i statsfinanserna och få förändringar inom förvaltning och förvaltningspolitik. De senare 20 åren har präglats av problem inom samhällsekonomi och statsfinan- ser och av betydande förändringar inom förvaltningspolitik och statlig verksamhet. Det har betytt ett gott arbetsklimat för revisionen!

Avgörande är också statsmakternas engagemang i revisionen, att regering och riksdag lyssnar på revisionens signaler. Det Växande intresset för effektivitet och produktivitet, för ut— värderingar och uppföljningar som ju hänger nära sam— man med den utveckling jag nyss nämnt har betytt mycket för revisionens arbete. Det har gett den förankring och tyngd som är nödvändig. Det är exempelvis betydelsefullt att regeringen numera i budgetpropositionen och i andra propositioner anger olika myndigheters övergripande mål och prioriterade uppgifter, och dessutom gör en resultatbe— dömning och ställer krav på resultatredovisningar och upp- följningar.

Särskilt viktigt för RRV har varit att regeringen i budget- propositionen och i andra sammanhang kommenterat revi— sionsberättelsema. Några exempel på formuleringar:

. Att erhålla revisionsberättelse med invändning är allvar— ligt då det riskerar att leda till att skattebetalarnas förtro— ende för statsförvaltningen minskar. ' Regeringen anser att både målformuleringar och resultat i förhållande till målen måste förbättras. ' Myndigheternas internkontroll har klara brister. Detta förhållande är oacceptabelt. . Regeringen instämmer i kritiken.... bristerna skall tas upp i en dialog med X - verkets ledning. . Y - verket har inte redovisat verksamhetsmål för de olika verksamhetsgrenama och har inte heller på ett tillfreds- ställande sätt redovisat hur resultaten har utvecklats.

' ——— utgår regeringen från att resultatredovisningen fr.o.m. nu kommer att uppfylla ställda krav på resultatinforma- tion.

- Z verkets resultatredovisning saknar väsentlig informa- tion vad avser analys i förhållande till målen, väsentliga slutprestationer och kvalitet i slutprestationema. Rege- ringen anser att RRV:s invändningar är av sådan art att skyndsamma åtgärder krävs för att förbättra resultatre- dovisningarna. Regeringen följer utvecklingen och för- väntar sig att redovisningen framdeles kommer att mot- svara regeringens krav.

Och slutligen en mening ur budgetpropositionen 1997 (prop. 1996/97:1). "De granskningar som RRV utfört är av stort värde för regeringens och myndigheternas arbete."

Det är sådana signaler som ger revisionen tyngd. De markerar "ägarnas" engagemang och gör att myndigheterna tar revi- sionen med större allvar.

Jag vill slutligen tillägga några mera personliga synpunkter som jag mött i många samtal med ledande tjänstemän inom Rege- ringskansliet och ledande tjänstemän inom ett flertal statliga myndigheter. Vad jag nämner är just synpunkter som jag inte kan värdera objektivt och med vanlig utredningsmetod, men i några fall dock kommentera. Jag har emellertid mött dem så ofta att jag vill återge dem, eftersom de ger en bild av revisionens arbete och av olika uppfattningar om revisio- nen.

Det är naturligt att det finns många och mångskiftande uppfattningar om revisionsorganens arbete. Revisionens verksamhet är på flera sätt kontroversiell. Den sysslar med att granska, bedöma och värdera andras verksamhet. Den arbetar i ett kraftfält riksdag, regering, myndigheter, men också olika organisationer och intressen, partier, massme- dia, allmän opinion etc.

De granskade kan i flera fall ha svårt att hantera revisio- nens kritik. De kan anse kritiken vara "orättvis", de kan ha annan mening om hur verksamheten faktiskt fungerar och bör fungera. De kan vara medvetna om "missar”, men mena

att orsakerna till sådana missar ligger utanför myndigheten. De aktuella arbetsförutsättningama kan vara besvärliga, det kan handla om ett krångligt regelverk, om alltför snabba förändringar av regelverk och om alltför knappa resurser i förhållande till kraven. De kan medge att kritik på några punkter är berättigad, men också mena att den på andra är oberättigad och då bli störda över att massmedia endast rapporterar om saker som inte fungerar, medan vad som är bra sällan omnärrms. Allt detta gör att det ofta finns moment av spänning mellan ett revisionsorgan och ett revisionsob- jekt.

Det är sålunda naturligt att det finns olika uppfattningar om revisionsorganens arbete. Detta gäller i synnerhet beträf— fande förvaltningsrevisionen. Det beror bl.a. på att de rap- porterna oftare behandlas i massmedia än den finansiella revisionens berättelser. Det beror också på att den finansiella revisionen mera är en granskning mot lagar och regler och normer, medan förvaltningsrevisionen rymmer mera av värderingar och faktorer som är svåra att mäta och dess— utom mera berör myndighetens organisation och verksam- het och myndighetsledningens arbete.

Det skulle enligt min mening vara mera oroande om det inte funnes debatt om revisionens arbete. Det vore också oroande om reaktionerna vore entydigt och enbart positiva - då kunde man fundera över om revisionen är tillräckligt kraftfull, eller om reaktionerna vore entydigt och enbart negativa - då kunde man fundera över om revisionen arbe— tar på fel sätt. Revisionen skall ju granska och ibland kritise- ra, men den skall också stödja och stöd blir mest effektivt om det kan utformas i samverkan.

Jag har mött många positiva synpunkter i mina samtal. Verkschefer, ekonomichefer och andra inom ledningen för statliga myndigheter menar att en god revision inte bara är nödvändig, den är också värdefull för myndigheterna.

. Revisionen är ett stöd i myndighetens, framför allt myn- dighetsledningens vardagliga arbete. Framför allt är den ett stöd för verksledningen i arbetet på att utveckla och förändra.

. Revisionen skapar ett medvetande bland de anställda, ett medvetande om vikten av "ordning och reda" och om statsmakternas krav på resultat. ' Revisionen medverkar till att allmänheten och ägaren får förtroende för myndigheternas arbete (förutsatt att revi- sionens resultat är positivt). . Revisionen bidrar till att överföra kunskaper och erfaren- heter och därmed till ett bättre resultat av myndighetens arbete.

Inom Regeringskansliet sägs att revisionen har spelat en viktig roll i senare års förändringsarbete, framför allt har den medverkat till förbättringar på det ekonomiadministra- tiva området. Revisionsrapportema är ofta ett bra underlag i budgetprocessen och för statsmakternas beslut.

Jag har också mött en del mindre positiva och kritiska syn- punkter. De kan ibland gälla aktuella erfarenheter, ibland avse förhållanden som inte längre är giltiga, men erfarenhe- ten lever ändå kvar och kan prägla den aktuella bilden.

' Revisionen tar ibland upp för "små" saker, bagateller, formaliteter. Min reflexion är att så kan vara fallet, men huvudinriktningen är likväl nyckelorden "väsentlighet och risk". ' Revisionen tar upp problem som verksledningarna redan är medvetna om, problem som redan är under hantering. Det är då inte ”rättvist' ' att få kritik på sådana punkter. Min reflexion är att så kan vara fallet, men revisionsrap- portema kan då medverka till att förändringarna kan ske snabbare och kanske bli mera omfattande. En grundregel bör dock vara att en revisionsrapport skall tillföra ny kunskap och medverka till resultat. . Revisorerna har inte alltid tillräckliga kunskaper och erfa- renheter för att vara så säkra som de ibland är och för att fånga upp problem på ett bra sätt. Min reflexion är att så kan vara fallet, även om revisorns roll inte måste vara att ”kunna allt bäst] ', rollen är mera att bidra med kunskaper och erfarenheter, att på professionell grund kritisera fel och brister och värdera och bedöma system och metoder. Kraven på revisorer måste emellertid vara höga.

' Revisorerna bör inte på en gång utveckla och granska system. Denna synpunkt brukar gälla RRV. Den är oftast av principiell karaktär, men kan också konkret gälla fall vid den egna myndigheten. Det finns verksledningar» som menar att om RRV utvecklat ett system så skall myndigheten sedan "slippa" kritik, detta trots att RRV alltid framhåller att en verksledning har ansvar för beslut oberoende av vem som medverkat i utvecklingen. Det är här viktigt att såväl principiellt som praktiskt betona den markering som riksdagen, regeringen och RRV själv gjort, nämligen att revisionen skall bedrivas oberoende, även i förhållande till den normerande verksamheten vid verket. . Revisorerna står för nära den politiska miljön. Då det gäller Riksdagens revisorer sägs att revisorerna ju är riksdagspolitiker och att de granskar från den utgångs- punkten. Då det gäller RRV sägs att revisorerna står för nära regeringen, eller i vart fall Regeringskansliet, och därmed är påverkade av Regeringskansliets aktuella vär- deringar. Det sägs ibland att RRV står för nära Finansde- partementet, eller snarare departementets budgetavdel— ning. Detta senare sägs i synnerhet inom Regeringskans- liet, alltså inom fackdepartementen, och då främst i situa- tioner då de departementen upplever inte bara budge- tavdelningen utan också revisionen, främst RRV, som "motståndare". . Inom Regeringskansliet upplevs revisionsrapportema ibland som besvärliga. Det kan bli besvärliga debatter i massmedia, riksdagsledamötema kanske ställer besvärli— ga frågor till vederbörande statsråd. Också här gäller att sådana reaktioner i första hand finns inom fackdeparte- menten. De "vämar' ' ofta om "sina" myndigheter.

Jag skall inte försöka bedöma vad som kan vara "rätt' ' eller "fel” av nämnda omdömen. Jag noterar bara att de finns och vill betona att det är viktigt att revisionsorganen är medvet— na om att de finns.

Ett revisionsorgan har att utföra en balansgång. Revisionen bör på en gång stå nära ägaren och ha distans till ägaren. Detta gäller oberoende av vem riksdag eller regering - som kan betraktas som ägare. Närheten underlättar informa-

tionsutbyte och ökar genomslagskraften för revisionens ar- bete. Distansen ökar oberoendet och tilltron till revisorernas integritet. Samma gäller i fråga om relationen revision - myndigheter. Det bör finnas en närhet, revision är en pro- cess i samverkan. Det bör också finnas en distans, revisorer- na skall göra sina bedömningar på professionell grund och utan hänsyn till relationer och bindningar.

Ibland ställs frågan: Vem reviderar revisorerna? Det är en berättigad fråga, ty också revisorers verksamhet bör granskas. Det finns en revision, frågan är snarast om den kan och bör kompletteras. Riksdagens revisorer avger en årlig verksamhetsberättelse, som granskas av riksdagen (Finansutskottet). RRV avger en årsredovisning, som grans- kas av regeringen. ] båda fallen utgör berättelserna ett av underlagen i budgetbehandlingen, och riksdagen och rege- ringen gör sina bedömningar av verksamhetsmål och verk- samhetsresultat.

Finansiell revision, årlig revision, görs av revisionsföretag på marknaden respektive av Revisionskontoret vid Rege- ringskansliet. Som tidigare nämnts torde förändringar av denna revisionsorganisation komma att ske inom kort, för- ändringar som kommer att innebära en förstärkt och obero- ende finansiell revision. Det finns dock inget organ som fullgör vanlig förvaltningsrevision. Man kan emellertid säga att revisionens rapporter och verksamhet granskas och vär- deras av berörda myndigheter, av regeringen och av riksda- gen. Revisionsorganens arbete har också granskats av ett flertal utredningar under 1980- och 1990-talen. Det torde också vara den lämpligaste formen för en mera ingående granskning av revisionsorganens uppgifter och organisa- tion.

Jag vill betona att det är Viktigt för revisionens utveckling att revisionsorganen själva arbetar med utvärdering och kvali- tetssäkring av sitt arbete. Likaså måste revisionsorganen själ- va aktivt arbeta med personalutveckling. Revisionsorganen bör också nära följa den internationella utvecklingen och utbyta erfarenheter med revisionsbyråer och konsultbolag i Sverige. De bör likaså nära följa metodutveckling och forskning, framför allt inom ekonomiska och andra samhällsveten— skapliga områden.

8. Tänkbara utvecklingslinjer

Den statliga verksamheten och den statliga revisionen har i flera avseenden förändrats under de senaste 20 åren. Jag har tidigare, i kapitel 3, nämnt några huvudpunkter i dessa för— ändringar:

. Den statliga verksamhetens omfattning har förändrats av statsfinansiella skäl, men också till följd av debatten om offentlig sektor. . Den statliga verksamheten har ställts inför nya krav, mött nya, snabbt växlande signaler. . Den statliga verksamhetens sätt att arbeta har förändrats, från norm- och regelstyrning till mål- och resultatstyr- ning.

Förändringarna har självfallet påverkat förutsättningarna för den statliga revisionen. I en tid av förändringar av verksam- het, organisation och arbetssätt, i en tid med knappa resur- ser och omprövningar av program, blir det viktigare att granska och kontrollera, att främja och stödja. Revisionen har fått en starkare ställning i båda sina roller, som kontrollör och som förnyare.

Vad kommer de närmaste åren att betyda för statlig verksamhet och statlig revision? Också om den ekonomiska utvecklingen skulle bli gynnsam och de offentliga finanserna förbättras torde det vara realistiskt att räkna med behov av fortsatta besparingar, omprövningar och förändringar. Sådana för- ändringar torde komma att gälla väsentliga delar av den statliga verksamheten, också organisation och sätt att arbeta. l regeringens budgetproposition för 1997 (1996/97:1) sägs följande:

"Det statsfinansiella läget kräver också fortsatta be- sparingar och strukturförändringar i statsförvalt- ningen. Med krympande resurser blir kravet på att åstadkomma en effektiv statlig förvaltning allt vikti- gare. "

Propositionen innehåller också en annan formulering som innehåller stora krav:

”Med en god produktivitetsutveckling kan myndighe- terna bibehålla, eller öka, kvalitet och omfattning på sin service till medborgarna inom ramen för oföränd— rade eller minskade resurser. ”

Detta budskap kan vara svårt att leva upp till, men är ändå en realistisk beskrivning av nuläge och sannolik utveckling av den verklighet som förvaltningspolitiken har att hantera och av den verklighet i vilken revisionen har att revidera. Det ingår i Förvaltningspolitiska kommissionens huvud- uppdrag att bedöma behovet av framtida strukturföränd— ringar i den statliga förvaltningen och huvudlinjerna i den framtida förvaltningspolitiken. Som en grund för min analys i denna rapport ligger en tro att förvaltningens organisation och sätt att arbeta kommer att fortsätta att förändras.

Min utgångspunkt är därför att den statliga revisionen kom- mer att ha en central roll också under kommande år.

Revisionens roll att granska och kontrollera kommer att förbli viktig. Denna uppgift har också vidgats genom den utformning som den årliga revisionen numera har, vilken ju bl.a. innebär ett delat ansvar för granskningen av myndighe- ternas resultatredovisningar. Jag kan se flera fördelar med en fördjupad samverkan mellan den finansiella revisionen och för- valtningsrevisionen under kommande år. De fortsatta föränd- ringarna inom den statliga verksamheten med ännu starkare krav på mål- och resultatstyming gör att det ofta kan vara en styrka om revisorer med olika kunskaper och erfarenhe- ter samarbetar i olika projekt. Enligt min uppfattning ligger en del av RRV:s styrka i att verket inom sig inrymmer såväl finansiell revision som förvaltningsrevision. Jag vill också erinra om att de båda revisionsformerna i flera länder är integrerade med varandra, och att revisionsorganens indel- ning i avdelningar etc. bygger på andra grunder än revi— sionsform, t.ex. på departementsindelningen.

Kanske kan det ibland också finnas skäl för ett närmare samarbete mellan olika kontrollorgan. Jag vill erinra om den i kapitel 4 omnämnda utredning som Justitiekanslern fått i uppdrag att göra rörande behovet av att förstärka kontrollfunk-

tionerna inom den statliga förvaltningen. Justitiekanslern skall redovisa en förstudie redan i februari 1997, och då finns yt- terligare material för att bedöma behovet av att förstärka kontrollfunktionema och av formerna för samverkan mellan olika kontrollsystem. Jag vill redan nu säga att det enligt min mening finns goda skäl för att förstärka kontrollfunk- tionema; Dels betydelsen av att hushålla med tillgängliga resurser och att ha en säker medelshantering. Dels betydel- sen av medborgarnas tilltro till den statliga verksamheten. Det handlar då om tillräckliga resurser för kontroll, om fort- satt utveckling av kontrollorganens arbetsformer och om nära samarbete mellan olika kontrollorgan. Jag kan se flera fördelar med en fördjupad samverkan mellan olika kon- trollorgan, sannolikt bara inom vissa men viktiga områden.

Om också de närmaste åren kommer att innebära fortsatta besparingar och fortsatta strukturförändringar inom den statliga verksamheten finns det behov av en stark revision som stöd för omprövning och förnyelse. Revisionen har spelat en roll i detta arbete under gångna år och kan göra detta också un- der de kommande. Statsmaktema behöver stöd i form av granskningar och information om nuläge och utvecklings- tendenser inom olika områden av den statliga verksamhe- ten. Revisorernas granskningar har varit och bör fortsatt vara underlag för fortsatt beredningsarbete och för beslut. Särskilt förvaltningsrevisionens rapporter är värdefulla i detta arbete. De innehåller ofta förslag till förbättrad effekti- vitet och betydande besparingar. Förvaltningsrevisionen har och bör fortsatt ha en nyckelroll i förändringsarbetet.

Jag vill också kort beröra statsmakternas utnyttjande av de båda statliga revisionsorganen, Riksdagens revisorer och Riksrevisionsverket. Jag har i denna rapport skildrat båda organens uppgift, organisation och arbete och redovisat några skillnader och några likheter mellan de båda organen. I den promemoria som ligger till grund för min studie sägs att en utgångspunkt bör vara att den statliga revisionen ock- så fortsättningsvis skall vara organiserad i två grenar, en underställd riksdagen och en underställd regeringen. Det är en naturhg utgångspunkt för en studie av detta slag, och min rapport innehåller inte några förslag som gäller revi- sionsorganens ställning och organisation.

Jag vill dock ge en synpunkt rörande inriktningen av de båda organens arbete. Den är föranledd dels av mina iakttagelser rörande organens nuvarande förvaltningsrevisionsprogram, dels av den aktuella debatten om den statliga revisionen i Finland. Därtill kommer, som nämnts i kapitel 5, att en sär- skild utredning nu pågår om Riksdagens revisorers verk- samhet, en utredning med uppgift att behandla frågor om den statliga revisionens framtida roll, organisation och fi- nansiering. Den utredningen skall bl.a. överväga vilka totala resurser som bör finnas och hur de bör fördelas samt av- gränsningar och samverkansformer mellan RRV och Riks- dagens revisorer.

Som jag nämnt tidigare i denna rapport, kapitel 6, pågår också i Finland en diskussion om relationen mellan de båda revi- sionsorganen Riksdagens revisorer ( Statsrevisorerna) och Statens revisionsverk. Finlands riksdags revisorer betonade i ett utlå- tande i september 1996 att organisationsfrågor är andra- handsfrågor, det centrala är revisionens förmåga att produ— cera relevant information. De menade också att det finns märkbara skillnader i utgångspunkter för de båda organens arbete. Man bör därför nu koncentrera sig på att förbättra samarbetsmöjlighetema i stället för på organisationsföränd— ringar. Och i regeringens direktiv till en i oktober tillsatt utredning om utveckling och organisation av revisionen i Finland sägs att både statsrådet (regeringen) och riksdagen har stora och växande behov av information men behoven är olika. Såväl riksdagen som regeringen behöver därför tillgång till egna organ.

Mitt studium av de båda revisionsorganens program för förvaltningsrevisionen visar att det finns starka likheter i inriktning och arbetssätt. De flesta förvaltningsrevisionella granskningar som det ena organet gör skulle lika gärna kunna göras av det andra. De båda organen utbyter infor- mation i samband med planeringen av kommande års verk- samhet, och utbyte förekommer också i andra former, t.ex. av personal. Någon systematisk samverkan mellan de båda organen förekommer dock inte. Ett skäl till detta kan vara den principiella skillnad i arbete och beslutsform som jag tidigare berört.

Det finns skäl att nu pröva gränslinjerna mellan de båda orga— nens arbete och likaså former för samverkan. En utgångspunkt

(förutom den varom enighet råder, nämligen att det bör fin- nas två revisionsorgan) kan vara att riksdagen och regering- en har olika behov av information och stöd. Det bör finnas skillnader mellan de båda revisionsorganens arbete, skillna- der i arbetssätt, arbetsfält och arbetsmetoder. En naturlig utgångspunkt kan vara att RRV:s granskningar mera inrik- tas på myndigheternas och regeringskansliets arbete och behov av underlag för beredning och beslut, medan Riksda- gens revisorers granskningar mera inriktas på riksdagens, främst riksdagsutskottens, arbete och riksdagsledamötemas behov av underlag för att kunna följa upp beslut.

Jag vill slutligen beröra en fråga av betydelse för revisio- nens framtida arbete, nämligen Sverige och EU. Det sägs i den promemoria som ligger till grund för mitt arbete att jag bör belysa hur den ökade europeiseringen i förvaltningen kan komma att påverka organisation och inriktning av revi- sionen. Svaret på den frågan beror naturligtvis på hur man besvarar den grundläggande frågan om vilken betydelse den ökade europeiseringen får på svensk förvaltningsorga- nisation och arbetssätt. Kommer den svenska förvaltnings- modellen med självständiga myndigheter som svarar för huvuddelen av de verkställande uppgifterna inom den stat- liga sektorn att bevaras? Eller kommer svensk författning och förvaltning att utvecklas mot en internationell modell där ministerierna fullgör också verkställande uppgifter?

Det är för tidigt att svara på dessa frågor på basis av knappt två års svenskt medlemskap i EU. Vi kan konstatera att medlemskapet medfört ökade krav på kontakt, information och samverkan mellan regeringskansli och myndigheter. Det gäller framför allt på vissa områden, särskilt markant inom jord- bruksdepartementets område, men det är rimligt att tro att detta kommer att gälla allt fler områden. Efter ett tillägg 1995 sägs numera bl.a. följande i verksförordningen:

"Myndigheterna skall ge regeringen stöd vid svenskt deltagande i verksamheten inom Europeiska unionen genom att fortlöpande hålla regeringen informerad om hur verksamheten utvecklas. Myndigheterna skall ställa den personal till förfogande för Sveriges delta- gande i EU som regeringen begär. "

Vi kan sålunda räkna med ett närmande, mera av kontak- ter mellan myndigheter och regeringskansli. Detta torde emellertid komma att ske inom ramen för nuvarande för- valtningspolitik. Den nuvarande svenska förvaltningsstruk- turen med ett relativt litet regeringskansli med huvudsakli- gen politiska uppgifter och med många och ofta stora myn- digheter med verkställande uppgifter kommer att bestå - i vart fall många år framöver - även om det innebär att Sveri- ge och Finland därmed fortsätter att ha en annan modell än andra EU—Iänder och arbeta på ett annat sätt än vad EU- administrationen i huvudsak är van vid. Svensk förvaltning kommer dock att förändras på flera sätt. Fast tendenserna i Europa är inte entydiga. Vi kan exempelvis notera att en pågående förvaltningsreform i Storbritannien innebär att man på flera områden skapar myndigheter av svensk typ.

Regeringen gör följande bedömning i budgetpropositionen 1997 (prop. 1996/ 97:1)

”Även om den svenska förvaltningsmodellen är än- damålsenlig och i flera avseenden till fördel för stats— förvaltningens arbete i E U så kommer också fortsätt- ningsvis statsförvaltningens organisation och arbets— former att behöva anpassas till de krav som den fort- löpande utvecklingen av E U—samarbetet medför. "

Statsförvaltningen förändras och revisionen förändras. Den hittills mest märkbara förändringen gäller - som framgått tidigare av denna rapport att revisionens arbetsområde har utökats. EU:s kontrollkrav är större än vad som normalt är fallet inom svensk förvaltning. Därtill kommer att reglerna ofta är krångliga och svårkontrollerade. Jag vill än en gång återge några rader ur budgetpropositionen för 1997 (prop. 1996/ 9722):

"Regeringen vill särskilt betona vikten av att gransk— ningen av myndigheter som har att hantera medel från EU har en tillräcklig omfattning. Granskningen är ett viktigt led i att garantera att Sverige har en i internationellt perspektiv god kontrollnivå för hante- ring av dessa medel."

Det är framför allt inom några områden som RRV menar att revisionen måste förstärkas

. grunder för länderbidrag till EU . återflödet i form av jordbruks- och regionalstöd, stöd till forskning, utbildning m.m. . ärendehantering inom EU—rättens område, t.ex. avseende upphandling . granskning av myndigheternas kontroll och av EU:s olika stödsystem.

Den främsta förändringen till följd av svenskt medlemskap i EU är enligt min mening att revisionen fått mera arbete. Eftersom det handlar om för regelsystem som är nya för svensk revision handlar det också om att bygga upp kompe- tens och att förmedla kunnande till myndigheter och rege- ringskansli, samt att förstärka samverkan med EU:s revi- sionsrätt och med andra nationella revisionsorgan. Däremot behöver det inte handla om omfattande förändringar av metoder och arbetssätt eller av organisation och inriktning. Den svenska revisionen håller en hög nivå och bör ha goda förutsättningar att klara de vidgade uppgifterna.

***

Jag har i denna rapport gett en huvudsakligen positiv bild av utvecklingen inom den statliga verksamheten och inom svensk förvaltningspolitik under de senaste 20 åren. Jag har talat om utveckling och förnyelse, om ökad produktivitet, om nya sätt att arbeta, om mål— och resultatstyming, om ompriorite— ringar inom verksamheten. Jag har pekat på flera problem och brister, men grundtonen har ändå varit positiv.

Denna grundton har också präglat min bild av den statliga revisionen. Jag har också här pekat på problem och brister, men jag har betonat den utveckling som skett inom revisio- nens båda områden, den finansiella revisionen och förvalt- ningsrevisionen. Jag har också betonat att revisionen är en viktig aktör i arbetet på att utveckla och förändra inom den statliga verksamheten.

Man kan naturligtvis också ge en annan bild. Man kan säga att förändringarna kommit för sent och att de har varit för

små. Man kan tala om att den nya förvaltningspolitiken har vuxit fram inte av en vilja att förändra utan av en statsfinan- siell nödvändighet. Man kan tala om en förvaltningspolitik präglad av improvisationer, av otillräckligt genomtänkta beslut på olika områden, av ryckighet. "Filosofier" har kommit och gått: SEA (statens ekonomiadministrativa sys- tern) - programbudgetering - förenklad och fördjupad an- slagsframställning - myndighetsspecifika direktiv - treårs— budget osv. Nu är dagens modeord utgiftstak och resultat- styming. Men hur länge? Statstjänstemän med många års erfarenhet är en smula resignerade och arbetar ungefär som vanligt.

Revisionen är starkt förknippad med dagens modeord och med senare års utveckling. Vad händer om statsmakterna skulle överge denna utveckling och gå i andra riktningar, kanske tillbaka i gamla hjulspår? Vilken roll får då revisio- nen?

Man skulle kunna säga så. Men jag har inte gjort det.

9. Källor och litteratur

Material från Riksdagens revisorer och RRV Anslagsframställningar, verksamhetsplaner, verksamhets— berättelser, årsredovisningar och liknande material samt information, handledningar etc. från de senaste fem åren samt ett betydande antal revisionsrapporter från 1980-tal och 1990-tal.

Offentliga utredningar

SOU 1979:61 Förnyelse genom omprövning

SOU 1983:39 Politisk styrning - administrativ självständighet SOU 1985:40 Regeringen - myndigheterna och myndigheternas ledning SOU 1990:44 Demokrati och makt i Sverige

SOU 1990:64 Ärlig revision i statsförvaltningen SOU 1990:40 -41 Marknadsanpassade service- och stabsfunktioner SOU 1993:58 Effektivare ledning i statliga myndigheter DS 1995:6 ELMA Åtgärder för att stärka resultatstymingen

Riksdagsutredningen: Reformera riksdagsarbetet, 1993

Regerings- och riksdagstryck Budgetpropositioner samt propositioner om förvaltnings- politik och utskottsutlåtanden från 1980-tal och 1990-tal.

Böcker Nils Brunsson och Makten att reformera, 1990 Johan P. Olsen: Filip Cassel: Den reviderade revisorsrollen, 1996

Bengt Jacobsson: Hur styrs förvaltningen?, 1984

Torbjörn Larsson: Det svenska statsskicket, 1994 NAO State Audit in the European Union, 1996 (National Audit Office,

Storbritannien):

RRV: 20 år med nya RRV, 1987 RRV: Ekonomistyrning i staten - 90—talets verk- tyg, 1990 RRV: Den statliga förvaltningsrevisionen vid

RRV, 1993

RRV: Förvaltningspolitik i förändring, 1996 Statskontoret: Perspektiv på treårsbudgeteringen och den nya förvaltningspolitiken, 1987 Marit Waerness och Den statliga budgetprocessen och resultat- Marianne Wigselius: styrningen, 1994

Samtal Samtal med revisorer, utredare och konsulter samt med le- dande tjänstemän inom Riksdagens revisorer, Riksrevi- sionsverket, Regeringskansliet och inom ett flertal statliga myndigheter.

".”. ”'|': .J"

W'F'll'h ."lllli' l-_I'II'-]lll

Reform og forandring i dansk rigsrevision

Anne Kjaer

Författaren är projektrnedarbetare på danska COS (Center for offentlig organisation & styring) och har en BA i statsve- tenskap från Köpenhamns universitet.

Indholdsfortegnelse

1. lndledning

2. Dansk rigsrevision - en praesentation 2.1. Den danske rigsrevisionsordning i dag

3. Trak af den danske rigsrevisionshistorie

4. Rigsrevisionens arbejde fra 1987 til 1995 4.1. lndledning 4.2. Undersogelsernes bredde 4.3. Analysetyper i forvaltningsrevisionen 4.4. Undersogelsemes metode 4.5. Undersogelsernes konklusioner 4.6. Opsummering

5. Relationen mellem statsrevisoreme og Rigsrevisionen - statsrevisorernes aktivitetsniveau 5.1. lndledning 5.2. Antal beretninger 5.3. Statsrevisorernes bestillingsfrekvens 5.4. Statsrevisorernes respons på Rigsrevisionens beretninger

5.5. Opsurnmering

6. Rigsrevisionens placering i mediebilledet 6.1. lndledning 6.2. Afgraensning af delanalysen 6.3. Omtale af Rigsrevisionens beretninger i Berlingske Tidende 6.4. Opsurnmering

98

103 104

117

122 122 124 129 136 139 145

149

149 150 151 153

156 158 158 159 160

165

7. Afslutning 166 7.1. Betydningen af Rigsrevisionens 166 organisatoriske placering 7.2. Hvorfor fandt overflytningen af 173 Rigsrevisionen sted i 1991?

8. Litteraturliste/referencer 176

1. lndledning

Denne rapport seetter fokus på dansk rigsrevision. I Dan- mark varetages hovedansvaret for den statslige revision af Rigsrevisionen. Der er i Danmark tradition for en opdeling mellem en administrativ revision, som Rigsrevisionen vare- tager, og en politisk revision som de af Folketinget valgte statsrevisorer varetager.

Udgangspunktet for rapporten er forandringen i den danske Rigsrevisions organisatoriske placering i det politis- ke og administrative system, som fandt sted i 1991. I 1991 besluttede et enigt Folketing, at Rigsrevisionen skulle flyttes fra centraladministrationens regi til Folketingets regi. Pr. 1. maj 1991 overgik Rigsrevisionen derfor fra at vare en insti- tution i den offentlige förvaltning - naermere betegnet en institution indenfor Okonomiministeriets område - til at blive et organ under Folketinget på linie med Folketingets ombudsmand.

Diskussion af Rigsrevisionens organisatoriske placering er en gammel diskussion i Danmark. Siden den forste grund- lovs vedtagelse i Danmark for snart 150 år siden har der lobende vaeret fort diskussioner om netop dette sporgsmål. Diskussioneme forte dog ikke til at Rigsrevisionen blev flyt- tet bort fra centraladministrationen. I 1991 var der imidlertid pludselig flertal for at flytte Rigsrevisionen over til Folke- tinget. Som anfört i noteme til lovbekendtgorelsen anså man Rigsrevisionens tilhorsforhold til forvaltningen som en anomali, da Rigsrevisionen primaert arbejder ud fra samme interesser som statsrevisoreme og dermed Folketinget. Man fandt det derfor "naturligt" at flytte Rigsrevisionen over på "rette plads" som et organ under Folketinget. Siden har det officielle billede fra Rigsrevisionens side vaeret, at der ikke er sket forandringer i Rigsrevisionens arbejde som konsekvens af overflytningen. F.eks. skriver Peter Christensen, som er afdelingschefi Rigsrevisionen folgende:

"Efter min bedste overbevisning har Rigsrevisionen ikke sendret profil efter overforslen til Folketinget. Der er ikke lavet undersagelser, som ikke lige så godt kun- ne vxre lavetfor. " (Christensen 1994: 392).

Man kan sporge om det virkelig kan passe, at en så drama- tisk forandring, hvor en institution flyttes fra den udovende til den lovgivende magt, ikke har haft konsekvenser. Det er denne problematik, som denne rapport handler om. Jeg vil forsoge at afdaekke, om det er rigtigt, at Rigsrevisio- nens forandrede organisatoriske placering i det politiske og administrative system ikke har haft nogen betydning for Rigsrevisionen. Konkret vil jeg undersoge, om det er muligt at konstatere forandringer i Rigsrevisionens beretningsar- bejde, i relationen mellem statsrevisoreme og Rigsrevisionen og i Rigsrevisionens mulighed for at komme til orde i den offentlige debat.

Rapporten kommer derfor til at handle om forandringer i dansk rigsrevision over tid, dvs. om forandringer i dansk rigsrevision for og efter overflytningen af Rigsrevisionen fra centraladministrationen til Folketinget. Jeg har valgt primaert at fokusere på forandringer vedrorende Rigsrevi- sionen i perioden fra 1987 til 1995, hvilket svarer til at stille skarpt på Rigsrevisionen i en fire års periode henholdsvis for og efter overflytningen i 1991.

Der er mange forskellige muligheder for at vaelge paramet- re, som forandringer vedrorende Rigsrevisionen, kan be- skrives ud fra. Man kan valge at se naermere på forandring— er intemt i organisationen Rigsrevisionen, eller man kan se naermere på eventuelle forandringer i samar— bejdsrelationeme mellem Rigsrevisionen og statsrevisoreme eller mellem Rigsrevisionen og de institutioner, som udseet- tes for revision fra Rigsrevisionens side. Denne type af fo- randringsanalyser vil imidlertid kraeve et omfattende inter- viewarbejde, som i forhold til dette projekt vil vaere for tid- skraevende.

Jeg har derfor valgt at saette fokus på eventuelle fo- randringer på folgende tre hovedområder:

For det forste vil jeg analysere eventuelle forandringer i Rigsrevisionens beretningsarbejde i perioden fra 1987 til 1995. Jeg vil analysere og beskrive eventuelle forandringer i en del af Rigsrevisionens vigtigste skriftlige produkter, nemlig de beretninger, som Rigsrevisionen afgiver til stats- revisoreme efter en storre revisionsundersogelse. Ho- vedårsagen til at jeg har valgt at analysere Rigsrevisionens beretninger er, at Rigsrevisionens vaesentligste forvalt-

ningsrevisionsaktivitet netop finder sted i forbindelse med udarbejdelsen af storre undersogelser. Denne delanalyse er den mest omfattende og betydningsfulde af de tre delanaly— ser, som jeg vil gennemfore i denne rapport, fordi den stiller skarpt på forvaltningsrevision hos Rigsrevisionen. Gennem sin produktion af beretninger er Rigsrevisionen med til at tegne et bestemt billede af den offentlige sektor. Det er inte- ressant at gå tat på dette billede for at undersoge, om der er sket forandringer, og i givet fald beskrive hvordan disse forandringer ser ud. Nogle af de sporgsmål, som jeg vil forsoge at besvare er, om det er muligt at konstatere foran- dringer med hensyn til undersogelsemes bredde, metode og konklusioner. Jeg vil også se narmere på eventuelle fo- randringer i forvaltningsrevisionens gennemslag i Rigsrevi- sionens arbejde med storre undersogelser.

For det andet vil jeg undersoge, om der er sket en fo- randring i forholdet mellem statsrevisoreme og Rigsrevisio- nen. Og i bekraeftende fald vil jeg beskrive, hvordan den konstaterede forandring ser ud. Statsrevisorerne har i hen- hold til loven ret til at bestille under-sogelser af sporgsmål hos Rigsrevisionen, som de finder interessante og betyd- ningsfulde. Når Rigsrevisionen har afgivet en beretning om en storre undersogelse til statsrevisoreme tager statsreviso- reme den op til behandling. Statsrevisorerne har i den for— bindelse mulighed for at knytte bemaerkninger til beretning- en, hvorefter den oversendes til Folketinget. I denne dela- nalyse Vil jeg se naermere på statsrevisoremes aktivitetsni— veau for og efter en beretning udarbejdes. Jeg vil forst un- dersoge udviklingen i statsrevisoremes aktivitetsniveau i forbindelse med bestilling af undersogelser for at finde svar på, om statsrevisoreme i dag, i hojere grad end tidligere, laegger beslag på en del af Rigsrevisionens ressourcer ved at benytte sig af retten til at anmode Rigsrevisionen om ud- forelse af bestemte undersogelser. Demaest vil jeg un- dersoge udviklingen i statsrevisoremes aktivitetsniveau i forbindelse med modtagelse af beretninger, for at finde svar på sporgsmålet om, hvorvidt statsrevisoremes aktivitetni- veau i forbindelse med behandlingen af Rigsrevisionens undersogelser i dag er storre, end det var tidligere. Besva- relsen af dette sporgsmål kan bruges til at sige noget om, hvor tydelige statsrevisoreme som institution har vaeret på

forskellige tidspunkter. I denne delanalyse har jeg, til forskel fra i delanalysen vedrorende udviklingen i Rigsrevisionens arbejde, valgt at lade undersogelsen gå tilbage til midten af 1970'erne. Det har jeg gjort, fordi statsrevisoreme på dette tidspunkt fik forstaerket sin mulighed for at bestille un— dersogelser hos Rigsrevisionen.

Endelig vil jeg, for det tredie, undersoge udviklingen i Rigsrevisionens mulighed for at komme til orde i den of- fentlige debat fra 1987 til 1995. Jeg vil undersoge, om Rigs- revisionens placering i mediebilledet er blevet tydeligere i den undersogte periode. Dette er den mindst dybdegående af de tre delanalyser, da jeg ikke inden for de tidsmaessige rammer af dette projekt har haft mulighed for at lave en fuldstaendig analyse. Jeg har derimod valgt at lave en kvan- titativ registrering af omtale af Rigsrevisionens undersogel- ser i et landsdaekkende, repraesentativt dagblad for at un- dersoge udviklingen i omtale af Rigsrevisionens arbejde. Med udgangspunkt i denne kvantitative registrering har jeg lavet en kvalitativ undersogelse af de beretninger, som op- når omtale i dagspressen for at få et billede af, hvad det er for en type af undersogelser, som opnår omtale.

Disse tre forandringsanalyser skal bruges til en afsluttende diskussion af overflytningens betydning. Hovedsporgsmålet er om det er muligt at henfore forandringer til overflyt- ningen af Rigsrevisionen fra centraladministrationen til Fol- ketinget.

Jeg vil på udvalgte steder drage paralleller til rigsrevision- sordningen i Sverige. Formålet med disse selektive sam- menligninger er lobende at henlede opmaerksomheden på nogle af de vasentligste forskelle mellem danske og svensk rigsrevision.

Rapportens struktur vil derfor se ud på folgende måde: I det forste afsnit vil der blive givet en praesentation af, hvor— dan den danske rigsrevisionsordning ser ud i dag. Der vil blive lagt vaegt på den formelle del af det danske rigsrevi- sionsvaesen. Derefter vil der i afsnit 2 kort blive redegjort for hovedtraek i den danske rigsrevisionshistorie. Fokus vil vaere på lovaendringer og kommissions- og udvalgsarbejder. I de tre efterfolgende afsnit vil de tre delanalyser blive praesenteret. I afsnit 4 vil jeg redegore for analysen af ud- viklingen i Rigsrevisionens arbejde fra 1987 til 1995. Demaest

vil jeg i afsnit 5 praesentere analysen af forandringer i for- holdet mellem statsrevisoreme og Rigsrevisionen fra midten af 1970'eme til 1995. I afsnit 6 vil der blive redegjort for analysen af Rigsrevisionens placering i mediebilledet i peri- oden fra 1987 til 1995. Endelig vil jeg i afsnit 7 på baggrund af de tre delanalyser fore den afsluttende diskussion om betydningen af Rigsrevisionens organisatoriske placering i det politiske og administrative system i Danmark. Jeg vil også komme ind på mulige forklaringer på Rigsrevisionens overflytning. Det afsluttende afsnit fungerer også som en opsummering af de tre delanalyser.

2. Dansk rigsrevision - en praesentation

l dette afsnit vil give en formel redegorelse for, hvordan den danske rigsrevisionsordning ser ud i dag. Jeg vil laegge vagt på, hvordan den danske rigsrevisionsordning er beskrevet i lovgivningen. På udvalgte punkter vil den danske ordning blive stillet op overfor den svenske rigsrevisionsordning for at fremdrage de vaesentligste forskelle og ligheder mellem de to landes rigsrevisionsordninger.

Indledningsvis vil jeg naevne en vaesentlig forskel mellem det politiske og administrative system i Danmark og Sveri- ge. I forbindelse med diskussionen af rigsrevision i Dan- mark og Sverige er det vigtigt at huske på, at princippet om ministeransvarlighed kun findes i Danmark.

Ministeransvar betyder, at det er den enkelte minister, som har ansvaret for den underliggende forvaltning. Ministeren fungerer dermed, udover at fungere som politiker, også som den overste chef for forvaltningen. Det indebaerer, at han eller hun i princippet kan gores ansvarlig for hver eneste beslutning, som traeffes i den pågaeldende forvaltning. Ses der naermere på ministerens rolle som forvaltningschef har han, ifolge Tim Knudsen (1995), mindst seks forskellige ty- per af organisatoriske relationer: Han forestår den inteme ledelse af ministeriet, han er medlem af regeringskollegiet, han har relationer til Folketinget, han har kontakter til sags— områdets interessenter, han har internationale forpligtelser, og endelig har han opgaver i relation til offentligheden (Knudsen 1995: 262-263). Ministerens mange opgaver som forvaltningschef betyder, at ministeren er en meget travl person - ofte en meget mere travl person end hans eller hendes svenske kollega.

Dette princip om ministeransvarlighed findes ikke i Sveri- ge - ministerstyre er i princippet forbudt. Det er kun rege— ringen, som kollektivt kan blive draget til ansvar for forvalt- ningens beslutninger. Derfor er de svenske departementer også meget mindre end de danske ministerier. Det betyder bl.a., at der i Sverige findes en tradition for mere autonome embedsvaerk end tilfaeldet er i Danmark (Petersson 1995: 109; Larsson 1994:183).

2.1. Den danske rigsrevisionsordning i dag

I den danske grundlovs & 47 står der folgende om revisio- nen af statsregnskabet m.v.:

"Statsregnskabet skal fremlaegges for folketinget se— nest seks måneder efter jinansårets udlab.

Stk. 2. Folketinget veelger et antal revisorer. Disse gennemgår det årlige statsregnskab og påser, at samt- lige statens indtaegter er opfort deri, og ingen udgift er afholdt uden hjemmel i finansloven eller anden be- villingslov. De kan fordre sig alle fornodne oplys- ninger og aktstykker meddelt. De noe-rmere regler for revisorernes antal og virksomhedfastsaettes ved lov. Stk. 3. Statsregnskabet med revisorernes bemärk- ningerforelaeggesfolketinget til beslutning, "

I Danmark revideres statens regnskaber af to forskellige instanser. På den ene side findes De af folketinget valgte statsrevisorer, der har til opgave at udfore den parlamenta— riske kontrol med regeringen, og den måde hvorpå den bruger pengene. Denne del af revisionen går ofte under be- tegnelsen "den politiske revision". På den anden side findes Rigsrevisionen, som udforer den detaljerede og tekniske revisionsmaessig kontrol af statsforvaltningen. Det er Rigs- revisionen, som i praksis laver alle de deciderede revi- sionsopgaver, og det er dette arbejde, som statsrevisoreme ligger til grund for deres virksomhed (Melander 1989; 1992). Opdelingen i en politisk og en administrativ revision har rodder tilbage til enevaeldens tid.

Revisionen af statens regnskab afsluttes ved at statsreviso- reme, senest 16 måneder efter at regnskabet er afgivet til Folketinget, afgiver endelig beteenkning til Folketinget over statsregnskabet.

De af folketinget valgte statsrevisorer

Der findes for tiden seks statsrevisorer, som er valgt for fire år ad gangen af Folketinget. Statsrevisorerne skal ikke nod- vendigvis vaere medlem af Folketinget. For at opnå valg som statsrevisor er det nok, at man opfylder betingelseme

for at opnå valg til Folketinget. Statsrevisorerne råder over et mindre sekretariat og en sekretaer.

Statsrevisorernes virksomhed er ud over at vaere reguleret i grundloven også reguleret i lov nr. 322 af 26. juni 1975 om statsrevisoreme, som blev aendret ved lov nr. 461 af 1. juni 1994 og i en folketingsbeslutning om statsrevisoremes valg og virksomhed.

Statsrevisorernes hovedopgave består i at gennemgå stats- regnskabet og kontrollere, om alle statens indtärgter er med på regnskabet, og om der har vaeret hjemmel i finansloven eller anden bevillingslov til at afholde alle udgifteme (Rigsrevisionen og Statsrevisorerne 1993: 65). Hertil kommer at

" S tatsrevisorerne kontrollerer, at regnskabet er ri g— tigt, og at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflwggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og s&dvanlig praksis. " (5 2, lov nr. 322 af 26. juni 1975).

Derudover skal statsrevisoreme også lave forvaltningsrevi- sion. Den revision, som statsrevisoreme foretager af det samlede statsregnskab, har således i princippet samme ind- hold som den revision Rigsrevisionen foretager af de enkelte statsregnskaber. Det betyder i praksis, at statsrevisoreme eller ansatte i deres sekretariat almindeligvis ikke selv ud- forer revisionsopgaveme. De konkrete revisionsopgaver udfores af Rigsrevisionen.

En af de vaesentligste relationer mellem statsrevisoreme og Rigsrevisionen er netop, at statsrevisoreme har ret til at laegge Rigsrevisionens beretninger til grund for deres virk- somhed. I praksis betyder det, at Rigsrevisionen laver revi- sionsarbejdet, hvorefter de afleverer det til statsrevisoreme. Statsrevisorerne tager derefter stilling til arbejdet, hvorefter den pågaeldende rapport fra Rigsrevisionen med statsrevi— soremes kommentarer afleveres til Folketinget.

Et andet vigtigt element i forholdet mellem statsrevisorer— ne og Rigsrevisionen er, at statsrevisoreme har ret til at bestille undersogelser hos Rigsrevisionen. Det betyder ikke, at ministre eller andre folketingsmedlemmer har mulighed

for at bestille undersogelser af bestemte sporgsmål hos Rigs- revisionen. Det er heller ikke de enkelte statsrevisorer, som kan bestille undersogelser. Det er kun statsrevisoreme i fo— rening, som har mulighed for at bestille undersogelser hos Rigsrevisionen.

l statsrevisorloven er der ikke fastsat naermere regler for statsrevisoremes sagsbehandling. I folketingsbeslutningen om statsrevisoremes virksomhed er der fastsat nogle få regler, der bl.a. fastslår, at formanden leder moderne, at han eller hun er ansvarlig for den daglige virksomhed, og at formandens stemme er den afgorende ved eventuel stem- melighed.

Praecis som man i Sverige har en politisk valgt revision - Riksdagens revisorer - har man også i Danmark en politisk valgt revision. Forskellen mellem den politiske revision i Danmark og Sverige er, at relationen mellem den "politiske" revision og det organ, som har hovedansvaret for den statslige revision er forskellig. Hvor der i Sverige stort set ikke er relationer mellem Riksrevisionsverket og Riksdagens revisorer, der spänder videre end at holde hinanden orien- teret om arbejdsplaner for at undgå dobbeltarbejde, er der i Danmark et direkte samarbejde - eller måske snarere en ar- bejdsdeling mellem den politiske og den administrative re— vision. De danske statsrevisorer behover derfor ikke at lave deciderede revisionsopgaver, hvorirnod Riksdagens reviso- rer er nodt til at lave egne revisionsundersogelser.

Rigsrevisionen

Rigsrevisionen er det organ i Danmark, som har hove- dansvaret for udforelsen af den statslige revision. Rigsrevi- sionen er et af flere organer, som forer kontrol med den of- fentlige förvaltning i Danmark. Af andre kontrolorganer kan naevnes ombudsmandsinstitutionen, kommissionsdomstole, undersogelsesretter og forskellige naevn, f.eks. ankenaevn (Knudsen 1995).

Rigsrevisionens virksomhed er fastsat i lov om revision af statens regnskaber m.m. (lovbekendtgorelse nr. 489 af 24. juni 1991). Den seneste aendring af loven om revisionen af statens regnskaber m.m. fandt sted d. 31. maj 1996, hvor Folketinget vedtog en aendring af rigsrevisionsloven, såle- des, at loven blev mere tidssvarende, og dermed kom til at

tage hojde for den udvikling, der er sket i den statslige op- gavevaretagelse siden den forste rigsrevisionslovs vedtagel- se i 1975.

Hvad revideres? I rigsrevisionsloven er det fastlagt, at Rigsrevisionen har revisionsopgaver i forhold til folgende to hovedområder.

For det forste fastlaegges det i loven, hvem Rigsrevisionen fungerer som revisor for (5 2). Rigsrevisionens hovedopgave er revision af statslige regnskaber og regnskaber for institu- tioner, foreninger, fonde m.v, hvis udgifter eller regnskab- smaessige underskud daekkes ved statstilskud eller ved bi- drag, afgift eller anden indteegt i henhold til lov. Derudover forer Rigsrevisionen tilsyn med og samarbejder med inteme revisionsorganer. Inteme revisionsorganer kan indrettes under et ministerium. Der var i 1995 indgået 11 aftaler om intern revision.

Rigsrevisionen reviderer endvidere regnskaber for en raek— ke såkaldte "selvstaendige forvaltningssubjekter", dvs. insti- tutioner, som er oprettet ved lov el.lign., og som er placeret udenfor det almindelige statslige bevillingssystem. Rigsrevi— sionen reviderer derfor f.eks. Post Danmark, Danmarks Ra- dio og TV2.

Endelig reviderer Rigsrevisionen regnskaber for interes- sentskaber og virksomheder, hvor staten m.v. eller selv- staendige forvaltningssubjekter deltager som interessenter eller er personligt ansvarlige virksomhedsdeltagere. Det betyder f.eks., at Rigsrevisionen reviderer regnskabeme i Orestadsselskabet I / S og Ejendomsselskabet TOR l / S.

For det andet fastsaettes det i loven, at Rigsrevisionen har ret til at gennemgå en reekke institutioners regnskaber, som allerede er blevet revideret af andre revisorer (& 4). Det be- tyder, at rigsrevisor enten direkte eller gennem vedkom— mende minister kan kraeve regnskaber forelagt til gennem- gang. Det drejer sig bl.a. om fuldt statsejede aktieselskaber og aktieselskaber, hvor staten har bestemmende indflydelse. Rigsrevisor har dog ikke mulighed for at indkalde regn— skaber til gennemsyn fra aktieselskaber, der er noteret på en fondsbors.

I den folgende gennemgang vil jeg fokusere på Rigsrevi- sionens deciderede revisionsaktivtet, dvs. den aktivitet, som finder sted på områder, som naevnes i lovens % 2.

Forskellen mellem det område, som Rigsrevisionen har mulighed for at foretage undersogelse af og det område, som Riksrevisionsverket kan undersrage, er, at Riksrevi- sionsverket ikke kan granske den svenske regering. Den danske Rigsrevision har til forskel herfra netop ret til at granske den danske regerings embedsforelse, da det er de enkelte ministre, som har ansvaret for de underliggende forvaltningsenheder. Efter afslutningen af revisionssager (der giver anledning til beretninger), skal den pågaeldende minister indenfor fire måneder afgive en redegorelse til statsrevisoreme om de tiltag og overvejelser, som revisions- sagen har givet anledning til. Det er altså den enkelte minis— ter, som er ansvarlig for at svare på en eventuel kritik.

Endelig kan det naevnes, at hverken Rigsrevisionen eller Riksrevisionsverket har kompetence til at gå ind og revidere på det kommunale og amtskommunale område. Den dans- ke Rigsrevision har dog mulighed for at gennemgå regnska- ber fra kommuner og amtskommuner i forbindelse med aktiviteter, hvor der sker afregning overfor staten.

Hvordan revideres? Rigsrevisionen udforer sit revisions- arbejde som henholdsvis finansiel revision og forvaltnings- revision. Om revisionsarbejdets indhold siger rigsrevi- sionslovens & 3:

" Ved revisionen efterproves, om regnskabet er rigtigt, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsa- flaeggelsen, er i overensstemmelse med meddelte be— villinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og saedvanli g praksis. Endvidere foretages en vurdering af, hvorvidt der er taget skyldige ekonomis- ke hensyn ved forvaltnin gen af de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af regnskabet. "

Den finansielle revision er den traditionelle, grundlaeggende kontrol med, at regnskabeme er korrekte, og at dokumenta- tionen for de enkelte regnskabsposter er i orden. Derudover kontrolleres det at almindelige regler og bestemmelser for finansforvaltningen i staten er overholdt (Rigsrevisionen 1996).

Forvaltningsrevisionen beskrives i loven som vurdering af, om der ved forvaltningen af bevillingeme er taget "skyldige

okonomiske hensyn". Hvad der mere konkret ligger i beteg- nelsen "skyldige okonomiske hensyn" defineres af Rigsrevi- sionen. l Rigsrevisionens seneste virksomhedsberetning - "Beretning om Rigsrevisionens virksomhed i 1995" (Rigsrevisionen 1996) - beskrives forvaltningsrevisionen på folgende måde: "bedommelse af, om den regn- skabsaflaeggende institutions enkeltdispositioner, aktivite- ter, programmer eller samlede opgaver er gennemfort på en ekonomisk og hensigtsmaessig måde, herunder om resulta- terne svarer til de opstillede mål." (ibid: 9).

l praksis kan forvaltningsrevisionen, ifolge Rigsrevisionen, bestå af tre forskellige aspekter eller analysetyper: En spar- sommelighedsanalyse, en produktivitetsanalyse og en effek- tivitetsanalyse. Sparsommelighedsanalysen indeholder en vurdering af om den enkelte institution, under hensyntagen til kvalitet, har anskaffet sine ressourcer på den billigste måde. l produktivitetsanalysen foretages der en vurdering af institutionens praestationer set i relation til de anvendte ressourcer. Effektivitetsanalysen beskrives som en analyse, hvor målopfyldelsen vurderes i relation til de anvendte ressourcer. Hertil kommer at forvaltningsrevisionen også kan fokusere på bedemmelse af styringsfunktioner. Der laegges i den forbindelse specielt vaegt på forhold vedroren- de okonomistyring ved den reviderede institution (ibid: 8—9).

I den offentlige sektor i Danmark laves der kun forvalt- ningsrevision på det statslige niveau. På det kommunale niveau er der ikke noget krav om udforelse af forvalt- ningsrevision. P.t. pågår der en diskussion om indforelse af forvaltningsrevision i kommuneme. En del kommuner har frivilligt valgt at lave forvaltningsrevision. Det er derfor primaert Rigsrevisionen, som i Danmark naermere formule- rer, hvad der menes med forvaltningsrevision.

Tidligere gik vurderingen af, om der var taget "skyldige okonomiske hensyn" under betegnelsen "ekonomisk-kritisk revision", men da betegnelsen forvaltningsrevision blev an- vendt i intemationale sammenhange, blev det besluttet at aendre navnet fra ekonomisk-kritiske revision til forvalt- ningsrevision (Rigsrevisionen og Statsrevisorerne 1993: 28).

Produkteme. Rigsrevisionen producerer tre forskellige produkter, som alle afrapporteres til statsrevisoreme. For det förste producerer de hvert år en beretning om bevillings—

kontrollen for det foregående finansår. Rigsrevisionen skal afgive beretningen til statsrevisoreme senest 1. februar i det naestfolgende år efter det pågaeldende finansår. I denne be- retning praesenteres afvigelser mellem bevillinger og regnskabstal for hele statsregnskabet, resultateme af den bevillingskritiske undersogelse og analyser af enkelte eller tvaergående konti i regnskabet (ibid: 16).

For det andet producerer Rigsrevisionen hvert år et antal beretninger om storre revisionsundersogelser til statsreviso- reme. Beretningerne omhandler enten sager, som statsrevi- soreme har onsket belyst, eller sager, som rigsrevisor "under hensyn til deres okonomiske eller principielle betydning finder anledning til at fremdrage", som det hedder i lovens % 17. Efter Rigsrevisionens afgivelse af en beretning til statsre- visoreme, har statsrevisoremes sekretariats til opgave at sorge for offentliggorelsen. Rigsrevisionen producerer ca. 15 beretninger om året.

Rigsrevisionen producerer for det tredie notater. Notaterne omhandler, til forskel fra beretningerne, ofte mindre omfat— tende revisionssager. Det er forovrigt de faerreste notater, som indeholder overvejelser, der har karakter af forvalt- ningsrevision. Notater kan f.eks. indeholde supplerende oplysninger öm revisionssager eller oplysninger om den forsatte udvikling i tidligere sager. Notater kan også inde- holde revisionssporgsmål, som rigsrevisor af principielle grunde finder anledning til at orientere statsrevisoreme om (Rigsrevisionen 1996: 26).

0vrige opgaver. Ud over de deciderede revisionsopgaver har Rigsrevisionen også til opgave at yde rådgivning og bistand til administrationen i regnskabsmaessige sporgsmål. Rigsrevisionen kan yde hjaelp til de enkelte ministerier, när de tilrettelaegger deres regnskabssystemer.

Rigsrevisionen deltager også som repraesentant i en raekke eksteme udvalg og arbejdsgrupper, der arbejder med sporgsmål, som er af betydning for revisionen. F.eks. deltog Rigsrevisionen i 1995 i Miljo- og Energiministeriets arbejds- gruppe om beholdningsregnskaber i Skov- og Naturstyrel- sen og i Statens Regnskabsdirektorats lonudvalg. Ialt var Rigsrevisionen i 1995 repraesenteret i 21 eksteme udvalg og arbejdsgrupper.

Endelig deltager Rigsrevisionen også i forskellige intema- tionale revisionssamarbejder. Rigsrevisionen har f.eks. sam- arbejde med Den Europaeiske Revisionsret, de ovrige nor- diske rigsrevisioner og med NATO's Revisionsråd.

Ressourceforbrug. l Rigsrevisionens virksomhedsberet- ninger findes der opgorelser over fordelingen af ressourcer mellem forskellige aktivitetsområder. Rigsrevisionen opde- ler sine opgaver i tre: Lobende revision, storre undersogel- ser og andre opgaver. Storre undersogelser defineres som udarbejdelse af notater eller beretninger til statsrevisoreme. Det er i forbindelse med arbejdet med beretningeme, at rigs- revisionens vaesentligste förvaltningsrevisionsaktivitet fin- der sted. Beretningerne kan også indeholde mere finansielle revisionsundersogelser. Lobende revision defineres som alt andet revisionsarbejde samt rådgivningsarbejdet, udvalgs— arbejdet og bistand til internationale revisionsorganer. Med andre opgaver menes der ledelsesopgaver, administration, hjaelpefunktioner, intern undervisning m.v. (Rigsrevisionen 1996: 10).

I folgende tabel 1 ses fordelingen i procent mellem disse tre aktiviteter for de seneste 11 år:

år lobende storre under— andre opgaver i alt rev151on so ; elser I I / I

1985 ___100 1986 100

1987 100

1990 100

1988 __— 100 1991 100

1989 18 9 100

1992 100 1993 100 1994 100 1995 100

Tabel 1: Rigsrevisionens ressourceforbrug i procent fordelt på hovedopgaver (Kilde: Rigsrevisionen 1988: 8; Rigsrevisionen 1991: 10; Rigsrevisionen 1995: 12; Rigsrevisionen 1996: 11).

9,6 8,9 9,2

Den mest interessante udviklingstendens er, at der over tid sker en forskydning af ressourcer fra den lobende revision til de storre undersogelser. Det mest markante skift sker i 1989, hvor Rigsrevisionen i forhold til ressourceforbruget i 1988, anvender 7,6 procentpoint faerre ressourcer på den lobende revision. Samtidig sker der en stigning i anvende]- sen af ressourcer til storre undersogelser på 9,7 procentpo- int. I hele den periode, som tabellen dakker, anvender Rigs- revisionen imidlertid flere ressourcer på den lobende revi- sion end på de storre undersogelser. I 1989, hvor der sker en markant stigning i andelen af Rigsrevisionens samlede ressourcer, som anvendes på storre undersogelser, formule- rede Rigsrevisionens ledelse en målsaetning om, at 33% af Rigsrevisionens ressourcer i år 2000 skulle anvendes til stor- re undersogelser, dvs. i princippet på forvaltningsrevision. Frem til og med 1994 var denne målsaetning gaeldende, men man er siden gået bort fra den, fordi den viste sig at vaere for svaer at leve op til. Rigsrevisionen har dog stadig et onske om at anvende flere ressourcer på storre undersogelser, men dette onske er ikke laengere formuleret i konkrete tal.

Det er interessant at se lidt narmere på aktiviteten "storre undersogelser", der består af beretninger og notater, fordi det specielt er beretningeme, som Rigsrevisionen er kendt for. Det er i saerdeleshed beretningeme om enkelte sporgs- mål, som primaert tiltreekker mediemes og politikernes op- maerksomhed. Beretningerne udgor også den vaesentligste aktivitet. Ca. 80% af de samlede ressourcer til storre un— dersogelser blev i 1995 anvendt til beretninger. De resteren- de 20% blev anvendt på udarbejdelse af notater (Rigsrevisionen 1996: 13).

Frem til slutningen af 1980'erne interesserede Rigsrevisio- nen sig mest for den lobende finansielle revision, men fra 1989 har Rigsrevisionen bestraebt sig på at anvende en storre del af de samlede ressourcer på storre undersogelser. Der har således i Rigsrevisionens prioritering af ressourcer de seneste år vaeret en tendens til at satse mere på kritisk for- valtningsrevision. Men, som tabel 1 indikerer, er det en svaer omstillingsproces, der tager lang tid. I forhold til det svens- ke Riksrevisionsverk spiller forvaltningsrevisionen fortsat en mindre rolle i Riksrevisionens arbejde, hvilket bl.a. haenger sammen med, at der ikke er den samme tradition for forvaltningsrevision og evaluering i Danmark som i Sve- rige (Kjär 1996).

Organisationen Rigsrevisionen. Rigsrevisionen er i dag placeret som et selvstaendigt og uafhaengigt organ under Folketinget. Der var pr. 1. januar 1996 ansat 263 medarbej- dere i Rigsrevisionen, og institutionen rådede i 1995 over en bevilling på 113,8 mill. kr.. (Rigsrevisionen 1996). Ifolge virksomhedsberetningen opstiller Rigsrevisionen folgende generelle mål for sin virksomhed: "Målet er at medvirke til en effektiv statslig forvaltning" (ibid: 5).

(överste chef for Rigsrevisionen er rigsrevisor. Rigsrevisor afskediger og ansaetter selv sine medarbejdere. Ansaettelse og afskedigelse af de hojest placerede tjenestemaend kraever imidlertid for det forste forelaeggelse for statsrevisoreme og for det andet godkendelse af Folketingets Udvalg for For- retningsorden.

Det er statsrevisoreme, som udformer indstilling om hen— holdsvis udnaevnelse og afskedigelse af rigsrevisor. Ind- stillingen forelaegges Folketingets formand, som efter for- handling med naestformaendene, forelaegger indstillingen for

Folketingets Udvalg for Forretningsorden, som traeffer den endelige afgorelse. Såfremt udvalget forkaster indstillingen skal en ny indstilling udformes. Statsrevisorerne kan i så- danne tilfaelde kraeve at stillingen genopslås. Det fastslås forovrigt i rigsrevisionsloven, at rigsrevisor ikke må veere medlem af Folketinget.

Organisatorisk består Rigsrevisionen af fire afdelinger og 24 kontorer m.v. Rigsrevisor bistås af ledelsesgruppen, der ud over rigsrevisor - består af de fire afdelingschefer og che- feme for administrationskontoret og sekretariatskontoret. Rigsrevisionen har, til forskel fra Riksrevisionsverket, valgt en organisationsstruktur, hvor de to revisionstyper - finan- siel revision og forvaltningsrevision - er integreret, dvs. at begge revisionstyper varetages i de fleste kontorer. Rigsrevi- sionen er af den opfattelse, at de to revisionsopgaver under- stotter og supplerer hinanden. De enkelte kontorer vareta- ger typisk revisionen inden for et bestemt ministerområde (Rigsrevisionen 1996).

Rigsrevisor Samarbejdsudv. Faglige udv. Sikkerhedsudv. Edb—kontoret Administration Ledelsesgruppe Sekretariat 1. afdeling 2. afdeling 3. afdeling 4. afdeling 2. kontor 4. kontor 14. kontor 3. kontor 9. kontor 6. kontor 15. kontor 5. kontor 10. kontor 8. kontor 16. kontor 7. kontor 19. kontor 12. kontor 17. kontor 11. kontor KSA1 18. kontor SCR3 Sekt. D2 Sekt. E4

Figur 1: Rigsrevisionens organisationsplan pr. 1. januar 1996 (Kilde: Rigsrevisionen 1996: 16).

1 Kontor for skatter og afgifter. 2 Kontor for forvaltningsrevision og finansiel revision i for- bindelse med modernisering og effektivisering af den statslige forvaltning m.v. 3 Kontor for statens centrale regnskabssystem. 4 Kontor for rådgivning og bistand til kontorerne i forbin- delse med implementering og aendring af edb-systemer i de reviderede institutioner m.v.

l Rigsrevisionen findes der også en raekke permanente ud- valg. Der findes et samarbejdsudvalg, der bl.a. arbejder med udvikling af de ansattes kompetence, et sikkerhedsudvalg og et metodeudvalg. Metodeudvalget arbejder bl.a. med udvikling og justering af metoder og retningslinier for både den finansielle revision og for forvaltningsrevisionen. Deru— dover arbejder metodeudvalget med udvikling af styringen af de storre undersogelser.

Af Rigsrevisionens 263 medarbejdere har ca. 100 medar— bejdere en akademisk uddannelse. Traditionelt har det primaert vaeret jurister og ekonomer, der er blevet ansat i Rigsrevisionen, men de senere är er der blevet ansat flere

statsvidenskabelige kandidater. Det er dog fortsat ekonomer og jurister, der varetager de hojeste cheffunktioner (rigsrevisor og afdelingschefer).

I lebet af 1980'eme blev Rigsrevisionen, som resten af cent— raladministrationen i Danmark, underkastet generelle krav om besparelser. Besparelseskravene gav sig udslag i, at Rigsrevisionen over en ca. tiårig periode oplevede en reduk— tion i antallet af medarbejdere på ca. 21 % (Rigsrevisionen 1995: 19). De seneste år har antallet af medarbejdere ligget relativt stabilt.

Relationen mellem Rigsrevisionen og statsrevisoreme. I rigsrevisionsloven står der, at "Rigsrevisor er uafhaengig ved udforelsen af sit hverv" (lbkg 1991 nr. 489: 5 1, stk. 3). I praksis oversaettes denne bestemmelse til, at Rigsrevisionen i forbindelse med losning af sine arbejdsopgaver for det forste selv bestemmer, hvilken metode, som skal anvendes, og for det andet selv bestemmer, hvordan det konkrete revi- sionsarbejde skal tilrettelaegges og planlaegges. Rigsrevisionen er imidlertid ikke helt frit stillet med hen- syn til valg af hvilke problemer, som skal gores til genstand for en storre undersogelse, fordi statsrevisoreme - i enighed - har ret til at bestille undersogelser af bestemte spergsmål hos Rigsrevisionen. Statsrevisorerne ger i vid udstrakning brug af denne ret. Når statsrevisoreme bestiller en under- sogelse betyder det ofte, at Rigsrevisionen er nedt til at Iaeg- ge nogle af de undersogelser, som institutionen selv har taget initiativ til at gennemfore til side. Der sker dermed en prioritering af statsrevisoremes arbejde på bekostning af det arbejde som Rigsrevisionen selv vurderer, at der er et behov for at udfere. Jeg vil senere i rapporten komme ind på ud— viklingen i statsrevisoremes aktivitetsniveau.

3. Treek af den danske rigsrevisionshistorie

Det danske rigsrevisionsvaesens historie er knyttet til to sto- re reformer og en mindre reform. I 1926 blev den forste lov om revision af statens regnskaber vedtaget, i 1975 blev den forste rigsrevisorlov vedtaget, og i 1991 blev det ved lov besluttet at flytte Rigsrevisionen.

Ved den forste danske grundlovs gennemforelse i 1849 blev den politiske revision, i form af statsrevisoreme, lov- faestet. Det var de politisk valgte revisorers opgave at kon- trollere, at finansloven blev overholdt. I praksis foretog de en gennemgang af, om statsregnskabets poster passede til finanslovens beleb. Statsrevisorene beskaeftigede sig irnid- lertid ikke med detaljeme i regnskabet. Det egentlige revi- sionsvaesen blev betragtet som en del af administrationens arbejde. Selv da man i Danmark overgik til ministerial- systemet i 1848 blev administrationen og revisionen kun skilt ad på kontor-/ afdelingsniveau (Bredsdorff 1992). Det gennemgående traek ved de forskellige revisionsordninger, der fandtes frem til 1916 var, at der fandtes revisions- kontorer el.lign. rundt omkring i centraladministrationen. F.eks. var der omkring 1850 i alt 16 kontorer i centraladmi- nistrationen, som primaert arbejdede med revision (Betaenkning nr. 382, 1965: 16).

I 1916 blev der introduceret et nyt princip indenfor den statslige revision. I forbindelse med vedtagelsen af lovene om statsbanemes og postvaesenets styrelse blev der oprettet revisioner, som var uafhaengige af de pågaeldende institu- tioners generaldirektorer. Revisionen blev organiseret som såkaldte "hovedrevisorater". Der blev dermed indfort et skel mellem administration og revision.

På denne tid ytrede statsrevisoreme onske om en reform af den statslige revisionsordning, da store dele af stats- regnskabet slet ikke var underkastet revision. Regnskaber fra den egentlige centraladministration blev således ikke underkastet nogen decideret revision (Betaenkning afgivet af statsregnskabskommissionen af 28. oktober 1921, 1926: 59— 60). Hertil kom at der ikke var en ensartet og sammenhaeng-

ende revision i staten, da revisionen blev udfort af forskel- ligt organiserede myndigheder. Finansministeren nedsatte derfor i 1921 en kommission, som i 1926 fremlagde et forslag til en ny revisionsordning for staten. Forslaget blev vedtaget som lov af 31. marts 1926 og trådte i kraft 1. januar 1927.

Ifolge denne lov blev statens revision udfort i tre trin: For det forste reviderede centralstyrelseme deres underliggende myndigheders regnskaber. For det andet blev der oprettet fire såkaldte "hovedrevisorater" efter princippet, som blev introduceret ved revisionen af postvaesenet og statsbaneme i 1916. Revisionen af regnskabeme for de enkelte centralsty— relser blev fordelt mellem de fire hovedrevisorater. Hoved- revisorateme var direkte underordnet finansministeren, som udstedte instrukser for hovedrevisoraternes forretnings- gange, men hovedrevisorateme var uafhaengige af andre myndigheder i deres virksomhed. Tyngdepunktet i den statslige revision kom dermed til at ligge i hoved- revisorateme. Det tredie trin i revisionsprocessen var den politiske revision, som blev udfort af statsrevisoreme. Sam- tidig dannede man statsregnskabsrådet, der dels fungerede som et koordinationsorgan mellem hovedrevisorateme og statsrevisoreme, dels som et koordinationsorgan mellem de fire hovedrevisorater (Petersen 1962: 81-82; Betaenkning af- givet af statsregnskabskommissionen af 28. oktober 1921, 1926; Rigsarkivet 1991).

Med loven af 1926 blev der altså ikke etableret et centralt organ for den statslige revision. Man skulle helt frem til 1975, inden Rigsrevisionen blev dannet som centralt organ for statens revision. Fra 1926 til 1975 skete der ikke store forandringer med den statslige revision. [ 1950'erne skiftede hovedrevisorateme navn til revisionsdepartementer, og ho- vedrevisoreme blev dermed til departementschefer. Efter- hånden som departementschefeme forlod deres stillinger blev antallet af revisionsdepartementer skåret ned. 1 1972 var der kun to tilbage (Rigsarkivet 1991).

I lebet af 1960'eme opstod der generel enighed om behovet for en reform af rigsrevisionsordningen. Det hang for det forste sammen med vaeksten i den offentlige sektor og et deraf folgende stadigt mere omfattende og kompliceret statsregnskab. For det andet skabte den stigende anvendelse af EDB i administrationen problemer, der var f&lles for alle

revisionsdepartementeme. Fra konstateringen af proble- meme i 1962 skulle der imidlertid gå 13 år, og tre kommis- sioner skulle arbejde med sporgsmålet, inden Rigsre- visionen blev samlet i én institution i d. 1. januar 1976 (Meyer m.fl. 1977: 91).

Statsministeren nedsatte i 1962 en arbejdsgruppe, der dels havde til opgave at overveje spergsmålet om en ny revi— sionslov for statens regnskaber, dels at drofte den fremtidige organisering af statens revision. Arbejdsgruppens betaenk- ning "Revisionsdepartementernes opbygning og deres op— gaver ved varetagelse af statens hovedrevision" (Beteenkning nr. 381, 1965), som blev afgivet til adrninistra- tionsudvalget af 1960, var et meget grundigt stykke arbejde. Et af hovedforslagene var at samle den statslige revision i en organisation og oprette et embede som rigsrevisor. På grund af intern uenighed i regeringen valgte den ikke at folge ar— bejdsgruppens forslag til lovaendring (Bredsdorff 1992: 60).

I 1974 nedsatte okonomiministeren et udvalg, der fik til opgave at tage den statslige revisions struktur og relaterede spergsmål op til overvejelse. Udvalget lagde betaenkningen om "Revisionsdepartementemes opbygning og deres opga- ver ved varetagelse af statens hovedrevision" fra 1965 til grund for sit arbejde, og fokuserede på at udarbejde et lov- forslag. Lovforslaget blev vedtaget d. 26. juni 1975, og det var stort set identisk med det lovforslag, som arbejdsgrup- pen havde praesenteret i 1965.

Hovedindholdet i den forste rigsrevisionslov var netop dannelsen af Rigsrevisionen som central enhed for revision af statens regnskaber. I parentes kan det bemaerkes, at nav- net "Rigsrevisionen" blev brugt fra starten, men at det forst kom ind i loven ved ändringen i 1991 (Christensen 1994: 391). Ved vedtagelsen af rigsrevisionsloven bibeholdt man den traditionelle arbejdsdeling mellem den politiske revision og den administrative revision. Statsrevisorerne skulle såle- des fortsat ikke nodvendigvis gå ind i det mere teknisk be- tonede revisionsarbejde. Statsrevisorerne skulle forst og fremmest tage stilling til de sager, som Rigsrevisionen hav- de undersogt. Samtidig blev statsrevisoremes ret til at bestille undersogelser hos Rigsrevisionen styrket (Betaenkning nr. 729, 1975: 8). Endelig fastslog udvalget, at

der ved lovandringen ikke ville sker principielle andringer i Rigsrevisionens opgaver (ibid: 12).

Udvalget nåede også frem til, at Rigsrevisionens mest hen- sigtsmassige placering var indenfor regeringens regi. [ ud- valget overvejede man også den mulighed, at Rigsrevi- sionen kunne placeres under Folketinget, men et flertal i udvalget afviste denne losning bl.a. under henvisning til, at regeringen sandsynligvis selv ville opbygge en egen revi— sion, hvis det nye centrale revisionsorgan blev placeret un- der Folketinget. Samtidig mente flertallet i udvalget også, at en placering under Folketinget ville vanskeliggore det nare forhold mellem administration og revision, som blev anset for nedvendigt for opbygningen af en effektiv revision. En— delig fandt flertallet, at det ville vare svart for Folketinget at drive så stort organ - der var på det tidspunkt ca. 400 an- satte i de to tilbagevarende revisionsdepartementer. Et mindretal i udvalget, der bestod af de to chefer for revi- sionsdepartementer, var derimod for at placere det nye or- gan under Folketinget. Deres argument var, at en placering under Folketinget ville styrke koblingen mellem den egent- lige revision og det organ, der har det overordnede ansvar for kontrollen med statens regnskaber, dvs. statsrevisoreme (ibid: 9).

Det var ikke forste gang, at man i udvalgssammenhang diskuterede at placere den statslige revision et andet sted end indenfor centraladministrationen. Den grundlovgivende församling havde i 1848-49 overvejet en regnskabsret. Et fardigt lovforslag om en regnskabsret blev diskuteret i rigs— dagen omkring år 1900, og i begyndelsen af 1960'eme stille- de to af statsrevisoreme forslag om at hovedrevisionen skulle flyttes over under Folketinget (Bredsdorff1992).

Forst i 1991 var der bred enighed om at flytte Rigsrevisio- nen fra centraladministrationen til Folketinget. Der var et klart flertal for de synspunkter, som i 1974 havde varet mindretalssynspunkter. F.eks udtalte forslagsstilleren H.P. Clausen fra Det konservative Folkeparti i forbindelse med forste behandlingen af lovforslaget i Folketinget:

" Da Rigsrevisionen i den tilsikrede uafheengighed, som den også har under den nugeeldende ordning, primart virker i Folketingets interesse gennem stats— revisoreme, må det vare både naturligt og principielt korrekt, at hele revisionen er placeret under Folke- tinget" (Folketingstidende 1990-91 (2. samling), forhandlinger sp. 1850).

I sit indlag understregede H.P. Clausen også, at der ved vedtagelse af lovforslaget ikke ville blev foretaget andringer i Rigsrevisionens arbejde, i forholdet mellem Rigsrevisionen og statsrevisoreme eller i forholdet mellem Rigsrevisionen og ministerieme.

H.P. Clausen var den eneste, som udtalte sig om forslaget under de tre behandlinger af lovforslaget i Folketinget. Lov- forslaget blev således uden decideret debat vedtaget af et enigt Folketing.

Overflytningen gav anledning til en rakke formelle fo- randringer. For det forste betod overflytningen fra centra- ladministrationen til Folketinget, at Rigsrevisionens budget— og regnskabssager overgik til behandling af Folketinget. Hertil kom at visse personalesager også for fremtiden skulle behandles af forskellige instanser i Folketinget. F.eks. ud- navnes rigsrevisor, som tidligere navnt, af Folketinget.

For det andet betod overflytningen, at Rigsrevisionen flyt- tede ud af den offentlige forvaltning, og at en rakke love og bestemmelser derefter ikke langere kunne finde anvendelse på Rigsrevisionen. Forvaltningsloven og offentlighedsloven var således ikke langere galdende for Rigsrevisionen. Man så sig derfor nedsaget til at indfeje en ny bestemmelse i rigsrevisionsloven således, at Folketingets Udvalg for For- retningsordenen kunne fastsatte passende regler på områ- det.

For det tredie betod overflytningen, at Rigsrevisionen ikke var omfattet af lov om offentlige registre. I Rigsrevisionens samarbejdsudvalg blev der derfor indgået en aftale vedrorende sikkerhed og beskyttelse af Rigsrevisionens edb- systemer og de persondata, som Rigsrevisionen har. Aftalen svarer til bestemmelseme i loven om offentlige registre

(Rigsrevisionen 1993: 9-10).

4. Rigsrevisionens arbejde fra 1987 til 1995

4.1. lndledning

I dette afsnit vil jeg lagge vagt på at beskrive udviklingen i Rigsrevisionens arbejde siden 1987. Fokus vil vare på fo- randringer i Rigsrevisionens skriftlige produkter. Rigsrevi- sionen producerer, som tidligere navnt, forskellige produk- ter: Forskellige typer af beretninger og notater. Af disse produkter har jeg valgt at se narmere på de beretninger, som Rigsrevisionen afgiver efter en storre revisions- undersogelse, fordi det er den aktivitet, som tiltrakker sig storst opmarksomhed hos både politikere og medier.

Idag finder Rigsrevisionens vasentligste forvaltningsrevi- sionsaktivitet sted i forbindelse med de storre undersogel— ser, der munder ud i afgivelse af beretning til statsrevisorer- ne. Rigsrevisionen har de seneste år forsegt at opprioritere arbejdet med storre undersogelser, hvilket også betyder at de har forsegt at opprioritere arbejdet med forvaltningsrevi- sion. I dette afsnit kommer jeg derfor primart til at fokusere på forvaltningsrevisionen hos Rigsrevisionen. Spergsmål vedrorende den finansielle revision vil derfor kun blive berert i forbindelse med spergsmålet om relationen mellem de to revisionstyper.

Det er specielt interessant at fokusere på forvaltningsrevi- sionen, fordi det er udviklings— og anvendelsesmuligheder- ne af denne type af revision, som der i dag primart feres debat om. Specielt i internationale fora diskuteres forvalt— ningsrevisionens rolle i forbindelse med styringen af den offentlige sektor.

Det er interessant at se narmere på indholdet i Rigsrevi- sionens arbejde med storre undersogelser, fordi Rigsrevisio- nen gennem sit beretningsarbejde er med til at tegne et bestemt billede af den statslige sektor i Danmark. Rigsrevi- sionens valg af genstand for den enkelte undersogelse siger noget om, hvad de vasentligste problemstillinger vedroren- de den statslige forvaltning retter sig mod. Gennem valg af metodisk tilgang traffer Rigsrevisionen indirekte nogle valg med hensyn til hvilke spergsmål, som der er mulighed for

at rejse i forbindelse med en storre revisionsundersogelse. Rigsrevisionens produktion af konklusioner og anbefalinger siger noget om formålet med den pågaldende undersogelse. Der er forskel på, om hovedformålet med en undersogelse er kontrol eller laring. Endelig siger Rigsrevisionens anven- delse af forskellige forvaltningsrevisionelle analysetyper eller -tilgange noget om forvaltningsrevisionens gennemslag og institutionalisering i Rigsrevisionens arbejde.

Jeg vil derfor mere konkret beskrive udviklingen i Rigsre- visionens arbejde med storre undersogelser på fire forskelli- ge parametre.

] den forste delanalyse vil jeg beskrive udviklingen i bred- den af Rigsrevisionens undersogelser. Jeg vil analysere ud- viklingen i bredden af den genstand, som Rigsrevisionen udsatter for analyse i sine storre undersogelser. Formålet med denne del af analysen er at klarlagge, hvad Rigsrevi- sionen stiller sporgsmålstegn ved, og om der er sket en ud- vikling med hensyn til hvilke genstande, Rigsrevisionen rejser spergsmål om.

I den anden delanalyse vil jeg gå tat på udviklingen i Rigsrevisionens forvaltningsrevisionsaktivitet. Det betyder ikke, at de andre delanalyser ikke også handler om forvalt- ningsrevision. Forskellen mellem denne og de andre dela- nalyser er, at jeg i denne delanalyse stiller skarpt på analyse- typer i forvaltningsrevisionen. Formålet med denne dela- nalyse er for det forste at vurdere, om der er sket en fo- randring med hensyn til anvendelsen af forskellige forvalt- ningsrevisionstilgange i arbejdet med storre undersogelser, og for det andet at vurdere om der er sket en udvikling i den relative position, som forvaltningsrevisionsaktiviteten indtager i Rigsrevisionens storre undersogelser. Hermed bliver jeg i stand til at sige noget om eventuelle forandringer i forvaltningsrevisionens gennemslag i Rigsrevisionens ar- bejde med storre undersogelser, dvs. om der sket en ud- vikling med hensyn til niveauet af institutionalisering af forvaltningsrevisionsaktiviteten.

Dernast vil jeg i den tredie delanalyse beskrive udvikling- en i Rigsrevisionens brug af forskellige metoder. Jeg vil be- skrive udviklingen i Rigsrevisionens brug af forskellige tek- nikker til generering af ny information i forbindelse med udforelsen af storre undersogelser. Formålet med denne

delanalyse er at vurdere, om der er sket forandringer i Rigs- revisionens faglige udviklingsniveau og bevidsthed om- kring metodiske spergsmål. Tidligere er Rigsrevisionens arbejde blevet karakteriseret som meget svagt på det meto- diske og faglige område (Melander 1989).

Endelig vil jeg i den fjerde delanalyse beskrive udviklingen i karakteren af de konklusioner, som Rigsrevisionen drager i de storre undersogelser. Som et vigtigt aspekt af konklusio- nemes karakter Vil jeg se narmere på tilstedevarelsen af anbefalinger i forlangelse af undersogelseme. Formålet med denne delanalyse er for det forste at vurdere, i hvilken udstrakning Rigsrevisionens arbejde er mentet på fremtidi— ge forbedringer af effektiviteten i den offentlige sektor, og for det andet om der er sket en udvikling i Rigsrevisionens arbejde på dette punkt.

Jeg vil beskrive udviklingen i Rigsrevisionens beretnings- arbejde over en 9-årig periode fra 1987 til 1995. Dette tids- perspektiv er valgt fordi 1991 - der er året for Rigsrevisio- nens overflytning til Folketinget - dermed kommer til at falde midt i perioden. Jeg har af afgransningsmassige årsa— ger valgt at lagge fire snit i perioden. Ud over 1987 og 1995 har jeg valgt 1990 og 1992. Jeg har valgt 1990 og 1992, fordi det er årene henholdsvis for og efter overflytningen. Året 1991 er ikke valgt, då det, pga. overflytningen, er et specielt ar.

Jeg kommer ikke til at se narmere på, om der er forskel på de undersogelser, som statsrevisoreme bestiller og de un- dersogelser, som Rigsrevisionen selv tager initiativ til at gennemfore.

4.2. Undersogelsernes bredde

Forst vil jeg beskrive udviklingen i Rigsrevisionens valg af genstand i de storre undersogelser. Det er interessant at se narmere på den genstand, som Rigsrevisionen udsatter for undersogelse, fordi en sådan analyse siger noget om, hvor Rigsrevisionen placerer de vasentligste problemer i den statslige forvaltning. Hertil kommer at der hos Rigsrevisio- nen findes et onske om en udvikling i, hvad der valges som genstand i de enkelte undersogelser.

Jeg har valgt at lave en grov opdeling mellem undersogel— ser, som har et bredt fokus og undersogelser, som har et snavert fokus. Med undersogelser, som har et snavert fo- kus, mener jeg undersogelser, som undersoger forhold, der primart vedrorer en enkelt institution, en beslutning, et handelsesforleb, et program, en reform, en ordning eller noget lignende. Med undersogelser, som har et bredt fokus, mener jeg undersogelser, der primart fokuserer på flere at de ovenfor navnte genstande.

En gennemlasning af de beretninger, som Rigsrevisionen afgav til statsrevisoreme i 1987, 1990, 1992 og 1995 viser, at fordelingen mellem snavre og brede undersogelser ligger meget stabilt. Af tabel 2 fremgår det, at ca. 3 / 4 af alle Rigs- revisionens beretninger i alle de fire undersogte år kan ka- rakteriseres som snavre. Der er altså ikke sket nogen ud- vikling i, hvad det er for en genstand, som Rigsrevisionen rejser spergsmål om i sine storre undersogelser. I de fleste beretninger undersoges udvalgte forhold vedrorende en enkelt institution.

alt beretnin _er

Tabel 2: Fordeling mellem antal snaevre og brede beretninger.

brede beretnin - er

r—lr—li—k U'liJåU'l IIIOJ

Et eksempel på en snaver undersogelse fra 1987 er "Beretningen om Det Kongelige Teaters driftsudgifter og - indtagter i årene 1983-1985" (Statsrevisorernes beretning nr. 2, 1986). I denne beretning undersogte Rigsrevisionen en rakke okonomiske forhold vedrorende Det Kongelige Tea- ter. Udover en analyse af teatrets driftsudgifter og - indtagter undersogte Rigsrevisionen forskellige aflonnings— ordninger og udviklingen i belagningsprocenter på teatrets forskellige scener.

Som eksempel på en snaver undersogelse fra 1990 kan navnes "Beretningen om Kofoeds Skoles ekonomiforvalt- ning og personaleadministration" (Statsrevisorernes beret-

ning nr. 17/ 89). I undersogelsen af Kofoeds Skole, som er en skole hvor der ydes hjalp til selvhjalp for personer i sociale vanskeligheder, blev der lagt vagt på at vurdere skolens forvaltningsgange, herunder om lon- og personaleadminist- rationen fungerede tilfredsstillende, om der var orden i lister over materiel og inventar, og om galdende regler på områ- det var blevet overholdt.

Endelig kan "Beretningen om flytningen af Harens Ser- gentskole fra Senderborg til Odense" (Statsrevisorernes be- retning nr. 1 / 94) navnes som et eksempel på en snaver beretning. I denne undersogelse var det ikke en enkelt insti- tution, men derimod en sag eller et handelsesforleb, som var i centrum for granskningen. Det blev bl.a. vurderet, om Forsvarsministeren havde givet Folketinget fyldestgorende oplysninger i forbindelse med beslutningen om flytningen af Sergentskolen, og om de forventede besparelser ved flyt- ningen var blevet opnået.

For hvert af de fire undersogte år findes der eksempler på brede undersogelser. I hvert af de undersogte år kan ca. 1 / 4 af undersogelseme karakteriseres som brede. Typiske brede undersogelser er analyser af udviklingsprojekter, som den danske stat har ydet bistand til i den 3. verden. I disse un- dersogelser fokuseres der typisk på, hvor mange penge den danske stat har postet i de enkelte projekter, og om målene for projekteme er nået. Derudover gives der ofte forskellige forklaringer på, hvorfor målopfyldelsen ofte er mangelfuld.

Et konkret eksempel på en anden type bred undersogelse er "Beretningen om en undersogelse af tandlagehojskoler- nes drift og ekonomi" (Statsrevisorernes beretning nr. 3 / 89). Denne undersogelse har jeg vurderet som bred, fordi den sammenligner forhold ved de to tandlagehojskoler i Dan- mark. Endelig kan jeg som eksempel på en nyere bred be- retning navne "Beretningen om omdannelse af 8 statsstyrel- ser til aktieselskaber fra 1989 til 1994" (Statsrevisorernes be- retning nr. 5 / 94). Dette er et eksempel på en bred un— dersogelse, fordi forhold ved flere statsinstitutioner blev inddraget i analysen.

Den typiske snavre undersogelse fokuserer på forhold vedrorende en enkelt institution, og den typiske brede un- dersogelse er enten en undersogelse, hvor forhold ved flere

institutioner analyseres, eller hvor flere udviklingsprojekter analyseres og vurderes.

Rigsrevisionen laver også selv en opgorelse over antallet af brede eller tvargående undersogelser. Denne opgorelse, som går tilbage til 1988, findes i "Beretningen om Rigsrevi- sionens virksomhed i 1995" under betegnelsen "Beretninger om spergsmål, der ikke kan henfores til enkelte ministerier eller styrelser" (Rigsrevisionen 1996: 61). Ifolge denne op- gorelse er det hojest fire beretninger pr. år, som falder ind under denne betegnelse. I gennemsnit er der pr. år 2 1 / 2 beretning, som Rigsrevisionen selv vurderer som bred eller tvargående. Ifolge Rigsrevisionens egne opgorelser er der, sagt med andre ord, meget få undersogelser, som kan ka- rakteriseres som brede.

Det betyder imidlertid ikke, at der i dag på Rigsrevisionen ikke findes et onske om at satse flere ressourcer på bredere undersogelser. Under interviews blandt ansatte i Rigsrevi- sionen var der flere, som i forbindelse med beskrivelsen af deres arbejde med storre undersogelser, gav udtryk for et onske om, at flere at de storre undersogelser i fremtiden skal have en bredere karakter. F.eks. sagde en ansat:

"Her i huset har vi den holdning, at vi gerne vil lave undersogelser, der går på tveers af institutioner, men også på tvars af ministerområder. "

En anden interviewperson sagde:

" Vi skulle nok prove at lade de små ting vare, og kon- centrere os om det store, men det er også det, som er det svaere. "

Af ovenstående citater kan man også se, at når Rigsrevisio- nen taler om brede undersogelser, så er det undersogelser, som inddrager flere institutioner eventuelt institutioner, som ikke ligger inden for samme ministerområde. En ansat på Rigsrevisionen beskrev brede undersogelser som un- dersogelser, der ikke kun ser på Studenterbogladen (boghandel ved Kobenhavns Universitet) eller på et enkelt regiment (f.eks. Slesvigske Fodregiment) men på hele

Kobenhavns Universitet eller på hele harens ekonomisty- ring.

Det er i den forbindelse interessant at vende blikket mod Sverige og Riksrevisionsverket. På Riksrevisionsverket er man kommet et skridt videre med hensyn til diskussionen om undersogelsemes bredde. På Riksrevisionsverket mener man nemlig, at man allerede primart laver brede forvalt- ningsrevisionsundersogelser. "Idag er det de farreste pro- jekter, der kun omhandler én institution", sagde en intervi— ewperson. Når ansatte på Riksrevisionsverket skal beskrive, hvad genstanden for deres forvaltningsrevisionsundersogel- ser er, lagges der vagt på, at undersogelseme skal rette sig mod hele samfundssektorer eller hele politikområder. Som eksempel navnte en ansat på Riksrevisionsverket, at verket i sit forvaltningsrevisionsarbejde f.eks. kan valge at un- dersoge og vurdere, om alle sygehusene i Sverige mest for- delagtigt kan placeres i statsligt eller i landstingskommunalt regi.

På Riksrevisionsverket er der altså for det forste en opfat- telse af, at man allerede laver brede undersogelser. Samme syn fandtes ikke blandt de personer, som jeg interviewede på Rigsrevisionen. For det andet er der på Riksrevisionsver- ket en bredere opfattelse af, hvad der menes med brede un- dersogelser, end der er på Rigsrevisionen. På Riksrevi- sionsverket er brede undersogelser undersogelser, der ser på hele sektorer eller politikområder, og på Rigsrevisionen er brede undersogelser undersogelser, som ser på flere insti- tutioner eller går på tvars af ministerområder.

Der kan vare flere årsager til, at Rigsrevisionen for det forste i hele den undersogte periode primart laver un- dersogelser, som må karakteriseres som relativt snavre, og for det andet bliver ved med at lave snavre undersogelser, selv om der findes et onske om at lave flere bredere un- dersogelser.

En af grundene til, at Rigsrevisionen primart laver relativt snavre undersogelser, kan vare, at Rigsrevisionen til tider finder inspiration til de storre undersogelser i forbindelse med gennemforelsen af den finansielle revision. Den finan- sielle revision er snavert knyttet til den enkelte statslige institutions regnskab, og det er dermed narliggende, at de storre revisionsundersogelser kommer til at ligge tat op ad

de problemstillinger som rejses i forbindelse med den finan- sielle revision. På Rigsrevisionen findes der, som tidligere navnt, også en tat organisatorisk kobling mellem de to re- visionsaktiviteter finansiel revision og forvaltningsrevision, då det er de samme kontorer, som varetager de to revi- sionsaktiviteter. Det betyder for det forste, at der ofte er et sammenfald mellem personale, der arbejder med finansiel revision og forvaltningsrevision, og for det andet at den fi- nansielle revision i pressede situationer ofte prioriteres hojest. Samme organisatoriske kobling findes ikke på Riks- revisionsverket.

En anden grund, til at Rigsrevisionen i så hoj grad Iaver snavre analyser, kan vare, at man gennem undersogelser der tilrettelagges som undersogelser af spergsmål, som er tat knyttet til en enkelt genstand, ofte har mulighed for at opnå en hej grad af pracision i forbindelse med formulering af konklusioner. Det er ikke sikkert, at man bliver i stand til at drage mere generelle og overordnede konklusioner vedrorende effektiviteten i den offentlige sektor, men man er derimod relativt sikker på, at de konklusioner som drages også er korrekte.

4.3. Analysetyper i forvaltningsrevisionen

I dette afsnit vil jeg se narmere på udviklingen i Rigsrevi- sionens forvaltningsrevisionsaktivitet. Til forskel fra de and— re delanalyser, der også i en eller anden forstand handler om forvaltningsrevision, vil jeg i dette afsnit gå tat ind på forvaltningsrevisionsaktiviteten. Det er interessant at se narmere på udviklingen i forvaltningsrevisionen, fordi en narmere analyse af Rigsrevisionens forvaltningsrevisions- analyser for det forste kan sige noget om udviklingen af svarhedsgraden i Rigsrevisionens undersogelser. For det andet kan analysen bruges til at vurdere, om der er sket en udvikling i forvaltningsrevisionens grad af institutionalise— ring i Rigsrevisionens arbejde med storre undersogelser. Mere konkret vil jeg forsege at beskrive i hvilken udstrak- ning Rigsrevisionens beretninger til forskellige tidspunkter indeholder analyser, der svarer til den beskrivelse, som Rigsrevisionen selv giver af forvaltningsrevisionen.

I Danmark har Rigsrevisionen frihed til at definere forvalt— ningsrevisionsaktiviten. Der står således ikke i rigsrevisions- loven nogen narmere angivelse af, hvordan en forvaltnings- revisionsanalyse skal se ud, og hvilke spergsmål en sådan analyse skal forsege at finde svar på. I loven står der blot, at Rigsrevisionen skal udfere forvaltningsrevision (vurdering af skyldige okonomiske hensyn). l 1976-loven står der såle- des om forvaltningsrevision:

"Endvidereforetages en vurdering af, hvorvidt der er taget skyldige okonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er om- fattet af regnskabet. " (5 3 i lov nr. 321 af 26. juni 1975).

Formuleringen gentages ordret i lovbekendtgorelse nr. 489 fra 1991 af lov om revisionen af statens regnskaber m.m.

I virksomhedsberetningeme, som Rigsrevisionen i henhold til rigsrevisionsloven skal afgive en gang om året, definerer Rigsrevisionen, hvad der ligger i aktiviteten "forvaltnings- revision". Generelt om Rigsrevisionens prasentationer af forvaltningsrevisionsaktiviteten er det bemarkelsesvardigt, at omtalen ikke er sarlig omfattende. Den egentlige beskri— velse af forvaltningsrevisionen fylder ofte ikke meget mere end et par spalter.

Sammenligner man beskrivelsen af forvaltningsrevisionen i virksomhedsberetningerne for de fire år, som jeg har valgt at se narmere på, er det interessant, at den generelle fremstilling af forvaltningsrevisionen ikke forandres. Rigs- revisionen definerer i alle fire år forvaltningsrevision på fel- gende måde:

"Forvaltningsrevision (ekonomisk-kritisk revision) omfatter bedommelse af, om den regnskabsaflaeggende institutions enkeltdispositioner, aktiviteter, pro— grammer eller samlede opgaver er gennemfort på en ekonomisk og hensi gtsmaessi g måde, her-under om re—

sultaterne svarer til de opstillede mål. " (Rigsrevisionen 1988: 7, 1991: 8, 1993: 10 og 1996: 9).

Går man et skridt tattere ind på Rigsrevisionens beskrivel— ser af forvaltningsrevisionen, giver Rigsrevisionen i de tre forste år enslydende beskrivelser af, hvad forvaltningsrevi- sionen retter sig mod:

”Forvaltningsrevisionen kan rette sig mod institutio- nernes styringsfunktioner (forretningsgangsundersogelser) eller imod institu- tionens prastationer, bedomt i forhold til de anvendte ressourcer (produktivitetsanalyse). Endelig kan den rette sig imod opfyldelsen af de opstillede mål for virksomheden, set i forhold til de anvendte ressourcer (efektivitetsanalyse)? (Rigsrevisionen 1988: 7, 1991:8 og 1993:10).

] forhold til beskrivelseme i beretningeme om Rigsrevisio- nens virksomhed i 1987 og 1990 står der i beretningen om virksomheden i 1992 generelt set mere om forvaltningsrevi- sion. Der står bl.a., at Rigsrevisionens davarende perma- nente udvalg om forvaltningsrevisionen foretager en gen- nemgang af indholdet af forvaltningsrevision i de afgiVne beretninger. Det interessante i denne forbindelse er, at Rigs- revisionen på dette sted definerer forvaltningsrevisions- undersogelser som undersogelser af sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. Det er denne beskrivelse af mere konkrete analysetyper, som tager over i Rigsrevisio- nens prasentation af forvaltningsrevisionen i 1995, hvor der netop lagges vagt på disse tre analysetyper samtidig med, at det navnes at en undersogelse også kan rette sig mod en institutions styringsfunktioner - specielt mod ekonomisty- ringsfunktioner.

Af dette kan man udlede, at analyser af forretnings— gange / styringsfunktioner, produktivitet og effektivitet spiller en rolle i hele den periode, som jeg har valgt at analy- sere. Samtidig tyder beskrivelsen af forvaltningsrevisionen i beretningen om virksomheden i 1992 på, at analyser af spar- sommelighed også er galdende i hele perioden. Den gene- relle beskrivelse af forvaltningsrevision indikerer også, at ekonomisk hensigtsmassighed i forvaltningen med statens midler (sparsommelighed) er et gennemgående trak i hele perioden.

Jeg vil derfor analysere udviklingen i gennemslaget af analyser af sparsommelighed, produktivitet, effektivitet og forretningsgange/ styringsfunktioner i Rigsrevisionens be— retninger over tid. Ud fra beskrivelseme virker det rimeligt at antage, at vurderinger af ekonomistyringsfunktioner i hojere grad ger sig galdende i slutningen af perioden. Sam- tidig vil jeg også undersoge tilstedevarelsen af elementer af finansiel revision i undersogelseme for at vurdere, om der er sket en udvikling i den relative position, som forvalt- ningsrevisionsaktiviteten indtager i Rigsrevisionens storre undersogelser.

Indledningsvis er det vigtigt at huske på, at antallet af be- retninger de fire år -1987, 1990, 1992 og 1995 - lå på hen- holdsvis 12, 20, 19 og 20.

Jeg har foretaget en gennemlasning af beretningeme for at konstatere, om der er sket en udvikling i det typiske for— valtningsrevisionelle hovedformål i de enkelte års beret- ninger. Resultateme fremgår af tabel 3. Til tabellen skal det iovrigt bemarkes, at en beretning godt kan have flere ho- vedformål, samt at det ikke for alle beretninger har varet muligt entydigt at fastslå, hvad hoved- formålet/hovedformålene var. Af tabellen fremgår det, at deti 1987 var mest almindeligt at lave undersogelser, der fokuserede på sparsommelighedsaspekter. Af de 12 beret- ninger, som blev afgivet i 1987, var der fem beretninger, der havde til hovedformål at vurdere sparsommeligheden ved en given statslig aktivitet. Det drejede sig f.eks. om beret— ningen om forsvarets brandstofforbrug (Statsrevisorernes beretning nr. 13, 1986) og om beretningen om personaleud— gifterne indenfor Krirninalforsorgen (Statsrevisorernes be— retning nr. 1, 1986). I 1987 blev der yderligere afgivet to be- retninger, hvor effektivitetsaspekter blev vurderet, to beret- ninger hvor forretningsgange blev vurderet og én beretning, hvor der blev gennemfort en produktivitetsanalyse.

år sparsomme- produktivitet li ; hed

9 9 1995

Tabel 3: Antal beretninger fordelt efter hovedformålet med den pågaldende beretning.

Blandt de beretninger, som blev afgivet i 1990 var den hyp- pigst forekommende analysetype effektivitetsanalysen. Af de 20 beretninger, som blev afgivet i 1990 var der syv beret— ninger, der havde som hovedformål at lave effektvitetsana- lyser. F.eks. afgav Rigsrevisionen en beretning, hvor de un- dersogte effektiviteten i skatteligningen (Statsrevisorernes beretning nr. 11 / 89). Af tabellen ses det, at antallet af effek— tivitetsanalyser er skarpt forfulgt af antallet af analyser, hvor styringsaspekter eller forretningsgange vurderes. I 1990 blev der yderligere afgivet fire beretninger, hvor der primart blev fokuseret på sparsommelighedsaspekter og en beret- ning, hvor der blev gennemfort en produktivitetsanalyse.

I både 1992 og 1995 var der blandt beretningeme flest analyser af styringsaspekter/ forretningsgange. Af de 19 beretninger, som blev afgivet i 1992 var der 10 beretninger, der havde som hovedformål at vurdere styringsfunktioner— ne og blandt de 20 undersogelser, som der blev afgivet be- retning om i 1995, var der ligeledes 10 undersogelser, hvor der primart blev fokuseret på vurdering af styringsfunktio- ner. Et typisk eksempel på en analyse, der bl.a. har som ho- vedformål at se på styringsfunktioneme, er "Beretning om forsvarets overordnede okonomistyring" (Statsrevisorernes beretning nr. 9 / 91). l denne beretning blev der bl.a. sat fo- kus på tilrettelaggelsen af forsvarets okonomistyring. Det blev f.eks. vurderet om styringssystememe var gode nok til at producere oplysninger om sparsommelighed, effektivitet og produktivitet i forsvaret. Jeg trakker denne beretning frem, fordi der i denne undersogelse blev stillet skarpt på vurdering af okonomistyringen i en udvalgt del af den statslige sektor. Denne type af styringsanalyser bliver mere og mere alrnindelig i lebet af den undersogte periode.

Hvis der i 1995 ikke laves styringsanalyser laves der effek— tivitetsanalyser. I 1995 afgav Rigsrevisionen syv beretninger om undersogelser af effektivitet. I 1992 var både effektivitet- og sparsommelighedsanalyser de nast mest hyppige analy- setyper. Ses der narmere på effektivitetsanalysemes ud- vikling i perioden, er det karakteristisk at selve betegnelsen "effektivitet" eller "målopfyldelse" vinder indpas fra 1992.

Endelig er det interessant at bide marke i, at selv om pro- duktivitetsanalyser i Rigsrevisionens egne prasentationer af forvaltningsrevisionsaktiviteten fremhaves som en sarlig analysetype, laves der i de undersogte år meget få analyser af produktivitet. De forste to år udfores der én analyse hvert år og i de to sidste år gennemfores der hvert år to analyser af produktivitet. Rigsrevisionen diskuterer imidlertid pro- duktivitet i forbindelse med analyser af ekonornistyring, som specielt er udbredte i slutningen af perioden, men der er i disse tilfalde ikke tale om deciderede produktivitet— sanalyser. Måske er årsagen til, at Rigsrevisionen laver så relativt få produktivitetsanalyser, at de mener, at det er in- stitutionemes egen opgave at lave denne type af analyse. Men hvis det var tilfaldet skulle Rigsrevisionen også krave, at institutionerne selv laver effektivitetsanalyser, hvilket ville betyde, at det ikke ville vare nodvendigt for Rigsrevi- sionen at lave dem. Og det er ikke tilfaldet.

Selv om antallet af konkrete analyser, der fokuserer på sparsommelighed i den statslige forvaltning relativt set fal- der i perioden, ligger normen om at en undersogelse skal rette sig med vurdering af, om der kunne vare sparet penge ved forvaltningen af bevillingerne, som et gennemgående trak i mange af beretningeme. Det betyder imidlertid ikke, at forvaltningsrevision altid handler om for enhver pris at spare penge. I en rakke beretninger er det også muligt at finde vurderinger af forvaltningen i forhold til idealet om retssikkerhed.

Sammenfattende med hensyn til de forskellige forvalt- ningsrevisionelle analysers gennemslag er det tydeligt, at der finder et brud sted mellem 1987 og 1990. For 1987 er det ikke almindeligt med effektivitetsanalyser og styringsanaly— ser, men efter 1987 bliver disse analysetyper almindelige. I den forbindelse er det også bemarkelsesvardigt, at Rigsre— visionens beretninger generelt set bliver langere i perioden,

og at der i de tre sidste år gores meget mere ud af at prasen- tere det konkrete formål med den pågaldende undersogel- se. Samtidig sker der også en udvikling af de resumeer, som findes i hver beretning.

l faglitteratur om forvaltningsrevision, som i Danmark ofte er udarbejdet til undervisning af revisorer, vurderes spar— sommelighedsanalysen som den letteste analyse at gennem- fore. Effektivitetsanalyser vurderes som de svareste og pro- duktivitetsanalyser falder med hensyn til svarhedsgrad mellem disse to analysetyper (Se f.eks. Foreningen af Stat- sautoriserede Revisorer 1992). I den undersogte periode sker der, set ud fra denne opdeling efter svarhedsgrad, en ud— vikling med hensyn til svarhedsgraden i de analyser, som Rigsrevisionen udforer. Rigsrevisionen gennemforer i 1990, 1992 og 1995 mere komplicerede analyser end i 1987.

Endelig har jeg også analyseret udviklingen i forholdet mellem forvaltningsrevision og finansiel revision i beret- ningeme. Ud over at se på antallet af beretninger pr. år, hvis hovedformål må karakteriseres som horende hjemme i ka— tegorien "forvaltningsrevision", har jeg også undersegt i hvilket omfang der i de enkelte beretninger findes elementer af finansiel revision. Af tabel 4 fremgår det, at der i hele pe- rioden i ca. halvdelen af beretningeme indgår analyser af karakteren finansiel revision. Enten er der tale om beret- ninger, der indeholder elementer af finansiel revision, eller også er der tale om beretninger, der har som hovedformål at lave en finansiel revisionel analyse. Det typiske i sidst- navnte type af beretning er, at den finansielle analyse er en blandt flere hovedformål med den pågaldende undersogel- se. De finansielle analyser går almindeligvis ud på at vurde- re, om regleme på det pågaldende område er blevet over- holdt ved forvaltningen af bevillingerne, om regnskabeme sterruner overens med bevillingerne, og om der har varet hjemmel til at afholde enkelte konkrete udgifter.

som hovedformål som element i alt i alt ___—_ ___—— -—___ 1995 Tabel 4: Antal beretninger med finansiel revision som hovedformål eller element i de enkelte beretninger. _; XD N]

J—l NO 0 O ..i O N ©

..i C

I hele perioden er der et ikke uvasentligt indslag af finansiel revision i Rigsrevisionens storre undersogelser. Samtidig er de storre undersogelser det sted, hvor Rigsrevisionens vasentligste forvaltningsrevisionsaktivitet finder sted. Den finansielle revisions relativt markante position i Rigsrevisio- nens beretninger i hele perioden kan ses som et tegn på, at Rigsrevisionens arbejde med forvaltningsrevision er tat koblet til arbejdet med den finansielle revision i staten. Det er også et tegn på, at forvaltningsrevisionen endnu ikke er fuldt integreret og institutionaliseret i Rigsrevisionens arbej— de med storre undersogelser. En anden indikation på, at forvaltningsrevisionen endnu ikke er helt institutionaliseret i Rigsrevisionens arbejde er, at det ikke i hver eneste beret- ning klart har varet muligt at afgore, om en af de forvalt- ningsrevisionsanalyser, som Rigsrevisionen selv definerer, er blevet gennemfort. Samtidig med at Rigsrevisionens ar- bejde med forvaltningsrevision er blevet mere sofistikeret med hensyn til valg af analysetype, er der således stadig tegn på vanskeligheder med at frigere forvaltningsrevisio— nen fra den finansielle revision.

4.4. Undersogelsernes metode

I dette afsnit vil jeg undersoge, om det også er muligt at konstatere en udvikling med hensyn til valg af metode i forbindelse med udarbejdelsen af storre undersogelser. Man kan sporge, hvorfor det overhovedet er interessant at se på Rigsrevisionens anvendelse af forskellige samfundsviden- skabelige metoder. Det er vigtigt at have dette aspekt med i vurderingen af Rigsrevisionens arbejde, fordi det siger noget

om, hvilke muligheder Rigsrevisionen har for at rejse spergsmål i deres analyser.

Rigsrevisionen er tidligere blevet kritiseret for at have et svagt fagligt niveau. Preben Melander gennemforte i 1980'eme en rakke empiriske undersogelser og observatio- ner i departementer og andre statslige institutioner. Han nåede blandt andet frem til, "at mange institutionsledere opfatter Rigsrevisionens faglige metodemassige kvalitet som varende relativt lav i forhold til andre revisorers." (Melander 1989: 6).

Med metode mener jeg brug af forskellige teknikker til indsamling af ny information i forbindelse med gennem- forelse af storre undersogelser. Jeg har ikke mulighed for at vurdere, i hvilket omfang Rigsrevisionen anvender forskel- lige metoder i forbindelse med forundersogelser og lignen- de. Det ville krave et indgående interviewarbejde med per— soner, som har deltaget i udarbejdelse af alle de enkelte be— retninger. Jeg holder mig derfor til en vurdering af den me- todebeskrivelse, som konkret findes i de enkelte beretninger ud fra den antagelse, at Såfremt der ved anvendelse af en konkret metode indsamles information, der er relevant i undersogelsen, så findes der også en redegerelse for den pågaldende undersogelses metode.

Generelt om Rigsrevisionens anvendelse af forskellige samfundsvidenskabelige metoder i forbindelse med storre undersogelser må man, efter en gennemlasning af beret- ningeme fra de fire år, konstatere, at langt hovedparten af undersogelseme laves som studier af forskellige typer af dokumenter. Det drejer sig primart om gennemgang af regnskaber, sagsakter og skriftlige svar på spergsmål, som Rigsrevisionen sender til de implicerede parter - oftest det pågaldende ministerium. Hertil kommer, at Rigsrevisionen til tider besoger eller besigtiger de institutioner, projekter mv., som er udsat for undersogelse.

På trods af denne generelle konstatering er det muligt at skimte to udviklingstendenser med hensyn til Rigsrevisio- nens anvendelse af forskellige metoder. For det forste blev der i 1 / 3 af de undersogelser, som Rigsrevisionen afgav beretning om i 1987 ikke eksplicit gjort rede for, hvordan de pågaldende undersogelser var blevet tilrettelagt. I 1990 gjorde det samme sig galdende i 1 / 4 af undersogelseme,

men i 1992 var det blot i en enkelt beretning, at der ikke fandtes metodiske oplysninger. I 1995 blev det i alle beret- ninger navnt - i nogle tilfalde godt nok meget kort- hvor- dan grundlaget for undersogelsens konklusioner var blevet frembragt, også selv om der i de fleste beretninger udeluk- kende var tale om vurderinger på baggrund af skriftligt ma- teriale. Dette kan ses som en indikation på storre opmarks- omhed omkring undersogelsemes metode.

For det andet er det muligt at konstatere en svag tendens til at anvende andre metoder end dokumentstudier. I 1987 blev der udelukkende lavet dokumentstudier. Blandt de beretninger, som blev afgivet i 1990 blev der i en un- dersogelse gennemfort en sporgeskemaundersogelse. Blandt de beretningeme, som blev afgivet i 1992, blev der i i alt tre beretninger anvendt andre metoder end dokumen- tanalyser. I en beretning blev der anvendt interviews og i en anden beretning blev der gennemfort en sporgeskemaun- dersogelse. Endelig blev der i en enkelt beretning både gen- nemfort en interview- og en sporgeskemaundersogelse. I 1995 blev der i en beretning lavet en rakke interviews, og i en anden beretning blev der gennemfort en sporgeskema- undersogelse. Der er dermed en svag tendens til at anvende forskellige metoder i forbindelse med storre undersogelser. Det forste år der anvendes andre metoder end dokument- studier er i 1990, men forst i 1992 er der en tydelig forskel i forhold til 1987. I 1995 er der imidlertid ikke en overval- dende brug af forskellige samfundsvidenskabelige metoder i forbindelse med de storre undersogelser. Til gengald findes der i alle beretninger en beskrivelse af, hvordan man er nået frem til de pågaldende resultater.

Rigsrevisionens relativt snavre valg af metode er med til at satte nogle granser for, hvilke problemstillinger, som det er muligt at rejse i forbindelse med forvaltningsrevisionsun- dersogelser. Hvis f.eks. interviewundersogelser, sporges- kemaundersogelser, heringer, serninarer og tilknytning af eksperter til de enkelte undersogelser spillede en storre rolle i Rigsrevisionens metodiske arbejde, ville det sikkert blive muligt for Rigsrevisionen at rejse en rakke andre - og givet- vis bredere - spergsmål i forbindelse med de storre un- dersogelser.

Til forskel fra arbejdet hos Rigsrevisionen er der flere tegn på, at der hos Riksrevisionsverket i Sverige arbejdes mere intenst med metodiske spergsmål og med metodeudvikling. Et eksempel på dette arbejde er bogen "Den statsliga för- valtningsrevisionen vid Riksrevisionsverket - En presenta— tion" (Riksrevisionsverket, F informerar 1993: 15) hvor an- vendelse af forskellige metoder bl.a. beskrives. Blandt fors- kellige mulige metoder lagges der på Riksrevisionsverket specielt vagt på anvendelsen af interviews (Sandahl 1992: 117).

4.5. Undersogelsemes konklusioner

Afslutningsvis vil jeg undersoge, om der er sket en ud- vikling i karakteren af de konklusioner, som Rigsrevisionen drager i de storre undersogelser. Det er interessant at se narmere på karakteren af de konklusioner, som Rigsrevi- sionen drager i forlangelse af de storre undersogelser, dels fordi konklusionernes karakter siger noget om, hvem der er den primare modtager af beretningeme, dels fordi konklu- sionemes karakter siger noget om, i hvilken udstrakning hovedformålet med Rigsrevisionens undersogelser er frem- tidige forbedringer af effektiviteten i den statslige forvalt- ning. Der er således forskel på, om undersogelseme primart er fremadrettet (larende) eller bagudrettet (kontrollerende). Indledningsvis et par ord om hvordan Rigsrevisionens be— retninger generelt set er bygget op med hensyn til konklu- sioner og anbefalinger. Rigsrevisionens beretninger er i hele perioden bygget op efter samme skelet. Det betyder bl.a., at Rigsrevisionen enten prasenterer sine konklusioner lobende eller i afsnit, der går under betegnelsen "Rigsrevisionens bemarkninger". Det mest interessante i den forbindelse er, at der ikke sker nogen speciel fremhavning af eventuelle anbefalinger og forslag. Anbefalinger og forslag skrives ind som en del af Rigsrevisionens generelle konklusioner og konstateringer. På dette punkt adskiller Rigsrevisionens arbejde sig fra Riksrevisionsverkets arbejde, hvor det i forbindelse med effektivitetsrevisionsundersogelser er almindeligt at formu- lere og fremhave konkrete forslag til parterne inden for det pågaldende område. F.eks. fremhaver R. Sandahl, at los-

ningsforslag spiller en stigende rolle hos Riksrevisionsverket i forbindelse med forvaltningsrevisionsundersegelser (Sandahl 1992: 118). Det er almindeligt, at Riksrevisionsver- ket i sine forvaltningsrevisionsundersegelser formulerer konkrete forslag. F.eks. består det afsluttende kapitel i revi- sionsrapporten om statens tilsyn med sundheds— og syge- plejen i konkrete forslag, der dels er rettet til den svenske regering dels til Socialstyrelsen (Riksrevisionsverket 1996: 23). I publikationen "Uppföljning av tre års effektivitetsrevi- sion. 95. 1991 / 92 1993 / 94" (Riksrevisionsverket 1995) opregnes de enkelte revisionsundersogelsers forslag, og hvad der er sket som konsekvens af forslagene. 1 ca. 90% af undersogelseme formuleres der deciderede forslag. Endelig skal det også indledningsvis navnes, at Rigsrevi- sionens konklusioner primart er formuleret som kritik af forvaltningen. Det er dog muligt at finde eksempler på be- retninger, som gennemgående drager positive konklusioner vedrorende den undersogte genstand. Et eksempel på en gennemgående positiv beretning er undersogelsen af Sta- tens Luftfartsvasens styring, ekonomi og produktivitet henholdsvis for og efter, at institutionen blev konktraktsty— relse (Statsrevisorernes beretning nr. 3 / 94). Til forskel fra andre beretninger fik denne beretning til gengald stort set ingen opmarksomhed. Jeg har forst i forbindelse med beskrivelsen af Rigsrevisio— nens konklusioner valgt at skelne mellem konklusioner, der er snavre og konklusioner, der er brede. Med brede konklu- sioner mener jeg konklusioner, hvor der geres et forseg på at generalisere de resultater, som man er nået frem til igen- nem undersogelsen, og med snavre konklusioner mener jeg konklusioner, der holder sig til tat til det, der var un- dersogelsens genstand. En gennemlasning af Rigsrevisionens beretninger for de fire udvalgte år viser, at der stort set ikke er nogen udvikling med hensyn til konklusionernes karakter. I alle de fire un- dersogte år retter langt hovedparten af de konklusioner, som Rigsrevisionen drager sig snavert imod det, der var genstanden for den pågaldende undersogelse. F.eks. kon- kluderede Rigsrevisionen i undersogelsen om Det Kongelige Teaters driftsudgifter og -indtagter fra 1987, at der har varet for mange ledere med på udlandstumeeme, at ope-

raer er dyrere end skuespil og balletter, og at det har varet svart at opgere opsatningsomkostningeme, fordi teatret ikke har et effektivt aktivitetsstyringssystem (Statsrevisorerens beretning nr. 2, 1986). Der er meget få eksempler på, at Rigsrevisionen forseger at generalisere resultaterne. Et eksempel findes i beretningen om den ekonomiske udvikling i TV 2. I denne beretning når Rigsrevisionen frem til, at det er rimeligt at overveje, om det er hensigtsmassigt, at en virksomhed der virker på et mar- ked ikke frit kan disponere over sine reklameindtagter (Statsrevisorernes beretning nr. 4 / 94). Et andet eksempel findes i beretningen om den statslige revisions kompetence i relation til aktieselskaber, hvor Rigsrevisionen bl.a. konklu- derer,

"at det ville vare uhensigtsmassigt, hvis vasentlige

områder af statsforvaltningen kunne unddrages Rigs—

revisionens revision, fordi de blev udovet i aktiesel- skabsform " (Statsrevisorernes beretning nr. 6 / 89: 10).

] forlangelse af ovenstående viser det sig ikke overrasken- de, at langt hovedparten af de anbefalinger, som Rigsrevi- sionen fremkommer med i forlangelse af deres undersogel- ser, primart retter sig mod det administrative niveau. I forbindelse med konklusioneme formulerer Rigsrevisionen også anbefalinger. De anbefalinger, som Rigsrevisionen formulerer ser imidlertid ens ud i hele perioden. Rigsrevi- sionens anbefalinger er typisk formuleret i meget forsigtige vendinger. Rigsrevisionen skriver f.eks.:

"Rigsrevisionen finder, at personligningsstatistikken borforbedres, ligesom der bor etableres klare målekri— terier for, om de onskede resultater af ligningsarbejdet

er nået. " (Statsrevisorernes beretning nr. 11 / 89: 8).

Mange af Rigsrevisionens anbefalinger er af "ber"— typen. En anden type af hyppige anbefalinger er "hensigtsmassigheds"-typen.

"Rigsrevisionen vil finde det hensigtsmassigt, at For- svarsministerietfremtidigt i lignende sager foretager de naevnte analyser og beregninger" (Statsrevisorernes beretning nr. 1 / 94: 10-11).

Anbefalingeme retter sig typisk mod administrationen. Al— ternativt eller måske som et supplerende element kunne man forvente, at Rigsrevisionen vendte sine anbefalinger mod det politiske niveau. Det er også i Rigsrevisionens be- retninger muligt at finde eksempler på, at anbefalinger retter sig med det politiske niveau. Denne type af anbefalinger, der herer til sjaldenhedeme, er ofte af karakteren "Ministeren ber overveje, om der er behov for regel- andringer på området".

Der er ikke noget overraskende i delkonklusion om, at det primart er det administrative niveau, der står som modta- ger af de anbefalinger, som Rigsrevisionen formulerer. I henhold til rigsrevisionsloven er det nemlig ministeren, der som everste chef for det pågaldende forvaltningsområde, står som modtager af de konklusioner, kritikpunkter og anbefalinger, som bliver rejst i beretningeme. Ifolge loven skal den pågaldende minister, senest fire måneder efter at statsrevisoreme har fremsendt beretningen med deres even— tuelle kommentarer til Folketinget og til ministeren, aflevere en redegerelse til statsrevisoreme for de foranstaltninger og overvejelser, som beretningen har givet anledning til. Rigs— revisor modtager samtidig ministerredegerelsen, og skal senest en måned senere afgive sine bemarkninger til stats- revisoreme. At der ikke har varet nogen lovandring på dette punkt i den undersogte periode, er måske en del- af forklaringen på, at der ikke urniddelbart er muligt at konsta- tere nogle forandringer på dette delområde.

I forlangelsen af delanalysen af udviklingen i bredden af Rigsrevisionens undersogelser er det dog muligt at se en generel udvikling i konklusionernes karakter. Samtidig med at de analytiske tilgange i forbindelse med de storre un— dersogelser bliver mere og mere avancerede, bliver Rigsre- visionen også i stand til at traffe mere og mere avancerede konklusioner. På trods af denne udvikling retter konklusio- neme og anbefalingeme sig stadig mod det, der er genstan- den for den pågaldende undersogelse.

Jeg mener ikke hermed, at Rigsrevisionens konklusioner og anbefalinger er overfledige. Det er nedvendige og natur- lige konklusioner og anbefalinger i forlangelse af analyser- ne. Men samtidig indikerer fravaret af mere generelle kon- klusioner og fremhavede anbefalinger, at det ikke altid er lige let at bruge resultaterne af undersogelseme i andre sammenhange, f.eks. i et fremtidigt perspektiv.

Det er i denne forbindelse interessant at se narmere på tidsperspektivet i Rigsrevisionens arbejde. Der er forskel på, om revisionsarbejdet primart er mentet på fremtidige for- bedringer af effektiviteten i den offentlige sektor og dermed indeholder et element af laring, eller om arbejdet i hojere grad er en aktivitet, der er rettet tilbage i tiden, og som der- for i hejere grad kommer til at fungere som en kontrolfunk— tion.

Generelt om Rigsrevisionens undersogelser må man kon- kludere, at Rigsrevisionen primart ivarksatter undersogel- ser for at kontrollere en given aktivitet. Det er måske ikke så overraskende, da det narmest er et definitorisk trak ved et nationalt revisionsorgan, af det skal fungere som kontrolin- stans - som borgemes kontrol med forvaltningens brug af skatteydemes penge. Der er blandt de afgiven beretninger i perioden mange eksempler på undersogelser, som vanske- ligt kan karakteriseres som andet end kontrol. F.eks. kan jeg navne beretningen om opferelsen af et elevhjem på Fareerne (Statsrevisorernes beretning nr. 9, 1986) og beret— ningen om flytningen af harens sergentskole fra Sender— borg til Odense (Statsrevisorernes beretning nr. 1 /94). I beg- ge tilfalde kan man sperge sig selv, hvor ofte henholdsvis socialministeren og forsvarsministeren er i situationer, hvor denne type af beslutninger skal traffes. Hvor ofte skal en skole henholdsvis oprettes/ vedligeholdes og flyttes inden- for de pågaldende områder? Man kan sporge, hvor stort det larende element i disse undersogelser er. Denne type af beretninger er beretninger, hvor man ensker at finde ud af, hvorfor noget gik galt.

Det er ofte statsrevisoreme, der beder Rigsrevisionen om at Iave denne type af undersogelser. F.eks. har statsreviso- reme bedt Rigsrevisionen om redegerelser for, hvorfor der har varet underskud hos 1 / S Datacentralen (Statsrevisorernes beretning nr. 5 / 89), hvorfor Udenrigsmi-

nisteriet overskred bevillingeme (Statsrevisorernes beret- ning nr. 20/1991), og hvorfor et nybygget lager til senneps— gas på Bornholm stod helt tomt. Hovedfokus i disse beret- ninger er kontrol. Selv ikke disse beretninger er dog helt uden elementer af laring. l sidstnavnte beretning blev for- svarsministeren gjort opmarksom på, at han skal orientere finansudvalget, som i sin tid havde givet bevillingen, når forudsatningerne for bevillingen forandres.

Det er klart at det primare formål med denne type af be- retninger er at skabe klarhed for, hvorfor der var noget, som gik galt, og dermed kontrollere forvaltningen. Selv om der også findes anbefalinger i denne rapport, dvs. forslag der kan forbedre forvaltningen i fremtiden overskygger kritik- ken og udredningen af handelsesforleb m.v. klart. En fo— rudsatning for laring er at der etableres et tillidsforhold mellem lareren (Rigsrevisionen) og eleven (institutionen / institutionerne), og en sonderlemmende kri- tik er måske ikke det bedste udgangspunkt for indlaring.

Undersegelser, der fokuserer på at kontrollere en given ak- tivitet, er undersogelser, der primart lagger vagt på at se tilbage i tiden. Undersegelser, der i stedet for fokuserer på at forbedre aktiviteter indeholder et vasentligt element af laring, og er dermed i langt hojere grad end kontrollerende undersogelser fremadrettede. Blandt Rigsrevisionens arbej- de findes der også elementer af konklusioner og anbefaling- er, som er mentet på fremtidige forbedringer af effektivite- ten i den statslige forvaltning. Mange af de beretninger, som laves indenfor udviklingsbistandsområdet indeholder kon- klusioner og anbefalinger, som er fremadrettede.

Hertil kommer, at der i selve revisionsprocessen indgår et vasentligt laringselement. Lebende under udarbejdelsen af en storre undersogelse rettes mange fejl og mangler ved administrationen. De reviderede institutioner har således mulighed for at lare undervejs. I en del beretninger er der derfor allerede ved afgivelsestidspunktet foretaget mange forbedringer ved forvaltningen.

Opsurnrnerende var det altså ikke muligt at konstatere en udvikling med hensyn til karakteren af de konklusioner og anbefalinger som Rigsrevisionen formulerer. I hele den un- dersogte periode er Rigsrevisionens konklusioner og anbe- falinger primart rettet mod den genstand, som har varet

udsat for undersogelse. Hovedmodtageren af Rigsrevisio- nens konklusioner er det administrative niveau. Samtidig er det primare formål med Rigsrevisionens undersogelser ba- gudrettet kontrol, selv om det også er muligt at konstatere elementer af laring.

En mulig forklaring på, hvorfor Rigsrevisionens arbejde med hensyn til konklusioner og anbefalinger ser ud, som det ger, er, at Rigsrevisionen ikke har det sidste ord i den enkelte revisionssag. Alle Rigsrevisionens beretninger afgi- ves til statsrevisoreme. Rigsrevisionen ved at statsrevi- soreme dermed har mulighed for at få det sidste ord i sagen gennem at knytte bemarkninger til beretningeme. Beret- ningerne er statsrevisoremes ejendom, da det er dem, der lagger navn til undersogelseme. Det er også statsrevisorer- ne, der står for offentliggerelsen af beretningeme. Den insti- tutionaliserede behandling af Rigsrevisionens arbejde gen- nem statsrevisorinstitutionen er måske med til at satte nogle rammer for Rigsrevisionens beretningspraksis.

4.6. Opsummering

Fokus har i dette afsnit varet på Rigsrevisionens arbejde med storre undersogelser. Ses der på ressourceforbruget til sterre undersogelser i den undersogte periode fra 1987 til 1995 (jf. tabel 1, afsnit 2.1.), sker der fra 1988 til 1989 en vasentlig foregelse af andelen af ressourcer, som bliver an- vendt til storre undersogelser. I 1988 bliver 9% af Rigsrevi- sionens samlede ressourcer anvendt på storre undersogel- ser, og i 1989 bliver 19% af de samlede ressourcer anvendt på denne aktivitet. Både fer og efter 1989 er forbruget af ressourcer relativt stabilt. For 1989 lå ressourceforbruget til storre undersogelser på omkring 9%, og fra 1989 til 1995 sker der en svag stigning i ressourceforbruget således, at ca. 23% af ressourceme i 1995 bliver anvendt på storre un- dersogelser. Samtidig formulerer Rigsrevisionens ledelse i 1989 en målsatning om, at 33% af de samlede ressourcer skal anvendes til storre undersogelser i år 2000. I 1989 sker der således både en generel omprioritering af ressourcefor- delingen, således at arbejdet med storre undersogelser bli- ver opprioriteret og en formulering af en målsatning på

området, hvilket indikerer en storre opmarksomhed om- kring arbejdet med storre undersogelser.

I dette afsnit har jeg set narmere på Rigsrevisionens arbej— de med storre undersogelser for at vurdere, om det er mu- ligt at konstatere forandringer i selve indholdet i beretnings- arbejdet i perioden fra 1987 til 1995. Jeg har analyseret ind- holdet i Rigsrevisionens arbejde i fire delanalyser, hvor der blev fokuseret på forskellige aspekter ved Rigsrevisionens arbejde.

Den generelle konklusion er, at det ikke er muligt at kon- statere den samme udviklingstendens med hensyn til un- dersogelsemes bredde, analysetyper, metoder og konklu- sioner.

Med hensyn til bredden og konklusioneme i undersogel- seme har det ikke varet muligt at konstatere en udvikling fra 1987 til 1995. I alle de fire är er ca. 1 / 3 af Rigsrevisionens beretninger snavre beretninger, dvs. beretninger der primart fokuserer på forhold vedrorende en enkelt institu- tion, et enkelt program eller noget lignende. For alle de fire års vedkommende retter konklusioneme sig snavert mod den pågaldende undersogelses genstand. Der er ikke mange forseg på at generalisere resultateme. Konklusioner- ne bliver med tiden mere avancerede, fordi der sker en ud- vikling i valget af forvaltningsrevisionstilgang i de storre undersogelser, men de mere avancerede konklusioner retter sig stadig mod undersogelsens genstand. Rigsrevisionens anbefalinger i forlangelse af undersogelseme fremhaves ikke på nogen speciel måde, men skrives ind som en del af Rigsrevisionens evrige konklusioner og konstateringer. An- befalingerne retter sig primart mod det administrative ni- veau. Selv om Rigsrevisionen kommer med anbefalinger i forbindelse med sit arbejde med storre undersogelser, er hovedformålet med langt de fleste beretninger at kontrollere en given aktivitet. Det relativt starke element af kontrol i Rigsrevisionens arbejde er måske med til at satte en granse for anbefalingemes gennemslagskraft i forbindelse med fremtidige laring indenfor den offentlige sektor.

Jeg har også undersegt udviklingen i Rigsrevisionens for- valtningsrevisionsanalyser og i Rigsrevisionens brug af forskellige samfundsvidenskabelige metoder i forbindelse med de storre undersogelser. I begge disse to delanalyser er

det muligt at konstatere forandringer i Rigsrevisionens ar- bejde. For det forste er det muligt at konstatere tegn på en stigende bevidsthed omkring brug af metode i Rigsrevisio- nens arbejde. Der sker et skift mellem 1990 og 1992. Dels findes der fra 1992 flere eksempler på undersogelser, der ikke kun laves som dokumentstudier. Spergeskema- og interviewundersogelser bliver, måske ikke lige frem almin- delige, men de forekommer. Dels bliver det efter 1992 almindeligt, at der i alle beretninger findes beskrivelser af, hvordan den pågaldende undersogelse er blevet gennem- fort. Det vidner om en opprioritering af metodiske spergs- mål, eller at man i det mindste er blevet mere opmarksom på, at prasentationen af metodiske spergsmål har en betyd- ning.

For det andet er det muligt at konstatere en vasentlig fo- randring med hensyn til Rigsrevisionens brug af forskellige analyser i forvaltningsrevisionsarbejdet. Denne delanalyse er en af de vigtigste, fordi der i denne analyse stilles skarpt på tilgangene i forvaltningsrevisionen, og derfor kan bruges til at sige noget om forvaltningsrevisionens status i Rigsre- visionens arbejde med sterre undersogelser. I denne dela- nalyse nåede jeg frem til, at der er et brud i Rigsrevisionens anvendelse af forvaltningsrevisionstilgange mellem 1987 og 1990. Rigsrevisionen laver i forbindelse med forvaltningsre- visionsundersegelser en eller flere af folgende analyser: Sparsommelighedsanalyser, produktivitetsanalyser, effekti- vitetsanalyser eller forretningsgangs-/ styringsanalyser. Fer 1990 er den mest hyppige forvaltningsrevisionsanalyse en sparsommelighedsanalyse. I 1990 er det mest almindeligt med en undersogelse, der har til hovedformål at vurdere effektivitet. I 1992 og 1995 er det mest almindeligt med sty- ringsanalyser, specielt er der tale om mange analyser af ekonomistyringssystemer. Analyser af effektivitet er den nast mest almindelige analysetype i 1995. Samtidig med, at svarhedsgraden stiger i de analyser, som Rigsrevisionen valger at lave i de storre undersogelser, bliver beretninger- ne generelt set langere og mere omfattende.

I hele den undersogte periode findes der i ca. halvdelen af beretninger sterre eller mindre analyser, der herer hjemme i kategorien "finansiel revision". Dette kan ses som et tegn på, at der stadig er en tat kobling mellem forvaltningsrevision

og finansiel revision i Rigsrevisionens arbejde. Det er et tegn på, at det er svart at frigere forvaltningsrevisionen fra den finansielle revision. Sagt med andre ord er det en indikation på, at forvaltningsrevisionsaktiviteten endnu ikke er fuldstandig institutionalisereti Rigsrevisionens arbejde. En anden indikation på, at forvaltningsrevisionen endnu ikke er helt institutionaliseret i Rigsrevisionens arbejde er, at det ikke i hver eneste beretning klart har varet muligt at afgere, om der var tale om udforelse af en af de forvaltnings- revisionsanalyser, som Rigsrevisionen selv definerer.

5. Relationen mellem statsrevisoreme og Rigsrevisionen - Statsrevisorernes aktivitetsniveau

5.1. lndledning

I dette afsnit vil jeg satte fokus på forholdet mellem statsre- visoreme og Rigsrevisionen. Som tidligere navnt er der i Danmark tradition for adskillelse mellem den politiske og den administrative revision i staten. Det betyder imidlertid ikke, at der ikke er en relation mellem den politiske og den administrative revision. Forholdet mellem den politiske og den administrative revision er netop et af kemepunkteme i den danske rigsrevisionsordning. Statsrevisorerne har bl.a. ret til at lagge Rigsrevisionens arbejde til grund for deres eget arbejde, samtidig med at statsrevisoreme har mulighed for at bestille undersogelser hos Rigsrevisionen.

Ved den forste rigsrevisionslovs vedtagelse blev statsrevi- soremes mulighed for at bestille undersogelser hos Rigsre- visionen netop forstarket. Statsrevisorerne har således mu- lighed for at lagge beslag på en del af Rigsrevisionens ressourcer gennem at bestille undersogelser af spergsmål, som de finder betydningsfulde og interessante. Stats- revisorerne, der reprasenterer det parlamentariske styrke- forhold i Folketinget, har dog kun mulighed for at bestille undersogelser, hvis de er enige. Når statsrevisoreme bestil- ler en undersogelse af et spergsmål hos Rigsrevisionen, er Rigsrevisionen forpligtet til at gennemfere den pågaldende analyse. Da der ikke folger en ekstra bevilling med, när statsrevisoreme anmoder Rigsrevisionen om at lave en un- dersogelse (som der ger, når den svenske regering beder Riksrevisionsverket om at gennemfere en undersogelse) må Rigsrevisionen i praksis lade noget af det arbejde, som de selv har taget initiativ til, ligge.

Det er interessant at undersoge i hvilken udstrakning statsrevisoreme ger brug af deres ret til at bestille un— dersogelser hos Rigsrevisionen, og om det er muligt at kon— statere en udvikling i statsrevisoremes aktivitetsniveau i forbindelse med bestilling af undersogelser.

Ud over ovenstående aktivitet fra statsrevisoremes side, som finder sted inden en undersogelse gennemfores, har statsrevisoreme også mulighed for at vare aktive efter en beretning er blevet afrapporteret til dem fra Rigsrevisionen. De beretninger, som Rigsrevisionen afgiver er i princippet statsrevisoremes beretninger, og det er officielt dem, der lagger navn til de undersogelser, som Rigsrevisionen laver. Når statsrevisoreme modtager en beretning, har de mulig- hed for at knytte deres eventuelle bemarkninger til beret- ningen inden den oversendes til Folketinget. Det er derfor også interessant at analysere undviklingen i statsrevisorer- nes aktivitetsniveau efter modtagelsen af beretningeme gennem at undersoge udviklingen i de kommentarer og bemarkninger, som statsrevisoreme har mulighed for at knytte til de enkelte beretninger.

Til forskel fra de to andre delanalyser vil jeg i denne analy- se bevage mig ud over perioden 1987—1995 og se narmere på statsrevisoremes aktivitet siden den forste rigsrevisions- lovs vedtagelse, fordi statsrevisoremes mulighed for at bestille undersogelser hos Rigsrevisionen bl.a. blev forstar- ket ved den forste rigsrevisionslovs vedtagelse i 1975.

Indledningsvis er det nyttigt med et overblik over ud- viklingen i antallet af storre undersogelser, som Rigsrevisio- nen afgiver beretning om pr. år. Det betyder, at der er tre typer af beretninger, som jeg ikke regner med: Det drejer sig for det forste om Rigsrevisionens virksomhedsberetninger, som Rigsrevisionen hvert år, i henhold til rigsrevisionslo- ven, skal afgive til statsrevisoreme. For det andet om beret- ningeme om bevillingskontrollen, som Rigsrevisionen lige- ledes afgiver en gang om året. For det tredie indgår beret— ninger, som Rigsrevisionen ikke har deltaget i udarbejdelse af ikke i opgorelsen. Det drejer sig typisk om beretninger, som statsrevisoreme selv udarbejder efter beseg eller besig- tigelsesrejser.

Resultatet af undersogelsen af materialet fra 1976 til 1995 fremgår af tabel 5. Det ses tydeligt, at der i perioden er to faser, der adskiller sig markant fra hinanden. Frem til 1985 bliver der typisk afgivet over 30 beretninger pr. år, og efter

1985 ligger antallet typisk på under 20 beretninger pr. år. I gennemsnit bliver der fra i perioden fra 1976 til 1984 pr. år afgivet 29,7 beretninger. Til sammenligning bliver der i pe— rioden fra 1985 til 1995 i gennemsnit afgivet 16 beretninger pr. år.

At Rigsrevisionen i tiden ind til 1985 afgav vasentligt flere beretninger end i tiden efter 1985 er ikke nodvendigvis et udtryk for et hojere aktivitetsniveau med hensyn til udar- bejdelse af beretninger. Går man tattere ind på beretninger- ne og ser på omfanget af beretningeme, er det nemlig mu- ligt at konstatere vasentlige forskelle. De beretninger, som bliver afgivet indtil 1985 er generelt set ikke så omfangsrige, som de beretninger der bliver afgivet efter 1985. Fer 1985 er det ikke et sarsyn at finde beretninger, som ikke er langere end et par sider. F.eks. er beretning nr. 30 vedr. finansåret 1977-78 ikke på mere end to sider, og beretning nr. 12 for finansåret 1978 er kun på tre sider.

En forklaring på det markante skift i antallet af beretninger omkring 1985 kan skyldes, at den forste rigsrevisor - Jorgen Bredsdorff - gik på pension, og Jorgen Mohr blev ny rigsre- visor. I den tid hvor Jorgen Bredsdorff var rigsrevisor, blev der lavet mange små beretninger, hvilket betod at beret- ninger der omhandlede relaterede emner ikke blev lagt sammen. Med Jorgen Mohr som ny rigsrevisor blev stilen en anden, og det blev almindeligt at lagge undersogelser af relaterede emner sammen og derefter afgive en falles beret- ning til statsrevisoreme.

Jeg vil i dette afsnit beskrive udviklingen i statsrevisoremes aktivitetsniveau i forbindelse med bestilling af undersogel- ser hos Rigsrevisionen.

Af tabe15 fremgår det hvor mange af Rigsrevisionens un- dersogelser, som er blevet gennemfort på baggrund af initia- tiv fra statsrevisoreme. Frem til 1985 afgav Rigsrevisionen hvert år mellem en og tre beretninger, som var lavet efter anmodning fra statsrevisoreme. l gennemsnit afgav Rigsre- visionen hvert år i perioden fra 1976 til 1984 ca. 1,6 beret— ninger, som var lavet efter anmodning fra statsrevisoreme. Den forstarkede ret, som statsrevisoreme med vedtagelsen

af 1976-loven fik til at bestille undersogelser hos Rigsrevi- sionen, valgte de, sagt med andre ord, ikke at gore brug af 1 sarlig stor udstrakning.

antal beretninger antal beretninger statsrevisoremes i alt bestilt af bestillingsfrekvens statsrevisoreme . 1976* 1977* 1 978* 1979 1980 3 1981

år

A . (3 n- V

OJO-) ii

N

... » Ni—l O

atombomb—l ox Oxioomxioaw &

0909. N

ÄWNIWUJWQJHUOUJUJ NIF—l ..];

Tabel 5: Antal beretninger og statsrevisoremes bestillingsaktivitet * Vedrerende henholdsvis finansåret 1975-76, 1976-77 og 1977-78

Efter 1985 stiger antallet af beretninger, som afgives efter initiativ fra statsrevisoremes side noget. I 1985 afgav Rigs- revisionen således fem beretninger, som var blevet udfort efter anmodning fra statsrevisoreme, og i 1986 var tallet oppe på ni. I perioden efter 1985 svinger tallet noget. Fra i 1988 og 1989 at vare nede på henholdsvis en og to til i 1995 at vare oppe på 10. I gennemsnit afgav Rigsrevisionen i perioden fra 1985 til 1995 hvert år ca. 6,4 beretninger, som var lavet efter anmodning fra statsrevisoreme. Sammenholdes det samlede antal af beretninger med an- tallet af beretninger, som afgives efter anmodning fra stats- revisoreme er det bemarkelsesvardigt, at det totale antal af

afgivne beretninger falder, samtidig med at antallet af beret- ninger, som afgives efter anmodning fra statsrevisoreme stiger. Andelen af beretninger, som afgives på baggrund af initiativ fra statsrevisoreme stiger således i perioden, hvilket fremgår af tabel 5. Fra 1976 til 1984 ligger statsrevisoremes bestillingsfrekvens i gennemsnit på 4,6%. I perioden fra 1985 til 1992 ligger den i gennemsnit på 33,5%. Og fra 1993 til 1995 ligger statsrevisoremes årlige bestillingsfrekvens i gen- nemsnit på 58,3%. Mere pracist er 50% af de beretninger, som Rigsrevisionen afgav i 1995 lavet efter initiativ fra stats— revisoreme. I 1994 er der tale om 67% og i 1993 om 58%.

Der er altså en tendens til at statsrevisoreme med tiden lagger beslag på flere og flere af Rigsrevisionens ressourcer ved at bestille flere og flere undersogelser. Hvor det frem til midten af 1980'eme ikke var almindeligt, at statsrevisoreme bestilte undersogelser hos Rigsrevisionen, er det i dag et vasentligt element i Rigsrevisionens virksomhed. Siden 1985 er en stigende andel af de undersogelser, som Rigsrevi- sionen afgiver beretning om, lavet efter anmodning fra stats- revisoreme.

5.4. Statsrevisorernes respons på Rigsrevisionens beretninger

Statsrevisorernes aktivitetsniveau kan også vurderes ud fra aktiviteten i forbindelse med behandlingen af de beretning- er, som de modtager fra Rigsrevisionen. Statsrevisorernes behandling af, og stillingtagen til beretningeme fra Rigsrevi- sionen er, som tidligere navnt, en vasentlig del af statsrevi- soremes arbejde. Når statsrevisoreme har behandlet en be- retning sendes den videre til Folketinget. Statsrevisorerne skriver deres eventuelle kommentarer ind på sidste side i beretningen.

Når statsrevisoreme får en beretning tilsendt har de flere forskellige muligheder for at give deres holdning til kende. For det forste kan de helt lade vare med at knytte bemark- ninger til beretningen. At der ikke knyttes bemarkninger til en beretning er ikke nodvendigvis et udtryk for et lavt akti- vitetsniveau fra statsrevisoremes side. Statsrevisorernes har tradition for nasten altid at udtale sig i enighed. At der ikke knyttes bemarkninger til en beretning kan derfor skyldes, at

statsrevisoreme ikke har kunnet blive enige om en formule- ring. Men det kan også skyldes, at de ikke finder det ned— vendigt at knytte bemarkninger til beretningen. Endelig kan grunde til, at statsrevisoreme undlader at udtale sig vare, at de ikke er enig med rigsrevisor i hans vurderinger, at den pågaldende undersogelse er en rent regnskabsteknisk un- dersogelse, eller at statsrevisoreme gennem en bemarkning vil komme til at kritisere Folketinget (Ginsberg 1996: 263).

For det andet kan statsrevisoreme knytte bemarkninger til beretningeme. Der adskilles i den forbindelse groft mellem to forskellige typer af bemarkninger. Der er noget som kan kaldes "almindelige bemarkninger", og så er der "skarpe bemarkninger". Forskellen mellem de to typer af bemark- ninger er, at statsrevisoreme anvender "skarpe bemark- ninger", hvis de ensker at udtrykke en speciel hård kritik. For at kunne kende forskel på de to typer af bemarkninger skrives en eventuel skarp kritik med en sarlig fremhavet skrifttype.

I dag er det almindeligt, at statsrevisoreme knytter bemarkninger til stort set alle beretninger, hvilket fremgår af tabel 6. Sådan var det også i det forste år efter rigsrevi— sionslovens ikrafttraden i 1976, hvor statsrevisoreme knyt- tede bemarkninger til 78% af beretningeme. Perioden fra slutningen af 1970'eme og frem til midten af 1980'eme var det tidsrum, hvor statsrevisoreme knyttede farrest kom- mentarer til Rigsrevisionens beretninger. Statsrevisorerne knyttede i gennemsnit bemarkninger til ca. 56% af Rigsrevi- sionens beretninger fra 1977 til og med 1986. Fra 1987 blev det og mere og mere almindelig, at statsrevisoreme knytte- de bemarkninger til Rigsrevisionens beretninger. I gennem- snit knyttede statsrevisoreme bemarkninger til ca. 72% af beretningeme i perioden fra 1987 til 1990, og fra 1991 til 1995 knyttede statsrevisoreme bemarkninger til ca. 89% af Rigs- revisionens beretninger. I 1993 og 1994 valgte statsreviso- rerne at kommentere alle de beretninger, som de modtog fra Rigsrevisionen.

antal be—

retninger i alt

II ONOO

UIONUIUI XI IHÄIN

OJO-793 t—lb—IN

..i o

i

t—1 id U'] OJ i N

3301. UJLPO

b—lP—Åb—lh—IX]

i 0 N .— u—x i—x H u—x ' Ul il 9.) O

N—xi—n—n—im ONvP—OU'IO

Tabel 6: Statsrevisorernes respons på Rigsrevisionens beretninger.

Hvis man går tattere ind på de beretninger, som af statsre- visoreme har fået påhaftet bemarkninger, er det i dag ca. en fifty-fifty fordeling mellem beretninger, hvor der rejses en skarp kritik og beretninger, hvor der ikke rejses skarpe kri- tikpunkter, men hvor der dog rejses kritik. Sådan har det ikke altid varet. Fra slutningen af 1970'eme og frem til ca. midten af 1980'eme var det mest almindeligt med bemark- ninger, hvor der ikke blev fremhavet specielle kritikpunk— ter. F.eks. var der blandt de 28 beretninger, som blev afgivet i 1984 kun knyttet skarpe bemarkninger til én beretning, hvor imod der til 20 beretninger blev knyttet mere "almindelige" bemarkninger.

At der til forskellige tidspunkter er varierende fordeling mellem statsrevisoremes responstyper kan muligvis hange sammen med, hvem der har siddet som statsrevisor. Nogle

statsrevisorer har måske i perioder haft lettere ved at blive enige end andre. Selv om statsrevisoreme som navnt har tradition for at udtale sig i enighed findes der eksempler på, at en enkelt statsrevisor har fået en bemarkning med i en beretning, enten som den eneste bemarkning, eller som en bemarkning, der fremferes efter de bemarkninger, som der er enighed om. F.eks. har statsrevisor Henrik Warburg i slutningen af 1970'eme fået flere bemarkninger med for

egen regning.

5.5. Opsurnmering

Den forste delanalyse af udviklingen i statsrevisoremes ak— tivitetsniveau i dette afsnit viste, at statsrevisoreme i dag i hojere grad end tidligere ger brug af deres ret til at bestille undersogelser hos Rigsrevisionen. Statsrevisorerne begynd- te for alvor at gore brug af denne ret efter 1985, og i de sidste tre år i perioden - 1993, 1994 og 1995 var henholdsvis 58%, 67% og 50% af de beretninger, som Rigsrevisionen af- gav lavet efter anmodning fra statsrevisoreme.

Den anden delanalyse viste, at det over tid bliver mere og mere almindeligt, at statsrevisoreme knytter bemarkninger til Rigsrevisionens undersogelser. Siden 1987 har statsrevi- soreme hvert år knyttet bemarkninger til mindst 70% af beretningeme. I de sidste tre år i perioden knytter Rigsrevi- sionen bemarkninger til de fleste af Rigsrevisionens beret- ninger.

Konklusionen må dermed blive, at statsrevisoreme aktivi- tetsniveau generelt set er steget siden 1976. Man kan der- med karakterisere statsrevisoremes position som mere ty- delig i dag, end den var tidligere.

Man kan diskutere, om det er problematisk, at statsreviso- rerne i stigende grad lagger beslag på en del af Rigsrevisio- nens ressourcer gennem at bestille undersogelser af bestem- te spergsmål. Den officielle holdning til dette spergsmål fra både Rigsrevisionens og statsrevisoremes side er, at der ikke er noget problematisk i forholdet, at samarbejdet fungerer fint, og at rigsrevisor har mulighed for at sige fra, hvis han vurderer, at arbejdspresset bliver for stort. Begge parter har dog en interesse i at fremstille relationen som uproblema- tisk.

Rigsrevisors pligt til at undersoge de spergsmål, som statsrevisoreme beder ham om, betyder imidlertid, at Rigs- revisionen bliver nedt til at prioritere ressourceme mellem de forskellige arbejdsopgaver. I prioriteringssituationer er det oftest lettest at lagge de storre undersogelser, som Rigs— revisionen selv har taget initiativ til at gennemfere til side. Da Rigsrevisionens vasentligste forvaltningsrevisionsaktivi— tet finder sted i forbindelse med de storre undersogelser betyder det ofte, netop denne type af revision i forbindelse med spergsmål, som Rigsrevisionen selv vurdere som vasentlige, nedprioriteres. Det er der imod langt svarere at nedprioritere den finansielle revision.

6. Rigsrevisionens placering i mediebilledet

6.1. lndledning

l dette afsnit vil jeg se narmere på Rigsrevisionens placering i mediebilledet. Det er interessant at se narmere på, om der samtidig med, at der er sket en forandring i Rigsrevisionens arbejde - f.eks. med hensyn til udviklingen mod gennem— forelsen af mere sofistikerede forvaltningsrevisionsanalyser - også er sket en forandring i den position, som Rigsrevisio— nen indtager i den offentlige debat. Jeg vil narme mig denne problematik ved ferst at undersoge, om det er muligt at konstatere en forandring i Rigsrevisionens position i dags— pressen i perioden fra 1987 til 1995. Konkret vil jeg lave en kvantitativ analyse af omtale af Rigsrevisionens beretninger. Med udgangspunkt i denne kvantitative registrering af om— talte beretninger vil jeg demast lave en mere kvalitativ analyse af de undersogelser, som opnår omtale i dagspres- sen. Jeg vil mere konkret beskrive, hvad det er for en type af undersogelser, som opnår omtale, dvs. forsege at beskrive hvad der karakteriserer den typiske omtalte undersogelse, herunder om det primart er de undersogelser, som statsre- visoreme har taget initiativ til, som omtales. Som i den forste delanalyse vil jeg også i denne delanalyse fokusere på de fire år 1987, 1990, 1992 og 1995.

Indledningsvis vil jeg gerne påpege, at denne delanalyse er den mindst dakkende af de tre delanalyser, som jeg har valgt at gennemfere i denne rapport. Det hanger bl.a. sam- men med, at jeg ikke har haft ressourcer - las tid - til at lave en mere grundig og tilbundsgående medieanalyse af Rigs- revisionen. Det er heller ikke det, der har varet formålet med denne delanalyse. Formålet med denne delanalyser er blot af forsege at tegne et groft billede af omtalen af Rigsre- visionens arbejde i dagspressen til forskellige tidspunkter.

6.2. Afgransning af delanalysen

Indledningsvis er det nodvendigt med folgende fem af- gransninger:

Det forste afgrasningspunkt er valg af avis. Jeg har valgt kun at fokusere på omtalen af Rigsrevisionens arbejde i en enkelt avis. Det har jeg gjort, fordi analysen ikke tilstraber at tegne et fuldstandigt billede af forandringer i Rigsrevi- sionens position i mediebilledet. Formålet med analysen er blot at kunne udpege nogle tendenser. Hvis man skulle lave en mere tilbundsgående analyse, ville det vare nodvendigt at analysere forandringer i flere landsdakkende dagblade. Der findes fem store og seriese landsdakkende dagblade i Danmark: Politiken, Berlingske Tidende, Morgenavisen Jyl- landsposten, Det fri Aktuelt og Information. Blandt disse aviser har jeg valgt Berlingske Tidende som eksempel, men jeg kunne lige så godt have valgt en af de andre, da de alle generelt set har en bred dakning af Rigsrevisionens arbejde.

For det andet er det nodvendigt at afgere, hvilken af Rigs- revisionens aktiviteter, der skal ses efter i aviseme. Jeg har valgt at se efter omtale af de storre undersogelser. Jeg vil dermed felge omtalen af de samme beretninger, som jeg analyserede i afsnit 4. Jeg kunne også have valgt at se nar- mere på omtalen af Rigsrevisionens notater, men då de ofte omhandler mindre sager, er det ikke så sandsynligt, at de fanger mediemes opmarksomhed.

For det tredie er det vigtigt at afgranse den periode, hvor den eventuelle omtale skal undersoges. Der er forskel på, om en undersogelse omtales lige efter dens offentliggerelse, eller om der går et halvt år inden der sker noget. Når Rigs- revisionen er fardig med en undersogelse oversendes den til statsrevisoratet. Samtidig offentliggeres beretningeri, og det er almindeligt, at statsrevisoratet udsender en presse- meddelelse om den pågaldende undersogelse. Jeg har der- for valgt at undersoge Berlingske Tidendes eventuelle om- tale af beretningeme i tidsrummet lige efter Rigsrevisionens afgivelsestidspunkt. Mere konkret har jeg afgranset mig til at se narmere på eventuel omtale af beretningeme i otte dage efter Rigsrevisionens afgivelsestidspunkt, ud fra den antagelse, at hvis Rigsrevisionen når frem til vasentligt nyt i

en undersogelse, så omtales den pågaldende undersogelse også relativt hurtigt efter afgivelsestidspunktet.

Det er for det fjerde vigtigt at afgere, hvornår der er tale om omtale af en beretning. Der er forskel på, om en un- dersogelse omtales i en lille notits, eller om der skrives en decideret artikel. Med omtale har jeg valgt udelukkende af fokusere på konkrete artikler, hvilket betyder at notitser om at Rigsrevisionen har lavet den og den undersogelse ikke regnes som omtale.

Endelig er det for det femte nodvendigt med en kommen- tar til valget af de fire år. Jeg har som bekendt valgt at foku— sere på Rigsrevisionens beretningsaktivitet i de fire år 1987, 1990, 1992 og 1995. De fire år er imidlertid en grovopdeling af beretningeme efter deres afgivelsestidspunkt. Rigsrevi- sionen afgiver nemlig beretninger der strakker sig ud over et almindeligt år. Beretningsaktiviteten i "1987" strakte sig således fra d. 1. januar 1987 til d. 30. januar 1988. I "1990" strakte beretningsaktiviteten sig fra d. 1. januar 1990 til d. 23. januar 1991 og i "1992" afgav Rigsrevisionen beretninger fra d. 1. januar 1992 til d. 31. januar 1993. Jeg har set bort fra Rigsrevisionens virksomhedsberetninger og bevillingskon- trolberetninger. Forst i 1995 bliver alle beretninger afgivet i kalenderåret 1995. For overskuelighedens skyld har jeg valgt at bruge betegnelserne "1987", "1990", "1992" og "1995" for de fire år, selv om de ikke er helt dakkende.

6.3. Omtale af Rigsrevisionens beretningeri Ber- lingske Tidende

Resultatet af analysen af omtalen af Rigsrevisionens beret- ninger i Berlingske Tidende i de fire udvalgte år fremgår af tabel 7.

___—_ antal beret- 12 20 19 20

...... ___- antal omtalte 4

omtalte beret- 33 20 32 40 Tabel 7: Omtale af Rigsrevisionens beretninger umiddelbart efter afgivelsen til statsrevisoreme i Berlingske Tidende.

For det forste er det interessant at se narmere på, om der sker en forandring i antallet af omtalte beretninger. Af ta- bellen ses det, at der fra 1987 til 1995 sker en forandring med hensyn til antallet af omtalte beretninger. I 1987 gav fire at Rigsrevisionens beretninger anledning til omtale i egentlig artikelform i Berlingske Tidende. I det naste undersogte år - 1990 - var der også omtale af fire beretninger. I 1992 blev seks beretninger omtalt, og i 1995 blev otte beretninger om— talt. I slutningen af perioden blev der således omtalt dobbelt så mange beretninger som i starten af perioden.

For det andet er det interessant at se narmere på forholdet mellem antallet af omtalte beretninger og det samlede antal af undersogelser, som Rigsrevisionen afgiver beretning om. Af tabel 7 fremgår det bl.a., at Rigsrevisionen afgav flere beretninger i 1995 end i 1987. I 1987 blev der afgivet 12 be- retninger og i efterfelgende tre undersogte år afgav Rigsre- visionen beretning om ca. 20 storre undersogelser. I det forste undersogte år blev 33% af de beretninger, som Rigsre- visionen afgav til statsrevisoreme omtalt. Frem til det naste undersogte år - 1990 - er der tale om et fald i andelen af om- talte beretninger, da kun 20% af Rigsrevisionens beretninger blev omtalt. I 1992 blev der stort set omtalt en lige så stor andel af beretningeme som i 1987, 32% af Rigsrevisio- nens beretningeme opnåede omtale. Fra 1992 til 1995 sker der en stigning i andelen af omtalte beretninger på 8% i for- hold til 1992. I 1995 blev 40% af de storre undersogelser, som Rigsrevisionen afgav beretning om omtalt i artikler i Berlingske Tidende.

Det er svart at drage endelige konklusioner om en ud- viklingstendens på baggrund af ovenstående tal, fordi an- tallet af omtalte beretninger er så relativt lavt. Jeg mener derfor ikke, at man ud af udviklingen i antallet og andelen af omtalte beretninger kan konkludere, at der generelt er en tendens til stigende omtale af Rigsrevisionens beretninger i dagspressen. På den anden side afkrafter analysen af ud- viklingen i antallet og andelen af omtalte beretninger i Ber— ligske Tidende ikke tesen om, at Rigsrevisionens arbejde i den undersogte periode i stigende grad omtales i dagspres- sen.

Med udgangspunkt i ovenstående kvantitative registrering af omtale af Rigsrevisionens beretninger er det interessant at

se narmere på netop de beretninger, som opnår omtale i Berlingske Tidende. Jeg vil derfor se narmere på, hvilken type af undersogelser, som opnår omtale. Konkret har jeg analyseret, hvem der som initiativtager står bag de un— dersogelser, som opnår omtale, dvs. om det primart er Rigsrevisionen eller statsrevisoreme, der har taget initiativ til gennemforelsen af de undersogelser, som opnår omtale.

Statsrevisorerne havde taget initiativ til tre af de fire beret— ninger, som blev omtalt i 1987. I 1990, hvor der også blev omtalt fire undersogelser, ser billedet derimod stik modsat ud, da Rigsrevisionen selv havde taget initiativ til gennem- forelsen af tre af undersogelseme. I 1992 er det også Rigsre- visionen, der står bag flertallet af de omtalte undersogelser. Af de seks omtalte beretninger har Rigsrevisionen taget ini- tiativ til gennemforelsen af de fire. I 1995 skifter billedet igen, då statsrevisoreme har bestilt fem af de otte omtalte beretninger hos Rigsrevisionen. Det er ikke muligt at traffe nogen klar konklusion med hensyn til hvem, der typisk står som initiativtager til de undersogelser, som opnår omtale i Berlingske Tidende. Der er heller ikke tale om et klart ud- viklingsmenster.

l forbindelse med denne opgorelse er det vigtigt at huske på resultatet af en af de tidligere delanalyser. I under- sogelsen af relationen mellem statsrevisoreme og Rigsrevi- sionen lavede jeg bl.a. en oversigt over udviklingen i stats- revisoremes bestillingsfrekvens (jf. tabel 5, afsnit 5). At statsrevisoreme i 1987 stod som initiativtagere bag tre af de omtalte beretninger hanger således sammen med, at stats- revisoreme det pågaldende år havde taget initiativ til 67% af Rigsrevisionens undersogelser. I 1990 og 1992, hvor Rigs— revisionen havde taget initiativ til flertallet af de under- sogelser, som opnåede omtale, var statsrevisoremes bestillingsfrekvens også lavere - henholdsvis 43% og 32%. I 1995, hvor statsrevisoreme igen stod bag flertallet af de be- retninger, der opnåede omtale, er bestillingsfrekvensen igen hojere end i de to foregående undersogte år. Statsrevisorer- nes bestillingsfrekvens lå i 1995 på 50%. Der synes således at vare en sammenhang mellem statsrevisoremes generelle bestillingsaktivitet, og hvem der har taget initiativ til de om— talte beretninger. I de år, hvor der primart finder omtale sted af beretninger, som statsrevisoreme har taget initiativ

til, er statsrevisoremes generelle bestillingsfrekvens også relativt hej.

Jeg vil knytte et par kommentarer til de beretninger, som opnåede omtale i 1995. Flere af de beretninger, som ud over at opnå omtale også var udarbejdet på baggrund af statsre- visoremes initiativ, var allerede inden Rigsrevisionen afgav deres beretning "sager". Det drejer sig om beretningen om flytningen af Harens Sergentskole fra Sonderborg til Oden- se, beretningen om lejerbo-sagen og beretningen om Slots- og Ejendomsstyrelsen, som bl.a. omhandlede en under- sogelse af forholdene omkring en brand i den offentlige bygning "Proviantgården". Ligeledes afgav Rigsrevisionen i 1995 på statsrevisoremes initiativ beretning om en un- dersogelse af Statens Konfektion. Baggrunden for un— dersogelsen var, at den statslige kladefabrik efter omdan- nelsen til aktieselskab var gået konkurs.

Blandt de beretninger, som opnåede omtale i de evrige tre undersogte år, er der lignende sager. I 1992 blev Rigsrevi— sionens undersogelse af den såkaldte "ungbo-sag" omtalt. Ungbo-sagen handlede om udbetaling af statsrnidler til Landsforeningen Ungbo uden lovhjernmel. I 1990 fandt der en omfattende omtale sted af Rigsrevisionens beretning om den såkaldte "Volfing-sag", der handlede om hvordan bis- tandsmidler, der var eremarket til brug for uddannelse af flygtninge m.v,, var blevet anvendt til FN's flygtningshoj- kommissars reprasentation m.v. I 1987 var der ligeledes en omfattende omtale af Rigsrevisionens undersogelse af Ar- bejdsmarkedets feriefond. Denne beretning blev lavet efter en avis afslerede tatte koblinger mellem Arbejdsmarkedets feriefond og Dansk Folke-ferie. Falles for disse beretninger er, at statsrevisoreme brugte deres ret til at bestille un- dersogelse af spergsmål, som allerede var "sager" i medier- ne. Det er derfor ikke så overraskende, at netop disse un- dersogelser ved deres afslutning også opnåede omtale i avi- sen. Det er typisk, at de revisionsundersogelser som laves af allerede eksisterende sager gennemfores efter anmodning fra statsrevisoreme.

Det er karakteristisk for alle de ovennavnte eksempler på beretninger, som både har givet anledning til omtale og er blevet gennemfort på initiativ fra statsrevisoreme, at omta- len har varet ganske omfattende. For de fleste andre omtal-

te beretninger er der oftest tale om en enkelt artikel, hvor der redegeres for resultatet af Rigsrevisionens undersogelse. Men i de ovenfor navnte beretninger strakker omtalen sig over flere dage, i nogle få tilfalde uger.

De beretninger, som laves på baggrund af initiativ fra Rigsrevisionen, resulterer således ikke i lige så hej grad som de beretninger, der laves efter anmodning fra statsrevisorer- ne i omfattende medieomtale. En undtagelse fra denne ge- nerelle konklusion er beretningen om gebyrer og formåls- bestemte afgifter fra 1992 (Statsrevisorernes beretning nr. 5 / 1991). Denne beretning indeholdt så markante oplysning- er, at et udkast af beretningen, som var blevet sendt til horing i de bererte institutioner, dagen efter blev refereret i et dagblad. Rigsrevisionens undersogelse blev startskuddet til det, der blev kendt som "gebyrsagen". I—lovedkernen i sagen var, at en rakke ministerier havde opkravet gebyrer og afgifter uden hjemmel. Undersegelsen resulterede bl.a. i en lang rakke regelandringer indenfor forskellige minister- områder.

Denne delanalyse indikerer, at der er forskel på de un- dersogelser, som Rigsrevisionen tager initiativ til og de un- dersogelser, som Rigsrevisionen laver efter anmodning fra statsrevisoreme. Ikke sådan at forstå, at "statsrevisoremes" undersogelser omtales hyppigere end Rigsrevisionens un- dersogelser. Men der er en tendens til, at när de undersogel- ser, som er lavet efter anmodning fra statsrevisoreme ende— lig opnår omtale, så er den opnåede omtale af en mere vidt- gående karakter, end tilfaldet er med den omtale, som Rigs- revisionens egne undersegelser opnår. Jeg har ikke i dela- nalysen af udviklingen i Rigsrevisionens arbejde (afsnit 4) forsegt at analysere, om det var muligt at konstatere en forskel mellem de undersogelser, som Rigsrevisionens tog initiativ til, og de undersogelser, som Rigsrevisionen har lavet efter anmodning fra statsrevisoreme. Under de inter- views, som jeg gennemforte på Rigsrevisionen blev der imidlertid givet udtryk for, at de undersogelser, som Rigs- revisionen ifelge rigsrevisionsloven skal lave, hvis statsrevi- soreme beder om det, ikke i nar så hej grad, som de un- dersogelser, som Rigsrevisionen selv tager initiativ til, foku- serer på spergsmål, som enten er generelt galdende for den

offentlige sektor, eller som omhandler vasentlige udgifts- områder.

6.4. Opsurnmering

Opsummerende viste den kvantitative analyse af udvikling- en i omtale af Rigsrevisionens beretninger i Berlingske Ti- dende, at det ikke var muligt at bekrafte tesen om, at der i den undersogte periode var tale om en stigende omtale af Rigsrevisionens arbejde. Men den kvantitative undersogelse afkraftede heller ikke, at der kunne vare tale om en ud- vikling. I den kvalitative analyse af netop de beretninger, der opnåede omtale, fandt jeg for det forste, at det i den un- dersogte periode ikke er muligt at sige noget om, hvorvidt der er storst omtale af de undersogelser, som blev lavet efter anmodning fra statsrevisoreme, eller af de undersogelser, som Rigsrevisionen selv tager initiativ til. Derimod fandt jeg en tendens til, at når der fandt omtale sted af de beretninger, som Rigsrevisionen havde lavet efter anmodning fra stats— revisoreme, så var den pågaldende omtale relativt omfat- tende. Denne type af beretninger gav ofte gav anledning til omtale i flere dage. Og den omtale der fandt sted af un— dersogelser, som Rigsrevisionen selv havde tagetinitiativ til, opnåede ikke i lige så hej grad omtale, der strakte sig ud over en enkelt artikel.

7. Afslutning

I dette afsluttende afsnit vil jeg forst, med udgangspunkt i de tre delanalyser, diskutere betydningen af Rigsrevisionens overflytning fra centraladministrationen til Folketinget. Denne del fungerer også som et resumé af de tre delanaly- ser. Afslutningsvis vil jeg diskutere en rakke mulige forkla- ringer på, hvorfor overflytningen fandt sted i 1991.

Denne rapports omdrejningspunkt er Rigsrevisionens over- flytning fra den udevende til den lovgivende magt i 1991. Hovedspergsmålet er, hvilken betydning denne overflyt- ning har haft for Rigsrevisionen. Konkret har jeg undersogt, om det er muligt at konstatere forandringer i Rigsrevisio- nens beretningsarbejde, i relationen mellem statsrevisoreme og Rigsrevisionen og i Rigsrevisionens mulighed for at komme til orde i den offentlige debat. Jeg vil nu diskutere resultateme af disse undersogelser i forhold til tidspunktet for Rigsrevisionens organisatoriske omplacering.

Hovedkonklusionen på de tre delanalyser er, at det ikke er muligt at drage nogen entydig konklusion. På nogle af de undersogte parametre er det muligt at konstatere fo- randringer, og på andre undersogte parametre har det, ikke varet muligt at konstatere forandringer. I-Iertil kommer, at de konstaterede forandringer ikke altid falder på samme tidspunkt. Det er altså ikke muligt at drage den konklusion, at der efter overflytningen af Rigsrevisionen fra centralad- ministrationens regi til Folketingets regi sker et afgerende skift i Rigsrevisionens arbejde, i Rigsrevisionens relationer til statsrevisoreme og i Rigsrevisionens placering i medie- billedet. Som jeg vil redegere for i dette delafsnit sker de vasentligste forandringer med hensyn til Rigsrevisionen inden overflytningen. Og de konstaterede udviklingstenden- ser fortsatter efter overflytningen. Min analyse siger ikke noget om, hvorfor disse forandringer sker. Det eneste min analyse siger noget om er, hvornår der (eventuelt) sker fo- randringer.

Når spergsmålet om forandringer vedrorende Rigsrevisio- nen over tid skal diskuteres, er det vigtigt at tage udgangs- punkt i Rigsrevisionens ressourceforbrug på forskellige tidspunkter. Rigsrevisionen opger sit ressourceforbrug på tre forskellige hovedaktiviteter: "Lebende revision" (primart finansiel revision), "storre undersogelser", der bl.a. består i udforelse af revisionsundersogelser, der kan munde ud i afgivelse af beretninger til statsrevisoreme og "andre opga- ver", det vil bl.a. sige administration og intern undervisning.

Når man ser narmere på udviklingen i fordeling af ressourcer mellem de tre hovedaktiviteter er det interessant, at det mest markante skift sker i 1989, dvs. to år inden Rigs- revisionens organisatoriske placering forandres. Fra 1988 til 1989 sker der en stigning i andelen af Rigsrevisionens sam— lede ressourcer, der anvendes på sterre undersogelser, fra 9,2% til 18,9%. Samtidig sker der et fald i andelen af de samlede ressourcer, som anvendes på den lobende revision, fra 61,2% til 53,6%. Forskydningen af ressourcer mellem de to hovedaktiviteter bliver bl.a. mulig på grund af edb— anskaffelser, som resulterer i rationalisering og effektivise- ring af arbejdsgangene i forbindelse med den lobende revi- sion.

Det er ikke kun med hensyn til den konkrete prioritering af ressourcer, at 1989 udger et markant år. I 1989 skete der også noget på det retoriske plan. Rigsrevisionens ledelse formulerede således i 1989 en målsatning vedrorende for- delingen af ressourceme mellem hovedopgaver. Målsat- ningen gik ud på, at 33% af Rigsrevisionens ressourcer i år 2000 skulle anvendes på storre undersogelser. Heri lå der også en formulering af et onske om at opprioritere arbejdet med forvaltningsrevision. Fra 1989 og frem til 1995 sker der en javn stigning i andelen af ressourcer, der anvendes til storre undersogelser, således at 23,4% af Rigsrevisionens samlede ressourcer i 1995 blev anvendt til storre un- dersogelser. På trods af denne stigning er man langt fra målet, og Rigsrevisionen er nu gået bort fra den konkrete målsatning, bl.a. fordi den har Vist sig at vare for svar at realisere. Onsket om at bruge flere af de samlede ressourcer på storre undersogelser ger sig imidlertid stadig galdende.

Jeg fremhaver forandringen i Rigsrevisionens ressource- forbrug både på det konkrete og på det retoriske plan, fordi

Rigsrevisionens arbejde med storre undersogelser, og der- med med forvaltningsrevision, er en forholdsvis ny aktivi- tet. lkke sådan at forstå, at Rigsrevisionen ikke tidligere har lavet forvaltningsrevision. Allerede i den forste lov om revi- sion af statens regnskaber fra 1926 stod der, at revisionen bl.a. skulle indeholde vurdering af, om institutionerne ved forvaltningen af bevillingeme havde udvist "skyldige eko- nomiske hensyn". Men frem til 1989 var det en meget lille del af Rigsrevisionens ressourcer, som blev anvendt til ster- re forvaltningsrevisionsundersogelser.

Konklusioneme om Rigsrevisionens omprioritering af ressourceforbruget til fordel for de storre undersogelser og for forvaltningsrevisionen stettes i den forste delanalyse, der handlede om udviklingen i indholdet af Rigsrevisionens beretninger. I den forste delanalyse analyserede jeg ud- viklingen i Rigsrevisionens beretninger på en rakke ud— valgte parametre i perioden fra 1987 til 1995, dvs. i en perio- de, der strakte sig fra fire år fer overflytningen af Rigsrevi- sionen til Folketinget til fire år efter, at overflytningen havde fundet sted. Jeg nåede bl.a. frem til, at der med hensyn til Rigsrevisionens anvendelse af forskellige forvaltningsrevi— sionsanalytiske tilgange fandt et skift sted mellem 1987 og 1990. Forvaltningsrevisionsundersegelser er, ifelge Rigsre- visionens egen terminologi, sparsommelighedsanalyser, produktivitetsanalyser, effektivitetsanalyser og/ eller forret- ningsgangs-/ styringsanalyser. Indtil 1990 var den mest hyppige analysetype Sparsommelighedsanalysen. I 1990 var det mest almindeligt med effektivitetsanalyser, og i 1992 og 1995 var det almindeligt med styringsanalyser. Der var i sardeleshed mange analyser af ekonomistyringssystemer. I 1995 var effektivitetsanalyser den nast hyppigste analyse— type. Sagt med andre ord bliver der lavet mere komplicere- de og avancerede analyser efter 1990. Samtidig bliver der fra 1990 generelt set gjort mere ud af at prasentere formålet med den pågaldende undersogelse. Rigsrevisionens egede fokusering på storre undersogelser og startskuddet til ud- viklingen af forvaltningsrevisionen i beretningsarbejdet fin- der således sted inden Rigsrevisionens overflytning til Fol- ketinget.

At svarhedsgraden på Rigsrevisionens forvaltningsrevi- sionsanalyser stiger i perioden fra 1987 til 1995 betyder

imidlertid ikke, at den finansielle revision forsvinder fra beretningeme. I alle de fire undersogte är er der et ikke uvasentligt indslag af finansiel revision i beretningeme. I ca. halvdelen af de beretninger, som Rigsrevisionen afgiver i hele perioden findes der storre eller mindre analyser, der har karakter af finansiel revision. Det kan ses som tegn på, at der stadig på trods af ressourceomprioriteringen i 1989 og skiftet mod mere komplicerede forvaltnings- revisionsanalyser, er en tat kobling mellem den finansielle revision og forvaltningsrevisionen i Rigsrevisionens arbejde.

I analysen af Rigsrevisionens beretninger fandt jeg også tegn på, at Rigsrevisionen i perioden fra 1987 til 1995 ud- vikler en storre bevidsthed omkring brug af forskellige me- toder til indsamling af ny information i forbindelse med de storre undersogelser. Forst fra 1992, dvs. efter Rigsre- visionen er blevet flyttet over til Folketinget, bliver det almindeligt, at der i de enkelte beretninger findes redegerel- ser for, hvordan man er nået frem til de pågaldende resulta— ter. Samtidig er der også en svag tendens til, at Rigsrevisio— nen fra 1992 ger brug af andre metoder end rene dokument- studier. Dokumentstudier er imidlertid i hele perioden den mest almindelige metode i Rigsrevisionens arbejde.

Delanalysen af udviklingen i Rigsrevisionens beretninger indeholdt også en undersogelse af udviklingen i bredden af Rigsrevisionens undersogelser og i konklusionernes og an- befalingemes karakter. Disse parametre hanger neje sam- men, da Rigsrevisionens anbefalinger og konklusioner primart knytter sig til det, som var genstanden for den pågaldende undersogelse. På ingen af disse parametre var det muligt at konstatere forandringer. Rigsrevisionens un- dersogelser er således ikke blevet bredere i den undersogte periode. Både fer og efter overflytningen har Rigsrevisionen primart valgt at lave undersogelser, der fokuserer på for- hold vedrerende en enkelt institution el. lign. Konklu- sioneme er pracise og retter sig mod undersogelsemes ob- jekt, og der gores ikke mange forseg på at generalisere re- sultateme. Samtidig retter anbefalingeme sig i hele perioden primart mod det administrative niveau.

Konklusionen på analysen af udviklingen i Rigsrevisio- nens beretninger må dermed blive, at de vasentligste fo- randringer i Rigsrevisionens beretninger fandt sted inden

der skete forandring i Rigsrevisionens organisatoriske place- ring. Siden overflytningen har Rigsrevisionen fortsat den udvikling, som blev sat igang i slutningen af 1980'eme. Der er således ikke noget der tyder på, at der er sket vasentlige forandringer i indholdet af det arbejde, som Rigsrevisionens laver i forbindelse med storre undersogelser efter, at Rigsre— visionen er blevet en del af Folketinget.

I Danmark er det Rigsrevisionen, der enerådigt bestem- mer, hvordan det konkrete revisionsarbejde skal se ud. Det er således Rigsrevisionen, der bestemmer, hvordan analy- seme skal tilrettelagges og hvad der ender med at stå i be- retningeme. Hverken folketingspolitikeme, de statslige in- stitutioner eller statsrevisoreme har mulighed for direkte at påvirke indholdet i Rigsrevisionens arbejde. Det betyder imidlertid ikke, at Rigsrevisionens arbejde med sterre un- dersogelser finder sted i et tomrum. Statsrevisorerne har både for og efter Rigsrevisionens udarbejdelse af en beret— ning mulighed for at prage arbejdet.

Statsrevisorerne har ret til at bestille undersogelser af spergsmål, som de finder betydningsfulde hos Rigsrevisio- nen. I den anden delanalyse undersogte jeg udviklingen i statsrevisoremes aktivitetsniveau i forbindelse med bestilling af undersogelser hos Rigsrevisionen fra 1976 til 1995. Jeg nåede frem til, at samtidig med at det totale antal af beretninger, som Rigsrevisionen udarbejder, falder, finder der en stigning sted i antallet af beretninger, som Statsrevi- sorerne bestiller pr. år. Ferste markante forandring sker i 1985, hvor statsrevisoreme begynder at bestille mere end et par undersogelser pr. år. Selv om tallene svinger noget er statsrevisoremes bestillingsfrekvens i de sidste tre år - dvs. i 1993, 1994 og 1995 de hejeste i hele perioden, hvis der ses bort fra 1987. Henholdsvis 58%, 67% og 50% af de under- sogelser, som Rigsrevisionen afgav beretning om, blev såle- des afgivet efter anmodning fra statsrevisoreme.

Dette kan ses som et tegn på, at statsrevisoremes tilstede- varelse i Rigsrevisionens arbejde er blevet tydeligere efter overflytningen til Folketinget. Det er forholder sig imidlertid ikke således, at der er tale om et markant brud. Fra midten af 1980'eme er det blevet mere ahnindeligt, at statsreviso- reme har gjort brug af deres ret til at bestille undersogelser

hos Rigsrevisionen. Udviklingen fortsatter dermed efter Rigsrevisionens overflytning til Folketinget.

Det kan ikke udelukkes, at statsrevisoremes ret til at bestille undersogelser er med til at presse Rigsrevisionens egne undersogelser i en bestemt retning, fordi Rigsrevisio- nen ved, at statsrevisoreme kan finde på at stille spergsmål om bestemte sager. F.eks. udtalte statsrevisor Jens Bilgrav- Nielsen felgende i Berlingske Tidende d. 22. juni 1996 i for- bindelse med, at statsrevisoreme bad Rigsrevisionen om at undersoge idratsorganisationemes administration af tip— smidlerne:

"Hvis vi ikke havde bedt Rigsrevisionen gå ind og undersoge sagen, burde den vare gået ind på eget ini- tiativ. "

I den anden delanalyse lavede jeg også en undersogelse af udviklingen i statsrevisoremes aktivitetsniveau efter Rigs- revisionens afslutning af beretningsarbejdet. Statsrevisorer- ne har mulighed for at knytte bemarkninger til de beret— ninger, som de modtager fra Rigsrevisionen. Statsrevisorer- nes bemarkningsaktivitet har dermed ikke nogen direkte indflydelse på Rigsrevisionens arbejde, men udviklingen i statsrevisoremes aktivitetsniveau i forbindelse med knyt- ning af bemarkninger til beretningeme siger noget om, hvor tydelig statsrevisoremes aktivitet er. I dag er det alminde- ligt, at statsrevisoreme knytter bemarkninger til de fleste af Rigsrevisionens undersogelser. I 1993 og 1994 valgte stats- revisoreme således at kommentere alle de beretninger, som de modtog fra Rigsrevisionen. Sådan har det ikke altid varet. Fra slutningen af 1970'eme til midten af 1980'eme knyttede statsrevisoreme i gennemsnit kun bemarkninger til lidt over halvdelen af beretningeme. Selv om der generelt set har varet tale om en stigende tendens, har der ikke på noget tidspunkt varet tale om vasentlige brud. Det er imidlertid klart, at statsrevisoreme i dag er tydeligere, end de var ind til midten af 1980'eme.

Jeg har ikke undersogt, om det også er muligt at konstate— re en udvikling i statsrevisoremes mulighed for at komme til orde i medieme. Derimod har jeg undersegt udviklingen i Rigsrevisionens mulighed for at komme til orde i forbin-

delse med offentliggerelse af beretninger. Jeg har set nar- mere på omtalen af Rigsrevisionens undersogelser i dagbla- det "Berlingske Tidende" i perioden fra 1987 til 1995, og nå- ede frem til, at det ikke er muligt at konkludere, at der har varet en tendens til stigende omtale af Rigsrevisionens be- retninger. På den anden side afkraftede analysen heller ikke tesen om, at Rigsrevisionens arbejde i den undersogte peri— ode i stigende grad har opnået omtale i dagspressen.

I forlangelse af denne analyse så jeg narmere på netop de beretninger, der blev omtalt. Det viste sig, at der var en lige- Iig fordeling af omtale af beretninger, som Rigsrevisionen selv havde taget initiativ til, og af beretninger, som Rigsrevi- sionen havde lavet efter anmodning fra statsrevisoreme. Det var heller ikke muligt at konstatere noget udviklingsmens- ter over tid. Jeg fandt derimod, at omtalen af beretninger, som Rigsrevisionen havde lavet efter anmodning fra stats- revisoreme, ofte var mere omfattende end omtalen af de beretninger, som Rigsrevisionen selv havde taget initiativ til at gennemfore. Typisk blev Rigsrevisionens "egne" un- dersogelser blot omtalt i en enkelt artikel. Dette hanger sammen med at statsrevisoreme til tider bestiller un- dersogelser af spergsmål, som allerede er "sager" i medier- ne.

Hovedkonklusionen på denne rapports analytiske del er derfor, at det ikke på alle de undersogte parametre har varet muligt at konstatere forandringer. På baggrund af de analyser, som jeg har valgt at gennemfore, er der ikke meget som tyder på, at Rigsrevisionen siden overflytningen fra centraladministrationens regi til Folketingets regi har fo— randret sig navnevardigt, hverken med hensyn til arbejdets indhold, relationeme til statsrevisoreme eller placeringen i mediebilledet. På de parametre, hvor jeg har kunnet konsta— tere forandringer, er det bemarkelsesvardigt, at de vasent— ligste skift sker inden Rigsrevisionens organisatoriske place- ring forandres. Det drejer sig specielt om Rigsrevisionens udvikling med hensyn til forvaltningsrevisionsundersogel- ser. Statsrevisoreme skruer også op for aktivitetsniveauet i lebet af 1980'eme. Disse udviklingstendenser fortsatter efter Rigsrevisionens overfersel til Folketinget.

Det er derfor narliggende at sperge hvorvidt nogle af de forandringer, der skete inden Rigsrevisionens andrede or-

ganisatoriske placering i 1991, kan have varet med til at skabe grundlag for overflytningen. Dette spergsmål, vil jeg bl.a. komme ind på i det naste og sidste delafsnit.

De tre delanalyser af Rigsrevisionen gav ikke noget svar på, hvorfor det pludselig i 1991 blev muligt at lefte Rigsrevisio- nen ud af den offentlige forvaltning og placere institutionen under Folketinget på linie med Folketingets ombudsmand. I materialet er det imidlertid muligt at finde flere forskellige forklaringer på, hvorfor der i begyndelsen af 1990'erne ikke langere var modstand imod forslaget om at andre Rigsrevi- sionens organisatoriske placering. Dette afsluttende afsnit handler om mulige forklaringer på, hvorfor overflytningen fandt sted i 1991.

Den forste forklaring på Rigsrevisionens overflytning i 1991, som jeg vil navne, er en af de forklaringer, som Rigs- revisionen selv fremferer. Op gennem 1980'eme blev de statslige institutioner af den davarende borgerlige regering pålagt at gennemfere en rakke besparelser. Besparelserne fik efterfelgende betegnelsen "salamimetoden", fordi de ramte alle ministerområder lige hårdt. Rigsrevisionen var på dette tidspunkt en del af Okonomiministeriet. Okonomimi- nisteriet er et forholdsvis lille ministerområde, hvor der ik- ke, som f.eks. i Undervisningsministeriet, er mange institu- tioner at fordele besparelseme mellem. Rigsrevisionen blev derfor forholdsvis hårdt ramt af besparelseme. Ved at flytte Rigsrevisionen vak fra centraladministrationens område kunne man skåne institutionen for flere besparelser. Peter Christensen, der er afdelingschef i Rigsrevisionen, skriver således om overflytningen:

"I 1991 var tiden imidlertid moden til at overfore Rigsrevisionen til Folketinget. Anledningen var, at de stadige budgetreduktioner havde ramt Rigsrevisionen uforholdsmassigt hårdt, da man stort set kun havde lonudgifter og lå i et lille ministerområde." (Christensen 1994: 392).

En anden mulig forklaring er, at inspiration fra både ind- og udland kan have vare med til at initiere overflytningen af Rigsrevisionen. Det er ikke almindeligt, at statsinstitutioner flyttes fra centraladministrationen til Folketinget. Rigsrevi- sionens overflytning kan hange sammen med, at man har skavet til udlandet og derfor ensket en rigsrevisions— ordning, der ligner dem der er de typiske i udlandet. Den mest almindelige rigsrevisionsordning er netop at have rigs- revisionsorganet knyttet til parlamentet. I träd med denne forklaring kunne man tanke, at de modemi- seringsprogrammer, som den borgerlige regering fostrede op gennem 1980'eme, ligeledes har sat tankeme igang hos de personer, der haft ansvaret for rigsrevisionsvasents or- ganisering.

En tredie mulig forklaring på Rigsrevisionens forandrede organisatoriske tilhorsforhold kan vare, at statsrevisoremes aktivitetsniveau generelt set er steget fra midten af 1980'eme. Delanalysen af udviklingen i statsrevisoremes aktivitetsniveau, som blev prasenteret i afsnit 5, viste for det forste, at der blandt de undersogelser, som Rigsrevisio- nen afgiver beretning om til statsrevisoreme, fra 1985 er en stigning i andelen af beretninger, som er blevet udarbejdet efter anmodning fra statsrevisoreme. Statsrevisorerne bestemmer dermed hvad flere og flere af Rigsrevisionens storre undersogelser skal handle om. For det andet viste delanalysen, at statsrevisoreme fra 1985 begynder at knytte flere bemarkninger til beretningeme, hvilket kan ses som en indikation på, at statsrevisoreme som institution er blevet tydeligere. Generelt set er statsrevisoremes aktivitetsniveau steget fra midten af 1980'eme, og det er derfor narliggende at antage, at statsrevisoreme, i takt med at de er blevet mere aktive, har ensket at knytte Rigsrevisionen tattere til sig. Ikke nodvendigvis tattere på i betydningen sterre indfly- delse på Rigsrevisionens tilrettelaggelse af revisionsarbej- det, men tattere på i organisatorisk henseende.

Statsrevisorernes egede aktivitetsniveau stettes også af udviklingen i det parlamentariske system i Danmark. I Danmark er der tradition for mindretalsregeringer. Frem til begyndelsen af 1980'eme var det almindelig praksis, at rege- ringen gik af, hvis den fik et flertal imod sig. Den borgerlige regering, der sad fra 1982 til 1993 havde imidlertid proble-

mer med at skaffe parlamentarisk stette for sine forslag. Regeringen valgte i mange tilfalde at blive siddende på magten, selv om den i konkrete sager fik et flertal imod sig. Fra 1982 til 1988 tabte den borgerlige regering således over hundrede afstemninger (Petersson 1995: 93-94). I en situa- tion med en massiv flertalsregering vil statsrevisoremes kritikpunkter ikke have så stor betydning, men med en svag mindretalsregering har statsrevisoreme bedre mulighed for at trange igennem med deres budskab. Når der er svage mindretalsregeringer er der et relativt starkt Folketing, og da statsrevisoreme valges af Folketinget kommer de til at afspejle styrkeforholdene i Folketinget.

Den forste forklaring er en forvaltningscentreret forklaring. Den anden forklaring er primart en regeringscentreret for— klaring, der fokuserer på forvaltningspolitik, og den tredie forklaring er en Folketingscentreret forklaring. Falles for alle tre forklaringer er, at det er forklaringer, som er koblet til enkelte akterers interesser.

Det er ikke muligt at afgere hvilken eller hvilke af forkla— ringerne på, hvorfor det i 1991 blev besluttet at forandre Rigsrevisionens organisatoriske indplacering i det politiske og administrative system i Danmark, der er den eller de bedste eller mest sandsynlige. Det er heller ikke givet, at den organisatoriske forandring kan forstås og forklares på denne måde. Måske skal forandringen i stedet for ses i lyset af me- re grundlaggende og langsigtede institutionelle forandring- er, dvs. forandringer i formelle og uformelle socialt konstru- erede rutiner og regler vedrorende rigsrevisionsvasenet. Denne problemstilling vil vare genstanden for mit videre arbejde med dansk rigsrevision.

8. Litteraturliste/referencer

Berlingske Tidende d. 22. juni 1996.

Betankning afgivet af statsregnskabskommissionen af 28. oktober 1921. Kebenhavn 1929.

Betankning nr. 381 (1965): Betankning til administration- sudvalget af 1960 fra den af statsministeren i april 1962 ned-

satte arbejdsgruppe. Revisionsdepartementernes opbygning og deres opgaver ved varetagelse af statens hovedrevision. Kebenhavn.

Betankning nr. 729 (1975): Betankning vedrorende den statslige revisions struktur m.m.. Kebenhavn.

Bredsdorff, J. (1992): Rigsrevisionen i Folketinget. En reform og dens forhistorie. Revision & Regnskabsvasen. nr. 8.

Christensen, P. (1994): Folketingets revision. Juristen, nr. 10.

Danmarks Riges Grundlov af 5. juni 1953.

Folketingstidende1990-91 (2. samling), forhandlingeme.

Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (1992): Offentlig

Revision - og den statsautoriserede revisor. 2. udgave, 1. oplag. Kebenhavn: FSRs Forlag.

Ginsberg, G. (1996): Statsrevisorernes normerende virksom- hed. Nordisk Administrativt Tidsskrift. 3/1996, 77. årgång.

Kjar, A. (1996): Rigsrevision i Danmark og Sverige. Koben- havn: Offentlig Sektor - Vilkår og Fremtid.

Knudsen, T. (1995): Dansk statsbygning. Kebenhavn: Jurist- og Okonomforbundets Forlag.

Larsson, T. (1994): Det svenska statsskicket. Andra uppla- gan. Lund: Studentlitteratur.

Lov nr. 77 af 31. marts 1926 om Statens Regnskabsvasen og Revision.

Lov nr. 321 af 26. juni 1975 om revisionen af statens reggskaber m.m.

Lov nr. 322 af 26. juni 1975 om statsrevisoreme.

Lovbekendtgerelse nr. 489 af 24. juni 1991 om revision af statens regnskaber m.m.

Melander, P. (1989): Rigsrevisionens rolle og organisatoriske placering - mediepolitikemes talerer, forvaltningens profes- sionelle kontrolorgan eller samfundets indbyggede ekono— miske samvittighed? Administrativ Debat, nr. 2, juni 1989 (5-7).

Meyer, P. m.fl. (1977): Offentlig forvaltning i Danmark. År- hus: Politica.

Petersen, N. (1962): Oversigt over centraladministrationens udvikling siden 1848. ] Betankning nr. 320,1962: Administ- rationsudvalget af 1960. 2. Betankning. Administrationen af arbejds- og sociallovgivningen. 1. del. Kobenhavn.

Petersson, 0. (1995): Nordisk politik. Tredje upplagan. Gö- teborg: Publica.

Rigsarkivet (1991): Rigsarkivet og hjalpemidlerne til dets

benyttelse II (1848-1990). 4. bind. Redigeret af Wilhelm von Rosen. Odense: G.E.C.Gad.

Rigsrevisionen (1988): Beretning om Rigsrevisionens virks- omhed i 1987. Kobenhavn.

Rigsrevisionen (1991): Beretning om Rigsrevisionens virks- omhed i 1990. Kobenhavn.

Rigsrevisionen (1993): Beretning om Rigsrevisionens virks- omhed i 1992. Kobenhavn.

Rigsrevisionen (1995): Beretning om Rigsrevisionens virks- omhed i 1994. Kobenhavn.

Rigsrevisionen (1996): Beretning om Rigsrevisionens virks- omhed i 1995. Kobenhavn.

Rigsrevisionen og Statsrevisorerne (1993): Begreber og ud- tryk i det statslige bevillingssystem. Kobenhavn.

Riksrevisionsverket (1993): Den statsliga förvaltningsrevi-

sionen vid Riksrevisionsverket - En presentation. F informe- rar 1993: 15. Stockholm.

Riksrevisionsverket (1995): Uppföljning av tre års effektivi- tetsrevision. 95. 1991l92'1993l94- Stockholm.

Riksrevisionsverket (1996): Statens tillsyn över hälso— och sjukvård - en effektivitetsrevision. Stockholm. 1996: 23.

Sandahl, R (1992): Evaluation at the Swedish National Audit Bureau. I J. Mayne et al. (Editors): Advancing Public Policy Evaluation: Learning from International Experiences. Elsevi- er Science Publishers B.V, Amsterdam.

Statsrevisorernes beretning nr. 1, 1986 (1987): Beretning om

Kriminalforsorgens personaleudgifter og udgifter til tjenes- terejser m.v. Kobenhavn.

Statsrevisorernes beretning nr. 2, 1986 (1988): Beretning om Det Kongelige Teaters driftsudgifter og -indtagter i årene 1983-1985. Kobenhavn.

Statsrevisorernes beretning nr. 9, 1986 (1988): Beretning om opferelse af et elevhjem ved den selvejende institution Fareemes Specialskole. Kobenhavn.

Statsrevisorernes beretning nr. 13, 1986 (1988): Beretning om forsvarets forvaltning og forbrug af brandstof. Kobenhavn.

Statsrevisorernes beretning nr. 3 / 89 (1990): Beretning om en undersogelse af tandlagehojskolernes drift og ekonomi. Kobenhavn.

Statsrevisorernes beretning nr. 5 / 89: (1991): Beretning om den ekonomiske udvikling i [(S Datacentralen af 1959. Kobenhavn.

Statsrevisorernes beretning nr. 6 / 89: (1991): Beretning om den statslige revisions kompetence i relation til statsaktiesel- skaber o.l. Kobenhavn.

Statsrevisorernes beretning nr. 11 / 89 (1991): Beretning om skatteliggingens effektivitet (nr. 2). Kobenhavn.

Statsrevisorernes beretning nr. 17/ 89 (1991): Beretning om Kofoeds Skoles ekonomiforvaltning og personaleadminist- ration. Kobenhavn.

Statsrevisorernes beretning nr. 5 / 91 (1992): Beretning om opkravning af gebyrer og formålsbestemte afgjf_ter. Koben- havn.

Statsrevisorernes beretning nr. 9/ 91 (1993): Beretning om forsvarets overordnede ekonornistyring. Kobenhavn.

Statsrevisorernes beretning nr. 20/ 91 (1993): Beretning om Udenrigsministeriets bevillingsadministration, sarlig i 1991. Kobenhavn.

Statsrevisorernes beretning nr. 1 / 94 (1995): Beretning om flytning af Harens Sergentskole fra Sonderborg til Odense. Kobenhavn.

Statsrevisorernes beretning nr. 3 / 94 (1995): Beretning om Statens Luftfartsvasens styring, ekonomi og produktivitet i perioden 1989—1993. Kobenhavn.

Statsrevisorernes beretning nr. 4/ 94 (1995): Beretning om den ekonomiske udvikling i TV2! Danmark. Kobenhavn.

Statsrevisorernes beretning nr. 5 / 94 (1995): Beretningen om omdannelse af 8 statsstyrelser til aktieselskaber fra 1989 til 1994. Kobenhavn.

Vedung, E. (1991): Utvärdering i politik och förvaltning. Sverige: Studentlitteratur.

Kronologisk förteckning

1. Den nya gymnasieskolan steg för steg. U. . lnkomstskattelag, del l-III. Fi. . Fastighetsdataregister. Ju. . Förbättrad miljöinformation. M. . Aktivt lönebidrag. Ett effektivare stöd för

arbetshandikappade. A.

. Länsstyrelsemas roll i tratik- och fordonsfrågor. K. . Byråkratin i backspegeln. Femtio år av förändring på sex förvaltningsomräden. Fi. . Röster om barns och ungdomars psykiska hälsa. S.

9. Flexibel förvaltning. Förändring och verksam- hetsanpassning av statsförvaltningens struktur. Fi. lO. Ansvaret för valutapolitiken. Fi. 11. Skatter, miljö och sysselsättning. Fi. 12. lT-problem inför 2000-skiftet. Referat och slutsatser från en hearing anordnad av IT—kommissionen den 18 december. lT—kommissionens rapport 1/97. K. 13. Regionpolitik för hela Sverige. N. 14. IT i kulturens tjänst. Ku. 15. Det svåra samspelet. Resultatstymingens framväxt och problematik. Fi. 16. Att utveckla industriforskningsinstituten. N. 17. Skatter, tjänster och sysselsättning. + Bilagor. Fi. 18. Granskning av granskning. Den statliga revisionen i Sverige och Danmark. Fi.

UIÅwN

Systematisk förteckning

Justitiedepartementet Fastighetsdataregister. [3] Socialdepartementet Röster om barns och ungdomars psykiska hälsa. [8]

Kommunikationsdepartementet

Länsstyrelsernas roll i trafik— och fordonsfrägor. [6] lT—problem inför 2000-skiftet. Referat och slutsatser från en hearing anordnad av IT-kommissionen den 18 december. IT-kommissionens rapport 1/97. [12]

Finansdepartementet

lnkomstskattelag, del H". [2] Byråkratin i backspegeln. Femtio år av förändring på sex förvaltningsområden. [7] Flexibel förvaltning. Förändring och verksam- hetsanpassning av statsförvaltningens struktur. [9] Ansvaret för valutapolitiken. [10] Skatter, miljö och sysselsättning. [11] Det svåra samspelet. Resultatstymingens framväxt och problematik. [15] Skatter, tjänster och sysselsättning. + Bilagor. [17] Granskning av granskning. Den statliga revisionen i Sverige och Danmark. [18]

Utbildningsdepartementet

Den nya gynmasieskolan steg för steg. [1]

Arbetsmarknadsdepartementet

Aktivt lönebidrag. Ett effektivare stöd för arbetshandikappade. [5]

Kulturdepartementet IT i kulturens tjänst. [14]

Närings- och handelsdepartementet

Regionpolitik för hela Sverige. [13] Att utveckla industriforskningsinstituten. [16]

Miljödepartementet

Förbättrad miljöinformation. [4]