STFS 2007:7

Sametingets föreskrifter om miljöersättning till Utkom från trycket

Sametingets

författningssamling

Sametinget ISSN 1654-0549

Adolf Hedinsvägen 58

981 33 Kiruna Såmetiiggi

Tfn 0980-780 30 ' Såmifiggs

Fax 0980-780 31 *Eaemiedigkie

Sametinget

STF 5 200727

Sametingets föreskrifter om miljöersättning till Utkom från trycket

den 20 april

natur- och kulturmiljöer 1 renskötselomradet;

beslutade den 16 april 2007

Sametinget föreskriver, med stöd av 5 % (SFS 2007:20) om ansökan om och

handläggning av stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder, följande:

Grundläggande bestämmelser

1 5 Grundläggande bestämmelser om ersättningen finns i

1. rådets förordning (EG) nr 1698/2005 av den 20 september 2005 om stöd för

landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

(EJFLUP,

2. kommissionens förordning (EG) nr 1320/2006 av den 5 september 2006 om

bestämmelser för övergång till detstöd för landsbygdsutveckling som föreskrivs i rådets

förordning (EG) nr 1698/20052,

3. kommissionens förordning (EG) nr 1974/2006 av den 15 december 2006 om

tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för

landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

(EJFLU) 3,

4. kommissionens förordning (EG) nr 1975/2006 av den 7 december 2006 om '

tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1698/2005 i fråga om kontroller och

tvärvillkor i samband med stöd för landsbygdsutveckling 4

5. förordning (2007:20) om ansökning och handläggning av stöd för

landsbygdsutvecklingsåtgärder.

6. lagen (1994:1708) om EG:s förordningar om strukturstöd och om stöd till utveckling

av landsbygden, samt

1 EUT L 277, 21.10.2005, s. 1 (Celex 32005R1698)

2 EUT L 243, 6.9.2006, s. 6 (Celex 32006R1320)

3 EUT L 153, 30.4.2004, s. 29 (Celex 32004R0817).

4 EUT L 368, 23.12.2006 (Celex 32006R1975)

7 EUT L 270, 21.10.2003, s. 1 (Celex 32003R1782).

STFS 2007:7

7. rådets förordning (EG) nr 1782/2003 av den 29 september 2003 om upprättande av

gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma

jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare7, samt

8. kommissionens förordning (EG) nr 796/2004 av den 21 april 2004 om närmare

föreskrifter för tillämpningen av de tvärvillkor, den modulering och det integrerade

administrations- och kontrollsystem som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1782/2003

om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den

gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för

jordbrukare8

Definitioner

2 5 I dessa föreskrifter förstås med

förna: dött växtmaterial på marken som fortfarande har kvar sin struktur och ännu inte

brutits ned,

kräva skötsel för att behålla sina värden: marken har sådan växtlighet att ärlig skötsel krävs

för att hindra att markvegetationen bildar förna,

landskapselement: landskapselement som krävs för att kvalificera renvall som objekt och

som uppfyller förutsättningarna i 18 5,

renvall: renvallar som uppfyller förutsättningarna i 17 5,

renstängsel: renstängsel som uppfyller förutsättningarna i 19 5,

skadlig ansamling av förna: en ansamling av förna som kan leda till uppluckring av

grässvålen eller på annat sätt skada markens natur- eller kulturmiljövården,

objekt: renvallar och renstängsel,

traditionell: huvudsakligen uppförd före motoriseringen av renskötseln, d.v.s. före 1960,

träd och buskar av igenoiixningskaraktiir: träd och buskar som kunnat etablera sig p.g.a. att

renvallen/renstängslet inte längre används vid renskötsel och/eller som kan skada natur-

och kulturmiljövården; hit räknas varken de träd och buskar som haft en funktion i den

traditionella renskötseln eller deras ersättningsträd, samt

öppen mark: sådan mark där markvegetationen inte påverkas av skugga eller annan

konkurrens från träd och buskar.

Tvärvillkor

3 5 I 1 kap. 4 —35 55 Statens jordbruksverks föreskrift (S]VFS 2004:85) om direktstöd finns

bestämmelser om de föreskrivna tvärvillkoren som ska iakttas.

4 5 De extra tvärvillkoren, för miljöersättningarna, utgörs av följande bestämmelser:

1. Miljöbalken 14 kap. 17—18 55.

2. Förordning (2006z1010) om växtskyddsmedel; 39-40, 44 och 47 55.

3. Statens naturvårdsverks föreskrifter (SNFS 1997:2) om spridning av kemiska

bekämpningsmedel.

4. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2005:51) om tillstånd och kunskapskrav

för användning av vissa bekämpningsmedel.

8 EUT L 141, 30.4.2004, s. 18 (Celex 32004R0796).

STF S 2007:7

5. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:94) om skyldighet att föra

anteckningar vid användning av bekämpningsmedel som är särskilt skadliga för

pollinerande insekter. '

6. Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 1998:8) om kemiska produkter och

' biotekniska organismer; 3 kap. 5-7 55.

5 5 För känsliga områden enligt förordning (1998:915) om miljöhänsyn ijordbruket och

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser

växtnäring utgör dessutom följande bestämmelser extra tvärvillkor:

1. Förordning (1998:915) om miljöhänsyn ijordbruket; 7 5 punkt 2 och 3 samt 8 5

andra stycket. '

2. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket

vad avser växtnäring; 17, 23 och 27 - 28 55.

3. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:119) om hänsyn till natur- och

kulturvärden i jordbruket; 10-11 55.

6 5 För de delar av landet som inte är känsliga områden enligt förordning (1998:915) om

miljöhänsyn i jordbruket och Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:62) om

miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring utgör dessutom följande bestämmelser

extra tvärvillkor:

1. Förordning (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket; 6 7, 8 andra stycket samt 11

åå—

2. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket

vad avser växtnäring.

3. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:119) om hänsyn till natur— och

kulturvärden i jordbruket; 10—11 55.

Allmänt om ansökningar m.m.

7 5 En ansökan eller redovisning ska göras skriftligen på det sätt, inlämnas inom den tid

och innehålla de uppgifter som framgår av EG:s regler, landsbygdsförordningen, dessa

föreskrifter eller den blankett på vilken uppgifterna ska lämnas. Detsamma gäller

uppgifter som senare ändras eller tillförs en ansökan eller redovisning.

Uppgifter som inte påverkar ersättningsbeloppet eller utbetalningen av ersättningen får

lämnas muntligt om Sametinget tillåter det.

En ansökan eller redovisning ska lämnas in i original och vara undertecknad av

sökanden eller behörig firmatecknare för sökanden.

En ansökan, redovisning eller anmälan som ska lämnas till Sametinget men lämnats till

länsstyrelsen, eller tvärtom, ska anses som inkommen den dag den lämnats till ovan

nämnda myndigheter.

Ansökan om åtagande för natur- och kulturmiljöer i renskötselområdet

8 5 Ätagandeperioden börjar löpa den 1 januari och omfattar en period av fem år.

9 5 Om den sökande är annan än berörd sameby får den berörda samebyn yttra sig över

den sökandes möjlighet att genomföra åtagandet.

STFS 2007:7

10 5 Ansökan om åtagande med början 2007 ska göras på Sametingets blankett "Ansökan

natur- och kulturmiljöer i renskötselområdet". Blanketten ska ha kommit in till

Sametinget senast den 16 april 2007 och då innehålla tydliga uppgifter om följande

1. vem som ansöker om åtagande,

2. varje objekts typ,

3. läget för varje objekt enligt rikets nät. En kopia av originalkarta från

Lantmäteriverket på vilken varje renvall och renstängsel som ingår i ansökan markerats

ska bifogas ansökan. Skalan ska vara sådan att läget av enskilda objekt framträder tydligt,

4. varje objekts omfattning,

5. för renvallar, en beteckning på de kartskisser som ska bifogas ansökan enligt tredje

stycket,

6. för renvallar, det landskapselement som gör att varje renvall som ingår i ansökan

kvalificerar sig för ersättning.

Läget på varje objekts mittpunkt ska anges med minst femsiffriga x- och y-koordinater

enligt rikets nät.

Omfattningen av renvallar ska anges i hektar med två decimalers noggrannhet.

Redovisning av renvallar ska göras med varje renvalls areal projicerad i ett horisontalplan.

Utebliven decimal i redovisningen av renvallar ska betraktas som en nolla. Omfattningen

av renstängsel ska anges i löpmeter.

För varje renvall som ingår i ansökan om åtagande ska en kartskiss bifogas som visar

renvallens gränser och landskapselementens läge inom vallen. Skissen ska vara ett fullgott

stöd för att återfinna de gränser som enligt 16 5 ska ha markerats i terrängen.

Är inte blanketten inkommen och villkoren i punkterna 1-3 inte uppfyllda senast den 11

maj 2007 kan ett åtagande med början är 2007 inte godkännas.

Komplettering med uppgifter som avses i punkterna 4—6 får göras senast den 15 juni

2007.

Komplettering med andra uppgifter än de som avses i punkterna ovan får göras inom

den tid som Sametinget begär men alltid innan Sametinget har lämnat besked om resultat

av administrativa kontroller eller om att fältkontroll av den sökandes objekt kommer att

goras.

Ansökan om utbetalning

11 5 Ansökan om utbetalning för år 2007 ska göras på Sametingets blankett "Ansökan

natur- och kulturmiljöer i renskötselområdet”. Blanketten ska ha kommit in till Sametinget

senast den 16 april 2007 och ska innehålla tydliga uppgifter om vem som ansöker om

utbetalning i enlighet med sitt åtagande.

Är blanketten inte inkommen och det inte tydligt framgår vem som ansöker om

utbetalning senast den 11 maj 2007, kan en ansökan om utbetalning inte godkännas.

Komplettering med andra uppgifter får göras inom den tid som Sametinget begär men

alltid innan Sametinget har lämnat besked om resultat av administrativa kontroller eller

om att fältkontroll av den sökandes objekt kommer att göras.

STF S 2007:7

Kompletteringar och ändringar av ansökan

12 5 Det är tillåtet att dra tillbaka objekt, eller minska objektens omfattning, från en

ansökan om åtagande eller en ansökan om utbetalning. En sådan ändring ska göras

skriftligen innan Sametinget har lämnat besked om resultaten av administrativa kbntroller

av de aktuella uppgifterna eller att kontrollbesök kommer att göras.

Ansökan om övertagande av åtagande m.m.

13 5 En sökande får helt eller delvis överta en annan sökandes ansökan om åtagande,

beslut om åtagande eller ansökan om utbetalning.

Ansökan om ett sådant övertagande ska göras på Sametingets blankett ”Övertagande

natur- och kulturmiljöer i renskötselområdet".

14 5 Blanketten enligt 11 5 ska ha kommit in till Sametinget senast den 15 juni 2007 och ska

då innehålla tydliga och fullständiga uppgifter om

1. vem som överlåtit och vem som övertagit hela eller delar av en ansökan om

åtagande, ett beslut om åtagande eller en ansökan om utbetalning,

2. överlåtelsens omfattning, samt

3. datum för överlåtelsen.

En handling som lämnats in till Sametinget och som vid ovannämnda tidpunkt inte

uppfyller kraven som avses i första stycket 1—3, är en anmälan om övertagande först vid

den senare tidpunkt då handlingen har kompletterats så att kraven är uppfyllda.

Om det finns brister endast i fråga om redovisningen av vissa objekt och om sökanden

inte kompletterar sin anmälan eller ansökan i dessa avseenden omfattar anmälan eller

ansökan endast de objekt som redovisats på föreskrivet sätt.

Komplettering med andra uppgifter får ske inom den tid som Sametinget begär men

alltid innan Sametinget lämnat besked om resultaten av administrativa kontroller eller att

kontrollbesök kommer att göras.

15 5 Om övertagaren är annan än berörd sameby får den berörda samebyn yttra sig över

övertagarens möjlighet att genomföra åtagandet.

Markering av objekt i terrängen

16 5 Gränserna för varje enskilt objekt ska tydligt framgå i terrängen genom markering

eller på något annat likvärdigt sätt.

Kvalificering av objekt

Renvall

17 5 För att en renvall ska vara ersättningsberättigande ska den uppfylla följande krav

1. marken och markvegetationen inom hela vallen ska Visa på långvarig renskötsel,

2. vallen ska kräva skötsel för att behålla sina natur- och kulturvärden,

3. minst en fjärdedel av vallen ska bestå av öppen mark,

4. inom eller i nära anslutning till vallen ska det förekomma minst ett landskapselement

av de typer som anges i 18 5.

STFS 2007:7

Till renvall får även anslutande viste räknas.

18 5 Följande landskapselement kan användas för kvalificering av renvallar enligt 175

under förutsättning att elementen är fullt synliga ovan mark och används eller har använts

i samband med renskötsel

1. stängsel som uppfyller kraven enligt 19 5 eller rester av sådant stängsel, Ex

2. bostadskåta av traditionell typ eller rester av sådan kåta, [ *

3. bod eller förrådsställning eller rester av sådana anläggningar,

4. jordkällare eller mjölkgrop eller rester av sådana anläggningar,

5. härd eller rökhärd,

6. träd som bär tydliga spår av att ha använts i samband med renskötsel.

Ett enskilt landskapselement får inte användas för kvalificering av mer än en renvall.

Renstängsel

19 5 För att ett renstängsel ska vara ersättningsberättigande ska det uppfylla följande krav

1. stängslet ska ha använts för renskötsel,

2. stängslet ska vara uppfört av naturmaterial motsvarande naturmiljön på platsen.

Till renstängsel får även anslutande fångstarmar räknas.

Undantag

20 5 Om det finns särskilda skäl kan Sametinget medge en sökande undantag från

bestämmelserna i 8-16 55 i dessa föreskrifter.

___—___________________—_

Denna författning träder i kraft den 16 april 2007.

LARS ANDERS BAER

Ulla Barruk Sunna