Upphävd författning

Lag (1908:128 s.1) om bevillningsavgifter för särskilda förmåner och rättigheter;

Version: 1908:128_s.1

Departement
Finansdepartementet S2
Utfärdad
1908-10-23
Ändring införd
SFS 1908:128 s.1
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
1 § har upphävts genom förordning (1952:360).
2 § har upphävts genom förordning (1952:360).
3 § har upphävts genom förordning (1952:360).
C. Bevillningsafgift för vissa offentliga föreställningar.

4 §  1 mom. I utlandet bosatt fysisk person och där hemmahörande juridisk person, som här i riket giver offentlig föreställning eller tillställning av vad slag det vara må, vare sig mot inträdesavgift eller mot avgift, som eljest på ett eller annat sätt fordras, uppbäres eller mottages, skall härför utgöra särskild bevillningsavgift med femton procent av bruttoinkomsten.

[S2]Denna bevillningsavgift skall utgå:

 1. vid konsert, opera- eller annan musikalisk, dramatisk eller litterär föreställning, cirkus- eller varietéföreställning, så ock vid annan med någon av de nu nämnda jämförlig föreställning ävensom vid bal, maskerad eller annan dylik tillställning,
 1. 1) då bruttoinkomsten kan antagas komma att överstiga femhundra kronor, efter den verkliga bruttoinkomsten, dock alltid med minst femtio kronor samt
 2. 2) då bruttoinkomsten kan antagas icke komma att överstiga femhundra kronor, efter beräknad bruttoinkomst, dock alltid med minst femtio kronor;
  1. för anställande eller anordnande av karusell- eller annan konståkning, målskjutning, ringkastning eller kraftprov samt för förevisande av människor, djur, naturalier eller andra föremål eller av panorama, biografbilder, vaxkabinett, optiska eller mekaniska konststycken eller vid annan med de nu nämnda jämförlig tillställning, som icke är att hänföra under a), efter beräknad bruttoinkomst, med lägst femtio kronor för varje dag, sådan föreställning eller förevisning äger rum. Förordning (1969:791).

Debitering, uppbörd, redovisning m.m.

5 §  1 mom. I fråga om avgift enligt denna lag skall, i den mån lagen icke innehåller särskilda bestämmelser, i tillämpliga delar gälla vad som föreskrives om skatt enligt uppbördslagen (1953:272). Erlägges icke bevillningsavgift inom föreskriven tid, utgår restavgift enligt 58 § 1 mom.första stycketuppbördslagen.

[S2]Har den, som är berättigad att återfå erlagd bevillningsavgift enligt denna lag, i stället att erlägga skatt som avses i uppbördslagen, skola bestämmelserna i 68 §3 och 4 mom. sistnämnda lag äga motsvarande tillämpning.

[S3]Samtidigt med inlevereringen av staten tillkommande andel av bevillningsavgift enligt denna lag skall till vederbörande kommun i behörig ordning överlämnas dess andel därav.

[S4]Vid redovisningen över uppbörden av de efter denna lag utgående bevillningsavgifter skola såsom verifikationer biläggas dels förteckning upptagande ej mindre antalet hållna föreställningar samt beträffande var och en av dem tiden och stället för densamma, de vid föreställningen uppträdande avgiftspliktiga personernas namn och nationalitet samt, i den mån avgiften erlagts eller skall erläggas till redogöraren, i förra fallet avgiftens belopp och tiden för dess inflytande och i senare fallet de åtgärder, som vidtagits för indrivning av förfallen ogulden avgift, än även föreställning, till vars hållande under den med redovisningen avsedda tid tillstånd meddelats, men vilken icke givits, dels avskrifter av utfärdade tillståndsbevis, dels enligt 4 § 5 mom.andra stycket meddelade skriftliga beslut, dels jämlikt 4 § 6 mom. avgivna deklarationer, dels ock bevis, att vederbörande kommuner tillkommande andelar av bevillningsavgifterna blivit till dem utbetalta. Lag (1974:855).

6 §  Skattemyndighetens beslut om fastställande av bevillningsavgift enligt denna lag får överklagas hos kammarrätten. Beslut enligt 4 § 10 mom. c får inte överklagas. Lag (1990:333).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1908:128 s.1) om bevillningsavgifter för särskilda förmåner och rättigheter

Ändring, SFS 1910:59 s.2

  Omfattning
  ändr. 4 § 10 mom

Ändring, SFS 1913:212

  Omfattning
  ändr. 4 §

Ändring, SFS 1917:296

  Omfattning
  ändr. 3-5 §§

Ändring, SFS 1920:859

  Omfattning
  ändr. 3-5 §§; ny 6 §

Ändring, SFS 1924:100

  Omfattning
  ändr. 5 § 2, 3 mom

Ändring, SFS 1926:133

  Omfattning
  ändr. 3 §

Ändring, SFS 1928:402

  Omfattning
  ändr. 3 §

Ändring, SFS 1932:278

  Omfattning
  ändr. 4 § 9 mom

Ändring, SFS 1935:308

  Omfattning
  ändr. 3 §

Ändring, SFS 1943:315

  Omfattning
  ändr. 4 § 8 mom

Ändring, SFS 1944:424

  Omfattning
  ändr. 4 § 7 mom

Ändring, SFS 1946:481

  Omfattning
  ändr. 3 §, 5 § 2 mom

Ändring, SFS 1947:521

  Omfattning
  ändr. 4 § 7 mom

Ändring, SFS 1952:360

  Omfattning
  upph. 1-3 §§, 4 § 3 mom, 5 § 2 mom; utgår rubr. närmast före 1 , 3 §§; ändr. 4 § 1, 2, 4, 5, 9, 10, 12 mom, 5 § 1 mom

Ändring, SFS 1955:163

  Omfattning
  ändr. 4 § 10 mom

Ändring, SFS 1964:660

  Omfattning
  ändr. 4 § 9, 13 mom

Ändring, SFS 1966:731

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1967. Äldre bestämmelser gälla dock fortfarande i fråga om bevillningsavgift, som belöper på tiden dessförinnan.
  Omfattning
  upph. 4 § 11, 14 mom; ändr., 4 § 1, 2, 4, 5, 10 mom

Ändring, SFS 1967:630

  Omfattning
  ändr. 5 § 1 mom

Ändring, SFS 1969:791

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft dagen efter den, då förordningen enligt därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling. Äldre bestämmelser tillämpas dock, såvitt avser den i 4 § 2 mom.första stycket angivna procentsatsen, på bevillningsavgift som belöper på tiden före den 1 januari 1971 och i övrigt på bevillningsavgift som belöper på tiden före den 1 mars 1970.
  Omfattning
  upph. 5 § 3 mom; ändr. 4 § 1, 2, 4, 5, 7, 12 mom, 5 § 1 mom, 6 §; nytt 4 § 3 mom

Ändring, SFS 1971:76

Ändring, SFS 1971:413

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1972.
  Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om talan mot beslut som meddelats före förordningens ikraftträdande.
  Förarbeten
  Prop. 1971:60
  Omfattning
  ändr. 6 §

Ändring, SFS 1973:71

Ändring, SFS 1974:855

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1975.
  Förekommer i lag eller annan författning ordet "förordning" eller böjningsform av detta ord och avses därmed förordningen angående bevillningsavgifter för särskilda förmåner och rättigheter skall detta vid ikraftträdandet av denna lag bytas ut mot "lag" i motsvarande form. Äldre lydelse av förordningens rubrik, som förekommer i lag eller annan författning, skall vid samma tidpunkt bytas ut mot rubrikens nya lydelse.
  Förarbeten
  Prop. 1974:159
  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 4 § 4, 5, 10, 13-15 mom, 5 § 1 mom, 6 §

Ändring, SFS 1975:1028

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft en vecka efter den dag, då lagen enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling.
  Har handräckning enligt lagen (1961:332) om handräckning vid taxeringsrevision med stöd av äldre lydelse av 4 § 15 mom. begärts före ikraftträdandet, gäller den äldre lydelsen fortfarande i fråga om den begärda handräckningen.
  Förarbeten
  Prop. 1975/76:11
  Omfattning
  ändr. 4 § 15 mom

Lag (1986:1303) om ändring i lagen (1908:128 s.1) om bevillningsavgifter för särskilda förmåner och rättigheter

  Förarbeten
  Prop. 1986/87:47
  Omfattning
  ändr. 4 § 5, 13, 15, 16 mom, 6 §
  Ikraftträder
  1987-01-01

Lag (1989:1036) om ändring i lagen (1908:128 s.1) om bevillningsavgifter för särskilda förmåner och rättigheter

  Förarbeten
  Prop. 1989/90:50
  Omfattning
  ändr. 4 § 10 mom, 6 §
  Ikraftträder
  1990-04-01

Lag (1990:333) om ändring i lagen (1908:128 s.1) om bevillningsavgifter för särskilda förmåner och rättigheter

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 30 juni 1990 och tillämpas från och med den 1 januari 1991.
  Förarbeten
  Prop. 1989/90:74
  Omfattning
  ändr. 4 § 5, 13, 15, 16 mom, 6 §
  Ikraftträder
  1990-06-30

Ändring, SFS 1991:591

  Omfattning
  upph.