Lag (1932:55) om viktmärkning i vissa fall av gods som skall inlastas å fartyg

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Utfärdad
1932-03-11
Ändring införd
SFS 1932:55 i lydelse enligt SFS 2000:768
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

1 §  Gods med en bruttovikt av ettusen kilogram eller mera, som är avsett att inom eller utom riket för befordran inlastas å fartyg, skall före inlastningen, eller, där denna skall ske i utländsk hamn, före avsändandet från riket förses med uppgift om bruttovikten i kilogram. Sådan uppgift skall på ett tydligt och varaktigt sätt anbringas å godsets utsida.

[S2]Första stycket gäller även bunt, paket eller annan enhetslast vars bruttovikt uppgår till ettusen kilogram eller mera.

[S3]Är det på grund av särskilda förhållanden svårt att bestämma vikten noggrant, får i stället den ungefärliga vikten angivas.

[S4]Skyldighet att tillse, att godset förses med behörig viktuppgift, åvilar avlastaren eller, där inlastningen skall ske i utländsk hamn, avsändaren.

[S5]Arbetsmiljöverket kan medgiva undantag från skyldighet att anbringa viktuppgift på enhetslast av massaved, om det är uppenbart att viktuppgift är utan betydelse för skyddet mot olycksfall. Lag (2000:768).

3 §  Saknas i fall, som avses i 1 § första--tredje styckena, viktuppgift, eller är bruttovikten för lågt angiven, dömes den för viktmärkningen ansvarige till böter; dock vare han från ansvar fri, där godset, då han mottog detsamma, var försett med uppgift om bruttovikten och anledning saknats till antagande, att uppgiften var oriktig.

[S2]Om viktuppgiften inte är anbragt på ett tydligt och varaktigt sätt på godsets utsida, eller om uppgiften inte avser bruttovikten i kilogram, döms den för viktmärkningen ansvarige till penningböter.

[S3]Följer å förseelse, som ovan nämnts, ansvar enligt brottsbalken, skall straff enligt denna lag icke tillämpas. Lag (1991:247).

4 § har upphävts genom lag (1972:250).

Ändringar

Lag (1932:55) om viktmärkning i vissa fall av gods som skall inlastas å fartyg

Ändring, SFS 1972:250

    Förarbeten
    Prop. 1972:56
    Omfattning
    upph. 4 §; ändr. 1-3 §§

Ändring, SFS 1973:839

Lag (1977:1162) om ändring i lagen (1932:55) om viktmärkning i vissa fall av gods som skall inlastas å fartyg

Lag (1991:247) om ändring i lagen (1932:55) om viktmärkning i vissa fall av gods som skall inlastas å fartyg

Lag (2000:768) om ändring i lagen (1932:55) om viktmärkning i vissa fall av gods som skall inlastas å fartyg

Förarbeten
Rskr. 2000/01:2, Prop. 1999/2000:141, Bet. 2000/01:AU2
Omfattning
ändr. 1, 2 §
Ikraftträder
2001-01-01