Lag (1936:320) om skydd mot vräkning vid arbetskonflikter

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Utfärdad
1936-06-26
Ändring införd
SFS 1936:320 i lydelse enligt SFS 2011:1296
Ikraft
1936-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Har arbetsgivare hos domstol, Kronofogdemyndigheten eller skiljemän framställt yrkande om vräkning av arbetstagare från lägenhet, som upplåtits åt honom på grund av hans arbetsanställning, och upplyses att arbetstagaren deltager i strejk vid arbetsgivarens företag eller att han är föremål för lockout från arbetsgivarens sida, får yrkandet, ändå att arbetstagaren befinnes skyldig att avflytta från lägenheten, i avbidan på konfliktens avveckling icke bifallas förrän tre månader förflutit från det han i anledning av konflikten upphörde med arbetet. Lag (2006:678).

2 §  Vad i 1 § sägs skall ej gälla,

 1. om arbetstagaren är i arbetsgivarens kost;
 2. om arbetsavtalet upphört på grund av uppsägning som verkställts före konflikten och som uppenbarligen icke äger samband med denna;
 3. om arbetstagaren befunnits skyldig att avflytta från lägenheten på grund av dröjsmål med erläggande av hyra som utgår i penningar;
 4. om lägenheten erfordras till bostad åt annan arbetstagare, med vilken överenskommelse angående arbete vid arbetsgivarens av konflikten berörda företag träffats för den tid, konflikten varar, eller för bestämd tid, ej understigande tre månader;
 5. om arbetstagaren, efter det hans rätt att nyttja lägenheten upphört,

[S2]vägrat avflytta till annan tjänlig och på skäliga villkor upplåten bostad i orten, som beretts honom genom arbetsgivarens försorg;

 1. om arbetstagaren dröjt med erläggande av sådan ersättning som omförmäles i 3 § utöver sju söckendagar efter förfallodagen, och vad sålunda ligger honom till last icke finnes vara av ringa betydenhet; eller
 2. om arbetstagaren efter konfliktens inträde genom uppenbar vanvård eller annorledes grovt åsidosatt honom såsom innehavare av lägenheten åvilande förpliktelser eller ock stört ordningen på arbetsplatsen.

[S3]Bestämmelserna i 1 § gäller inte heller när en arbetstagare är anställd för viss tid, viss säsong eller visst arbete och säsongen har upphört eller arbetstagaren har fått besked enligt 15 § första stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd om att anställningen inte kommer att fortsätta och anledningen härtill uppenbarligen inte har samband med konflikten. Lag (1982:84).

3 §  För den tid arbetstagaren nyttjar lägenheten, efter det hans eller hennes rätt enligt avtal upphört, är han eller hon skyldig att till arbetsgivaren betala ersättning. Sådan ersättning ska, där förut hyra för lägenheten beräknats helt i pengar, betalas med det belopp och vid den tidpunkt som kan ha bestämts och i annat fall i efterskott var fjortonde dag med belopp motsvarande hyran för liknande bostäder på orten. Kan utredning om sådan hyra inte göras, bestäms ersättningen i händelse av tvist med ledning av det värde som har fastställts för bostadsförmån av motsvarande beskaffenhet på orten vid senaste beslut om slutlig skatt. Lag (2011:1296).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1936:320) om skydd mot vräkning vid arbetskonflikter

  Ikraftträder
  1936-07-01

Lag (1974:360) om ändring i lagen (1936:320) om skydd mot vräkning vid arbetskonflikter

  Förarbeten
  Prop. 1974:88
  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1974-07-01

Lag (1981:780) om ändring i lagen (1936:320) om skydd mot vräkning vid arbetskonflikter

Lag (1982:84) om ändring i lagen (1936:320) om skydd mot vräkning vid arbetskonflikter

Lag (1991:859) om ändring i lagen (1936:320) om skydd mot vräkning vid arbetskonflikter

Förordning (1991:878) om ikraftträdande av viss följdlagstiftning med anledning av den nya summariska processen

Omfattning
ikrafttr. av 1991:859

Lag (2006:678) om ändring i lagen (1936:320) om skydd mot vräkning vid arbetskonflikter

Förarbeten
Rskr. 2005/06:356, Prop. 2005/06:200, Bet. 2005/06:SkU35
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2006-07-01

Lag (2011:1296) om ändring i lagen (1936:320) om skydd mot vräkning vid arbetskonflikter

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för 2013 och tidigare års taxeringar.
Förarbeten
Rskr. 2011/12:29, Prop. 2010/11:166, Bet. 2011/12:SkU4
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2012-01-01