Upphävd författning

Förordning (1942:371) om rätt att vid taxering till kommunal inkomstskatt samt statlig inkomst- och förmögenhetsskatt åtnjuta avdrag för avsättning till investeringsfond

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1942-06-12
Ändring införd
SFS 1942:371 i lydelse enligt SFS 1990:686
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Vid beräkning av nettointäkt av rörelse enligt kommunalskattelagen och förordningen om statlig inkomst- och förmögenhetsskatt under de beskattningsår, för vilka taxering verkställes åren 1942-1947, äger skattskyldig njuta avdrag för belopp som enligt vad i denna förordning sägs av årsvinsten avsättes till investeringsfond. Där sådant avdrag medgivits skattskyldig, skall denne dock vara underkastad de föreskrifter i avseende å fondens användning som nedan meddelas.

[S2]Rätt till avdrag på grund av avsättning till fond som i 2 § 1 mom. a) och b) sägs tillkommer allenast svenskt aktiebolag och svensk ekonomisk förening, som jämlikt punkt 4 av anvisningarna till 29 § kommunalskattelagen tillgodonjuter fri avskrivning å maskiner eller andra för stadigvarande bruk avsedda inventarier; dock att, i fall som avses i 2 § 1 mom. b) sägs tillkommer jämväl annan skattskyldig än nyss är sagt. Rätt till avdrag på grund av avsättning till fond som i 2 § 1 mom. c) sägs tillkommer endast svenskt aktiebolag och svensk ekonomisk förening.

[S3]Rätt till avdrag på grund av avsättning till fond som i 2 § 1 mom. e) sägs tillkommer endast den som bedriver rederirörelse med ång- eller mororfartyg i utrikes fart. Avdrag må icke före ett och samma beskattningsår njutas både för avsättning till fond, som i 2 § 1 mom. b) sägs, och för avsättning till i samma moment under e) omförmäld fond, där ej den skattskyldige, förutom rederirörelse, driver jämväl annan rörelse. Förordning (1944:27).

2 §  /k/ 1 mom. /-k/ Investeringsfonder som i denna förordning avses äro

 1. investeringsfond för byggnader, b) investeringsfond för inventarier och varulager, c) investeringsfond för arbeten i gruva, d) investeringsfond för ersättande av förkrigslager, samt e) investeringsfond för fartyg.

[S2]/k/ 2 mom. /-k/ Avsättning för vilken avdrag enligt 1 § medgives må för visst beskattningsår ej överstiga,

 1. i fråga om investeringsfond för byggnader:

[S3]tio procent av årsvinsten enligt vederbörligen fastställd balansräkning för beskattnignsåret och ej heller, såvitt angår aktiebolag, tre procent av aktiekapitalet vid beskattningsårets utgång,

 1. i fråga om investeringfond för inventarier och varulager samt investeringsfond för arbeten i gruva:

[S4]sammanlagt tjugu procent av årsvinsten och ej heller, såvitt angår aktiebolag, sex procent av aktiekapitalet,

 1. i fråga om investeringsfond för ersättande av förkrigslager:

[S5]ett belopp motsvarande minskning av dold reserv i varulager i samband med lagerminskning från utgången av det beskattningsår, som gick till ända närmast före den 1 september 1939, till utgången av det beskattningsår taxeringen avser, med tillägg av 20 procent av den beräknade anskaffningskostnaden vid förstnämnda tidpunkt för det därefter avgångna lagret,

[S6]eller, om trots lagerminskningen den dolda reserven mellan de angivna tidpunkterna ej ändrats eller ock ökats, ett belopp motsvarande 20 procent av nämnda anskaffningskostnad med avdrag i förekommande fall av reservökningen,

[S7]dock att i förra fallet avdrag för fondavsättning ej må ske med större belopp än 80 procent av nämnda anskaffningskostnad samt att i båda fallen vid avsättningen skall avräknas belopp för vilket likande avdrag för fondavsättning åtnjutits under föregående beskattningsår, samt

 1. i fråga om investeringsfond för fartyg:

[S8]/k/ dels, /-k/ för anskaffning av ersättningstonnage, ett belopp motsvarande 5 procent av den beräknade kostnaden för framtida anskaffning av ersättningstonnage för ång- eller motorfartyg, som förlorats efter den 1 september 1939 eller som på grund av ålder eller förslitning utrangerats efter nämnda dag eller som avses skola av sådan anledning utrangeras så snart ersättningstonnage kan anskaffas, /k/ dels ock, /-k/ för underhålls- eller reparationsarbeen å andra den skattskyldige tillhöriga ång- eller motorfartyg än nyss sagts, ett belopp motsvarande 20 kronor för ton d.w. eller, såvitt angår fartyg som under beskattningsåret uteslutande gått i trafik mellan utrikes orter, 40 kronor för ton d. w.

[S9]Avdrag för avsättning, varom ovan under d) förmäles, må icke tillgodonjutas i fråga om fartyg, som uteslutande eller huvudsakligen nyttjats i inrikes fart. Avdrag för avsättning till underhålls- och reparationsarbeten må tillgodonjutas endast beträffande fartyg, som under beskattningsåret icke normalt underhållits; och må sistnämnda avdrag icke för visst beskattningsår för ett och samma fartyg överstiga 100 000 kronor eller, såvitt angår fartyg som under beskattnignsåret uteslutande gått i trafik mellan utrikes orter, 200 000 kronor.

[S10]/k/ 3 mom. /-k/ har skattskyldig på grund av statligt förfogande, eldsvåda eller därmed jämförlig, av den skattskyldiges åtgöranden oberoende anledning under beskattningsåret åtnjutit ersättning för maskiner eller andra för stadigvarande bruk avsedda inventarier, må utan hinder av vad i 2 mom. under b) stadgas avdrag för avsättning till investeringsfond för inventarier och varulager ske med högst det belopp, varmed ersättningen ingår i den skattepliktiga inkomsten för ifrågavarande år.

[S11]har lagerminskning, som i 2 mom. under c) avses, förorsakats av anledning som i föregående stycke sägs må, såvitt angår det sålunda avgångna lagret, det belopp, som i de i 2 mom. under c) angivna fallen beräknas till 20 procent av anskaffningskostnaden vid utgången av det beskattningsår som gick till ända närmast före den 1 september 1939, i stället beräknas till skillnaden mellan konstnaden för att anskaffa ett mot lagerminskningen svarande lager vid utgången av det beskattningsår taxeringen avser och sagda anskaffningskostnad; och skall beträffande lagerminskning som nu sagts den ovan stadgade begränsningen av avdraget till 80 procent av sistnämnda kostnad ej äga tillämpning.

[S12]åtnjuter skattskyldig enligt vad därom är särskilt stadgat uppskov med beskattning av ersättning på grund av försäkring för förlust av fartyg eller köpeskilling vid avyttring av fartyg, må avdrag enligt 2 mom. d) för anskaffning av ersättningstonnage för det ifrågavarande fartyget ske endast i den mån det belopp, varmed avdrag enligt nämnda författningsrum eljest kunnat medgivas, överstiger det belopp för vilket uppskov sålunda åtnutes. (se vidare anvisningen). förordning (1944:279).

[S13]3 § investeringsfond för byggnader, för inventarier och varulager, för arbeten i gruva samt för fartyg må jämlikt denna förordning tagas i anspråk endast under något av de beskattningsår, för vilka taxering verkställes åren 1943 och 1944, eller under sådant senare beskattningsår, som av kungl. maj:t genom särskilt beslut bestämmes. utan hinder av vad sålunda stadgats må dock investeringsfond för inventarier och varulager, i den mån fråga är om avsättning som i 2 § 3 mom.första stycket avses, samt investeringsfond för fartyg, enligt den skattskyldiges bestämmande tagas i anspråk under beskattningsår, som infalla inom den i 6 § första stycket angivna tid.

[S14]beslut av kungl. maj:t som i första stycket sägs må avse företag av alla slag eller företag eller verksamhet av viss beskaffenhet eller, då fråga är om investeringsfond för fartyg, vissa skattskyldig. beslutet skall meddelas efter hörande av kommerskollegium och fullmäktige i riksbanken, och skall medgivande att taga investeringsfond i anspråk avse minst två beskattningsår i följd. förordning (1944:279).

4 §  /k/ 1 mom. /-k/ investeringsfond må jämlikt denna förordning tagas i anspråk under visst beskattningsår för ändamål varom här nedan sägs:

[S2]investeringsfond för byggnader: för avskrivning å byggnader som uppförts under samma beskattningsår;

[S3]investeringsfond för inventarier och varulager: för avskrivning å maskiner och andra för stadigvarande bruk avsedda inventarier samt nedskrivning å råvaror, hel- och halvfabrikat med högst ett belopp motsvarande kostnaden för tillverkning eller anskaffning av dylika tillgångar under samma beskattningsår, därvid skall iakttagas att tillgång som av den skattskyldige förvärvats från annan rörelseidkare, vilken är med den skattskyldige förbunden i väsentlig ekonomisk intressegemenskap, må medräknas endast om tillgången tillverkats under beskattningsåret:

[S4]investeringsfond för arbeten i gruva: för undersökningsarbete, förberedande arbete och tillredningsarbete under beskattningsåret i gruva, stenbrott eller annan liknande fyndighet;

[S5]investeringsfond för ersättande av förkrigslager: för nedskrivning å råvaror, hel- och halvfabrikat på det sätt och i den utsträckning som angivits beträffande investeringsfond för inventarier och varulager, i den mån tillverkningen eller anskaffningen innefattar lagerökning under beskattningsåret; samt

[S6]investeringsfond för fartyg: för avskrivning å faryg, som anskaffats under beskattningsåret, eller för underhålls- och reparationsarbeten å fartyg under samma år, dock att större belopp icke må tagas i anspråk för visst fartyg än som avsatts till det ifrågavarande ändamålet.

[S7]/k/ 2 mom. /-k/ Hinder möter ej att taga i anspråk investeringsfond för inventarier och varulager för de ändamå som nyss angivits för investeringsfond för arbeten i gruva eller att taga i anspråk investeringsfond av senare slaget för de ändamål som nyss angivits för fond av förra slaget. Investeringsfond för arbeten i gruva må dock av annan än den som tillgodonjuter fri avskrivning å maskiner och andra för stadigvarande bruk avsedda inventarier tagas i anspråk endast för sådana arbeten i gruva som ovan sägs.

[S8]Har skattskyldig, som driver jämväl annan rörelse än rederirörelse, för visst beskattningsår medgivits avdrag både för avsättning till investeringsfond för inventarier och varulager och för avsättning till investeringsfond för fartyg, må de till förstnämnda fond avsatta medlen icke tagas i anspråk för ändamål som förut angivits för fond av senare slaget.

[S9]Hava medel avsatts för underhålls- och reparationsarbeten å visst fartyg men fartyget gått förlorat eller avyttrats innan arbetena utförts, må medlen användas för avskrivning å fartyg som anskaffats under beskattningsåret såsom ersättning för det förlorade eller avyttrade fartyget. Förordning (1944:279).

5 §  För beskattningsår, under vilket medel avsatta till investeringsfond enligt vederbörlig balansräkning tagits i anspråk jämlikt denna förordning, må vid taxeringen avdrag för i 4 § avsedd avskrivning å byggnader eller fartyg eller andra inventarier eller för där omförmäld nedskrinving å varulager eller för där angivna arbeten i gruva eller å fartyg med bleopp svarande mot fondens minskning ej ske, men skall, där medlen tagits i anspråk för avskrivning eller nedskrivning, den ifrågavarande tillgången anses i beskattningsavseende åsatt ett värde så bestämt som om för sagda år dylikt avdrag medgivits. Förordning (1944:279)

6 §  Hava fondmedel, som avsatts till investeringsfond, ej tagits i anspråk i enlighet med fondens ändamål senast under det beskattningsår, för vilket taxering sker under sjätte taxeringsåret efter det då avdraget för avsättningen skett, skall den skattskyldige efterbeskattas för vad som avsatts utan att därefter i enlighet med denna förordning hava tagits i anspråk för det avsedda ändamålet. Vid tillämpning av denna föreskrift iakttages, att tidigare till konjunkturinvesteringsfond eller investeringsfond avsatta medel anses hava tagits i anspråk före senare avsatta medel.

[S2]Vid efterbeskattning varom här är fråga skola såväl statliga som på grund av taxering till kommunal inkomstskatt utgående utskylder av vederbörande beskattningsnämnd påföras den skattskyldige med belopp, som vid debitering för det beskattningsår, avsättningen avsett, skulle tillkommit för den inkomst som efterbeskattas, jämte ränta för sex år efter tre procent eller, där jämlikt 3 § de avsatta medlen ej fått av den skattskyldige tagas i anspråk under något år efter avsättningen, två procent.

[S3]Har skattskyldig tagit investeringsfond i anspråk i annan ordning än i 3 och 4 §§ sägs eller beslutit likvidera, skall efterbeskattning enligt denna parargraf omedelbart äga rum, därvid ränta beräknas efter tre procent om året för så många hela år som antalet av de taxeringsår, som förflutit efter det då avdraget för avsättningen skett, till och med det då efterbeskattningen sker.

[S4]För efterbeskattningen skola taxeringsförordnignens bestämmelser i vad de röra eftertaxering äga motsvarande tillämpning, med iakttagande av att ordföranden i den taxeringsnämnd, som verkställer taxeringen till statlig inkomst- och förmögenhetsskatt, skall till taxeringsnämndsordföradena i de övriga taxeringsdistrikt, där efterbeskattning varom här är fråga bör äga rum, lämna meddelande att anledning till efterbeskattning föreligger.

7 §  Skattskyldig som gjort avsättning till investeringsfond enligt denna förordning är pliktig att vid självdeklaration för det beskattningsår, då avsättnignen ägt rum, ävensom för varje påföljande beskattningsår, intill dess de avsatta medlen avförts ur fonden, foga uppgift å blankett enligt formulär, som fastställes av Kungl. Maj:t, rörande avsättning av medel till fonden samt fondens användning och avveckling, så ock, för beskattningsår under vilket fond tagits i anspråk, utredning att de i 4 § i sådant avseende stadgade villkor äro uppfyllda.

8 §  För tillämpning av denna förordning erforderliga föreskrifter utfärdas av Kungl. Maj:t.

[S2]/r2/ Anvisning till 2 §

 1. Minskning av dold reserv i varulager från utgången av det beskattningsår, som gick till ända närmast före den 1 september 1939, till utgången av det beskattningsår varom fråga är beräknas på följande sätt:
  1. Med dold reserv i varulager vid utgången av det beskattningsår, som gick till ända närmast före den 1 september 1939, förstås det belopp varmed lagrets verkliga värde vid nämnda tidpunkt visas hava överstigit dess bokförda värde vid samma tidpunkt. Det verkliga värdet av lagertillgång vid nämnda tidpunkt bestämmes till kostnaden för att då anskaffa tillgångar av ifrågavarande slag.
  2. Dold reserv i varulager vid beskattningsårets utgång beräknas till det belopp, varmed lagret då var nedskrivet under det belopp som det skulle hava kostat att anskaffa detsamma vid utgången av det beskattningsår, som gick till ända närmast före den 1 september 1939.
  3. Minskning respektive ökning av dold reserv i varulager under ifrågavarande tidsperiod utgör det belopp, varmed den under a) angivna dolda reserven över- respektive understiger den under b) angivna dolda reserven.
  4. Har den skattskyldige taxerats till krigskonjunkturskatt och har vid nämnda taxering dold förkrigsreserv beräknats med hänsyn till förhållandena vid utgången av augusti 1939, skall lagervärdet och minskningen av dold reserv enligt denna förordning, i stället för enligt ovan angivna grunder, fastställas med utgångspunkt från lagrets och reservens storlek vid nämnda tidpunkt enligt de för taxeringen till krigskonjunkturskatt stadgade grunder. Även där vid taxering till krigskonjunkturskatt förhållandena vid utgången av det beskattnignsår som gått till ända närmast före den 1 september 1939 lagts till grund för beräkning av dold förkrigsreserv, kan den sålunda verkställda beräkningen i regel tagas till utgångspunkt även vid beräkning av reservminskning enligt denna förordning.
 2. /k/ Exempel /-k/ på tillämpning av 2 §2 och 3 mom.:

[S3]a)

Lagret 31/12 1938.Lagret 31/12 1941.
AnskaffningskostnadAnskaffningskostnadVärde enligt priser
31/12 1938 100,000 kr. Bokfört värde Dold reserv 40,000 kr.31/12 1941 90,000 kr. Bokfört 60,000 kr.31/12 1938 60,000 kr. Bokfört värde Dold reserv enligt förkrigspris35,000 kr.värde 25,000 kr.35,000 kr.

[S4]Till inveseringsfond för ersättande av förkrigslager får avsättas

[S5]/k/ dels /-k/ minskningen av den dolda reserven drrån 31 december 1938 till 31 december 1941 vid värdering enligt förkrigspris, d.v.s. 40,000 - 25,000 = 15,000 kr.,

[S6]/k/ dels /-k/ 20 procent å lagerminskningen uppskattad enligt förkrigspris, 40,000 kr. (100,000 - 60,000 kr.), d.v.s. 8,000 kr.,

[S7]eller sammanlagt /k/ 23,000 kr. /-k/

[S8]Eftersom 80 procent av anskaffningskostnaderna 31 december 1938 å det avgångna lagret (=lagerminskningen), 40,000 kr., utgör 32,000 kr., verkar icke 80 procentspärreglen i detta fall

[S9]b)

Lagret 31/12 1938.Lagret 31/12 1941.
AnskaffningskostnadAnskaffningskostnadVärde enligt priser
31/12 1938 100,000 kr. Bokfört värde Dold reserv 20,000 kr.31/12 1941 90,000 kr. Bokfört 80,000 kr.31/12 1938 60,000 kr. Bokfört värde Dold reserv enligt förkrigspris35,000 kr.värde 25,000 kr.35,000 kr.

[S10]I detta fall föreligger ökningen av den dolda reserven mellan 25,000 - 20,000 = 5,000 kr.

[S11]Till investeringsfond för ersättande av förkrigslager får därför avsättas 20 procent av lagerminskningen uppskattad till förkrigspirs, 40,000 kr. (100,000 - 60,000 kr.), d.v.s. 8, kr., med avdrag av nämnda reservökning, 5,000 kr., d.v.s. /k/ 3,000 kr. /-k/

[S12]I detta fall gäller icke 80 procentspärregeln.

[S13]c)

Lagret 31/12 1938.Lagret 31/12 1941.
AnskaffningskostnadAnskaffningskostnadVärde enligt priser
31/12 1938 100,000 kr. Bokfört värde Dold reserv 20,000 kr.31/12 1941 90,000 kr. Bokfört 80,000 kr.31/12 1938 60,000 kr. Bokfört värde Dold reserv enligt förkrigspris30,000 kr.värde 30,000 kr.30,000 kr.

[S14]I detta fall föreligger ökning av den dolda reserven med 30,000 - 20,000 = 10,000 kr.

[S15]Då detta belopp överstiger 20 procent å lagerminskningen uppskattad till förkrigspris, 40,000 kr. (100, - 60,000 kr.), d.v.s. 8,000 kr., medgives ej avsättning till investeringsfond för ersättande av förkrigslager.

[S16]d)

Lagret 31/12 1938.Lagret 31/12 1941.
AnskaffningskostnadAnskaffningskostnadVärde enligt priser
31/12 1938 100,000 kr. Bokfört värde Dold reserv 60,000 kr.31/12 1941 90,000 kr. Bokfört 40,000 kr.31/12 1938 60,000 kr. Bokfört värde Dold reserv enligt förkrigspris30,000 kr.värde 30,000 kr.30,000 kr.

[S17]Till investeringsfond för ersättande av förkrigslager får avsättas

[S18]/k/ dels /-k/ minskningen av den dolda reserven från 31 december 1938 till 31 december 1941 vid värdering enligt förkrigspris, d.v.s. 60,000 - 30,000 = 30,000 kr.,

[S19]/k/ dels /-k/ 20 procent å lagerminskningen uppskattad enligt förkrigspris, 40,000 kr. (100,000 - 60,000 kr.), d.v.s. 8,000 kr., tillsammans 38,000 kr.,

[S20]dock ej mer än 80 procent av anskaffningskostnaden 31 december 1938 å det avgångna lagret (=lagerminskningen ) 40,000 kr.,

[S21]d.v.s. /k/ 32,000 kr. /-k/

[S22]e)

[S23]Lagret 31 december 1938 och 31 december 1941 samt förutsättningar i övrigt antagas vara lika med exempel d). Det antages emellertid, att av det lager som avgått från 31 december 1938 till 31 december 1941 (lagerminskningen), representerande enligt förkrigspris ett belopp av 100,000 - 60,000 = 40,000 kr., tillgångar för 10,000 kr. försålts och tillgångar för 30,000 kr. förstörts genom eldsvåda.

[S24]Av reservminskningen 30,000 kr. belöper alltså 1/4 eller 7,500 kr. på försäljning och 3/4 eller 22,500 kr. på eldsvåda.

[S25]Beträffande den del av lagerminskningen, som gäller försålt lager, får avsättningen avse 7,5000 kr. med tillägg av 20 procent å 10,000 kr. (= förkrigsvärdet å ifrågavarande lager), d.v.s. 2,000 kr., dock ej mer än 80 procent å 10,000 kr., d.v.s. 8,000 kr.

[S26]Beträffande den del av lagerminskningen, som gäller genom eldsvåda förstört lager, får avsättnignen avse ovan angivna reservminskning 22,500 kr. med tillägg av 15,000 kr., d.v.s. det belopp varmed anskaffningskostnaden 31 december 1941 för ifrågavarande lager, 45,000 kr., enligt de i exempel d) gjorda antagandena översteg motsvarande anskaffningskostnad 31 december 1938, 30,000 kr.

[S27]Den sammanlagda avsättningen till investeringsfond för ersättnade av förkrislager kan alltså uppgå till högst 8,000 + 22,500 + 15,000 = /k/ 45,500 kr. /-k/

[S28]f)

Lagret 31/12 1938.Lagret 31/12 1941.
AnskaffningskostnadAnskaffningskostnadVärde enligt priser
31/12 1938 100,000 kr. Bokfört värde Dold reserv 30,000 kr.31/12 1941 90,000 kr. Bokfört 70,000 kr.31/12 1938 60,000 kr. Bokfört värde Dold reserv enligt förkrigspris26,000 kr.värde 34,000 kr.26,000 kr.

[S29]Det antages liksom i exempel e) att av lagerminskningen 10,000 kr. belöpa på försäljning och 30,000 kr. på eldsvåda.

[S30]Avsättnignen får beräknas, för den del av lagerminskningen, som avser det försålda lagret, till 20 procent av 10,000 kr., d.v.s. till 2,000 kr., samt för den del av lagerminskningen, som avser genom eldsvåda förstört lager, till 15,000 kr. (d.v.s. det belopp varmed anskaffningskostnaden 31 december 1941 för detta lager, 45,000 kr., enligt de givna förutsättningarna översteg motsvarande anskaffningskostnad 31 december 1938, 30,000 kr.), tillsammans 17,000 kr. Därifrån skall dock avdragas det belopp av 4,000 kr. (34,000 - 30,000 kr.), varmed den dolda reserven ökats. Avsättningen får alltså avse högst ett belopp av /k/ 13,000 kr. /-k/

 1. Därest det i exemplen a), b), d), e) och f) antages, att de beträffande 31 december 1941 angivna uppgifterna rörande varulagret m.m. i stället avsåge förhållandena 31 december 1942, skall från den på angivet sätt uträknade avdragsgilla avsättningen avdragas belopp, för vilket liknande avdrag åtnjutits under år 1941. Förordning (1944:279).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1942:371) om rätt att vid taxering till kommunal inkomstskatt samt statlig inkomst- och förmögenhetsskatt åtnjuta avdrag för avsättning till investeringsfond

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft dagen efter den då förordningen enligt därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling. Genom denna förordning upphäves förordningen den 20 juni 1941 (nr 4 ) om fortsatt rätt för svenskt aktiebolag och svensk ekonomisk förening att vid taxering till kommunal inkomstskatt samt statlig inkomst- och förmögenhetsskatt åtnjuta avdrag för avsättning till konjunkturinvesteringsfond. Har när denna förordning träder i kraft fondavsättning gjorts enligt sistnämnda förordning, skall den anses utgöra avsättning enligt denna förordning.
  Har investeringsfond för arbeten i gruva eller för ersättande av förkrigslager ej avsatts i balansräkningen för det beskattningsår, för vilket taxering verkställes år 1942,
  eller har i nämnda balansräkning avsättning till konjunkturinvesteringsfond enligt förut gällande lagstiftning eller, i fall där lagerminskning förorsakats av statligt förfogande, eldsvåda eller därmed jämförlig anledning, avsättning till investeringsfond för ersättande av förkrigslager skett med lägre belopp än det för vilket avdrag enligt denna förordning medgives,
  må såsom avsättning till investeringsfond av vederbörligt slag godkännes förklaring av den skattskyldige, att i räkenskaperna för det på ifrågavarande beskattningsår följande räkenskapsåret överföring till sådan fond skall göras av vinstmedel för beskattnignsåret, vilka kunnat disponeras för det ändamål vartill fonden jämlikt 4 § må tagas i anspråk. Förklaring som nu sagts jämte uppgift enligt 7 § må avgivas till taxeringsnämnd innan denna fattat beslut rörande taxeringen eller till prövningsnämnd i samband med besvär inom den i 119 § 1 mom. taxeringsförodeningen angivna tiden.

Ändring, SFS 1944:279

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft dagen efter den, då förordningen enligt därå meddela uppgift utkommit från trycket i Svensk författningsamling.
  Har skattskyldig under det beskattningsår, för vilket taxering verkställes år 1944, eller under tidigare beskattningsår slutit kontrakt om leverans av ersättningstonnage för visst fartyg, må avdrag icke njutas för belopp, som för nämnda anskaffning avsättes till investeringsfond för fartyg.
  För det beskattningsår, för vilket taxering verkställes år 1944, må det avdrag, som jämlikt 2 § 2 mom. d) må utgöra 5 procent av den beräknade kostnaden för framtida anskaffning av ersättningstonnage, i stället beräknas till 20 procent av nämnda kostnad. Har den skattskyldige under något av de beskattsningsår, för vilka taxering verkställts åren 1941-1943, njutit avdrag för avsättning till investeringsfond för inventarier och varulager eller för avsättning till konjunkturinvesteringsfond av motsvarande slag, skall det belopp, varmed avdrag enligt föregående punkt må ske vid taxeringen år 1944, minskas med det belopp som sålunda avsatts till fond för inventarier och varulager; dock att, i den mån det till sistnämnda fond avsatta beloppet tagits i anspråk under sådana förhållanden att efterbeskattning därav skall äga rum, avsättningen i fråga icke skall föranleda sådan minskning som nyss sagts.
  Har investeringsfond för fartyg ej avsatts i balansräkningen för det beskattningsår, för vilket taxering verkställes år 1944,
  eller har i nämnda balansräkning avsättning till investeringsfond för inventarier och varulager skett med lägre belopp än det, för vilket avdrag enligt 2 § 3 mom.första stycket medgives,
  må såsom avsättning till investeringsfond av vederbörligt slag godkännas förklaring av den skattskyldige, att i räkenskaperna för det på ifrågavarande beskattningsår följande räkenskapsåret överföring till sådan fond skall göras av vinstmedel för beskattningsåret, vilket kunnat disponeras för det ändamål, vartill fonden jämlikt 4 § må tagas i anspråk. Förklaring som nu sagts jämte uppgift enligt 7 § må avgivas till taxeringsnämnd, innan denna fattat beslut rörande taxeringen, eller till prövningsnämnd i samband med besvär inom den i 119 § taxeringsförordningen angivna tiden.
  Omfattning
  ändr. 1-5 §§, anvisn. till 2 §; omtryck

Ändring, SFS 1947:174

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft dagen efter den, då förordningen enligt därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningsamling, och äger tillämpning jämväl med avseende å det beskattningsår, för vilket taxering av beskattningsnämnd i första instans verkställes under 1947.
  Förordningen skall äga tillämpning jämväl å sådana vid förordningens ikrafträdande befintliga konjunkturinvesteringsfonder och investeringsfonder för byggnader, för inventarier och varulager samt för arbeten i gruva, vilka bildats enligt förordningen den 17 juni 1938 (nr 384) angående rätt för svenskt aktiebolag och svensk ekonomisk förening att vid taxering till kommunal inkomstskatt samt statlig inkomst- och förmögenhetsskatt åtnjuta avdrag för avsättning till konjunkturinvesteringsfond eller enligt förordningen den 12 juni 1942 (nr 371) om rätt att vid taxering till kommunal inkomstskatt samt statlig inkomst- och förmögenhetsskatt åtnjuta avdrag för avsättning till investeringsfond; dock att beträffande sådana avsättningar till fond för inventarier och varulager, som avses i 2 § 3 mom.första stycket förordningen den 12 juni 1942, de i sistnämnda förordning meddelade bestämmelserna alltjämt skola gälla.
  Beträffande de fonder, varå denna förordning enligt föregående stycke äger tillämpning, skall iakttagas följande:
  1. Den i 11 § första stycket denna förordning angivna tidrymden skall räknas från det taxeringsår, då avdrag för avsättning skett enligt äldre bestämmelser.
  2. Skattskyldig, som verkställt avsättning till fond för inventarier och varulager, äger att före den 1 juni 1947 till arbetsmarknadskommissionen inkomma med anmälan, huvuvida kvarstående fondavsättningar, som icke verkställts jämlikt 2 § 3 mom.första stycket förordningen den 12 juni 1942, komma att av honom redovisas såsom fond för varulager eller såsom fond för inventarier enligt denna förordning eller med angivna belopp uppdelas å dessa fonder. Avlämnas icke sådan anmälan, skola fondavsättningarna av arbetsmarknadskommissionen fördelas med lika belopp å de båda fonderna, därvid kommissionen har att om fördelningen underrätta den skattskyldig och länsstyrelsen.
  3. Vid återförande till beskattning av fondavsättning, som skett enligt någon av de äldre förordningenarna, skola de däri meddelade bestämmelserna röande efterbeskattning tillämpas, därvid dock ränta å påförda utskylder skall utgå för det antal år, som föranledes av bestämmelserna i 10 och 11 §§ denna förordning, jämförda med punkt 1 här ovan.
  4. I den mån ej annat följer av vad ovan stadgas skola i samband med denna förordnings ikraftträdande förordningarna den 17 juni 1938, nr 384, och den 12 juni 1942, nr 371, upphöra att gälla, såvitt angår fonder för byggnader, för inventarier och varulager och för arbeten i gruva.
  Omfattning
  upph. i viss del

Ändring, SFS 1990:686

Övergångsbestämmelse

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att följande lagar skall upphöra att gälla vid utgången av år 1997, nämligen
 1. förordningen (1942:371) om rätt att vid taxering till kommunal inkomstskatt samt statlig inkomst- och förmögenhetsskatt åtnjuta avdrag för avsättning till investeringsfond,
 2. förordningen (1947:174) om investeringsfonder,
 3. lagen (1955:256) om investeringsfonder för konjunkturutjämning i den mån denna lag på grund av bestämmelserna i punkt 3 av övergångsbestämmelserna till lagen (1979:609) om allmän investeringsfond alltjämt gäller,
 4. lagen (1980:456) om insättning på tillfälligt vinstkonto,
 5. lagen (1982:1185) om inbetalning på särskilt investeringskonto,
 6. lagen (1984:1090) om inbetalning på förnyelsekonto.
Kvarstående avsättningar enligt nämnda lagar skall återföras till beskattning vid 1996 års taxering eller, om företaget inte skall taxeras detta år, vid 1997 års taxering. Något särskilt tillägg skall inte tas upp vid återföringen.
Ianspråktagande av fond skall fr. o. m. 1992 års taxering ske i inkomstslaget näringsverksamhet. Vid prövning av frågan om företagets verksamhet förändrats på sådant sätt att återföring till beskattning skall ske tidigare än som sägs i föregående stycke skall företagets verksamhet bedömas enligt de bestämmelser om inkomstslag och förvärvskällor som gällt t. o. m. 1991 års taxering.
Omfattning
upph.