Inaktuell version

Förordning (1949:661) om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt föräldrabalken m.m.

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1949-12-16
Ändring införd
SFS 1949 i lydelse enligt SFS 2008:444
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-02-07

Om underrätts uppgiftsskyldighet

Faderskap m.m.

1 §  Har underrätt meddelat förklaring enligt 1 kap. 2 § första stycket föräldrabalken, fastställt faderskap, förklarat bekräftelse av faderskap sakna verkan eller efter resning ändrat dom varigenom faderskap fastställts och har barnet ej fyllt 18 år, skall, sedan avgörandet vunnit laga kraft, meddelande härom sändas till

 1. Skatteverket,
 2. socialnämnden i den kommun där barnet är folkbokfört och
 3. Försäkringskassan.

[S2]Har barnet fyllt 15 men inte 18 år, skall meddelande också sändas till Centrala studiestödsnämnden.

[S3]Har barnet fyllt 18 år eller ingått äktenskap, skall endast meddelande enligt första stycket 1 sändas. Förordning (2004:947).

Adoption

2 §  Har underrätt gett tillstånd att anta adoptivbarn, skall domstolen så snart beslutet om detta har vunnit laga kraft sända meddelande om beslutet

 1. till Skatteverket,
 2. i fråga om barn som inte har fyllt 18 år till socialnämnden i den kommun där barnet är folkbokfört och till Försäkringskassan, samt
 3. i fråga om barn som har fyllt 15 men inte 18 år till Centrala studiestödsnämnden. Förordning (2004:947).

Vårdnad om barn

3 §  Har en tingsrätt meddelat beslut om vårdnaden om barn för tiden intill dess det finns ett avgörande som har vunnit laga kraft, skall ett meddelande om beslutets innehåll samma dag sändas till

 1. Skatteverket,
 2. socialnämnden i den kommun där barnet är folkbokfört, och
 3. Försäkringskassan.

[S2]Vad som sägs i första stycket gäller dock inte om underrättens beslut innebär att tidigare vårdnadsavgörande fortfarande skall gälla.

[S3]Har en tingsrätt meddelat dom eller slutligt beslut som rör vårdnaden och har avgörandet vunnit laga kraft, skall ett meddelande om avgörandets innehåll sändas till den socialnämnd som avses i första stycket samt till Skatteverket och Försäkringskassan.

[S4]Gäller ett vårdnadsavgörande som avses i denna paragraf ett barn som har fyllt 15 år, skall tingsrätten också sända ett meddelande om avgörandets innehåll till Centrala studiestödsnämnden. Förordning (2004:947).

Frågor rörande förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap

4 §  En tingsrätt skall underrätta överförmyndaren om tingsrättens eller en högre rätts beslut i ärenden som rör förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap. Förordning (1995:384).

5 §  Har en tingsrätt fått kännedom om att egendom har tillfallit någon som är underårig eller som har förvaltare, skall rätten underrätta överförmyndaren om förhållandet, om inte en underrättelse har lämnats enligt 4 §. Förordning (2001:424).

6 § Har upphävts genom förordning (1988:1332).
7 § Har upphävts genom förordning (1988:1332).
8 § Har upphävts genom förordning (1988:1332).
9 § Har upphävts genom förordning (2001:424).

Om överrätts uppgiftsskyldighet

10 §  Har högre rätt meddelat dom eller beslut i fråga som avses i 1 § och har avgörandet vunnit laga kraft, skall den rätt som sist handlagt målet sända meddelande enligt 1 §.

[S2]Har högre rätt meddelat dom eller beslut som avses i 2 och 3 §§ eller har den högre rätten i annat fall upphävt eller ändrat lägre rätts dom eller beslut, varom den lägre rätten varit skyldig att lämna uppgift, skall meddelande lämnas om förhållandet enligt vad som är föreskrivet för underrätt. Förordning (1988:1332).

11 §  I ärenden rörande förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap skall avskrift av beslut, som meddelats av högre rätt, skyndsamt tillställas underrätten för åtgärd enligt 4 §. Förordning (1988:1332).

11 a §  När domstol i mål om underhåll till barn sänder avskrift av domen till parterna, skall upplysning samtidigt lämnas om det huvudsakliga innehållet i 7 kap. 10 § föräldrabalken. Har bidragsskyldighet ålagts part, skall parterna också få upplysning om det huvudsakliga innehållet i 7 kap.4 och 9 §§föräldrabalken och i de bestämmelser i lagen (1966:680) om ändring av vissa underhålls bidrag som rör underhåll till barn. Förordning (1979:976).

11 b §  Har Svea hovrätt meddelat beslut enligt 9 § lagen (1985:367) om internationella faderskapsfrågor rörande giltigheten i Sverige av ett utländskt faderskapsavgörande, skall, sedan beslutet har vunnit laga kraft, meddelande härom sändas enligt vad som anges i 1 §. Från högsta domstolen skall uppgift lämnas om domstolens slutliga beslut med anledning av klagan över hovrättens beslut. Förordning (1985:370).

11 c §  Svea hovrätt ska lämna uppgift enligt 3 § första och fjärde styckena om beslut enligt artikel 21.3 och artikel 28.1 i rådets förordning (EG) nr 2201/2003 av den 27 november 2003 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar samt om upphävande av förordning (EG) nr 1347/2000, när beslutet innebär att ett utländskt vårdnadsavgörande ska erkännas eller är verkställbart i Sverige. Underrättelsen ska meddelas när beslutet har vunnit laga kraft.

[S2]Högsta domstolen ska lämna uppgift om domstolens slutliga beslut med anledning av att hovrättens beslut har överklagats. Förordning (2008:444).

Om domstols uppgiftsskyldighet i andra fall än förut nämnts

12 §  Om domstols uppgiftsskyldighet i annat fall än förut nämnts finns en bestämmelse i 11 kap. 27 § föräldrabalken. Förordning (1995:384).

Särskild bestämmelse

13 §  Domstolsverket meddelar närmare bestämmelser i fråga om domstols uppgiftsskyldighet enligt denna kungörelse. Förordning (1976:811).

 • DVFS 1991:16: Domstolsverkets föreskrifter om domstols rapportering i vissa mål och ärenden enligt föräldrabalken
 • DVFS 2018:2: Domstolsverkets föreskrifter om allmän domstols rapportering i vissa mål och ärenden enligt föräldrabalken

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1949:661) om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt föräldrabalken m.m.

Ändring, SFS 1957:445

  Omfattning
  ändr. 1, 2, 4 §§

Ändring, SFS 1963:531

  Omfattning
  ändr. formulär

Ändring, SFS 1968:516

  Omfattning
  ändr. 2 §

Ändring, SFS 1970:846

  Omfattning
  ändr. 2 §

Ändring, SFS 1971:798

  Omfattning
  ändr. 2 §

Ändring, SFS 1973:453

  Omfattning
  ändr. 2, 3 §§

Ändring, SFS 1973:812

  Omfattning
  ändr. 1, 10 §§, rubr. till 1 §

Ändring, SFS 1974:247

  Omfattning
  ändr. 1, 3 §§

Ändring, SFS 1974:1045

  Omfattning
  upph. 5 §; ändr. 1, 7, 8, 9, 11, 12 §§

Ändring, SFS 1975:98

  Omfattning
  nya 13 §, rubr. närmast före 13 §

Förordning (1976:811) om ändring i kungörelsen (1949:661) om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt föräldrabalken

  Omfattning
  ändr. 1, 2, 3, 4, 10, 12, 13 §§, rubr. närmast före 1 §; omtryck

Förordning (1977:237) om ändring i kungörelsen (1949:661) om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt föräldrabalken

  Omfattning
  ändr. 2, 3 §§

Förordning (1978:708) om ändring i kungörelsen (1949:661) om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt föräldrabalken

  Omfattning
  ändr. 3 §

Förordning (1979:976) om ändring i kungörelsen (1949:661) om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt föräldrabalken

  Omfattning
  ny 11 a §

Förordning (1981:876) om ändring i kungörelsen (1949:661) om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt föräldrabalken

  Omfattning
  ändr. 1, 2, 3 §§

Förordning (1983:488) om ändring i kungörelsen (1949:661) om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt föräldrabalken

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1983-07-01

Förordning (1985:370) om ändring i kungörelsen (1949:661) om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt föräldrabalken

  Omfattning
  ändr. författningsrubr.; ny 11 b §
  Ikraftträder
  1985-07-01

Förordning (1986:589) om ändring i förordningen (1949:661) om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt föräldrabalken, m.m.

  Omfattning
  ändr. 1, 2, 3 §§
  Ikraftträder
  1986-07-01

Förordning (1988:1332) om ändring i förordningen (1949:661) om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt föräldrabalken, m.m.

  Omfattning
  upph. 6, 7, 8 §§, rubr. närmast före 8 §; ändr. 4, 10, 11, 12 §§, rubr. närmast före 4 §; ny 5 §
  Ikraftträder
  1989-01-01

Förordning (1991:756) om ändring i förordningen (1949:661) om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt föräldrabalken, m.m.

  Omfattning
  ändr. 1, 2, 3 §§
  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1995:384) om ändring i förordningen (1949:661) om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt föräldrabalken, m.m.

  Omfattning
  ändr. 3, 4, 5, 9, 12 §§
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (2000:1045) om ändring i förordningen (1949:661) om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt föräldrabalken, m.m.

Omfattning
ändr. 1, 2, 3 §§
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2001:402) om ändring i förordningen (1949:661) om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt föräldrabalken m.m.

Omfattning
ny 11 c §
Ikraftträder
2001-07-01

Förordning (2001:424) om ändring i förordningen (1949:661) om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt föräldrabalken m.m.

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2001. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i ärenden där bouppteckningen har kommit in till tingsrätten före ikraftträdandet.
Omfattning
upph. 9 §; ändr. 5 §
Ikraftträder
2001-07-01

Förordning (2002:775) om ändring i förordningen (1949:661) om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt föräldrabalken, m.m.

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2003-02-01

Förordning (2003:897) om ändring i förordningen (1949:661) om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt föräldrabalken m.m.

Omfattning
ändr. 1, 2, 3 §§
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2004:947) om ändring i förordningen (1949:661) om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt föräldrabalken m.m.

Omfattning
ändr. 1, 2, 3 §§
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2008:444) om ändring i förordningen (1949:661) om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt föräldrabalken m.m.

Omfattning
ändr. 11 c §
CELEX-nr
32003R2201
Ikraftträder
2008-07-01

Förordning (2008:915) om ändring i förordningen (1949:661) om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt föräldrabalken m.m.

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2015:844) om ändring i förordningen (1949:661) om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt föräldrabalken m.m.

Omfattning
nuvarande 11 b, 11 c §§ betecknas 1 a, 3 a §§; ändr. de nya 1 a, 3 a, 10 §§
Ikraftträder
2016-01-01

Förordning (2018:1297) om ändring i förordningen (1949:661) om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt föräldrabalken, m.m.

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2018-09-01