Lag (1985:367) om föräldraskap i internationella situationer

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1985-05-30
Ändring införd
SFS 1985:367 i lydelse enligt SFS 2022:1322
Ikraft
1985-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Denna lag gäller frågor om föräldraskap till barn i internationella situationer.

[S2]I förhållande till Danmark, Finland, Island och Norge gäller lagen (1979:1001) om erkännande av nordiska föräldraskapsavgöranden i stället för 7-10 a §§ och 12 § andra stycket. Lag (2022:1322).

Prop. 2004/05:137: Ett nytt andra stycke har införts med anledning av ändringar i föräldrabalken om föräldraskapet för barn som kommit till genom assisterad befruktning i registrerade partnerskap och samboförhållanden mellan två kvinnor. Av stycket framgår att lagen innehåller inte bara bestämmelser om faderskap utan också om föräldraskap enligt 1 kap. 9 § föräldrabalken i internationella ...

Prop. 2021/22:188: I första stycket anges att lagen gäller frågor om föräldraskap till barn i internationella situationer. Föräldraskap är ett könsneutralt begrepp som i lagen rymmer såväl faderskap som föräldraskap för en kvinna som är eller har varit gift eller sambo med barnets mor. Till följd av bl.a. denna ändring utgår det hittillsvarande andra stycket.

Föräldraskap omedelbart på grund av lag

2 §  En man som är eller har varit gift med ett barns mor ska anses som barnets far, då det följer av lagen i den stat där barnet vid födelsen fick sin hemvist eller, om inte någon ska anses som barnets far enligt den lagen, då det följer av lagen i en stat där barnet vid födelsen blev medborgare. Om barnet vid födelsen fick sin hemvist i Sverige, ska frågan dock alltid bedömas enligt svensk lag.

[S2]Frågan om huruvida en man är eller har varit gift med barnets mor ska bedömas enligt den lag som enligt första stycket gäller för faderskapet. Lag (2021:466).

Prop. 2020/21:149: Frågan om huruvida en man är eller har varit gift med barnets mor ska bedömas enligt den lag som enligt första stycket gäller för faderskapet.

Paragrafen innehåller bestämmelser om faderskap till barn, omedelbart på grund av lag, i internationella förhållanden. Övervägandena finns i avsnitt 12.

Av första stycket, som endast ändras språkligt ...

2 a §  En kvinna som är eller har varit gift med ett barns mor ska anses som barnets förälder, då det följer av lagen i den stat där barnet vid födelsen fick sin hemvist eller, om inte någon kvinna utöver modern ska anses som barnets förälder enligt den lagen, då det följer av lagen i en stat där barnet vid födelsen blev medborgare. Om barnet vid födelsen fick sin hemvist i Sverige, ska frågan dock alltid bedömas enligt svensk lag. Lag (2022:1322).

Fastställelse och hävande av föräldraskap

3 §  Ett faderskap, eller ett föräldraskap för en kvinna som är eller har varit gift eller sambo med barnets mor, kan fastställas genom bekräftelse av faderskapet eller föräldraskapet under medverkan av en svensk socialnämnd, om nämnden är skyldig att utreda faderskapet eller föräldraskapet enligt 2 kap. 1, 8 a eller 9 § föräldrabalken.

[S2]I fråga om fastställelse enligt första stycket tillämpas svensk lag.

[S3]Om bekräftelsen har lämnats utomlands, ska den även om detta inte följer av andra stycket anses giltig till formen, ifall den uppfyller formföreskrifterna i lagen i den stat där bekräftelsen lämnades. Lag (2022:1322).

Prop. 2021/22:188: Paragrafen innehåller bestämmelser om fastställelse genom bekräftelse av faderskap och av föräldraskap för en kvinna som är eller har varit gift eller sambo med barnets mor. Övervägandena finns i avsnitt 5.2.

3 a §  Ett faderskap kan också fastställas genom bekräftelse av faderskapet under medverkan av en svensk socialnämnd om

 1. barnet har sin hemvist utomlands,
 2. fastställelsen avser en man som har sin hemvist i Sverige,
 3. det påstås att barnet har tillkommit med mannens spermier, och
 4. barnet i hemvistlandet inte har några andra rättsliga föräldrar än mannen och hans make, registrerade partner eller sambo.

[S2]Ett ärende enligt första stycket handläggs av socialnämnden i den kommun där mannen är folkbokförd.

[S3]I fråga om fastställande av faderskap enligt första stycket tillämpas svensk lag. Lag (2018:1280).

 • NJA 2019 s. 504:Erkännande av utländsk dom om fastställande av moderskap efter surrogatarrangemang.

4 §  Mål om faderskap eller om föräldraskap för en kvinna som är eller har varit gift eller sambo med barnets mor får tas upp av svensk domstol om

 1. barnet har sin hemvist i Sverige,
 2. talan förs mot en man eller kvinna som har sin hemvist i Sverige eller mot flera män eller kvinnor som alla har sin hemvist här, eller
 3. det i andra fall med hänsyn till barnets, moderns, mannens eller kvinnans anknytning till Sverige finns särskilda skäl att målet prövas här i landet.

[S2]Om det sedan talan har väckts inträffar en ändring av de omständigheter som grundar svensk domstols behörighet enligt första stycket, upphör inte domstolens behörighet.

[S3]I 5 a § finns ytterligare en bestämmelse om svensk domstols behörighet. Lag (2022:1322).

Prop. 2021/22:188: Paragrafen innehåller bestämmelser om svensk domstols behörighet. Övervägandena finns i avsnitt 5.3.

 • NJA 1988 s. 105:Särskilda skäl har ansetts ej föreligga för svensk domsrätt i mål där talan om hävande av faderskap väckts av mannen mot barn som är finsk medborgare och besatt i Finland.

5 §  En talan vid svensk domstol om fastställande av ett faderskap eller av ett föräldraskap för en kvinna som är eller har varit gift eller sambo med barnets mor ska prövas enligt lagen i den stat där barnet har sin hemvist när målet avgörs i första instans. Detsamma gäller en talan vid svensk domstol om hävande av ett faderskap eller ett föräldraskap som gäller enligt 2 respektive 2 a §.

[S2]En talan om fastställande av faderskap för ett barn som har sin hemvist utomlands ska dock alltid prövas enligt svensk lag om

 1. fastställelsen avser en man som har sin hemvist i Sverige,
 2. det påstås att barnet har tillkommit med mannens spermier, och
 3. barnet i hemvistlandet inte har några andra rättsliga föräldrar än mannen och hans make, registrerade partner eller sambo.

[S3]Frågan om huruvida ett faderskap som gäller enligt 2 § eller ett föräldraskap som gäller enligt 2 a § ska anses hävt genom en fastställelse av att någon annan är barnets far eller förälder bedöms enligt samma lag som har tillämpats vid fastställelsen. Lag (2022:1322).

Prop. 2021/22:188: Paragrafen innehåller bestämmelser om tillämplig lag när det förs en talan vid svensk domstol om fastställande eller hävande av föräldraskap. Övervägandena finns i avsnitt 5.2.

5 a §  Om det har väckts en talan som enligt 5 § andra stycket alltid ska prövas enligt svensk lag, får, om en annan man ska anses som barnets far enligt 1 kap. 1 § föräldrabalken, en talan om hävande av faderskapet för den mannen tas upp i svensk domstol. Målen ska i så fall handläggas i samma rättegång. Även talan om hävande av faderskapet ska prövas enligt svensk lag.

[S2]Målet om hävande av faderskap ska avskrivas om målet om fastställande av faderskap avslutas genom ett beslut om avvisning eller avskrivning.

[S3]Om både talan om hävande av faderskap och talan om fastställande av faderskap bifalls och den förstnämnda frågan överklagas, ska den högre rätten pröva också den andra frågan, även om den frågan inte har överklagats. Lag (2018:1280).

5 b §  I fall som avses i 5 § andra stycket och 5 a § första stycket får barnets talan föras av socialnämnden i den kommun där mannen som fastställelsen avser är folkbokförd. Lag (2018:1280).

6 §  Om ett faderskap eller ett föräldraskap för en kvinna som är eller har varit gift eller sambo med barnets mor har fastställts genom en bekräftelse, ska en talan vid svensk domstol om ogiltigförklaring av bekräftelsen prövas enligt den eller de lagar som bestämmer fastställelsens giltighet här i landet. En ogiltigförklaring av en bekräftelse av ett faderskap får dock alltid meddelas med stöd av svensk lag, om talan grundas på att den som har lämnat bekräftelsen inte är far till barnet. Lag (2022:1322).

Prop. 2021/22:188: Paragrafen innehåller bestämmelser om tillämplig lag när det förs en talan vid svensk domstol om ogiltigförklaring av en bekräftelse av ett faderskap eller av ett föräldraskap för en kvinna som är eller har varit gift eller sambo med barnets mor. Övervägandena finns i avsnitt 5.2.

6 a § Har upphävts genom lag (2022:1322).

Giltigheten av utländska avgöranden och fastställelser

7 §  Ett avgörande av en utländsk domstol som innebär att ett faderskap eller ett föräldraskap för en kvinna som är eller har varit gift eller sambo med barnets mor har fastställts eller hävts och som har fått laga kraft gäller i Sverige, om det med hänsyn till en parts hemvist eller medborgarskap eller annan anknytning fanns skälig anledning att talan prövades i den utländska staten.

[S2]Det utländska avgörandet gäller dock inte i Sverige,

 1. om svaranden, i fall där han eller hon inte har gått i svaromål, inte har fått kännedom om den väckta talan i tillräcklig tid för att kunna svara i saken eller om svaranden annars inte har fått rimliga möjligheter att föra sin talan i den utländska rättegången,
 2. om avgörandet strider mot en svensk dom,
 3. om avgörandet strider mot ett här i landet giltigt utländskt avgörande i en rättegång som började tidigare än den andra utländska rättegången,
 4. om avgörandet strider mot en här i landet giltig fastställelse genom bekräftelse av ett faderskap eller av ett föräldraskap för en kvinna som är eller har varit gift eller sambo med barnets mor, ifall fastställelsen har skett innan den utländska rättegången började,
 5. om det här i landet pågår en rättegång om faderskapet eller om föräldraskapet för en kvinna som är eller har varit gift eller sambo med barnets mor, eller
 6. om det utomlands pågår en rättegång om faderskapet eller om föräldraskapet för en kvinna som är eller har varit gift eller sambo med barnets mor, ifall den rättegången har börjat tidigare än den andra utländska rättegången och kan antas leda till ett här i landet giltigt avgörande. Lag (2022:1322).

Prop. 2021/22:188: Paragrafen innehåller bestämmelser om erkännande av utländska domstolsavgöranden som innebär att ett faderskap eller ett föräldraskap för en kvinna som är eller har varit gift eller sambo med barnets mor har fastställts eller hävts. Övervägandena finns avsnitt 5.4.

 • NJA 1999 s. 181:Internationella rättsförhållanden. Domstol i staten Madagaskar har förklarat en avliden svensk man vara fader till ett barn, varvid domen meddelats i mål mellan barnets moder och mannens fader. Fråga huruvida a) arvinge till mannen skall anses behörig att ansöka om förklaring att domen inte skall gälla i Sverige utan hinder av att arvingen inte varit part i den utländska rättegången, b) domen på en sådan ansökan kan förklaras vara gällande här i landet, c) den omständigheten att mannens fader inte beretts tillfälle att yttra sig i den madagaskiska rättegången utgör hinder för att domen förklaras gälla här i landet när denne själv ej gör invändning mot domen, och d) det kan anses vara uppenbart oförenligt med grunderna för den svenska rättsordningen att erkänna domen eftersom arvingen inte beretts tillfälle att yttra sig i målet. 7 § 2 st 1, 9 § 1 st och 12 § lagen (1985:367) om internationella faderskapsfrågor.
 • NJA 2019 s. 504:Erkännande av utländsk dom om fastställande av moderskap efter surrogatarrangemang.

8 §  En utländsk fastställelse genom bekräftelse av ett faderskap eller av ett föräldraskap för en kvinna som är eller har varit gift eller sambo med barnets mor gäller i Sverige, om den är giltig enligt lagen i den stat där barnet eller den som har lämnat bekräftelsen hade sin hemvist eller i en stat där någon av dem var medborgare.

[S2]Bekräftelsen ska även om det inte följer av första stycket anses giltig till formen, om den uppfyller formföreskrifterna i lagen i den stat där bekräftelsen lämnades.

[S3]Den utländska fastställelsen gäller dock inte i Sverige

 1. om den strider mot ett här i landet giltigt avgörande i en rättegång som började innan fastställelsen skedde,
 2. om den strider mot en tidigare, här i landet giltig fastställelse genom bekräftelse av ett faderskap eller av ett föräldraskap för en kvinna som är eller har varit gift eller sambo med barnets mor,
 3. om det här i landet pågår en rättegång om faderskapet eller om föräldraskapet för en kvinna som är eller har varit gift eller sambo med barnets mor, ifall rättegången har börjat innan fastställelsen skedde,
 4. om det utomlands pågår en rättegång om faderskapet eller om föräldraskapet för en kvinna som är eller har varit gift eller sambo med barnets mor, ifall rättegången har börjat innan fastställelsen skedde och den kan antas leda till ett här i landet giltigt avgörande, eller
 5. om bekräftelsen avser faderskap och är uppenbart oriktig. Lag (2022:1322).

Prop. 2021/22:188: Paragrafen innehåller bestämmelser om erkännande av utländska fastställelser som avser en bekräftelse av ett faderskap eller av ett föräldraskap för en kvinna som är eller har varit gift eller sambo med barnets mor. Övervägandena finns i avsnitt 5.5.

9 §  Frågan om ett avgörande som avses i 7 § gäller i Sverige kan prövas av tingsrätt efter en ansökan av någon som har varit part i den utländska rättegången och vars rätt frågan rör. Om en sådan fråga uppkommer inför en annan svensk myndighet än en domstol, får även myndigheten vid behov begära en sådan prövning av tingsrätten.

[S2]En ansökan enligt första stycket görs till den tingsrätt som regeringen föreskriver.

[S3]Innan tingsrätten prövar frågan ska motparten få tillfälle att yttra sig över ansökan, om det kan ske.

[S4]Vid handläggning i domstol av ett ärende som avses i första stycket tillämpas i övrigt lagen (1996:242) om domstolsärenden. Lag (2014:925).

 • NJA 1999 s. 181:Internationella rättsförhållanden. Domstol i staten Madagaskar har förklarat en avliden svensk man vara fader till ett barn, varvid domen meddelats i mål mellan barnets moder och mannens fader. Fråga huruvida a) arvinge till mannen skall anses behörig att ansöka om förklaring att domen inte skall gälla i Sverige utan hinder av att arvingen inte varit part i den utländska rättegången, b) domen på en sådan ansökan kan förklaras vara gällande här i landet, c) den omständigheten att mannens fader inte beretts tillfälle att yttra sig i den madagaskiska rättegången utgör hinder för att domen förklaras gälla här i landet när denne själv ej gör invändning mot domen, och d) det kan anses vara uppenbart oförenligt med grunderna för den svenska rättsordningen att erkänna domen eftersom arvingen inte beretts tillfälle att yttra sig i målet. 7 § 2 st 1, 9 § 1 st och 12 § lagen (1985:367) om internationella faderskapsfrågor.

Konkurrerande förfaranden

10 §  Om det vid en svensk domstol väcks en talan om faderskapet till ett barn eller om föräldraskapet till ett barn för en kvinna som är eller har varit gift eller sambo med barnets mor men det redan pågår en rättegång om någon av dessa frågor utomlands, ska talan avvisas eller förklaras vilande i väntan på ett avgörande i den utländska rättegången som har fått laga kraft, om det kan antas att det avgörandet blir giltigt här i landet. Talan får dock prövas, om det finns särskilda skäl.

[S2]Om den utländska rättegången pågår i Schweiz, ska i fall som avses i 7 § lagen (1936:79) om erkännande och verkställighet av dom som meddelats i Schweiz den bestämmelsen i stället tillämpas. Lag (2022:1322).

Prop. 2021/22:188: Paragrafen innehåller bestämmelser om handläggningen i svensk domstol när det redan pågår en rättegång utomlands, s.k. litispendens. Övervägandena finns i avsnitt 5.3.

10 a §  Om det pågår en rättegång utomlands om faderskapet till ett barn eller om föräldraskapet till ett barn för en kvinna som är eller har varit gift eller sambo med barnets mor, får en svensk socialnämnd inte godkänna en bekräftelse av faderskapet eller föräldraskapet. Lag (2022:1322).

Prop. 2017/18:155: Av paragrafen framgår att en svensk socialnämnd inte får godkänna en bekräftelse av faderskapet till ett barn om det utomlands pågår en rättegång om faderskapet. Bestämmelsen gäller både om socialnämnden är behörig enligt 3 och 3 a §. Paragrafen är tillämplig även i ärenden om

Prop. 2004/05:137: Paragraf är ny och har införts till följd av ändringarna i föräldrabalken om föräldraskapet för barn som kommit till genom assisterad befruktning i registrerade partnerskap och samboförhållanden mellan två kvinnor. Paragrafen handlar om giltigheten av utländska faderskapsavgöranden i förhållande till föräldraskap enligt 1 kap. 9 § föräldrabalken. Övervägandena finns ...

Prop. 2021/22:188: Paragrafen innehåller en bestämmelse om att svenska socialnämnder inte får godkänna en bekräftelse av ett faderskap eller av ett föräldraskap för en kvinna som är eller har varit gift eller sambo med barnets mor när det pågår en rättegång om någon av dessa frågor utomlands. Övervägandena finns i avsnitt 5.3.

10 b § Har upphävts genom lag (2022:1322).

Gemensamma bestämmelser

11 §  Om prövningen av en fråga enligt denna lag beror på någons hemvist eller medborgarskap vid en viss tidpunkt och han eller hon då är avliden, avgörs frågan med hänsyn till förhållandena vid tiden för dödsfallet.

[S2]Om prövningen av en fråga beror på barnets hemvist eller medborgarskap vid en viss tidpunkt och är barnet då ännu inte fött, är i stället moderns hemvist eller medborgarskap vid den tidpunkten avgörande.

12 §  En bestämmelse i en utländsk lag får inte tillämpas om det skulle vara uppenbart oförenligt med grunderna för den svenska rättsordningen att tillämpa bestämmelsen.

[S2]Ett avgörande av en utländsk domstol eller en utländsk fastställelse genom bekräftelse av ett faderskap eller av ett föräldraskap för en kvinna som är eller har varit gift eller sambo med barnets mor gäller inte i Sverige, om det skulle vara uppenbart oförenligt med grunderna för den svenska rättsordningen. Lag (2022:1322).

Prop. 2021/22:188: Paragrafen innehåller bestämmelser om svensk ordre public. Övervägandena finns i avsnitt 5.4 och 5.5.

 • NJA 1999 s. 181:Internationella rättsförhållanden. Domstol i staten Madagaskar har förklarat en avliden svensk man vara fader till ett barn, varvid domen meddelats i mål mellan barnets moder och mannens fader. Fråga huruvida a) arvinge till mannen skall anses behörig att ansöka om förklaring att domen inte skall gälla i Sverige utan hinder av att arvingen inte varit part i den utländska rättegången, b) domen på en sådan ansökan kan förklaras vara gällande här i landet, c) den omständigheten att mannens fader inte beretts tillfälle att yttra sig i den madagaskiska rättegången utgör hinder för att domen förklaras gälla här i landet när denne själv ej gör invändning mot domen, och d) det kan anses vara uppenbart oförenligt med grunderna för den svenska rättsordningen att erkänna domen eftersom arvingen inte beretts tillfälle att yttra sig i målet. 7 § 2 st 1, 9 § 1 st och 12 § lagen (1985:367) om internationella faderskapsfrågor.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1985:367) om föräldraskap i internationella situationer

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1985.
  2. Vad som föreskrivs i 5 § andra stycket gäller även om fastställelsen av den andre mannens faderskap har skett före ikraftträdandet.
  3. Bestämmelserna i 7 och 8 §§ tillämpas även på ett domstolsavgörande som har meddelats före ikraftträdandet och på en fastställelse som dessförinnan har skett genom erkännande. Hade avgörandet eller fastställelsen giltighet i Sverige vid ikraftträdandet, gäller avgörandet eller fastställelsen fortfarande. Ett avgörande eller en fastställelse, som strider mot en annan dom eller fastställelse i annan form som gällde här vid ikraftträdandet, har inte giltighet här i landet.
  Förarbeten
  Prop. 1984/85:124
  Ikraftträder
  1985-07-01

Lag (1990:1528) om ändring i lagen (1985:367) om internationella faderskapsfrågor

Förarbeten
Prop. 1990/91:8
Omfattning
ändr. 3, 6, 8, 12 §§
Ikraftträder
1991-03-01

Lag (2005:444) om ändring i lagen (1985:367) om internationella faderskapsfrågor

Förarbeten
Rskr. 2004/05:284, Prop. 2004/05:137, Bet. 2004/05:LU25
Omfattning
ändr. 1 §; nya 6 a §, 10 a §, rubr. närmast före 6 a §
Ikraftträder
2005-07-01

Lag (2014:925) om ändring i lagen (1985:367) om internationella faderskapsfrågor

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 10 januari 2015.
 2. Äldre föreskrifter gäller för handläggningen i Svea hovrätt och Högsta domstolen av ärenden som har inletts i hovrätten före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2013/14:380, Prop. 2013/14:219, Bet. 2013/14:CU27
Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2015-01-10

Lag (2018:1280) om ändring i lagen (1985:367) om internationella faderskapsfrågor

Förarbeten
Rskr. 2017/18:368, Prop. 2017/18:155, Bet. 2017/18:SoU20
Omfattning
nuvarande 10 a § betecknas 10 b §; ändr. 1, 4, 5 §§, den nya 10 b §; nya 3 a, 5 a, 5 b, 10 a §§
Ikraftträder
2019-01-01

Lag (2021:466) om ändring i lagen (1985:367) om internationella faderskapsfrågor

Förarbeten
Rskr. 2020/21:317, Prop. 2020/21:149, Bet. 2020/21:CU18
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2021-07-01

Lag (2022:1322) om ändring i lagen (1985:367) om internationella faderskapsfrågor

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2022.
 2. Bestämmelserna i 7, 8 och 12 §§ i den nya lydelsen tillämpas även i fråga om domstolsavgöranden som har meddelats före ikraftträdandet och fastställelser genom bekräftelse som har skett före ikraftträdandet. Om ett avgörande eller en fastställelse gällde i Sverige före ikraftträdandet, ska avgörandet eller fastställelsen gälla här även efter ikraftträdandet. Avgöranden och fastställelser som strider mot ett avgörande eller en fastställelse som gällde i Sverige före ikraftträdandet ska inte vara giltiga här.
Förarbeten
Rskr. 2021/22:445, Prop. 2021/22:188, Bet. 2021/22:CU28
Omfattning
upph. 6 a, 10 b §§, rubr. närmast före 6 a §; ändr. författningsrubr., 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 10 a, 12 §§, rubr. närmast före 2, 3, 7 §§; nya 2 a §, rubr. närmast före 10 §
Ikraftträder
2022-08-01