Upphävd författning

Lag (1956:217) om vissa kreditinrättningars konkurs

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1956-05-25
Ändring införd
SFS 1956:217
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  De kreditinrättningar som avses i denna lag äro bankaktiebolag, sparbanker och centrala föreningsbanker.

[S2]Beträffande sådan kreditinrättnings konkurs skola, förutom de föreskrifter i konkurslagen, som ej strida mot vad i denna lag stadgas, följande bestämmelser lända till efterrättelse. Lag (1987:633).

2 §  Om allmänt ombud, som förordnas i en kreditinrättnings konkurs, finns det föreskrifter i 7 kap. 13 § bankrörelselagen (1987:617). Lag (1987:633).

3 §  Förvaltarna åligger att upprätta förteckning över de borgenärer, vilka enligt kreditinrättningens räkenskaper hava fordran hos kreditinrättningen på grund av insättning på räkning eller enligt sparbanksbok. Förteckningen skall för varje borgenär upptaga beloppet av hans fordran. Är ränta på fordringen utfäst, skall tillika upptagas den dag, från vilken räntan är ogulden, jämte räntefoten.

[S2]Förteckningen skall i huvudskrift av förvaltarna så fort ske kan ingivas till konkursdomaren. Vid huvudskriften bör fogas avskrifter till det antal, som påkallas av vad här efteråt stadgas. Sedan avskrifternas överensstämmelse med huvudskriften blivit av konkursdomaren bekräftad, skall förteckningen i sålunda styrkt avskrift under de trettio sista dagarna före utgången av den för bevakning av fordringar utsatta tiden för envar, som vill taga del av densamma, hållas tillgänglig hos konkursdomaren, hos förvaltarna samt vid vart och ett av kreditinrättningens kontor.

[S3]Fordran, som upptagits på förteckningen, skall anses vara bevakad i konkursen som om borgenären själv hade anmält densamma inom den för fordringars bevakning utsatta tiden.

[S4]Vad konkursdomaren bestämt enligt 103 § konkurslagen (1921:225) skall kungöras en gång i Post- och Inrikes Tidningar och den eller de ortstidningar, som bestämts för offentliggörande av kungörelser om konkursen. Utan hinder av vad i 129, 155, 161 och 189 §§konkurslagen föreskrives om utsändande av meddelanden samt avskrifter av ackordsförslag och yttranden må innehållet i nämnda meddelanden och handlingar i annan ordning, som av konkursdomaren bestämmes efter samråd, när 189 § konkurslagen är tillämplig med tillsynsmyndigheten i konkursen och eljest med förvaltarna bringas till ifrågavarande borgenärers kännedom. Underrättelse om vad sålunda bestämts skall kungöras i de tidningar, som nyss sagts, av tillsynsmyndigheten när avsteg gjorts från föreskrifterna i 189 § och i övriga fall av förvaltarna. Lag (1979:343).

4 § har upphävts genom lag (1979:343).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1956:217) om vissa kreditinrättningars konkurs

Förarbeten
Prop. 1956:122

Ändring, SFS 1970:855

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1971.
  Äldre bestämmelser gäller, om ackordsförslag ingivits före ikraft trädandet.
  1979:343
  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1980. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om konkurs, i vilken konkursbeslutet meddelats före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1970:136
  Omfattning
  ändr. 3 §

Lag (1979:343) om ändring i lagen (1956:217) om vissa kreditinrättningars konkurs

Lag (1987:633) om ändring i lagen (1956:217) om vissa kreditinrättningars konkurs

  Förarbeten
  Prop. 1986/87:12
  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§
  Ikraftträder
  1987-07-01

Ändring, SFS 1987:672

  Omfattning
  upph.