Inaktuell version

Förordning (1956:413) om klassificering av kött;

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1956-06-07
Ändring införd
SFS 1956 i lydelse enligt SFS 1991:1686
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-02-07

1 §  Kött av nötkreatur, häst, får, svin eller ren, som godkänts vid köttbesiktning enligt föreskrifter som meddelats med stöd av livsmedelslagen (1971:511), skall innan det lämnas ut kvalitetsbedömas av köttbesiktningsbyrå eller kontrollslakteri. Köttet skall också förses med stämplar som anger den kvalitetsklass till vilken köttet hänförts vid klassificeringen. I fråga om kött som godkänts vid köttbesiktningsbyrå, skall dock detta gälla endast om klassificerare finns anställd vid byrån.

[S2]Den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet i införselorten skall se till att kött av nötkreatur, häst, får, svin eller ren, som godkänts vid undersökning enligt kungörelsen (1974:270) om kontroll vid införsel av livsmedel, klassificeras och stämplas innan varan frigörs från tullverkets befattning.

[S3]Köttbesiktningsbyrå, som har klassificerare anställd, skall på begäran ombesörja klassificering och stämpling av kött som godkänts vid köttbesiktningsbyrå där klassificerare inte finns anställd. Kontrollslakteri får också ombesörja klassificering och stämpling av kött.

[S4]Klassificering skall verkställas av personer som godkänts av statens jordbruksverk (klassificerare). Sådant godkännande får återkallas. Lag (1991:1686).

2 §  Klassificerat kött må ej underkastas ny klassificering i annat fall eller i annan ordning än regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, jordbruksverket bestämmer. Lag (1991:1686).

3 §  Klassificerat kött skall stämplas av den som verkställt klassificeringen eller i närvaro och under kontroll av denne.

4 §  Stämpel som avses i 1 § må icke avlägsnas från eller göras oläslig å kött, som är avsett att försäljas.

5 §  På jordbruksverket ankommer att meddela erforderliga föreskrifter angående antalet kvalitetsklasser, benämningarna å dessa och grunderna för klassificeringen ävensom angående stämplarnas utseende och sättet för stämplingen. Lag (1991:1686).

6 §  Kött av nötkreatur, häst, får, svin eller ren, som ej är klassificerat, må ej försäljas eller saluhållas under benämning, som överensstämmer med av jordbruksverket jämlikt 5 § för viss kvalitets klass fastställd benämning eller är av beskaffenhet att lätt kunna förväxlas med sådan benämning eller, utan att vara av beskaffenhet som nyss är sagt, innehåller ordet "Klass" eller förkortning av detta ord eller ordsammanställning, vari nämnda ord ingår. Hinder skall dock ej föreligga för användningen av benämningen "Prima" eller "Sekunda".

[S2]Ej må någon i slutsedel, leveranskontrakt, räkning, följsedel, fraktsedel, konossement eller annan sådan skriftlig handling, som upprättats i samband med försäljning av ej klassificerat kött, använda sådan benämning å köttet, som enligt första stycket ej må nyttjas vid försäljning eller saluhållande av varan. Lag (1991:1686).

7 §  Kött av nötkreatur, häst, får, svin eller ren, som ej är klassificerat, må ej förses med stämpel eller märke av sådant utseende att förväxling lätt kan äga rum med stämpel, som enligt av jordbruksverket med stöd av 5 § meddelade föreskrifter utmärker klassificerat kött, eller som, utan att hava sådant utseende som nyss nämnts, innehåller ordet "Klass" eller förkortning av detta ord eller ordsammanställning, vari nämnda ord ingår. Lag (1991:1686).

8 §  För ombesörjande av klassificering och stämpling äger vederbörande kommun eller innehavare av kontrollslakteri uppbära avgift enligt taxa, som jordbruksverket fastställer. Förslag till dylik taxa avgives i fråga om klassificering och stämpling av kött som införes till riket av en sådan nämnd som avses i 1 § i införselorten och i övrigt för köttbesiktningsbyrå av nämnden eller särskild myndighet, under vars inseende köttbesiktningen är ställd och för kontrollslakteri av slakteriets innehavare. Avgiften må inte sättas högre än som kan anses erforderligt till täckande av kostnaderna för klassificeringen och stämplingen. Lag (1991:1686).

9 §  I den mån jordbruksverket så föreskriver och i enlighet med de närmare föreskrifter som jordbruksverket meddelar, åligger det dels klassificerare att föra journal över verkställd klassificering och att på anfordran tillhandahålla verket eller dess ombud journalen jämte därtill hörande handlingar, dels en sådan nämnd som avses i 1 §, köttbesiktningsbyrå och kontrollslakteri att till jordbruksverket lämna regelbundna redogörelser för verkställd klassificering. Lag (1991:1686).

10 §  Jordbruksverket eller dess ombud äger att för kontroll av efterlevnaden av denna förordning och med stöd därav givna föreskrifter vinna tillträde till lokal, där klassificering äger rum eller där kött förvaras i samband med klassificering eller för för säljning i partihandeln. Lag (1991:1686).

11 § har upphävts genom förordning (1980:730).

12 §  Den som utlämnar kött utan iakttagande av föreskrifterna i 1 §, eller bryter mot i 4, 6 eller 7 § meddelat förbud,

[S2]döms till böter eller fängelse i högst sex månader, om gärningen inte är belagd med straff i brottsbalken.

[S3]Gör klassificerare med uppsåt orätt vid klassificering eller stämpling,

[S4]eller åsidosätter klassificerare föreskriften i 2 § eller klassificerar och stämplar han kött, som icke blivit godkänt vid besiktning varom i 1 § förmäles,

[S5]eller åsidosätter klassificerare honom jämlikt 3 § åliggande skyldighet att, därest han ej själv stämplar av honom klassificerat kött, närvara vid och kontrollera stämplingen av sådant kött,

[S6]döms till böter eller fängelse i högst sex månader.

[S7]Gör klassificerare av grov vårdslöshet orätt vid klassificering eller stämpling, döms till böter.

[S8]Vad i denna paragraf är stadgat angående klassificerare skall äga tillämpning jämväl beträffande den, som enligt med stöd av 2 § meddelad bestämmelse biträder vid verkställandet av sådan ny klassificering, varom i sistnämnda paragraf förmäles. Lag (1991:274).

13 §  Den som underlåter att fullgöra vad enligt 9 § åligger honom, döms till böter eller fängelse i högst sex månader. Till samma straff döms, om gärningen innebär fara i bevishänseende men inte är belagd med straff i brottsbalken, den som uppsåtligen ger oriktigt eller ofullständigt innehåll åt anteckningar eller uppgifter som avses i nämnda stadgande. Sker sådan förseelse utan uppsåt men av grov oaktsamhet, döms till böter.

[S2]Om straff för vägran att lämna tillträde för kontroll enligt 10 § finns föreskrifter i brottsbalken. Lag (1991:274).

14 § har upphävts genom förordning (1975:757).

15 §  Husbonde ansvarar för förseelse, varom i 12 § första stycket och 13 § första stycket förmäles, som begås av hans husfolk eller i hans tjänst antagen person, liksom vore förseelsen begången av honom själv, såframt ej omständigheterna göra sannolikt, att förseelsen skett utan hans vetskap och vilja.

16 § har upphävts genom förordning (1975:757).

17 §  Har någon vägrat att lämna jordbruksverket eller dess ombud tillträde till lokal för verkställande av undersökning enligt 10 § eller att på anfordran tillhandahålla verket eller dess ombud anteckningar eller handling, som avses i 9 §, eller underlåtit att i föreskriven ordning avlämna där avsedd redogörelse, må jordbruksverket förelägga honom lämpligt vite.

[S2]Länsstyrelse äger utdöma vite enligt denna paragraf. Lag (1991:1686).

18 §  Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, jordbruksverket äger meddela de ytterligare föreskrifter, som må erfordras för tillämpning av denna förordning, så ock meddela undantag från de i 1, 3, 4, 6 och 7 §§ givna bestämmelserna. Lag (1991:1686).

Ändringar

Förordning (1956:413) om klassificering av kött

Ändring, SFS 1974:72

Ändring, SFS 1975:757

  Omfattning
  upph. 14, 16 §§

Förordning (1980:730) om ändring i förordningen (1956:413) om klassificering av kött

  Omfattning
  upph. 11 §

Förordning (1990:309) om ändring i förordningen (1956:413) om klassificering av kött

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1990-07-01

Lag (1991:274) om ändring i förordningen (1956:413) om klassificering av kött

  Förarbeten
  Prop. 1990/91:68
  Omfattning
  ändr. 12, 13 §§
  Ikraftträder
  1992-01-01

Lag (1991:1686) om ändring i förordningen (1956:413) om klassificering av kött

  Förarbeten
  Prop. 1991/92:17
  Omfattning
  ändr. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 18 §§
  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (2006:832) om ändring i förordningen (1956:413) om klassificering av kött

Omfattning
ändr. 1 §
CELEX-nr
32004R0854
Ikraftträder
2006-07-01