Upphävd författning

Lag (1959:157) med särskilda bestämmelser om makars gemensamma bostad

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1959-05-15
Ändring införd
SFS 1959:157
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Vid bodelning eller skifte i anledning av äktenskapsskillnad må, utan hinder av vad därom eljest är stadgat, fastighet, vilken uteslutande eller huvudsakligen skolat tjäna som makarnas gemensamma bostad och vilken utgör giftorättsgods eller samfälld egendom, på makes begäran tilläggas honom, såframt han bäst behöver bostaden samt det med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt. Lag (1973:654).

2 §  Hava makar eller en av dem förhyrt lägenhet för att uteslutande eller huvudsakligen användas såsom makarnas gemensamma bostad och dömes till äktenskapsskillnad mellan dem, skall på makes begäran hyresrätten, ändå att den icke utgör giftorättsgods eller samfälld egendom, genom bodelning eller skifte tilläggas endera av makarna. Företräde skall härvid tillkomma den make som bäst behöver bostaden, såframt det med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt.

[S2]Vad nu är stadgat om hyresrätt skall äga motsvarande tillämpning, om makarna eller en av dem innehar lägenhet med bostadsrätt.

[S3]Därest hyres- eller bostadsrätt, som utgör makes enskilda egendom, tillägges andra maken, skall beträffande dylikt fång gälla vad som är stadgat om fång på grund av giftorätt. Lag (1973:654).

3 §  Om äktenskap upplöses genom ena makens död, skall beträffande rätt för efterlevande maken att bekomma fastighet eller hyres- eller bostadsrätt vad i 1 och 2 §§ är stadgat äga motsvarande tillämpning.

4 §  Överstiger värdet å egendom, som enligt vad förut sagts skall tilläggas make, vad på hans lott belöper, må han ändå bekomma den, om han lämnar penningar till fyllnad av andra makens eller arvingarnas lott. Om synnerliga skäl äro därtill, må anstånd med beloppets erläggande beviljas make mot att han överlämnar inteckning eller annan säkerhet som kan godtagas.

5 §  Uthyres sådan för makar gemensam bostad som avses i 1 eller 2 § av ena maken eller hans dödsbo helt eller delvis till annan utan att andra maken samtycker därtill, och länder uthyrningen denne till förfång, skall på andra makens yrkande uthyrningen gå åter, såframt han väcker talan därom inom tre månader från det han fick kännedom om uthyrningen. Han må jämväl föra talan om hyresgästens avhysning. Rätten äger medgiva hyresgästen skäligt rådrum med avflyttningen.

[S2]Vägrar make att samtycka till uthyrning, äger rätten på ansökan tillåta uthyrningen, om skäl till vägran finnes ej vara för handen. I fråga om rättens domförhet och sammanträde vid avgörande av sådant ärende skall gälla vad för motsvarande fall är stadgat om ärende som angår medgivande till åtgärd enligt 6 kap. 6 § giftermålsbalken.

 • NJA 1985 s. 378:Då make genom att utan andra makens medgivande överlåta makarnas gemensamma bostad (bostadsrätt) betagit denne möjligheten att vid kommande bodelning få sitt bostadsbehov tillgodosett, har förfång enligt 5 § lagen (1959:157) med särskilda bestämmelser om makars gemensamma bostad ansetts föreligga.

6 §  Vad i 5 § är stadgat skall äga motsvarande tillämpning å överlåtelse eller pantsättning av hyres- eller bostadsrätt som avses i 2 §.

7 §  Med fastighet likställes i denna lag andel i fastighet samt byggnad å ofri grund och andel däri. Tomträtt likställes med äganderätt till fastighet. Med hyresrätt och bostadsrätt likställes andel däri.

[S2]Är hyresrätt knuten till andelsrätt i förening eller bolag, skall vad i lagen är stadgat om bostadsrätt äga motsvarande tillämpning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1959:157) med särskilda bestämmelser om makars gemensamma bostad

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1959 och gäller till och med den 31 december 1961. Genom lagen upphäves lagen den 7 juni 1956 (nr 305) med vissa bestämmelser om hyresrätt vid äktenskaps upplösning m.m.
Om äktenskapet gått åter eller hemskillnad eller äktenskapsskillnad vunnits eller äktenskapet genom makes död upplösts före den 1 juli 1959, skall i stället för 1--4 §§ gälla vad i äldre lag finnes föreskrivet.
Har bodelning eller skifte påkallats under denna lags giltighetstid, skall även efter denna tid vad i lagen stadgas äga tillämpning i avseende å bodelningen eller skiftet.
Förarbeten
Prop. 1959:70

Ändring, SFS 1961:216

  Omfattning
  forts. giltighet

Ändring, SFS 1963:166

  Omfattning
  forts. giltighet

Ändring, SFS 1965:177

  Omfattning
  forts. giltighet

Ändring, SFS 1966:207

  Omfattning
  forts. giltighet

Ändring, SFS 1966:676

  Omfattning
  forts. giltighet

Ändring, SFS 1967:889

  Omfattning
  forts. giltighet

Ändring, SFS 1969:616

  Omfattning
  forts. giltighet

Ändring, SFS 1973:654

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1974. Äldre bestämmelser tillämpas dock alltjämt, om det dömts till återgång av äktenskap eller hemskillnad.
  Förarbeten
  Prop. 1973:32
  Omfattning
  forts. giltighet; ändr. 1, 2 §§

Lag (1979:1068) om fortsatt giltighet av lagen (1959:157) med särskilda bestämmelser om makars gemensamma bostad

Lag (1984:874) om fortsatt giltighet av lagen (1959:157) med särskilda bestämmelser om makars gemensamma bostad

  Förarbeten
  Prop. 1984/85:11
  Omfattning
  forts. giltighet
  Ikraftträder
  1985-01-01

Lag (1986:910) om fortsatt giltighet av lagen (1959:157) med särskilda bestämmelser om makars gemensamma bostad

  Förarbeten
  Prop. 1986/87:9
  Omfattning
  forts. giltighet
  Ikraftträder
  1987-01-01

Ändring, SFS 1987:788

  Omfattning
  upph.