Upphävd författning

Kungörelse (1959:419) med övergångsbestämmelser till statens allmänna tjänstepensionsreglemente m.m.

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1959-05-28
Ändring införd
SFS 1959:419
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Ändringar och övergångsbestämmelser

Kungörelse (1959:419) med övergångsbestämmelser till statens allmänna tjänstepensionsreglemente m.m.

Förarbeten
Prop. 1959:151, Prop. 1958:157

Ändring, SFS 1959:530

  Omfattning
  ändr. 2 § 1 mom, 8 § 1 mom

Ändring, SFS 1965:389

  Omfattning
  upph. 1 § 4 mom

Ändring, SFS 1971:22

  Omfattning
  upph. 5 § 7 mom

Ändring, SFS 1987:1060

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988.
  Genom förordningen upphävs
  1. statens pensionslöneförordning (1959:286),
  2. statens allmänna tjänstepensionsreglemente (1959:287),
  3. kungörelsen (1959:419) med övergångsbestämmelser till statens allmänna tjänstepensionsreglemente m.m.,
  4. förordningen (1959:420) med tilläggsbestämmelser till statens allmänna tjänstepensionsreglemente,
  5. Kungl. Maj:ts brev den 15 januari 1960, om pensioneringsperioder m.m.,
  6. förordningen (1975:34) om tillämpning av statens allmänna tjänstepensionsreglemente (1959:287) m.m. på tjänst som omfattas av statligt pensionsavtal,
  7. förordningen (1975:1051) om beaktande av vissa anställningstider vid tillämpning av statens allmänna tjänstepensionsreglemente (1959:287), m.m.,
  8. förordningen (SAV Cirk A: 63 1977) om pensionsgrundande lönetillägg och kompletterande delpension för vissa arbetstagare med pensionsrätt enligt statens allmänna tjänstepensionsreglemente (1959:287),
  9. regeringens beslut den 26 juli 1984 angående pensioneringsperioder och pensionsåldrar för anställningar i vilka personlig pensionsrätt enligt statens allmänna tjänstepensionsreglemente (SPR) kan förekomma,
  10. förordningen (1985:53) om pensioneringsperioder m.m. för anställningar som omfattas av statens allmänna tjänstepensionsreglemente (1959:287).
  De upphävda författningarna gäller fortfarande i fråga om rätt till pensionsförmån som uppkommit före utgången av december 1987. Detsamma gäller i fråga om rätt till familjepensionsförmån efter den som har en sådan rätt.
  Omfattning
  upph.