Upphävd författning

Lag (1959:73) med vissa bestämmelser om inländsk försäkringsrörelse vid krig m.m.

Departement
Finansdepartementet FÖ
Utfärdad
1959-04-10
Ändring införd
SFS 1959:73 i lydelse enligt SFS 1994:1630
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Är Sverige i krig, skall bestämmelserna i 2-13 och 17 §§ tillämpas.

[S2]Är Sverige i krigsfara eller råder det sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av att det är krig utanför Sveriges gränser eller av att Sverige har varit i krig eller krigsfara, får regeringen föreskriva att 2-13 och 17 §§ skall tillämpas.

[S3]Föreskrift enligt andra stycket skall underställas riksdagens prövning inom en månad från det den utfärdades. Sker inte underställning eller godkänner riksdagen inte föreskriften inom två månader från det underställningen skedde, upphör föreskriften att gälla. Lag (1994:1630).

2 §  Försäkringsinspektionen äger medgiva inländskt försäkringsbolag, å vilket lagen om försäkringsrörelse äger tillämpning, att utan återförsäkring ikläda sig ansvarighet på en och samma risk för högre belopp än som jämlikt bolagsordningen kunnat ske. Inspektionen må även medgiva ömsesidigt försäkringsbolag att överskrida i bolagsordningen angiven begränsning av återförsäkringen i förhållande till den direkta försäkringen.

3 §  Inländskt försäkringsbolag, varå lagen om försäkringsrörelse äger tillämpning, må inom försäkringsgren, som omfattas av koncession för återförsäkringsrörelse, meddela återförsäkring utan hinder av föreskrift i bolagsordningen om begränsning av bolagets verksamhet till riket eller viss del av riket eller till visst slag av egendom. Återförsäkring som nu sagts må dock ej avse livförsäkring eller annan personförsäkring.

4 §  Försäkringsinspektionen äger medgiva inländskt försäkringsbolag, som driver livförsäkringsrörelse, att för anskaffande av medel till bestridande av återköp av eller lån å livförsäkringar, för vilka avsättning till försäkringsfonden ägt rum, av de enligt lagen om försäkringsrörelse till försäkringstagarnas säkerhet pantsatta värdehandlingarna utbekomma vad som för ändamålet erfordras.

5 §  Försäkringsinspektionen äger helt eller delvis medgiva inländskt försäkringsbolag, som driver livförsäkringsrörelse, tillstånd att uppskjuta utbetalandet av livförsäkringars återköpsvärden så ock befrielse från skyldighet att lämna lån å sådana försäkringar.

6 §  Försäkringsinspektionen äger medgiva inländskt försäkringsbolag att avvikelse göres från vad i bolagsordning eller lagen om försäkringsrörelse stadgas angående tid och plats för vidtagande av åtgärd. Sådant medgivande må dock ej avse föreskrift om talans väckande eller om åtgörande som ankommer på domstol.

7 §  Finnes på grund av förhållanden, som i 1 § avses, oundgängligt att starkt begränsa försäkringsverksamheten i riket, äger Konungen beträffande viss försäkringsgren förordna, att avtal, varigenom annan försäkring än livförsäkring meddelats av inländskt försäkringsbolag, skall för bestämd tid eller tills vidare upphöra att gälla. Om vad därvid är att iakttaga beträffande försäkringstagares rätt meddelas bestämmelser av Konungen.

8 §  Konungen äger i fråga om inländskt försäkringsbolag meddela förordnande om premies storlek samt, beträffande försäkringsavtal som ej avser livförsäkring, om självrisk att gälla utan hinder av att försäkringsavtal innehåller därifrån avvikande villkor.

9 §  Konungen äger i fråga om inländskt försäkringsbolag medgiva avvikelse från bestämmelserna i 14 § andra stycket lagen om försäkringsavtal, däremot svarande försäkringsvillkor eller 16 § lagen om krigsansvarighet för liv- och invaliditetsförsäkring.

10 §  Konungen äger medgiva försäkringstagare hos inländskt försäkringsbolag anstånd med erläggande av premie under högst tre månader från förfallodagen.

[S2]Konungen må ock medgiva inländskt försäkringsbolag anstånd under högst tre månader med fullgörande av betalningsskyldighet i anledning av annan försäkring än sådan, varå lagen om krigsansvarighet äger tillämpning.

11 §  Konungen äger i fråga om inländskt försäkringsbolag förordna, att försäkringstagares underlåtenhet att erlägga premie för brandförsäkring å byggnad, hörande till fast egendom eller tomträtt eller vattenfallsrätt, icke skall inverka å försäkringsgivarens ansvarighet jämlikt försäkringsavtalet.

[S2]För fordran å ogulden premie, som avser tid under vilken förordnande enligt första stycket gäller, äger försäkringsgivaren ur den försäkrade egendomen njuta betalning med samma förmånsrätt som enligt 17. kap. 6 § handelsbalken tillkommer enskild ränteägare för avgäld av fast egendom; dock att förmånsrätt må åtnjutas utan hinder av att premie stått ogulden längre tid än ett år efter förfallodagen.

[S3]Konungen äger förordna, att förmånsrätt som nu sagts skall gälla även ränta å oguldet premiebelopp.

12 §  Finnes anledning antaga, att utländsk försäkringsanstalt på grund av förhållanden, som i 1 § avses, icke kommer att fullfölja avtal, varigenom den meddelat återförsäkring åt svenskt försäkringsbolag, äger Konungen förbjuda svenskt försäkringsbolag att under tid, då bestämmelserna i denna paragraf äga tillämpning, fullfölja avtal, varigenom det meddelat återförsäkring åt försäkringsanstalter, som tillhöra den utländska anstaltens hemland, ävensom att sluta nya sådana avtal med dem.

13 §  Konungen äger i fråga om inländskt försäkringsbolag förordna om avvikelse från 18 och 21 §§ lagen om trafikförsäkring å motorfordon.

14 §  Vid krig, vari riket befinner sig, eller efter det sådant krig upphört äger Konungen i fråga om inländskt försäkringsbolag med avseende å bestämmelserna i 93 §, i 205 § såvitt däri hänvisas till 93 § samt i 262 § lagen om försäkringsrörelse föreskriva sådana avvikelser, som kunna erfordras i anledning av kriget.

15 §  Vid beslut som Konungen eller försäkringsinspektionen meddelar med stöd av 2 § eller någon av 4--14 §§ må fästas de villkor som finnas skäliga.

[S2]Har försäkringsinspektionen lämnat medgivande enligt 2 § och därvid föreskrivit villkor, skall, om villkoret åsidosättes, vad i 288, 289, 320, 321, 323 och 324 §§ lagen om försäkringsrörele är stadgat för överträdelse av bolagsordningen äga motsvarande tillämpning.

16 §  Försäkring, som under tid då bestämmelserna i 2 eller 3 § ägt tillämpning meddelats med med stöd av dessa bestämmelser, skall gälla utan hinder därav att nämnda tid gått till ända.

[S2]Det ankommer på den beslutande myndigheten att avgöra, i vad mån medgivande eller förordnande, som meddelats jämlikt någon av bestämmelserna i 4--15 §§, skall gälla jämväl efter det att bestämmelsen upphört att äga tillämpning.

17 §  Konungen må uppdraga åt försäkringsinspektionen att fullgöra vad som enligt denna lag ankommer på Konungen.

18 §  Talan mot försäkringsinspektionens beslut enligt denna lag föres hos Konungen genom besvär. Lag (1971:597).

Ändringar

Lag (1959:73) med vissa bestämmelser om inländsk försäkringsrörelse vid krig m.m.

Ändring, SFS 1971:597

Lag (1992:1412) om ändring i lagen (1959:73) med vissa bestämmelser om inländsk försäkringsrörelse vid krig m.m.

  Förarbeten
  Prop. 1992/93:76, Bet. 1992/93:FöU2
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Lag (1994:1630) om ändring i lagen (1959:73) med vissa bestämmelser om inländsk försäkringsrörelse vid krig m.m.

Förarbeten
Rskr. 1994/95:69, Prop. 1994/95:87, Bet. 1994/95:KU21
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
1995-01-01

Ändring, SFS 1999:890

Omfattning
upph.