Upphävd författning

Lag (1964:169) om straff för folkmord

Departement
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
1964-03-20
Ändring införd
SFS 1964:169 i lydelse enligt SFS 2009:397
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Den som begår en gärning, för vilken det enligt lag är föreskrivet fängelse i fyra år eller mer, mot en nationell, etnisk, rasmässigt bestämd eller religiös folkgrupp med avsikt att förgöra gruppen helt eller delvis, döms för folkmord till fängelse på viss tid, lägst fyra och högst arton år, eller på livstid. Lag (2009:397).

Prop. 2008/09:118: Straffskalan för det tidsbestämda straffet har ändrats genom att straffmaximum har höjts. Dessutom har språkliga ändringar gjorts. Enligt paragrafen döms för folkmord till fängelse på viss tid, lägst fyra och högst 18 år, eller på livstid. I fråga om tillämpningen hänvisas till kommentaren till 4 kap. 1 § brottsbalken. Ändringen har behandlats i avsnitt ...

  • RH 2014:34:Fråga om ansvar för folkmord och grovt folkrättsbrott. Även fråga om lagval vid talan om skadestånd när den skadegörande handlingen har ägt rum utomlands.

2 §  För försök, förberedelse eller stämpling till folkmord, så ock för underlåtenhet att avslöja sådant brott dömes till ansvar enligt vad i 23 kap.brottsbalken stadgas.

Ändringar

Lag (2009:397) om ändring i lagen (1964:169) om straff för folkmord

Förarbeten
Rskr. 2008/09:251, Prop. 2008/09:118, Bet. 2008/09:JuU17
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2009-07-01

Ändring, SFS 2014:406

Omfattning
upph.