Upphävd författning

Förordning (1965:748) med instruktion för statens biografbyrå

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1965-12-03
Ändring införd
SFS 1965:748
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelse

1 §  Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 3 § 1, til lämpas på statens biografbyrå.

[S2]Vad som föreskrivs om film i denna förordning skall också gälla videogram. Förordning (1985:992).

Uppgifter

2 §  Biografbyrån har till uppgift att enligt förordningen (1959:348) med särskilda bestämmelser om biografföreställningar m. m. pröva frågor om godkännande av filmer och videogram för offentlig förevisning.

[S2]Biografbyrån skall också pröva frågor om medgivande till åtal enligt 5 a § lagen (1981:485) om förbud mot spridning av filmer och videogram med våldsinslag och frågor om fraktstöd enligt förordningen (1984:465) om fraktstöd för film. Förordning (1985:992).

Organisation

3 §  Chef för biografbyrån är en direktör som även är filmcensor.

[S2]Hos byrån finnas dessutom tre filmcensorer och, till det antal regeringen bestämmer, extra filmcensorer samt suppleanter för filmcensorer och för extra filmcensorer. Förordning (1975:210).

4 §  Hos biografbyrån äro i övrigt anställda tjänstemän enligt personalförteckning samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel.

5 §  Till biografbyrån äro knutna två rådgivande organ, nämligen statens filmgranskningsråd och statens barnfilmnämnd. För rådets och nämndens verksamhet meddelar regeringen särskilda bestämmelser. Förordning (1975:210).

Ärendenas handläggning m.m.

6 §  Fråga om godkännande av film prövas av en censor.

[S2]Uppkommer fråga att förbjuda film helt eller delvis, skall censor tillkalla ytterligare en censor att deltaga i prövningen. Kunna censorerna ej enas om beslut i ärende, skall en tredje censor tillkallas att deltaga i prövningen.

[S3]Fråga om godkännande av film, vilken önskas tillåten även för barn under femton år, prövas alltid av två censorer. Minst en av censorerna skall ha kvalificerad utbildning och erfarenhet i barnpsykologi, sociologi, pedagogik, barnpsykiatri eller annat ämne av värde vid prövningen. Kunna censorerna ej enas om beslut i ärende, skall en tredje censor tillkallas att deltaga i prövningen.

[S4]Prövas ärende av tre censorer, skall som biografbyråns beslut gälla den mening varom de flesta förena sig eller, vid lika röstetal, den mening som den i tjänsten äldste censorn företräder. Förordning (1977:1057).

7 §  Biografbyrån skall, innan ärende slutligt avgöres, inhämta filmgranskningsrådets yttrande om fråga uppkommer att för personer som fyllt femton år

[S2]helt förbjuda film,

[S3]förbjuda betydande del av film,

[S4]förbjuda del av sådan film som vunnit erkännande såsom film av betydande konstnärligt värde eller vilken uppenbarligen kan antagas vinna sådant erkännande,

[S5]företaga censuråtgärd av normerande betydelse för byråns verksamhet.

[S6]Anmäles film, som efter filmgranskningsrådets hörande helt förbjudits, för granskning i ändrat skick, skall yttrande av rådet inhämtas endast om det är av betydelse i ärendet. Förordning (1972:312).

7 a §  Biografbyrån skall, innan ärende slutligt avgöres, inhämta barnfilmnämndens yttrande om fråga uppkommer att endast för barn under femton, elva eller sju år

[S2]helt förbjuda film,

[S3]förbjuda betydande del av film,

[S4]förbjuda del av sådan film som vunnit erkännande såsom film av betydande konstnärligt värde eller vilken uppenbarligen kan antagas vinna sådant erkännande,

[S5]företaga censuråtgärd av normerande betydelse för byråns verksamhet.

[S6]Anmäles film, som efter barnfilmnämndens hörande helt förbjudits, för granskning i ändrat skick, skall yttrande av nämnden inhämtas endast om det är av betydelse i ärendet. Förordning (1978:1057).

8 § har upphävts genom förordning (1985:992).

9 §  Ärenden, som inte avser prövning av frågor om godkännande av film, avgörs av direktören ensam.

[S2]Vid prövning av frågan om en film skall förklaras berättigad till fraktstöd enligt förordningen (1984:465) om fraktstöd för film, skall direktören i förekommande fall samråda med annan censor som har prövat eller deltagit i prövning av frågan om godkännande av filmen. Förordning (1984:466).

10 §  När direktören är hindrad att utöva sin tjänst, fullgöras hans uppgifter enligt 9 § av den filmcensor direktören bestämmer.

11 §  I direktörens frånvaro må ej i ärende som avses i 9 § fattas beslut av större vikt, som kan anstå utan olägenhet, eller utan hans medgivande vidtagas åtgärd, som rubbar eller ändrar av biografbyrån meddelade föreskrifter eller tillämpade grunder.

12 § har upphävts genom förordning (1985:992).

Tjänstetillsättning

13 §  Direktören utnämnes av regeringen.

[S2]Annan filmcensor förordnas av regeringen efter förslag av biografbyrån tills vidare för högst fem år eller, i fråga om extra filmcensor, tills vidare för högst ett år. Suppleant förordnas tills vidare för högst ett år.

[S3]Övriga tjänster tillsättas och annan personal antages av byrån. Förordning (1985:992).

Besvär

14 §  Mot biografbyråns beslut att inhämta filmgranskningsrådets eller barnfilmnämndens yttrande må talan ej föras. Ej heller må talan föras mot sådant biografbyråns beslut om förbud eller censuråtgärd som meddelats efter hörande av barnfilmnämnden, om biografbyrån och nämnden äro ense om förbudet eller åtgärden. Förordning (1972:312).

Övriga bestämmelser

15 §  Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) lämnas av biografbyrån i fråga om annan filmcensor än direktören. Förordning (1977:1057).

16 §  Bestämmelserna i 15 kap. 4 § lagen (1976:600) om offentlig anställning skola gälla den som innehar eller uppehåller tjänsten som direktör. Förordning (1977:1057).

17 §  Bestämmelserna i 32 § anställningsförordningen (1965:601) om chef för central förvaltningsmyndighet äga tillämpning på direktören. Förordning (1977:1057).

Ändringar

Förordning (1965:748) med instruktion för statens biografbyrå

Ändring, SFS 1970:786

  Omfattning
  ändr. 15 §

Ändring, SFS 1972:312

  Omfattning
  ändr. 5-7, 14 §§; ny 7 a §

Ändring, SFS 1973:210

  Omfattning
  ändr. 12 §

Ändring, SFS 1975:210

  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 3, 5, 13 §§

Ändring, SFS 1975:1207

  Omfattning
  ändr. 16 §

Förordning (1977:409) om ändring i förordningen (1965:748) med instruktion för statens biografbyrå

  Omfattning
  ändr. 12 §

Förordning (1977:1057) om ändring i förordningen (1965:748) med instruktion för statens biografbyrå

  Omfattning
  ändr. 1, 2, 6, 7 a, 15-17 §§; omtryck

Förordning (1978:378) om ändring i förordningen (1965:748) med instruktion för statens biografbyrå

Förordning (1979:249) om ändring i förordningen (1965:748) med instruktion för statens biografbyrå

  Omfattning
  ändr. 12 §

Förordning (1980:323) om ändring i förordningen (1965:748) med instruktion för statens biografbyrå

  Omfattning
  ändr. 12 §

Förordning (1981:446) om ändring i förordningen (1965:748) med instruktion för statens biografbyrå

  Omfattning
  ändr. 12 §

Förordning (1982:503) om ändring i förordningen (1965:748) med instruktion för statens biografbyrå

  Omfattning
  ändr. 12 §

Förordning (1983:516) om ändring i förordningen (1965:748) med instruktion för statens biografbyrå

  Omfattning
  ändr. 12 §
  Ikraftträder
  1983-07-01

Förordning (1984:466) om ändring i förordningen (1965:748) med instruktion för statens biografbyrå

  Omfattning
  ändr. 9, 12 §§
  Ikraftträder
  1984-07-01

Förordning (1985:304) om ändring i förordningen (1965:748) med instruktion för statens biografbyrå

  Omfattning
  ändr. 12 §
  Ikraftträder
  1985-07-01

Förordning (1985:992) om ändring i förordningen (1965:748) med instruktion för statens biografbyrå

Ändring, SFS 1988:675

  Omfattning
  upph.