Upphävd författning

Kungl. Maj:ts Instruktion (1967:83) för utrikesrepresentationen

Departement
Utrikesdepartementet UDR
Utfärdad
1967-03-10
Ändring införd
SFS 1967:83
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelse

1 §  Denna instruktion skall tillämpas på utrikesrepresentationen, som utgörs av beskickningar, delegationer vid mellanfolkliga organisationer och lönade konsulat (lönade utlandsmyndigheter) samt olönade konsulat (olönade utlandsmyndigheter). Förordning (1982:845).

Organisation och personal

2 §  Föreskrifter om ledningen av utrikesförvaltningen finns i förordningen (1982:1282) med instruktion för utrikesdepartementet.

[S2]Utrikesdepartementet meddelar föreskrifter för tjänsteutövningen i utrikesrepresentationen och får även besluta om avvikelser från denna instruktion för särskilda fall.

[S3]Utrikesdepartementet får överlämna åt en utlandsmyndighet att avgöra ärenden som inte är av sådan beskaffenhet att prövningen bör ske i departementet, om något annat inte bestäms i lag, denna instruktion eller någon annan författning eller särskild föreskrift. Förordning (1986:28).

2 a §  Om befogenhet för annat departement eller annan myndighet att i vissa fall lämna föreskrifter och direktiv beträffande verksamheten vid en utlandsmyndighet finns särskilda bestämmelser.

[S2]Om befogenhet för Sveriges exportråd att planera och leda exportfrämjande verksamhet inom utrikesrepresentationen finns särskilda bestämmelser. Förordning (1982:845).

3 §  En beskickning förestås av ett sändebud (ambassadör eller envoye') eller av en charge' d'affaires. Den benämns ambassad eller legation.

[S2]En delegation vid en mellanfolklig organisation förestås av en delegationschef med ställning som sändebud (ambassadör). Den benämns delegation eller representation.

[S3]Ett konsulat förestås av en generalkonsul, en konsul eller en vicekonsul. Det benämns generalkonsulat, konsulat eller vicekonsulat. Förordning (1982:845).

4 §  Ett konsulat som förestås av en utsänd tjänsteman benämns lönat konsulat. Ett konsulat som förestås av en olönad befattningshavare benämns olönat konsulat.

[S2]Om annat inte anges eller framgår av sammanhanget, förstås i denna instruktion med konsul även generalkonsul och vicekonsul och med konsulat även generalkonsulat och vicekonsulat. Förordning (1982:845).

5 §  Utrikesdepartementet beslutar om upprättande eller indragning av olönade konsulat. Förordning (1982:845).

6 §  En utlandsmyndighets konsulära distrikt fastställs av utrikesdepartementet.

7 §  Lönade utlandsmyndigheter är direkt underställda utrikesdepartementet.

[S2]En beskickningschef företräder dock samtliga konsulat i verksamhetslandet i förhållande till verksamhetslandets regering och utrikesministerium.

[S3]Olönade konsulat som finns inom lönade konsulats distrikt är närmast underställda det lönade konsulatet. Övriga olönade konsulat är närmast underställda beskickningen i landet. Olönade konsulat som inte tillhör någon beskicknings verksamhetsområde är direkt underställda utrikesdepartementet. Departementet kan dock förordna att annat skall gälla för ett visst konsulat. Förordning (1982:845).

7 a §  Av förordningen (1982:1282) med instruktion för utrikesdepartementet framgår att utrikesdepartementet beslutar i frågor som rör personalen i utrikesförvaltningen och i andra frågor som rör utrikesförvaltningens administration, om inte något annat är särskilt föreskrivet. Förordning (1986:28).

8 §  Inom utrikesrepresentationen finns lönad personal och olönade befattningshavare.

[S2]Den lönade personalen är antingen utsänd eller lokalanställd.

[S3]Olönade befattningshavare är olönade generalkonsuler, olönade konsuler, olönade vicekonsuler och olönade kanslister. Förordning (1982:845).

9 §  Olönade befattningshavare förordnas och entledigas av utrikesdepartementet.

[S2]Olönade befattningshavare förordnas för en tid av fyra år. Förordnandet får efter förslag av vederbörande utlandsmyndighet förlängas i perioder om högst fyra år till dess den förordnade har uppnått sextiofem års ålder. Förordnandet får därefter, om särskilda skäl föreligger, förlängas och då med högst två år i sänder.

[S3]Olönade befattningshavare kan entledigas, om det är påkallat med hänsyn till rikets bästa eller av något annat skäl. Förordning (1990:246).

[S4]10-11 §§ Upphör att gälla genom förordning (1982:845).

12 §  En framställning om agremang för ett sändebud eller om exekvatur för en konsul görs av berörda beskickning på uppdrag av utrikesdepartementet.

[S2]Chefen för en delegation vid en mellanfolklig organisation anmäls i den ordning som tillämpas vid organisationen. Förordning (1982:845).

13 §  När chefen för en utlandsmyndighet tillträder eller frånträder sin tjänsteutövning skall han underrätta utrikesdepartementet samt närmast överordnade respektive underställda utlandsmyndigheter.

14 §  Chefen för en utlandsmyndighet skall till utrikesdepartementet anmäla förhållanden som kan vara av betydelse för prövning av frågan om en utsänd tjänsteman av säkerhetsskäl bör omstationeras. Förordning (1990:246).

Allmänna bestämmelser om arbetet vid en utlandsmyndighet

15 §  Om det finns flera lönade utlandsmyndigheter i ett verksamhetsland svarar beskickningen i landet för att dessa myndigheters verksamhet samordnas. Förordning (1982:845).

16 §  För fullgörandet av utlandsmyndighetens uppgifter är dess chef ansvarig i första hand. Han skall se till att instruktioner och andra föreskrifter följs och att personalen fullgör sina åligganden. Han skall leda arbetet och därvid lämna de råd och upplysningar som behövs.

[S2]Chefen för en utlandsmyndighet skall i samverkan med personalen vid myndigheten verka för effektivitet i verksamheten och en god arbetsmiljö. Han skall fortlöpande hålla personalen underrättad om förhållanden som rör myndighetens verksamhet eller organisation. Förordning (1982:845).

16 a §  Av förordningen (1978:592) om vissa bestämmenadeformer i statlig tjänst m. m. följer att myndighetens befogenhet att besluta kan vara begränsad i vissa hänseenden. Förordning (1986:28).

17 §  I frågor som skall avgöras av en utlandsmyndighet beslutar chefen för utlandsmyndigheten.

[S2]Chefen får i arbetsordning eller genom särskilda beslut överlåta åt andra tjänstemän vid myndigheten att avgöra ärenden som inte är av det slag att de behöver prövas av chefen. Utrikesdepartementet meddelar bestämmelser om vilka tjänstemän som får åläggas att besluta på en utlandsmyndighets vägnar. Förordning (1982:845).

18 §  Utlandsmyndigheten får meddela ytterligare föreskrifter om arbetsfördelningen och de allmänna bestämmelser i övrigt som fordras för arbetet inom utlandsmyndigheten, om något annat inte sägs i denna instruktion och i de föreskrifter som utrikesdepartementet meddelar.

[S2]Personalen skall hålla myndighetens chef underrättad om arbetets gång och anmäla viktiga åtgärder i sådana ärenden som den handlägger på chefens uppdrag eller på eget ansvar. Förordning (1982:845).

19 §  Utrikesdepartementet utövar tillsyn över verksamheten vid utlandsmyndigheter som har utsänd personal.

[S2]Lönade utlandsmyndigheter skall inspektera underställda olönade konsulat regelbundet och dessutom när särskild anledning föranleder det.

[S3]Den som inspekterar har rätt att ta del av handlingar i ärendena vid myndigheten. Personalen vid myndigheten skall lämna honom de upplysningar och det bistånd som han begär.

[S4]Rapporter om företagna inspektioner skall sändas till utrikesdepartementet. Förordning (1982:845).

20 §  Föreskrifter om utlandsmyndigheternas skriftväxling meddelas av utrikesdepartementet. Förordning (1982:845).

21 §  Personalen vid en utlandsmyndighet skall vinnlägga sig om goda förbindelser med myndigheter, institutioner, organisationer och enskilda i verksamhetslandet samt med de representanter för andra länder och för mellanfolkliga organisationer som är stationerade i landet. Förordning (1982:845).

22 §  Upphör att gälla genom förordning (1982:845).

23 §  Den som tjänstgör vid en utlandsmyndighet får inte utan tillstånd av utrikesdepartementet motta en befattning eller ett uppdrag av en utländsk regering eller en mellanfolklig organisation. Detta gäller dock inte om en utländsk medborgare mottar en befattning eller ett uppdrag av regeringen i sitt hemland eller i detta lands tjänst. I sådant fall skall han underrätta sin närmast överordnade. Förordning (1982:845).

24 §  Den som tjänstgör vid en utlandsmyndighet skall iaktta de behörighetsgränser som gäller enligt folkrätten, överenskommelser med främmande makter eller lag eller sedvänja inom verksamhetslandet. Förordning (1982:845).

Tjänsteuppgifter

25 §  Chefen för en beskickning och chefen för ett konsulat skall företräda Sverige, göra sig förtrogen med Sveriges och verksamhetslandets inbördes förhållanden, bevaka och främja Sveriges intressen samt tillvarata svenska medborgares rätt och bästa. Vad som nu sagts gäller i tillämpliga delar också chefen för en delegation vid en mellanfolklig organisation i förhållandet till organisationen. Förordning (1982:845).

26 §  Chefen för en beskickning upprätthåller Sveriges förbindelser med verksamhetslandets regering.

[S2]Chefen för en delegation vid en mellanfolklig organisation upprätthåller Sveriges förbindelser med organisationen. Förordning (1982:845).

27 §  En konsul skall inom sitt distrikt verkställa de förrättningar och vidta de åtgärder som ankommer på honom enligt lag, denna instruktion eller annan författning eller enligt för tjänsteutövningen i övrigt gällande allmänna eller särskilda föreskrifter. En konsul får träda i förbindelse med myndigheter inom distriktet.

[S2]Beskickningar utför konsulära uppgifter inom verksamhetslandet enligt föreskrifter som utrikesdepartementet meddelar, om detta inte möter något hinder från verksamhetslandets sida. I dessa fall skall vad som gäller om konsulat och konsul tillämpas på beskickning och tjänsteman vid denna. Förordning (1982:845).

28 §  Beskickningar och konsulat skall vaka över att Sverige samt svenska medborgare och företag kommer i åtnjutande av de rättigheter och förmåner som tillerkänns dem i traktater eller på något annat sätt. I sådant syfte skall en utlandsmyndighets chef och handläggande personal skaffa sig kännedom om de överenskommelser som verksamhetslandet ingått med Sverige eller med något annat land vars rättigheter enligt överenskommelser kan åberopas av Sverige. Förordning (1982:845).

28 a §  Beskickningar i länder med vilka Sverige har bilateralt utvecklingssamarbete skall på begäran av styrelsen för internationell utveckling (SIDA), beredningen för internationellt tekniskt samarbete (BITS) eller styrelsen för u-landsforskning (SAREC) vidta åtgärder som ligger inom ramen för den biståndsverksamhet som avtalats mellan Sverige och utvecklingslandet ifråga eller som i övrigt faller inom dessa myndigheters behörighetsområden. Beskickningarna skall genom direkt skriftväxling på begäran tillhandahålla sådan information som behövs för dessa myndigheters verksamhet. Förordning (1982:845).

29 §  Beskickningar och konsulat skall främja Sveriges näringsliv och utrikeshandel, skapa intresse för svenska varor och tjänster samt i övrigt stödja svenska företag och det svenska näringslivets företrädare. Förordning (1982:845).

30 §  Utlandsmyndigheterna skall sprida information om Sverige och svenska förhållanden.

[S2]Beskickningar och konsulat skall vidare främja Sveriges vetenskapliga och kulturella förbindelser med verksamhetslandet. Förordning (1982:845).

31 §  En beskickning skall med uppmärksamhet följa den politiska, ekonomiska, kommersiella, sociala, vetenskapliga och kulturella utvecklingen samt de internationella biståndsfrågorna i verksamhetslandet och även på andra områden skaffa sig kännedom om förhållanden som är av intresse för Sverige eller för Sveriges och verksamhetslandets inbördes förhållanden.

[S2]En delegation vid en mellanfolklig organisation skall uppmärksamt följa utvecklingen av frågor som behandlas inom organisationen och dess underavdelningar, vid sammanträden där företräda Sverige samt noga ta del av förslag och beslut som kan vara av intresse för Sverige. En delegation skall vidare upprätthålla kontakt med ombuden för organisationens övriga medlemsstater och hålla sig underrättad om dessa staters ställningstaganden i angelägenheter som kan beröra Sveriges intressen.

[S3]Ett konsulat skall inhämta noggrann kännedom om de förhållanden inom distriktet som är av större vikt eller i övrigt av intresse för Sverige. Det åligger särskilt de lönade konsulaten att hålla sig förtrogna med utvecklingen i ekonomiska och sociala frågor samt i sjöfartsfrågor. Förordning (1982:845).

32 §  Beskickningar och lönade konsulat skall i rapporter till utrikesdepartementet redovisa sådana händelser och förhållanden som är av intresse för Sverige eller för Sveriges och verksamhetslandets inbördes förhållanden.

[S2]Beskickningar skall dessutom i sina rapporter redogöra för sådana frågor inom verksamhetslandets utrikes- och inrikespolitik som tillmäts central betydelse där.

[S3]Delegationer skall rapportera till utrikesdepartementet om verksamheten inom sin organisation i frågor som är av intresse för Sverige och vad de i övrigt iakttagit och inhämtat av betydelse för Sveriges förbindelser med den mellanfolkliga organisationen.

[S4]Beskickningar och delegationer skall vidare rapportera till utrikesdepartementet vad de erfarit av vikt för bedömningen av betydelsefulla internationella problem eller av det allmänna utrikespolitiska läget. Förordning (1982:845).

33 §  En utlandsmyndighet skall besvara svenska medborgares förfrågningar i den utsträckning som följer av dess uppgift att tillvarata svenska intressen. Förordning (1982:845).

34 §  En utlandsmyndighet får förmedla och stödja framställningar av svenska medborgare till utländska myndigheter eller mellanfolkliga organisationer men skall noggrant pröva om framställningen är berättigad. Förordning (1982:845).

35 §  Om allmänt ekonomiskt bistånd till svensk medborgare som råkat i nöd eller annan svårighet finns bestämmelser i 1 § lagen (1973:137) om ekonomiskt bistånd till svenska medborgare i utlandet m. m. Närmare föreskrifter om sådant bistånd utfärdas av utrikesdepartementet. Förordning (1982:845).

36 §  Om ekonomiskt bistånd i brottmål m. m. finns bestämmelser i 4 § lagen (1973:137) om ekonomiskt bistånd till svenska medborgare i utlandet m. m. Närmare föreskrifter om sådant bistånd utfärdas av utrikesdepartementet. Förordning (1982:845).

37 §  Utrikesdepartementet utfärdar föreskrifter om vilka åtgärder som utlandsmyndigheterna skall vidta, när en person med hemvist i Sverige eller en svensk medborgare med hemvist i utlandet har avlidit utomlands. Förordning (1982:845).

38 §  Utrikesdepartementet beslutar föreskrifter om vilka åtgärder som en utlandsmyndighet skall vidta i kvarlåtenskapsärenden. Förordning (1990:246).

39 §  Sådan anmälan om önskan att åter bli svensk medborgare som avses i 13 § första stycket lagen (1924:130) om förvärvande och förlust av svenskt medborgarskap skall en utlandsmyndighet sända till utrikesdepartementet med utredning som utvisar om den som avgivit anmälan härigenom återvunnit svenskt medborgarskap.

[S2]Om beskickningars och konsulats åligganden i övrigt i medborgarskapsärenden gäller särskilda bestämmelser. Förordning (1982:845).

40 §  Om det inte möter något hinder enligt verksamhetslandets lag, får beskickningar och konsulat verkställa varje förrättning som notarius publicus är behörig att företa i Sverige utom upptagande av protest enligt växellagen (1932:130) eller checklagen (1932:131). Förordning (1982:845).

41 §  Utöver de särskilda åligganden för beskickningar och konsulat som anges i lag eller annan författning i fråga om svenska luftfartyg skall en beskickning eller ett konsulat lämna befälhavaren och besättningen det bistånd som behövs.

[S2]I den utsträckning som anges i särskilda bestämmelser skall sådant bistånd även lämnas befälhavaren och besättningen på ett danskt eller ett norskt luftfartyg, om luftfartyget används av konsortiet Scandinavian Airlines System. Förordning (1982:845).

42 §  Om ett brott som hör under allmänt åtal har förövats ombord på ett svenskt fartyg eller luftfartyg eller om misstanke om ett sådant brott föreligger, skall berörda beskickning eller konsulat genast inhämta instruktioner från utrikesdepartementet. Förordning (1982:845).

[S2]43-46 §§ Upphör att gälla genom förordning (1982:845).

47 §  Om en naturkatastrof eller någon annan svår olycka har inträffat inom verksamhetsområdet, skall berörda beskickning eller konsulat genast underrätta utrikesdepartementet om någon svensk medborgare avlidit eller skadats eller om någon svensk egendom förstörts eller skadats. Förordning (1982:845).

48 §  Beskickningar eller konsulat skall genast meddela utrikesdepartementet om någon epidemisk eller annan farlig smittsam människosjukdom brutit ut inom verksamhetsområdet och om de åtgärder som vidtagits där för dess bekämpande.

[S2]Om sådan svår eller mera utbredd smittsam husdjurssjukdom som vanligen inte förekommer inom verksamhetsområdet uppträder eller om någon smittsam husdjurssjukdom tilldrar sig särskild uppmärksamhet, skall beskickningen eller konsulatet genast anmäla det till lantbruksstyrelsen. Förordning (1982:845).

49 §  I krigs- eller krissituationer, under oroligheter eller naturkatastrofer skall beskickningar och konsulat, i avvaktan på närmare instruktioner, fullgöra sina tjänsteuppgifter så länge det är förenligt med svenska intressen eller intill dess myndigheten av tvingande omständigheter inte längre kan stanna kvar i verksamhetsområdet. Myndigheten skall fortlöpande underrätta utrikesdepartementet om läget i verksamhetslandet. I den utsträckning det är möjligt skall myndigheten hålla kontakt med och bistå svenska medborgare, svenska fartyg och luftfartyg samt svenska företag inom verksamhetsområdet. Förordning (1982:845).

50 §  Flyktingar eller statslösa personer som är bosatta i Sverige skall i fråga om förmåner enligt lagen (1973:137) om ekonomiskt bistånd till svenska medborgare i utlandet m. m. och i fråga om annat bistånd vara likställd med en svensk medborgare, om inte särskilda skäl föranleder något annat. Närmare föreskrifter härom utfärdas av utrikesdepartementet. Förordning (1982:845).

51 §  Beskickningar och konsulat skall bistå medborgare i Danmark, Finland, Island eller Norge i enlighet med vad som överenskommits med dessa stater.

[S2]Närmare föreskrifter om omfattningen av detta bistånd och om ersättning åt utlandsmyndigheterna för utgifter och kostnader meddelas av utrikesdepartementet. Förordning (1982:845).

Kansli och medelsförvaltning

52 §  En utlandsmyndighets kansli skall vara beläget på ett med hänsyn till förhållandena på orten lämpligt och lättillgängligt ställe.

[S2]Kansliet skall hållas öppet för allmänheten under arbetsdagar på bestämd tid som bäst svarar mot bruket på orten.

[S3]Myndigheten skall väl vårda statsverkets inventarier och annan utrustning inom kansliet. Förordning (1982:845).

53 §  Vid utlandsmyndigheten skall det finnas ett arkiv. För skötseln av arkivet gäller särskilda bestämmelser. Förordning (1982:845).

54 §  Om medelsförvaltningen vid lönade utlandsmyndigheter gäller särskilda bestämmelser.

[S2]Chefen för ett olönat konsulat är ansvarig för medelsförvaltningen vid konsulat, om inte regeringen eller utrikesdepartementet bestämmer något annat för särskilda fall. Förordning (1982:845).

55 §  En olönad konsul får ersättning av statsmedel för utgifter i tjänsten i den omfattning och i den ordning som utrikesdepartementet bestämmer. Förordning (1982:845).

Övriga bestämmelser om olönade befattningshavare

56 §  Chefen för ett olönat konsulat får utan särskilt tillstånd vara ledig sammanlagt högst 30 dagar varje sexmånadersperiod. Vid chefens frånvaro skall konsulatet förestås av en konsul, en vicekonsul, en kanslist eller någon annan lämplig person vid konsulatet. Om ledigheten förutses vara längre än ett par dagar, skall konsulatchefen underrätta sin närmast överordnade om tiden för ledigheten och vikariens namn. Förordning (1982:845).

57 §  En lönad utlandsmyndighet får bevilja chefen för ett underställt olönat konsulat ledighet under högst sex månader per år. Utrikesdepartementet skall underrättas om ett sådant beslut.

[S2]Utrikesdepartementet beslutar i frågor om ledighet under längre tid än sex månader per år.

[S3]Utrikesdepartementet prövar frågor om ledighet under mer än 30 dagar under en sexmånadersperiod för chefer för olönade konsulat som är direkt underställda departementet.

[S4]Vid ansökan om sådan ledighet skall chefen för konsulatet föreslå en lämplig person att uppehålla befattningen under ledigheten. Vikarien tillsätts av den som beviljat ledigheten. Förordning (1982:845).

58 §  Om ledighet för andra olönade befattningshavare beslutar konsulatschefen. Om vikarie behövs, tillsätts denne i samma ordning som befattningen. Förordning (1982:845).

59 §  När befattningen som chef för ett olönat konsulat är vakant, förestås konsulatet av en annan olönad befattningshavare till dess en ny innehavare tillträder. Om det inte finns någon annan olönad befattningshavare vid konsulatet, skall den närmast överordnade utlandsmyndigheten anförtro tjänsteärendena åt någon annan lämplig person, om det behövs, samt underrätta utrikesdepartementet. Förordning (1982:845).

Utlandsmyndighetens beslut

60 §  I fråga om varje beslut av en utlandsmyndighet i ett förvaltningsärende skall det finnas en handling som utvisar dagen för beslutet, beslutets innehåll och vem som har fattat beslutet. Beslut som inte dokumenterats i någon annan form skall tas in i en särskild protokollsbok. Förordning (1990:246).

Överklagande

61 §  Utlandsmyndighetens beslut får överklagas hos utrikesdepartementet, om något annat inte följer av -- lagen (1971:309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att pröva vissa mål, -- lagen (1987:439) om inskränkning i rätten att överklaga, -- andra föreskrifter. Förordning (1990:246).

Ändringar

Instruktion (1967:83) för utrikesrepresentationen

Ändring, SFS 1973:147

  Omfattning
  ändr. 35, 36, 50 §§

Ändring, SFS 1974:94

  Omfattning
  ändr. 1, 14, 40, 48, 56, 59 §§; ny 28 a §

Ändring, SFS 1975:977

  Omfattning
  ändr. 2, 5-7, 9-12, 20, 23, 35-37, 50, 51, 54, 55, 57, 60 §§

Förordning (1980:923) om ändring i instruktionen (1967:83) för utrikesrepresentationen

  Omfattning
  upph. 22 §

Förordning (1982:845) om ändring i instruktionen (1967:83) för utrikesrepresentationen

  Omfattning
  upph. 10, 11, 14, 43-46, 60 §§; ändr. 1-9, 12, 13, 15-21, 23-42, 47-59 §§ ; rubr. närmast före 1 § sätts närmast före 2 §; nya 2 a, 7 a, 16 a §§, rubr. närmast före 1 §; omtryck

Förordning (1986:28) om ändring i instruktionen (1967:83) för utrikesrepresentationen

  Omfattning
  ändr. 2, 7 a, 16 a §§
  Ikraftträder
  1986-03-04

Förordning (1990:246) om ändring i instruktionen (1967:83) för utrikesrepresentationen

  Omfattning
  ändr. 9, 38 §§; nya 14, 60, 61 §§, rubr. närmast före 60, 61 §§
  Ikraftträder
  1990-07-01

Ändring, SFS 1992:247

  Omfattning
  upph.