Upphävd författning

Lag (1967:96) om särskild nyanskaffningsfond

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1967-04-07
Ändring införd
SFS 1967:96
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer äger, om synnerliga skäl föreligger, medge, att skattskyldig som avyttrar rörelse eller del av rörelse får vid beräkning av nettointäkt av rörelsen enligt kommunalskattelagen den 28 september 1928 (nr 370) och lagen den 27 juli 1947 (nr 576) om statlig inkomstskatt erhålla avdrag för belopp som avsättes till särskild nyanskaffningsfond.

[S2]Synnerliga skäl anses föreligga, om avyttringen utgör led i strukturrationalisering som är önskvärd från allmän synpunkt och den skattskyldige har för avsikt att efter avyttringen göra betydande investering för sin återstående verksamhet eller för en ny verksamhet.

2 §  Avdrag får icke överstiga ett belopp motsvarande 60 procent av den vid avyttringen erhållna ersättningen för varulager och hela ersättningen för övriga tillgångar i den mån ersättningen ingår i den skattepliktiga intäkten av rörelsen. Har den skattskyldige på grund av ersättningen erhållit avdrag för avskrivning på annan tillgång än lagertillgång med större belopp än som annars skulle ha medgivits, jämkas dock avdraget för avsättning till nyanskaffningsfond i motsvarande mån. Är minskningen av dold reserv i varulager under beskattningsåret mindre än 60 procent av försäljningspriset för varulagret i den avyttrade rörelsen, beräknas den högsta tillåtna avsättningen till nyanskaffningsfond på grund av denna försäljning till ett belopp som motsvarar minskningen av dold reserv. Vid beräkning av den dolda reserven får, om prisstegring ägt rum under beskattningsåret, lagret vid beskattningsårets ingång upptagas till återanskaffningsvärdet vid beskattningsårets utgång.

3 §  Särskild nyanskaffningsfond får tagas i anspråk under visst beskattningsår för avskrivning på tillgång som anges i beslut enligt 1 § och som anskaffats under beskattningsåret. Om fonden användes för nedskrivning av lagertillgång, får dock en lägre värdesättning på lagret i dess helhet vid beskattningsårets utgång ej godtagas än som är medgivet enligt gällande bestämmelser.

[S2]Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer äger medge att särskild nyanskaffningsfond får tagas i anspråk även i annan förvärvskälla än den vari avsättningen skett.

[S3]Har svenskt aktiebolag i direkt ägo aktier motsvarande mer än nio tiondelar av aktiekapitalet i ett eller flera svenska aktiebolag äger regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer, om särskilda skäl föreligger, medge att särskild nyanskaffningsfond hos ett av bolagen helt eller delvis övertages av ett annat av bolagen. I beslutet anges i vilken förvärvskälla hos det övertagande bolaget som fonden skall vara avsatt. Har särskild nyanskaffningsfond fått övertagas, skall så anses som om det övertagande bolaget verkställt avsättning till fonden det år, då det överlåtande bolaget gjort avsättningen i fråga. Lag 1984:1074).

4 §  För beskattningsår, då särskild nyanskaffningsfond tages i anspråk enligt denna lag, medges vid taxeringen icke avdrag för avskrivning eller nedskrivning enligt 3 § med belopp som svarar mot fondens minskning. Tillgången anses dock avskriven eller nedskriven med ett belopp som svarar mot vad som tagits i anspråk av fonden. Lag (1984:1074).

5 §  Medel som avsatts till särskild nyanskaffningsfond skall tagas i anspråk enligt 3 § eller tagas upp som skattepliktig intäkt i förvärvskällan senast under det beskattningsår, för vilket taxering sker under tredje taxeringsåret eller det då avdrag för avsättningen medgavs. Om svårigheter föreligger för den skattskyldige att taga medlen i anspråk får regeringn eller myndighet som regeringen bestämmer förlänga denna tid med ytterligare högst tre år.

[S2]Avsatta medel, som återföres till beskattning, ökas med ett belopp, som motsvarar ränta efter tre procent om året för varje taxeringår som förflutit efter det år, då avdrag för avsättningen medgavs, till och med det taxeringsår, då de avsatta medlen återföres till beskattning.

[S3]Vid den taxering, då återföring till beskattning sker, får varken nettoinäkten eller den till kommunal inkomstskatt uppskattade inkomsten av den förvärvskälla, varom är fråga, upptagas lägre än den till beskattning återförda fondavsättningen jämte ränta. Lag (1984:1074).

6 §  Har skattskyldig tagit särskild nyanskaffningsfond i anspråk i annan ordning än enligt 3 §, eller har skattskyldig trätt i likvidation eller skattskyldigt dödsbo skiftats,återföres till fonden avsatta medel till beskattning för det beskattningsår, varunder fonden tagits i anspråk eller beslutet om likvidationen fattats eller skiftet ägt rum. Till beloppet lägges därvid ränta enligt de grunder som angivits i 5 §. I fall av likvidation eller skifte beräknas dock räntan efter endast två procent.

[S2]Har aktiebolag eller förening genom fusion uppgått i annat företag, återföres särskild nyanskaffningsfond hos det förra företaget, om den icke enligt tredje stycket övertagits av det senare företaget, till beskattning för det beskattningsår, varunder rättens tillstånd till fusionen registrerats. Till beloppet lägges därvid ränta efter två procent om året enligt de grunder som angivits i 5 §.

[S3]Vid fusion enligt 2 § 4 mom.första stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt får moderbolaget eller den övertagande föreningen i beskattningsavseende övertaga särskild nyanskaffningsfond. Därvid anses som om fonden avsatts hos moderbolaget eller den övertagande föreningen under det beskattningsår då avsättningen skett hos dotterbolaget eller den överlåtande föreningen.

[S4]Vid återföring av medel till beskattning enligt denna paragraf äger 5 § tredje stycket motsvarande tillämpning.

7 §  Vid tillämpning av denna lag anses tidigare till särskild nyanskaffningsfond avsatta medel ha tagits i anspråk före senare avsättningar. Lag (1984:1074).

8 § har upphävts genom lag (1990:354).
9 § har upphävts genom lag (1967:755).

10 §  Skattskyldig, som gjort avsättning till särskild nyanskaffningsfond eller övertagit sådan fond, är pliktig att vid självdeklaration för det beskattningsår, då avsättningen eller övertagandet ägt rum, ävensom för varje påföljande beskattningsår, intill dess de avsatta medlen avförts ur fonden, foga uppgift enligt fastställt formulär rörande avsättning av medel till fonden samt fondens användning och avveckling.

[S2]Skattemyndigheten upprättar förteckning över särskilda nyanskaffningsfonder enligt denna lag. I förteckningen antecknas de uppgifter, som fordras för taxeringskontroll, såsom medgivna fondavsättningar, ianspråktagna eller till beskattning återförda fondmedel. Lag (1990:354).

11 § har upphävts genom lag (1986:1316).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1967:96) om särskild nyanskaffningsfond

Förarbeten
Prop. 1967:17

Ändring, SFS 1967:755

  Omfattning
  upph. 9 §

Lag (1984:1074) om ändring i förordningen (1967:96) om avdrag vid inkomsttaxeringen för avsättning till särskild nyanskaffningsfond, m.m.

  Förarbeten
  Prop. 1984/85:70
  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1, 3-8, 10, 11 §§
  Ikraftträder
  1985-01-01

Lag (1986:1316) om ändring i lagen (1967:96) om särskild nyanskaffningsfond

  Förarbeten
  Prop. 1986/87:47
  Omfattning
  upph. 11 §; ändr. 8, 10 §§
  Ikraftträder
  1987-01-01

Lag (1990:354) om ändring i lagen (1967:96) om särskild nyanskaffningsfond

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 30 juni 1990 och tillämpas från och med den 1 januari 1991.
  Förarbeten
  Prop. 1989/90:74
  Omfattning
  upph. 8 §; ändr. 10 §
  Ikraftträder
  1990-06-30

Lag (1990:688) om upphävande av lagen (1967:96) om särskild nyanskaffningsfond

  Övergångsbestämmelse

  Enligt riksdagens beslut föreskrivs att lagen (1967:96) om särskild nyanskaffningsfond skall upphöra att gälla vid utgången av juni 1990. Den upphävda lagen tillämpas dock alltjämt vid 1991 och tidigare års taxeringar.
  I fråga om avsättningar som skett enligt den upphävda lagen skall denna tillämpas även vid senare års taxeringar.
  Förarbeten
  Prop. 1989/90:110
  Omfattning
  upph.
  Ikraftträder
  1990-07-01