Upphävd författning

Lag (1968:361)

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1968-06-06
Ändring införd
SFS 1968:361
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Införs till landet rån (wafers), söta kex och småkakor som innehåller choklad och är hänförliga till tulltaxenr 19.05 tulltaxelagen (1987:1068), skall särskild avgift erläggas till staten. Avgiften erläggs till tullmyndigheten. Tullagen (1987:1065) gäller i fråga om avgiften.

[S2]Första stycket gäller inte sådana rån (wafers), söta kex eller småkakor som är skattepliktiga enligt lagen (1941:251) om särskild varuskatt. Lag (1987:1235).

3 §  I denna lag avses med choklad sådan choklad som är skattepliktig enligt lagen (1941:251) om särskild varuskatt. Lag (1980:975).

4 § har upphävts genom lag (1973:991).
5 § har upphävts genom lag (1980:975).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1968:361) om avgift vid införsel av vissa bakverk

Ändring, SFS 1970:713

Ändring, SFS 1971:1232

Ändring, SFS 1973:991

Lag (1980:975) om ändring i förordningen (1968:361) om avgift vid in- försel av vissa bakverk

  Förarbeten
  Prop. 1980/81:65
  Omfattning
  upph. 5 §; ändr. författningsrubr., 1, 2 §§; ny 3 §

Lag (1987:1235) om ändring i lagen (1968:361) om avgift vid införsel av vissa bakverk

Lag (1990:593) om upphävande av lagen (1968:361) om avgift vid införsel av vissa bakverk

  Övergångsbestämmelse

  Lagen tillämpas fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före den 1 januari 1993.
  Förarbeten
  Prop. 1989/90:111
  Omfattning
  upph.
  Ikraftträder
  1993-01-01