Upphävd författning

Kungörelse (1968:379) om uppläggande av nytt fastighetsregister, m.m.

Departement
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1968-05-28
Ändring införd
SFS 1968:379 i lydelse enligt SFS 1995:200
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppläggande av nytt fastighetsregister

1 §  För redovisning av fastighetsindelningen i landet upplägges nytt fastighetsregister i enlighet med denna kungörelse. Uppläggandet skall ske med användande av automatisk databehandling.

[S2]Fastighetsregister upplägges för kommun efter beslut av regeringen i varje särskilt fall.

[S3]Bestämmelser om ansvaret för arbetet med att lägga upp fastighets register finns i lantmäteriinstruktionen (1974:336). Kungörelse (1974:1060).

2 §  I fastighetsregistret upptages under särskilda registerbeteckningar dels i jordregister eller stadsregister redovisade fastigheter och samfälligheter, dels avregistrerade fastigheter och samfälligheter.

[S2]I fastighetsregistret upptages vidare under särskilda registerbeteckningar anläggningar som redovisas i förteckning enligt 57 a § förordningen (1908:74 s. 1) angående jordregister (GA-förteckning) eller förteckning enligt 3 a § förordningen (1917:281) med närmare föreskrifter om fastighetsregister för stad (bihang GA). Anläggning enligt lagen (1966:700) om vissa gemensamhetsanläggningar upptages dock i fastighetsregistret även om den ej redovisas i någon av de förteckningar som nu nämnts.

[S3]Kvarter tas upp i fastighetsregistret under sitt namn. Förordning (1987:599).

3 §  Om fastighets, samfällighets och gemensamhetsanläggnings registerbeteckning och redovisning i fastighetsregistret gäller bestämmelserna i 5--10, 12, 13 och 43 §§fastighetsregisterkungörelsen (1974:10 59) samt vad som föreskrivs i andra--fjärde styckena samt 4 och 4 a §§ denna kungörelse.

[S2]Namn på stadsregisterområde, stadsdel, by, gård eller därmed jämförligt område som avses i 7 § andra stycket fastighetsregisterkungörelsen skall utgöra traktnamn, om inte annat följer av 4 och 4 a §§ denna kungörelse.

[S3]Fastigheter som upptagits på samma upplägg i jordregister skall, om ej särskilda skäl föranleder annat, utgöra ett block med det i uppläggets överskrift antecknade numret som blocknummer.

[S4]Om hinder icke möter enligt 9 § andra punkten eller 13 §fastighetsregisterkungörelsen, skall fastighet som upptagits i jordregister åsättas enhetsnummer lika med fastighetens sifferexponent i jordregistret och fastighet som i tomtbok redovisats med kvartersnamn och nummer åsättas enhetsnummer lika med numret i tomtboken. Förordning (1987:599).

4 §  Om det är nödvändigt med hänsyn till bestämmelserna i 13 eller 43 § fastighetsregisterkungörelsen (1974:1059), skall registerbeteckning för fastighet, samfällighet eller gemensamhetsanläggning ändr as. Därvid skall by- eller gårdsnamn som avses i 3 § andra stycket denna kungörelse i förening med sockennamn utgöra traktnamn (t. ex. Altuna -- Berga, Lits -- Åsen). I fall som avses i 4 a § denna kungörelse skall, om kommunen inte beslutar ändra kvartersnamnet, detta i förening med namn på stadsregisterområde, stadsdel, tätort eller trakt utgöra nytt kvartersnamn (t. ex. Gränna--Eken).

[S2]Traktnamn får ändras även på annat sätt, om det är motiverat med hänsyn till bestämmelsen i 7 § första stycket fastighetsregisterkungörelsen om traktnamns längd eller om särskilda skäl föreligger.

[S3]Ändras traktnamn enligt andra stycket, får i fastighetsregistret såsom särskilt namn på fastighet antecknas namn som utgår ur registerbeteckningen. Även bebyggelsenamn med hävd får antecknas såsom särskilt namn på fastighet. Förordning (1987:599).

4 a §  Registerenhet, som helt eller till huvudsaklig del ligger på kvartersmark inom stadsregisterområde eller inom en större tätort med tomtbok till jordregistret, skall åsättas registerbeteckning med kvartersindelning och kvartersnamn som grund, om kommunen beslutar om detta. Kommunen skall underrätta fastighetsregistermyndigheten om sitt beslut.

[S2]Första stycket gäller också fastigheter som redovisas i tomtbok enligt 4 § första stycket 2 stadsregisterkungörelsen (1971:1010).

[S3]Statens lantmäteriverk får besluta att även annan registerenhet åsätts registerbeteckning enligt första stycket, om det föreligger särskilda skäl och om det är förenligt med ett gott ortnamnsskick. Förordning (1987:599).

5 §  Till fastighetsregistret skall från jordregistret eller stadsregistret överföras sådana däri införda uppgifter som enligt 23- 25, 27, 33, 34, 37 och 44 §§fastighetsregisterkungörelsen (1974:1059) skall redovisas i registret.

[S2]I fastighetsregistret införes dessutom för fastighet och samfällighet lägesuppgift i form av koordinater. Förordning (1979:13).

6 §  Uppgift om servitut som avses i 27 § första stycket 2 fastighetsregisterkungörelsen (1974:1059), om servitut eller nyttjanderätt som tillkommit genom expropriation och om anläggningsbeslut enligt lagen (1966:700) om vissa gemensamhetsanläggningar införes i fastighetsregistret med ledning av innehållet i fastighetsbok eller tomträttsbok.

[S2]Första stycket skall också tillämpas i fråga om anteckning i fastighetsbok eller tomträttsbok enligt följande författningsbestämmelser,

[S3]2 kap.14, 34 och 62 §§ samt 6 kap. 28 §vattenlagen (1918:523),

[S4]14 kap. 4 § vattenlagen (1983:291),

[S5]70 eller 113 § byggnadslagen (1947:385),

[S6]6 kap. 20 § plan- och bygglagen (1987:10),

[S7]13 § lagen (1960:690) om byggnadsminnen,

3 kap. 8 § lagen (1988:950) om kulturminnen m. m.

Det åligger inskrivningsmyndighet att underrätta fastighetsregistermyndigheten om inskrivningar och anteckningar som avses i första och andra styckena. Om det är lämpligt med hänsyn till förfarandet vid uppläggandet, får statens lantmäteriverk föreskriva att uppgifterna i stället skall införas i fastighetsregistret vid maskinell bearbetning av de uppgifter om inskrivningarna eller anteckningar som i samband med överföring av innehållet i fastighetsbok och tomträttsbok till inskrivningsregister lagrats på maskinläsbart medium.
Är tomträtt upplåten i fastighet, införes uppgift om det i fastighetsregistret genom inskrivningsmyndighetens försorg.
Uppgift om församling eller kyrkobokföringsdistrikt införes i fastighetsregistret vid maskinell bearbetning av uppgifterna i länets fastighetsband. Förordning (1988:1190).

7 §  Rörande överföringsarbetet skall föras journal enligt formulär som fastställes av statens lantmäteriverk. Kungörelse (1974:1060).

8 §  Om övergång till registrering i fastighetsregister som upplagts enligt denna kungörelse beslutar regeringen. Jordregister och stads register får därefter ej längre föras för samma område, om annat icke följer av övergångsbestämmelserna till fastighetsregisterkungörelsen (1974:1059). Kungörelse (1974:1060).

[S2]8 a § har upphävts genom kungörelse (1974:1060).

[S3]9 § har upphävts genom kungörelse (1974:1060).

Särskilda bestämmelser om jordregister och om fastighetsregister för stad för tiden till dess nytt fastighetsregister upplagts

10 §  Bestämmelserna i 7--10 och 13 §§fastighetsregisterkungörelsen (1974:1059) om registerbeteckning för fastighet tillämpas även när jordregister förs. Som trakt anses därvid fastigheter som har samma namn och hör till samma by och som block fastigheter på samma upplägg. Som blocknummer anses det i uppläggets överskrift antecknade numret. Som fastighets enhetsnummer anses dess sifferexponent. Vid anteckning på jordregisterupplägg får fastighets registernummer skrivas på sätt som anges i 7 § förordningen (1908:74 s. 1) angående jordregister (jordregisterförordningen). Vid förande i övrigt av jordregister användes det skrivsätt som framgår av 10 § fastighetsregisterkungörelsen.

[S2]Nybildad fastighet hänföres till redan befintligt block, om ej annan redovisning är lämpligare.

[S3]Sådant särskilt namn för fastighet som avses i 9 § jordregisterförordningen får ej fastställas.

[S4]Socken eller område för vilket bestämmelserna om socken i jordregisterförordningen gäller i tillämpliga delar anses som registerområde vid förande av jordregister. Socken eller del av socken som införlivats med stad anses som registerområde, om jordregister alltjämt föres särskilt för socknen eller sockendelen. Förordning (1987:599).

11 §  Om fastighetsregister för stad (stadsregister) läggs upp, skall 7--13 och 43 §§fastighetsregisterkungörelsen (1974:1059) samt 4 och 4 a §§ denna kungörelse tillämpas. Registerbeteckning i jordregistret skall därvid läggas till grund för registerbeteckningen i stadsregistret, om inte annat följer av nyss angivna bestämmelser.

[S2]Som registerområde anses område för vilket stadsregister föres. Förordning (1987:599).

12 §  Vid uppläggande av stadsregister användes lösbladssystem. Registerenheterna upptages i alfabetisk och numerisk ordning.

[S2]Omfattar fastighet eller samfällighet flera områden, skall dessa numreras i löpande följd. Områdenas nummer antecknas i registret och på registerkartan. Kungörelse (1974:509).

13 §  Har stadsregister upplagts med tillämpning av denna kungörelse eller har beteckningsrevision enligt 14 § ägt rum i fråga om stads register, äger 7-13 och 43 §§fastighetsregisterkungörelsen (1974:1059) samt 3 § andra stycket, 11 § andra stycket och 12 § andra stycket denna kungörelse motsvarande tillämpning vid stadsregistrets förande. Kungörelse (1974:1060).

14 §  Om det är lämpligt för att förbereda uppläggandet av nytt fastighetsregister eller behövligt med hänsyn till bestämmelserna i denna kungörelse om förande av jordregister eller stadsregister, skall registerbeteckning för fastighet, samfällighet eller gemensamhetsanläggning ändras (beteckningsrevision). Vid beteckningsrevision skall bestämmelserna i 7--13 och 43 §§fastighetsregisterkungörelsen (1974:1059) samt 3 § andra--fjärde styckena samt 4 och 4 a §§ denna kungörelse tillämpas. Förordning (1987:599).

15 §  Registerbeteckning som åsättes vid beteckningsrevision antecknas på det ställe i registret där fastigheten, samfälligheten eller gemensamhetsanläggningen är redovisad samt i tillämpliga fall på registerkartan eller fastighetskartan. Avser beteckningsrevision jord registerområde, göres anteckning i namnregister enligt 21 § jord registerförordningen. Avser beteckningsrevision stadsregisterområde, införes beteckningen på en lista, som för varje beteckning skall innehålla hänvisning till ställe i registret där fastigheten, samfälligheten eller gemensamhetsanläggningen är redovisad. Listan skall vid registrets förande fortlöpande kompletteras med uppgifter för nytillkommande fastigheter, samfälligheter och gemensamhets anläggningar. Kungörelse (1974:509).

16 §  Har visst område av fastighet delats i flera lotter genom laga delning som innebär klyvning, registreras lotterna som särskilda fastigheter, om det visas eller utredes att lotterna har skilda ägare.

[S2]Innebär åtgärd som angått jordregisterfastighet med mantal eller annat däremot svarande skattetal att fastighetens andel i samfälligheter och i andra förmåner överförts till annan fastighet, skall vid införing i jordregistret med anledning av åtgärden uppgiften om mantalet eller skattetalet överföras till den andra fastigheten. Kungörelse (1971:1012).

17 §  Om stadsäga enligt förordningen (1917:281) med närmare föreskrifter om fastighetsregister för stad (fastighetsregister förordningen) skulle ha överförts till bihang C, skall stadsägan i stället kvarstå i stadsägoboken.

[S2]Skulle tomt, del av tomt, del av stadsäga, område i bihang B eller del av sådant område enligt fastighetsregisterförordningen ha överförts till bihang C, skall tomten, delen eller området i stället upptagas i stads ägoboken som en fastighet.

[S3]All mark som är redovisad i bihang C och som icke är gemensam för flera fastigheter skall avföras ur bihanget och registreras som en särskild fastighet. Om inskrivningsförhållanden, traktindelning eller andra omständigheter påkallar det, skall marken i stället registreras som flera fastigheter. Fastighet som registreras enligt detta stycke upptages i stadsägoboken eller, om den enligt 4 § stadsregister kungörelsen (1971:1010) får redovisas i tomtboken, i denna.

[S4]Är mark i bihang C gemensam för flera fastigheter, skall marken överföras till bihang B. Kungörelse (1974:509).

18 §  Om det är lämpligt för uppbyggnaden av den registerkarta som avses i 3 § andra stycket fastighetsregisterkungörelsen (1974:1059), får statens lantmäteriverk för visst område besluta att bestämmelserna om registerkarta i 46--52 §§ nämnda kungörelse skall tillämpas i stället för motsvarande bestämmelser i jordregisterförordningen eller fastighetsregisterförordningen.

[S2]Beslut som avses i första stycket fattas efter samråd med vederbörande fastighetsregistermyndighet. Förordning (1985:228).

Gemensamma bestämmelser

19 §  Uppkommer fråga till vilket registerområde registerenhet skall hänföras och kan det ej antagas att frågan har endast ringa betydelse för kommun eller församling, skall fastighetsregistermyndigheten samråda med kommunens eller församlingens styrelse. Föreligger därvid olika meningar skall ärendet överlämnas till regeringen för avgörande. I annat fall beslutar fastighetsregistermyndigheten. Kungörelsen (1974:1060).

20 §  Innan beslut om traktnamn och traktindelning meddelas vid beteck ningsrevision eller när stadsregister eller nytt fastighetsregister upplägges eller när ny trakt inrättas vid förande av jordregister eller vid förande av stadsregister enligt 13 §, skall berörda fastig hetsägare beredas tillfälle att taga del av upprättat förslag till traktnamn och traktindelning. Vad nu sagts gäller dock ej, om fastig hets registerbeteckning inom registerområde enligt förslaget kommer att vara densamma som beteckningen i jordregister eller stadsregister eller förslaget innebär att ändring skall göras endast enligt 4 § första stycket.

[S2]Fastighetsägare skall underrättas om förslag som avses i första stycket genom kungörelse i ortstidning eller personliga under rättelser eller på annat lämpligt sätt. Innebär förslaget att ändring skall göras enligt 4 § andra stycket, skall fastighetsägaren under rättas skriftligen.

[S3]Berör förslag till traktnamn och traktindelning ett större antal fastigheter eller kan frågan i annat fall antagas ha intresse för kommun, skall behövligt samråd ske med kommunen.

[S4]Om det ej är uppenbart obehövligt, skall upplysning om förslag till traktnamn och traktindelning lämnas genom annonser i dagspressen.

[S5]Åtgärder enligt denna paragraf vidtages av fastighetsregistermyndig heten. Förordning (1977:832).

21 §  Om beslut angående ändrad beteckning vid beteckningsrevision eller vid uppläggande av stadsregister skall berörda fastighetsägare underrättas på lämpligt sätt. Detsamma gäller beslut om registerenhets beteckning inom registerområde vid uppläggande av nytt fastig hetsregister, om beteckningen ej skall vara densamma som i jord registret eller stadsregistret. Kungörelse (1974:509).

22 §  Statens lantmäteriverk beslutar om

 1. registerbeteckning i nytt fastighetsregister,
 2. traktnamn, traktindelning och blocknummer samt förening enligt 4 § första stycket av kvartersnamn med annat namn vid beteckningsrevision och vid uppläggande av stadsregister,
 3. inrättande av ny trakt samt traktens namn vid förande av jordregister och vid förande av stadsregister enligt 13 §,
 4. nytt blocknummer vid förande av stadsregister enligt 13 §,
 5. registrering som fastighet av mark i bihang C enligt 17 § tredje stycket och överföring från bihang C till bihang B enligt 17 § fjärde stycket.

[S2]Beslut enligt första stycket i fråga om traktnamn eller traktindelning fattas efter samråd med riksantikvarieämbetet och ortnamnsarkivet i Uppsala.

[S3]Fastighetsregistermyndigheten beslutar i övriga frågor enligt denna kungörelse, om inte annat följer av 4 a, 18 eller 19 § andra meningen. Förordning (1987:599).

23 §  Statens lantmäteriverk får uppdraga åt fastighetsregister myndighet att besluta i fråga som ankommer på lantmäteriverket enligt denna kungörelse. Kungörelse (1974:509).

24 §  Fastighetsregistermyndighets beslut i fråga om registerbeteckning överklagas hos Statens lantmäteriverk. Lantmäteriverkets beslut i sådan fråga får inte överklagas.

[S2]Fastighetsregistermyndighets beslut enligt 19 § får överklagas hos regeringen.

[S3]Annat av Statens lantmäteriverk eller fastighetsregistermyndighet meddelat beslut enligt denna kungörelse än som avses i första och andra styckena får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

[S4]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Förordning (1995:200).

25 §  Närmare föreskrifter för tillämpningen av denna kungörelse meddelas av statens lantmäteriverk efter samråd med centralnämnden för fastighetsdata.

[S2]Om särskilda skäl föreligger med hänsyn till uppläggandet av nytt fastighetsregister, får statens lantmäteriverk medge undantag från bestämmelse i kungörelsen, jordregisterförordningen eller fastighets registerförordningen. Kungörelse (1974:1060).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Kungörelse (1968:379) om uppläggande av nytt fastighetsregister, m.m.

Ändring, SFS 1971:530

  Omfattning
  upph. 18 §; ändr. 22 §

Ändring, SFS 1971:1012

  Omfattning
  ändr. 11-13, 16, 19, 20, 22-24 §§

Ändring, SFS 1973:40

  Omfattning
  ändr. 17, 22 §§

Ändring, SFS 1973:424

  Omfattning
  ändr. 22 §

Ändring, SFS 1973:1172

  Omfattning
  ändr. 1, 2, 6, 7, 14, 15 §§

Ändring, SFS 1974:509

  Förarbeten
  Prop. 1974:48
  Omfattning
  ändr. 3-8, 10-12, 14, 15, 17, 20-25 §§; nya 7 a, 8 a §§; omtryck

Ändring, SFS 1974:1060

  Omfattning
  upph. 7 a, 8 a, 9 §§; ändr. 1-7, 8, 10, 11, 13, 14, 19, 20, 22, 24, 25 §§; omtryck

Ändring, SFS 1975:1116

  Omfattning
  ikrafttr. av 1974:1060

Förordning (1977:832) om ändring i kungörelsen (1968:379) om uppläggande av nytt fastighetsregister, m.m.

  Omfattning
  ändr. 20 §

Förordning (1979:13) om ändring i kungörelsen (1968:379) om uppläggande av nytt fastighetsregister, m.m.

  Omfattning
  ändr. 4, 5 §§

Förordning (1983:794) om ändring i kungörelsen (1968:379) om uppläggande av nytt fastighetsregister, m.m.

  Omfattning
  ändr. 6 §
  Ikraftträder
  1984-01-01

Förordning (1985:228) om ändring i kungörelsen (1968:379) om uppläggande av nytt fastighetsregister, m.m.

  Omfattning
  ändr. 22 §; ny 18 §
  Ikraftträder
  1985-05-22

Förordning (1987:599) om ändring i kungörelsen (1968:379) om uppläggande av nytt fastighetsregister, m.m.

  Omfattning
  ändr. 2-4, 6, 10, 11, 14, 22 §§; ny 4 a §
  Ikraftträder
  1987-07-01

Förordning (1988:1190) om ändring i kungörelsen (1968:379) om uppläggande av nytt fastighetsregister, m.m.

  Omfattning
  ändr. 6 §
  Ikraftträder
  1989-01-01

Förordning (1995:200) om ändring i kungörelsen (1968:379) om uppläggande av nytt fastighetsregister, m.m.

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.
Omfattning
ändr. 24 §
Ikraftträder
1995-04-01

Ändring, SFS 2000:308

Omfattning
upph.