Upphävd författning

Förordning (1969:320) med instruktion för sjöfartsverket

Departement
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1969-05-23
Ändring införd
SFS 1969:320
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelse

1 §  Allmänna verksstadgan (1965:600) skall tillämpas på sjöfartsverket. Förordning (1975:1070).

Uppgifter

2 §  Sjöfartsverket har hand om frågor som rör sjöfarten i den mån handläggningen inte ankommer på någon annan myndighet. Verksamheten skall bedrivas med inriktning huvudsakligen på handelssjöfarten. Förordning (1987:525).

[S2]Sjöfartsverket utövar tillsyn över stiftelsen Sveriges sjömanshus. Förordning (1987:525).

3 §  Det åligger sjöfartsverket särskilt

[S2]att ha tillsyn över sjösäkerheten,

[S3]att handha sjökarteverksamheten,

[S4]att leda statens isbrytning,

[S5]att förvalta farleder och vissa kanaler,

[S6]att fastställa taxor för farleder och kanaler, om det inte ankommer på någon annan,

[S7]att pröva ekonomiska frågor som har betydelse för sjöfartsnäringen samt frågor om sjöfartsavgifter,

[S8]att ombesörja beredskapsplanläggning i fråga om sjötransporter,

[S9]att, under samverkan med arbetarskyddsstyrelsen i den mån det är föreskrivet, handlägga ärenden om arbetsförhållanden och övriga sociala frågor som avser ombordanställda,

[S10]att meddela föreskrifter för mönstring av sjömän,

[S11]att föra sjömansregistret,

[S12]att handlägga ärenden om åtgärder mot vattenförorening från fartyg,

[S13]att svara för skeppsmätning,

[S14]att handlägga ärenden om hamnanordningar och andra ordningsföreskrifter för hamnar eller farleder,

[S15]att, för att främja en samhällsekonomiskt lämplig utformning av hamnväsendet, lämna råd i frågor om lokalisering eller utbyggnad av hamnar eller samordning mellan hamnar och verka för att samråd kommer till stånd i sådana frågor,

[S16]att handlägga ärenden om dispens från de i 1 § sjölagen (1891:35 s. 1) fastställa villkoren för fartygs svenska nationalitet,

[S17]att upprätta förteckningar som avses i 305, 316 och 341 §§sjölagen samt ombesörja att dessa tillhandahålls på ett lämpligt sätt.

[S18]Bestämmelser om att sjöfartsverket skall svara för sjöräddningstjänst finns i 27 § 1 räddningstjänstlagen (1986:1102) och 43 § räddningstjänstförordningen (1986:1107). Förordning (1986:1109).

4 §  I fråga om sjösäkerhet har sjöfartsverket särskilt till uppgift

[S2]att verka för att behövliga säkerhetsanordningar för sjöfarten inrättas i allmänna farleder inom landet och i angränsande havsområden, att vaka över att sådana anordningar underhålls och betjänas och att vaka över att sådana åtgärder inte vidtas inom dessa vattenområden som försvårar eller hindrar den allmänna sjöfarten,

[S3]att handlägga ärenden om behörighet för befäl och om bemanning av fartyg samt svara för tillsyn av fartyg och kontroll av nautiska instrument,

[S4]att med beaktande främst av sjölagens bestämmelser om befälhavarerapport och sjöförklaring övervaka att sjöolyckor och andra händelser i samband med sjöfarten blir rapporterade och utredda på tillfredsställande sätt,

[S5]att handha den lotsning som ombesörjs av staten, att meddela föreskrifter om skyldighet att anlita lots och att fastställa lotsledsförteckning. Förordning (1982:855).

5 §  På sjökarteverksamhetens område har sjöfartsverket särskilt till uppgift

[S2]att utföra sådana mätningar och undersökningar i farvatten inom landet och angränsande havsområden som fordras för sjöfarten och försvaret, utarbeta och utge eller låta utge allmänna sjökort och seglingsbeskrivningar samt utarbeta särskilda sjökort och seglingsbeskrivningar för marinen,

[S3]att, i den mån det är ändamålsenligt för landets sjöfart, utarbeta och utge eller låta utge sjökort och seglingsbeskrivningar även över områden som ej gränsar till svenska farvatten.

5 a § har upphävts genom förordning (1986:610).

6 §  Sjöfartsverket utger

[S2]Sjöfartsverkets meddelanden,

[S3]Svensk fyrlista,

[S4]Svensk lots,

[S5]Underrättelser för sjöfarande.

[S6]Om Sjöfartsverkets författningssamling finns bestämmelser i författningssamlingsförordningen (1976:725). Förordning (1976:728).

7 §  Sjöfartsverket skall uppbära och redovisa sina inkomster. Utgifterna betalas med inkomsterna och med de medel som i övrigt står till verkets förfogande. Förordning (1987:525).

8 §  Sjöfartsverket får sälja eller avskriva lös egendom som är obehövlig, försliten eller inte längre användbar för sitt ändamål eller som gått förlorad genom olyckshändelse eller förkommit på något annat sätt.

9 §  Under beredskapstillstånd och krig skall sjöfartsverket främst tillgodose totalförsvarets krav.

[S2]Ytterligare föreskrifter om sjöfartsverkets medverkan i totalförsvaret finns i förordningen (1986:294) om ledning och samordning inom totalförsvarets civila del. Utöver vad som framgår av denna förordning skall sjöfartsverket redan i fred samråda med överbefälhavaren i ärenden om verkets uppgifter vid krig eller krigsfara eller eljest av betydelse för landets försvar.

[S3]Samråd med chefen för marinen skall äga rum i ärenden om dels utprickning eller belysning av farleder som inte är försedda med sådana anordningar, dels belysning av farleder inom skyddsområden eller kontrollområden eller indragning av fyrljus inom sådana områden. Förordning (1986:610).

10 §  Sjöfartsverket får mot ersättning biträda kommuner eller enskilda med utlåtanden, undersökningar eller andra arbeten i frågor som är av allmänt intresse för verksamhetsområdet och inte ankommer på någon annan myndighet.

[S2]Grunder för ersättningen fastställs av regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, av verket. Förordning (1982:855).

11 §  Sjöfartsverket företräder staten inom sitt verksamhetsområde om annat inte följer av särskilda föreskrifter. Förordning (1982:855).

11 a §  Sjöfartsverket skall samråda med transportforskningsberedningen i frågor om forskning och utveckling rörande transporter och trafik samt med sjöfartsregistret i frågor som rör registrets verksamhetsområde.

[S2]Sjöfartsverket skall inom sitt verksamhetsområde tillhandahålla underlag för tillämpningen av plan- och bygglagen (1987:10) och lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m. Förordning (1987:525).

Organisation

12 §  Sjöfartsverket leds av en styrelse som består av fem personer. I styrelsen ingår verkets generaldirektör. Denne är ordförande.

[S2]Kungörelsen (1974:224) om personalföreträdare i statlig myndighets styrelse m. m. skall tillämpas på sjöfartsverket. Förordning (1982:855).

13 §  Generaldirektören är chef för sjöfartsverket.

[S2]Inom sjöfartsverket finns fem avdelningar, nämligen driftavdelningen, sjökarteavdelningen, sjöfartsinspektionen, ekonomiavdelningen och administrativa avdelningen.

[S3]Driftavdelningen förestås av en driftdirektör, sjökarteavdelningen av en sjökartedirektör, sjöfartsinspektionen av en sjösäkerhetsdirektör, ekonomiavdelningen av en ekonomidirektör och adminstrativa avdelningen av en administrativ direktör. En av cheferna för avdelningarna är generaldirektörens ställföreträdare. Förordning (1986:610).

13 a § har upphävts genom förordning (1986:610).
13 b § har upphävts genom förordning (1984:129).
Nämnden består av chefen för enheten för landtransporter av farligt gods, som är nämndens ordförande, och högst fjorton andra ledamöter. Sistnämnda ledamöter utses av de myndigheter eller andra som den särskilda delegationen bestämmer. Förordning (1982:855).

14 §  För den regionala verksamheten finns fyra lotsdistrikt, sju sjöfartsinspektionsdistrikt, sjöfartsinspektionskontoret i Rotterdam samt förvaltningen av Södertälje kanal. Sjöfartsverket bestämmer distriktens gränser och kontorets verksamhetsområde.

[S2]Chef för lotsdistrikt är en lotsdirektör, som är underställd driftdirektören.

[S3]Chef för sjöfartsinspektionsdistrikt eller sjöfartsinspektionskontoret är en överinspektör, som är underställd sjösäkerhetsdirektören.

[S4]Chef för förvaltningen av Södertälje kanal är en trafikområdeschef, som i frågor rörande kanalen är underställd driftdirektören. Förordning (1983:812).

15 §  Hos sjöfartsverket finns i övrigt personal enligt särskilda beslut av regeringen samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel.

[S2]I mån av behov och tillgång på medel får verket anlita utomstående för särskilda uppdrag.

[S3]Hos verket tjänstgör en militärassistent. Förordning (1982:855).

Ärendenas handläggning

16 §  Av styrelsen avgörs, i den mån inte annat följer av 19 eller 20 §,

 1. viktigare författningsfrågor,
 2. viktigare frågor om sjöfartsverkets organisation och arbetsformer,
 3. anslagsfrågor och andra frågor av större ekonomisk betydelse,
 4. frågor om skiljande från annan anställning än provanställning, dock inte avskedande, eller om skiljande från uppdrag,
 5. andra frågor som generaldirektören hänskjuter till styrelsen. Förordning (1982:855).

17 §  Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst två av de övriga i 12 § första stycket angivna ledamöterna är närvarande. När ett ärende av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter närvara.

[S2]Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för att behandla det, avgörs ärendet genom meddelanden mellan generaldirektören och minst två andra ledamöter. Kan ärendet inte lämpligen avgöras på detta sätt, får generaldirektören besluta ensam i närvaro av den föredragande till vars uppgifter ärendet hör. Beslut som fattas enligt detta stycke skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen. Förordning (1986:1062).

18 §  I fråga om disciplinansvar, avskedande, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning beslutar generaldirektören, chefen för administrativa avdelningen samt den chef för annan avdelning och den chef för sektion inom administrativa avdelningen som generaldirektören bestämmer. Förordning (1986:1062).

19 §  Av sjösäkerhetsdirektören avgörs

[S2]sådana frågor om fastställande av säkerhetsnormer för sjöfartsverkets och andras farledsanordningar som ankommer på sjöfartsverket,

[S3]frågor om tillsyn över efterlevnaden av fastställda säkerhetsnormer,

[S4]sådana frågor om undersökning av sjöolyckor som ankommer på sjöfartsverket.

[S5]Sjösäkerhetsdirektören får uppdra åt annan tjänsteman som är underställd honom att avgöra ärenden eller vissa grupper av ärenden, som avses i första stycket och som inte är av sådan beskaffenhet att prövningen bör ankomma på honom själv. Förordning (1982:855).

20 § har upphävts genom förordning (1986:610).
21 § har upphävts genom förordning (1986:610).

22 §  Ärenden, som inte skall avgöras av styrelsen eller enligt 19 §, avgörs av generaldirektören ensam. I den mån sådana ärenden inte är av det slag att de behöver prövas av generaldirektören eller enligt 19 §, får de avgöras av en annan tjänsteman enligt vad som anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut. Förordning (1986:610).

23 §  När generaldirektören är förhindrad att utöva sin tjänst, utövas den av hans ställföreträdare.

[S2]När både generaldirektören och hans ställföreträdare har förhinder, utövas generaldirektörens tjänst av den chef för avdelning som generaldirektören bestämmer.

[S3]När sjösäkerhetsdirektören har förhinder, utövas hans tjänst av den tjänsteman vid sjöfartsinspektionen som sjösäkerhetsdirektören bestämmer. Förordning (1982:855).

24 §  I den ordinarie generaldirektörens frånvaro får inte fattas sådana beslut av större vikt som kan anstå utan olägenhet. Utan hans medgivande får inte sådana åtgärder vidtas som är oförenliga med föreskrifter som styrelsen har meddelat eller grunder som den tillämpar.

[S2]Bestämmelserna i första stycket gäller även vid ledighet på generaldirektörstjänsten, till dess regeringen bestämmer annat.

[S3]Första och andra styckena tillämpas också på sjösäkerhetsdirektören i fråga om ärenden som avses i 19 § första stycket. Förordning (1982:855).

25 §  Samtliga chefer för avdelningar bör om möjligt närvara vid föredragning och avgörande av ett ärende som, utan att vara styrelseärende, är av större vikt eller rör tillsättning av en tjänst i lägst lönegrad F 19. Förordning (1982:855).

26 §  Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller genom särskilda beslut får dock medges att ärenden som handläggs enligt 19 § andra stycket eller 22 § andra meningen avgörs utan föredragning.

[S2]Föredragningen av ett ärende ankommer på chefen för den avdelning dit ärendet hör eller på en särskilt förordnad föredragande. Generaldirektören eller, i ärenden som avses i 19 § första stycket, sjösäkerhetsdirektören får överta beredningen och föredragningen av ärenden.

[S3]Chef för en avdelning har rätt att närvara när ett ärende som hör till hans avdelning föredras av någon annan.

[S4]Militärassistenten har rätt att närvara vid avgöranden av frågor om utlämnande av inom verket upprättade handlingar, som innefattar kart- eller flygbildmaterial, eller av frågor om godkännande för spridning och tillstånd till utförsel av kartor enligt lagen (1975:370) om förbud mot spridning och utförsel av vissa kartor. Förordning (1982:855).

26 a §  Av förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i statlig tjänst m. m. följer att sjöfartsverkets befogenhet att besluta kan vara begränsad i vissa hänseenden. Förordning (1982:855).

27 § har upphävts genom förordning (1986:1062).

28 §  Generaldirektören eller, i fråga om ärenden som avses i 19 § första stycket, sjösäkerhetsdirektören får utan föredragning meddela beslut som inte utan olägenhet kan uppskjutas till dess en föredragande kan inställa sig. Förordning (1982:855).

29 §  Generaldirektören och chefen för en avdelning får infordra förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärendena. Efter beslut av generaldirektören eller, i fråga om ärenden som avses i 19 § första stycket, sjösäkerhetsdirektören får andra tjänstemän begära in sådan utredningar. Förordning (1986:610).

Redovisning m. m.

30 §  Styrelsen skall se till att organisationen av bokföringen och medelsförvaltningen innefattar en tillfredsställande kontroll. Generaldirektören skall se till att verkets bokföring fullgörs i överensstämmelse med gällande bestämmelser och att medelsförvaltningen sköts på ett betryggande sätt.

[S2]Bokslut skall undertecknas av styrelsen och underställas regeringen för fastställelse. Förordning (1987:525).

30 a §  Sjöfartsverket har kalenderåret som räkenskapsår.

[S2]Sjöfartsverket skall varje år till regeringen

 1. före den 1 september lämna ett förslag till plan för verksamheten för nästkommande treårsperiod,
 2. före den 1 juni lämna en årsredovisning för det senaste räkenskapsåret, vilken skall innefatta balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys och förvaltningsberättelse. Förordning (1987:525).

30 b §  Sjöfartsverket får placera överskott av likvida medel på räntebärande konto i riksgäldskontoret. Förordning (1987:525).

Intern revision

30 c §  Sjöfartsverket skall genom revision övervaka att verksamheten bedrivs ändamålsenligt, effektivt och ekonomiskt och i överensstämmelse med gällande mål och riktlinjer samt granska intern kontroll och redovisning. Viktigare resultat av revisionen skall redovisas för styrelsen.

[S2]Sjöfartsverket skall pröva anmärkningar som framställts vid revisionen. Om en anmärkning är författningsenligt grundad får verket ändå lämna anmärkningen utan åtgärd, om det anmärkta förfarandet varit till nytta eller i övrigt rimligt från verkets synpunkt eller om det finns andra särskilda skäl. Förordning (1987:525).

Tjänstetillsättning m.m.

31 §  Generaldirektören förordnas av regeringen för högst sex år.

[S2]Tjänster som chef för avdelning tillsätts av regeringen efter anmälan av generaldirektören. Andra tjänster tillsätts av sjöfartsverket.

[S3]Förordnande att vara generaldirektörens ställföreträdare meddelas av regeringen för högst tre år efter anmälan av generaldirektören.

[S4]Andra styrelseledamöter än generaldirektören förordnas av regeringen för högst tre år.

[S5]Innan sjöfartsverket tillsätter en tjänst som chef för en sektion som handlägger militärkartografiska ärenden, skall verket inhämta yttrande från chefen för marinen. Förordning (1986:610).

32 §  Kungörelser om lediga tjänster i lotsdistrikt, dock inte på distriktsexpeditioner, införs, utom i Post- och Inrikes Tidningar, även i verkets meddelanden. Ansökningstiden räknas från dagen för införandet i Post- och Inrikes Tidningar. Förordning (1982:855).

Besvär

33 §  Beslut av en lotsdirektör eller överinspektör överklagas genom besvär hos styrelsen eller den överordnade chef som styrelsen bestämmer.

[S2]I fråga om sådana beslut om tjänstetillsättning eller sådana beslut att inte tillsätta en tjänst som tillkännages genom anslag, räknas besvärstiden från den dag då anslaget skedde hos den som meddelat beslutet. Detsamma gäller ett beslut om långtidsvikariat som tillsätts i samma ordning som tjänsten. Förordning (1982:855).

[S3]Övriga bestämmelser

34 § har upphävts genom förordning (1986:610).

35 §  När det fordras för att undvika fara eller för att upprätthålla ordning i tjänsten, får tjänsteman hos sjöfartsverket försätta den som lyder under honom ur tjänstgöring. Sådan åtgärd skall ofördröjligen anmälas till närmaste förman.

36 §  För verksamheten rörande Södertälje kanal finns särskilda bestämmelser i kungörelsen (1970:664) om trafik på Södertälje kanal. Förordning (1983:812).

Ändringar

Förordning (1969:320) med instruktion för sjöfartsverket

Ändring, SFS 1970:151

  Omfattning
  ändr. 14 §

Ändring, SFS 1971:327

  Omfattning
  ändr. 3 §; ny 11 a §

Ändring, SFS 1972:298

  Omfattning
  ändr. 34 §

Ändring, SFS 1973:496

  Omfattning
  ändr. 14, 32 §§

Ändring, SFS 1973:800

  Omfattning
  ändr. 8 §

Ändring, SFS 1975:374

  Omfattning
  ändr. 10, 12, 14, 24, 26, 31 §§

Ändring, SFS 1975:1070

  Omfattning
  ändr. 1-3, 6, 7, 11 a, 16, 18, 25, 31, 34 §§; omtryck

Förordning (1976:728) om ändring i instruktionen (1969:320) för sjöfartsverket

  Omfattning
  ändr. 6 §

Förordning (1977:869) om ändring i instruktionen (1969:320) för sjöfartsverket

  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 17, 32, 34 §§

Förordning (1978:418) om ändring i förordningen (1969:320) med instruktion för sjöfartsverket

  Omfattning
  ändr. 14 §; ny 36 §

Förordning (1979:1044) om ändring i förordningen (1969:320) med instruktion för sjöfartsverket

  Omfattning
  ändr. 3, 9 §§

Förordning (1982:441) om ändring i förordningen (1969:320) med instruktion för sjöfartsverket

  Omfattning
  ändr. 14 §

Förordning (1982:855) om ändring i förordningen (1969:320) med instruktion för sjöfartsverket

  Omfattning
  ändr. 2-4, 8-11, 12-29, 31-34 §§, rubr. närmast före 31 §; nya 5 a, 13 a, 13 b, 26 a §§; omtryck

Förordning (1983:4) om ändring i förordningen (1969:320) med instruktion för sjöfartsverket

  Omfattning
  ändr. 13 a §
  Ikraftträder
  1983-02-01

Förordning (1983:691) om ändring i förordningen (1969:320) med instruktion för sjöfartsverket

  Omfattning
  upph. 30 §; utgår rubr. närmast före 30 §; ändr. 13 §
  Ikraftträder
  1983-07-01

Förordning (1983:812) om ändring i förordningen (1969:320) med instruktion för sjöfartsverket

  Omfattning
  ändr. 14, 36 §§
  Ikraftträder
  1983-11-01

Förordning (1984:129) om ändring i förordningen (1969:320) med instruktion för sjöfartsverket

  Omfattning
  upph. 13 b §; ändr. 13 a §
  Ikraftträder
  1984-04-24

Förordning (1984:836) om ändring i förordningen (1969:320) med instruktion för sjöfartsverket

  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1985-01-01

Förordning (1985:438) om ändring i förordningen (1969:320) med instruktion för sjöfartsverket

  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1985-07-01

Förordning (1986:610) om ändring i förordningen (1969:320) med instruktion för sjöfartsverket

  Omfattning
  upph. 5 a, 13 a, 20, 21, 34 §§; ändr. 2, 3, 9, 13, 22, 29, 31 §§
  Ikraftträder
  1986-07-01

Förordning (1986:1062) om ändring i förordningen (1969:320) med instruktion för sjöfartsverket

  Omfattning
  upph. 27 §; ändr. 17, 18 §§
  Ikraftträder
  1987-01-01

Förordning (1986:1109) om ändring i förordningen (1969:320) med instruktion för sjöfartsverket

  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1987-01-01

Förordning (1987:525) om ändring i förordningen (1969:320) med instruktion för sjöfartsverket

  Omfattning
  ändr. 2, 7, 11 a §§; nya 30, 30 a, 30 b, 30 c §§, rubr. närmast före 30, 30 c §§
  Ikraftträder
  1987-07-01

Ändring, SFS 1988:14

  Omfattning
  upph.