Upphävd författning

Kungörelse (1969:379) om inskrivning och redovisning av värnpliktiga

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1969-05-29
Ändring införd
SFS 1969:379 i lydelse enligt SFS 1994:394
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  För inskrivning av värnpliktiga finns sex värnpliktskontor och sex inskrivningsnämnder.

[S2]Benämning, verksamhetsområde och i förekommande fall förläggningsort för värnpliktskontor och inskrivningsnämnd anges i bilaga 1 till kungörelsen. Förordning (1991:1572).

2 §  Truppregisteringsmyndigheter är chefen för värnpliktsverket och cheferna för värnpliktskontoren. Förordning (1991:726).

3 § har upphävts genom förordning (1976:423).
4 § upphävs genom Förordning (1991:726).

Medverkan av vissa civila myndigheter

5 §  Inskrivningschefen och truppregistreringsmyndigheten har rätt att utöver vad som följer av 6--14, 16 och 17 §§ av andra myndigheter få de upplysningar och det biträde som behövs för inskrivnings- och redovisningsverksamheten och som kan lämnas av myndigheterna. Förordning (1989:621).

Skattemyndighet

6 §  Skattemyndighet skall före den 1 augusti till värnpliktsverket sända uppgift om varje svensk man som är folkbokförd i länet och som under året fyller 17 år. Förordning (1991:726).

7 §  När skattemyndighet vidtagit registreringsåtgärd av betydelse för värnpliktigs inskrivning och redovisning, skall skattemyndigheten snarast underrätta värnpliktsverket. Förordning (1973:509).

8 §  Värnpliktsverket skall lämna vederbörande skattemyndighet uppgift om den som har befriats helt enligt 4 § värnpliktslagen (1941:967) från skyldigheten att fullgöra värnpliktstjänstgöring. Skattemyndigheten skall underrättas om ändringar sker i förhållanden som har lämnats i uppgiften. Förordning (1989:621).

9 §  På framställning av värnpliktskontor fastställer den skattemyndighet som riksskatteverket bestämmer personnummer för värnpliktig som saknar sådant nummer. Förordning (1990:909).

10 §  Närmare föreskrifter för tillämpningen av bestämmelserna i 6 -- 9 §§ meddelas av riksskatteverket efter samråd med värnpliktsverket. Förordning (1973:509).

Sjöfartsverket

11 §  Sjöfartsverket skall på begäran av värnpliktsverket, inskrivningschef eller truppregistreringsmyndighet lämna uppgift om adress för värnpliktig som finns upptagen i sjömansregistret och om tid då värnpliktig varit påmönstrad svenskt handelsfartyg. Förordning (1984:834).

12 § har upphävts genom förordning (1984:834).

Utbildningsmyndighet

13 §  Socialstyrelsen, skolöverstyrelsen, universitetskanslersämbetet samt rektor för utbildningsanstalt eller skola med statsunderstöd skall på begäran av värnpliktsverket, inskrivningschef eller truppregistreringsmyndighet lämna uppgift om studier, examina m.m. till ledning för inskrivning och redovisning av värnpliktiga.

Post ochy telestyrelsen

14 §  Post och telestyrelsen skall på begäran av Värnpliktsverket lämna uppgift om utfärdade certifikat inom radioområdet. Förordning (1994:394).

[S2]Vårdmyndighet

15 § har upphävts genom förordning (1989:621).

16 §  Den eller de nämnder som leder omsorgsverksamheten i ett landsting eller i en kommun samt chefsöverläkare vid vårdinrättning, där vård meddelas med stöd av lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård eller lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, skall

 1. före den 1 juni lämna uppgift om varje svensk man som den 15 maj var inskriven i vårdhem eller specialsjukhus för psykiskt utvecklingsstörda eller intagen på vårdinrättning med stöd av någon av de nämnda lagarna och som under året fyller 17 år,
 2. fortlöpande lämna uppgift om varje värnpliktig som tas in på vårdinrättning med stöd av någon av de nämnda lagarna eller utskrivs därifrån och som inte är helt befriad enligt 4 § värnpliktslagen (1941:967) från skyldigheten att fullgöra värnpliktstjänstgöring. Förordning (1991:1572).

17 §  Den som förestår vården vid ett hem som avses i 12 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga skall

 1. före den 1 augusti lämna uppgift om varje svensk man som den 15 juli var intagen i hemmet med stöd av 3 § nämnda lag och som under året fyller 17 år,
 2. fortlöpande lämna uppgift om varje värnpliktig som intas i hemmet med stöd av 3 § nämnda lag eller utskrivs därifrån och som inte är helt befriad enligt 4 § värnpliktslagen (1941:967) från skyldigheten att fullgöra värnpliktstjänstgöring.

[S2]Om skyldighet för kriminalvårdsstyrelsen att lämna uppgift till värnpliktsverket om intagning i eller avgång från kriminalvårdsanstalt finns bestämmelser i kungörelsen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem. Förordning (1990:191).

18 §  Uppgifter enligt 16 och 17 §§ skall lämnas till värnpliktsverket. Förordning (1989:621).

Inskrivning

Allmänna bestämmelser

19 §  Inskrivningsförrättning anordnas vid värnpliktskontor under tiden januari -- december, om ej värnpliktsverket bestämmer annat. Prövningsverksamheten vid inskrivningsförrättningen pågår för varje inskrivningsskyldig under en period av två dagar. Förordning (1976:423).

20 §  Inskrivning får icke ske utan att den inskrivningsskyldige inställer sig till inskrivningsförrättning om ej annat följer av 21 §.

21 §  Värnpliktig får inskrivas utan att ha inställt sig till inskrivningsförrättning om han

 1. är född i utlandet och alltjämt är bosatt och vistas där,
 2. till följd av flyttning till utlandet icke längre är folkbokförd här och vistas utomlands,
 3. innehar anställning utomlands och vistas där eller uppehåller sig utomlands på grund av studier eller yrkesutbildning,
 4. genom naturalisation upptages till svensk medborgare det år han fyller 28 år eller senare,

22 §  Värnpliktig som med läkarintyg visar att han är oduglig till krigstjänst är ej skyldig att inställa sig till inskrivningsförrättning.

23 § har upphävts genom förordning (1989:621).

24 §  En värnpliktig som har befriats helt enligt 4 § 1 eller 2 värnpliktslagen (1941:967) från skyldigheten att fullgöra värnpliktstjänstgöring är skyldig att på kallelse av inskrivningschefen inställa sig till en ny inskrivningsförrättning. Han får även utan en sådan kallelse efter egen ansökan inställa sig till en inskrivningsförrättning senast det kalenderår han fyller 28 år. Förordning (1989:621).

25 § har upphävts genom förordning (1989:621).

Inskrivningsprövning, uttagning och tillhörighet

26 §  Prövningsverksamheten vid en inskrivningsförrättning skall omfatta en medicinsk undersökning av den inskrivningsskyldiges hälsotillstånd och hans fysiska kvalifikationer i övrigt och en psykologisk undersökning. Prövningsverksamheten skall även omfatta inhämtande av personuppgifter och andra uppgifter om den inskrivningsskyldiges personliga förhållanden i den mån dessa kan antas ha betydelse för hans lämplighet att fullgöra tjänstgöringen. Förordning (1992:531).

27 §  På grundval av resultatet av inskrivningsprövningen skall bedömas om den inskrivningsskyldige skall befrias från skyldigheten att fullgöra värnpliktstjänstgöring enligt 4 § värnpliktslagen (1941:967) eller om han skall tas ut för utbildning eller till utbildningsreserven enligt 4 a § värnpliktslagen.

[S2]I fråga om den som befrias från skyldigheten att fullgöra värnpliktstjänstgöring kan resultatet av inskrivningsprövningen även ligga till grund för en bedömning av hans lämplighet för annan tjänstgöring inom totalförsvaret. Förordning (1992:531).

28 §  En värnpliktig som inte skall befrias från skyldigheten att fullgöra värnpliktstjänstgöring skall på grundval av resultatet av inskrivningsprövningen tas ut för utbildning till en befattning enligt 27 § 1 mom. värnpliktslagen (1941:967) eller tas ut till en befattningsgrupp i utbildningsreserven. Den som skrivs in utan att ha inställt sig till inskrivningsförrättningen skall dock inte tas ut för utbildning eller till utbildningsreserven. Förordning (1993:1155).

29 §  Värnpliktig som uttagits för utbildning erhåller tillhörighet enligt 7 § värnpliktslagen.

Förberedande åtgärder vid inskrivningsförrättning

30 §  Inskrivningschef skall underrätta berörda länsstyrelser, polismyndigheter och kommuner om tiden för inskrivningsförrättning.

31 §  Inskrivningschef skall innan kallelse till inskrivningsförrättning utfärdas inhämta erforderliga uppgifter om inskrivningsskyldigs utbildning, studier, arbetsförhållanden, hälsotillstånd och önskemål om tid för grundutbildning. Med ledning av dessa uppgifter beslutar inskrivningschefen om vederbörande skall kallas till inskrivningsförrättning det år han fyller 18 eller senare. Inställelse senare än under det år värnpliktig fyller 19 år får i regel ske endast om grundutbildningen därigenom icke uppskjutes. GbInskrivningschef beslutar om tid och plats för inställelse till inskrivningsförrättning. Inkvartering av de inskrivningsskyldiga anordnas genom inskrivningschefens försorg.

32 §  Inskrivningschefen planlägger resor, inställelsetider, hämtningsplatser och andra förhållanden av betydelse för inskrivningsprövningen. Förordning (1976:423).

33 §  Kallelse till inskrivningsförrättning får icke utan den inskrivningsskyldiges medgivande sändas ut senare än en månad före inställelsedagen.

[S2]Kallas annan värnpliktig än som avses i 21 § till inskrivningsförrättning skall han underrättas därom.

Särskilda handlingar och uppgifter för inskrivningsförrättning

34 §  Den som inställer sig till inskrivningsförrättning skall uppvisa inställelseorder och skolbetyg samt annat betyg eller bevis om genomgången utbildning eller avlagd examen ävensom de övriga handlingar som han vill åberopa såsom arbetsbetyg, sjöfartsbok, körkort, flygcertifikat eller annat certifikat eller intyg.

35 §  Den som icke är folkbokförd i landet skall vid inställelse till inskrivningsförrättning uppvisa intyg om svenskt medborgarskap, personnummer, om sådant fastställts för honom, födelseort och yrke. Har intyget utfärdats av utländsk myndighet, skall intygsgivarens behörighet om möjligt vara styrkt av tjänsteman vid svensk beskickning eller av svensk konsul.

36 §  Svensk medborgare som också är medborgare i främmande stat skall vid inställelse till inskrivningsförrättning uppvisa

 1. pass eller intyg om sitt svenska medborgarskap,
 2. pass eller annan handling som intygar hans utländska medborgarskap och tidpunkten för förvärvet av detta,
 3. egenhändigt underskriven försäkran att han ej fullgjort militärtjänstgöring i den främmande staten och att han ej önskar fullgöra sådan tjänstgöring där,
 4. uppgift om hemvist efter födelsen och om andra förhållanden av betydelse för att bedöma hans samhörighet med Sverige och den främmande staten.

37 §  Handling som avses i 34 -- 36 §§ får före inställelse till inskrivningsfö chefen för det värnpliktskontor till vilket inställelse skall ske. Uppgift om namn, födelsetid, födelseort, postadress samt personnummer och folkbokföringsort. Förordning (1976:423).

38 §  Är värnpliktig som anmält eller inställt sig till inskrivningsförrättning också medborgare i främmande stat och har han sitt hemvist där, skall inskrivningschefen sända anmälan därom till regeringen samt bifoga handlingar och uppgifter som avses i 34 -- 36 §§. Förordning (1975:1272).

Information och rådgivning

39 §  Inskrivningschef skall på begäran lämna myndigheter och enskilda erforderliga upplysningar om inskrivningsverksamheten.

40 §  De inskrivningsskyldiga skall vid inskrivningsförrättningen få upplysningar om bestämmelserna för

 1. inskrivningsprövningen,
 2. befrielse från skyldigheten att fullgöra värnpliktstjänstgöring,
 3. uttagning för värnpliktsutbildning eller till en utbildningsreserv enligt 4 a § värnpliktslagen (1941:967),
 4. anstånd med tjänstgöring som avses i 27 § 1 mom. värnpliktslagen,
 5. vapenfri tjänst,
 6. personalvården inom det militära försvaret, 7. överklagande av beslut enligt 12 eller 19 § värnpliktslagen.

[S2]En inskrivningsskyldig som inställer sig till inskrivningsförrättning skall på begäran få råd och upplysningar i övriga frågor som rör inskrivningsverksamheten och värnpliktstjänstgöringen.

[S3]Värnpliktsverket skall samråda med Vapenfristyrelsen om vilka upplysningar som skall lämnas enligt första stycket 5.Förordning (1992:531).

41 §  Sedan inskrivningsprövningen har avslutats, skall den inskrivningsskyldige upplysas om möjligheterna till uttagning med hänsyn till resultaten av prövningen. Han skall ges möjlighet att framföra sina önskemål om uttagning för utbildning eller till utbildningsreserven samt om tiden och platsen för grundutbildningen. Innan beslutet om uttagningen meddelas, skall den inskrivningsskyldige underrättas om samt beredas tillfälle att yttra sig över det avsedda beslutet. Förordning (1992:531).

Inskrivningsnämnd

42 §  I en inskrivningsnämnd skall det finnas ledamöter, som inte är militärer, till det antal som anges i bilaga 2 till denna kungörelse. För ledamöterna skall det finnas lika många ersättare. Ledamöterna och ersättare för dem väljs av de landstingsfullmäktige eller kommunfullmäktige som anges i tabellen.

[S2]Val av ledamöter eller ersättare skall vara proportionellt, om det begärs av minst det antal ledamöter i landstingsfullmäktige eller kommunfullmäktige som motsvarar den kvot som man får, om man dividerar antalet närvarande ledamöter med summan av det antal personer som valet avser plus 1. Om kvoten då blir ett decimaltal, skall den avrundas till närmast högre hela tal.

[S3]Om förfarandet vid ett sådant proportionellt val finns det särskilda föreskrifter.

[S4]Om ersättarna inte väljs proportionellt skall det vid valet även bestämmas den ordning i vilken de skall kallas till tjänstgöring.

[S5]Uppgift om val av ledamot som inte är militär och ersättare för sådan ledamot sänds till länsstyrelsen, som underrättar den som har blivit vald och inskrivningschefen. Förordning (1991:1572).

43 §  I fråga om valbarhet, verkan av valbarhetens upphörande och rätt till avsägelse gäller för icke militära ledamöter i inskrivningsnämnd och ersättare för sådana ledamöter samma bestämmelser som för landstingsledamöter och kommunfullmäktige med undantag av föreskrifterna om hinder för valbarhet på grund av viss tjänsteställning. Ledamöterna och ersättarna skall dock vara svenska medborgare.

[S2]Om en ledamot som har utsetts vid proportionellt val avgår under tjänstgöringstiden, inträder en ersättare, enligt den ordning mellan ersättarna som har bestämts vid valet, i ledamotens ställe för återstoden a tjänstgöringstiden. Om en ledamot eller ersättare som inte har utsetts vid proportionellt val avgår, utses en ny ledamot eller ersättare för återstode av tjänstgöringstiden. Förordning (1982:688).

44 §  Om ersättning till icke militär ledamot i inskrivningsnämnd finns särskilda bestämmelser.

45 §  Inskrivningsnämnd biträdes av läkare, psykologpersonal och annan personal enligt särskilda bestämmelser.

46 §  Inskrivningsnämnden sammanträder på kallelse av ordföranden när omständigheterna föranleder det. Till sammanträdena kallas i första hand icke militära ledamöter som företräder landsting eller kommuner varifrån inskrivningsskyldiga som berörs av sammanträdet kommer.

[S2]Ordföranden skall kalla till sammanträde i god tid och om möjligt senast fem dagar i förväg. Om en ledamot anmäler förhinder, skall en ersättare kallas.

[S3]Vid omröstningar röstar ordföranden först och därefter en yngre ledamot före en äldre.

[S4]Vid sammanträdena förs protokoll, som justeras av ordföranden. Förordning (1986:893).

47 §  Ordförande i inskrivningsnämnd skall bereda icke militär ledamot i nämnde och ersättare för denne tillfälle att följa prövningsverksamheten vid inskrivningsförrättning.

48 §  Inskrivningschefen upprättar och lämnar inskrivningsnämnden förslag till beslut som avses i 12 § värnpliktslagen.

Inskrivningsbevis, frisedel och inskrivningsbok

Inskrivningsbevis, tjänstgöringskort m. m.

49 §  Den som har genomgått inskrivningsprövning får ett inskrivningsbevis. Förordning (1989:621).

50 §  Tjänstgöringskort, ID-bricka och krigsplaceringsorder samt förarbevis och andra handlingar som visar särskild kompetens eller behörighet skall förvaras av den värnpliktige när han inte tjänstgör. Förordning (1989:621).

Redovisning

51 §  För redovisning föres vid varje truppregistreringsmyndighet register med hjälp av automatisk databehandling, om ej värnpliktsverket bestämmer att register skall föras på annat sätt. Kungörelse (1973:509).

52 §  Register enligt 51 § omfattar sådana fast anställda vid försvarsmakten oc inskrivna värnpliktiga som är krigsplacerade eller avsedda för krigsplacering eller tjänstgöring inom försvarsmakten. I registren redovisa även vapenfria tjänstepliktiga som tjänstgör eller är avsedda för tjänstgöring inom totalförsvaret och de män som länsstyrelsen enligt 6 § anmäler till värnpliktsverket för inskrivning. I den omfattning som värnpliktsverket bestämmer omfattar registren också annan personal som är krigsplacerad eller avsedd för krigsplacering eller tjänstgöring inom försvarsmakten. Förordning (1975:1272).

53 § har upphävts genom förordning (1994:394).

54 §  Vid värnpliktsverket föres ett centralt register genom automatisk databehandling. Detta register omfattar all personal som registreras enligt 52 §. Kungörelse (1973:509).

Särskilda bestämmelser

55 §  Länsstyrelse skall på begäran av inskrivningschef ställa polispersonal till förfogande, om det är nödvändigt för att upprätthålla ordning i samband med inskrivningsförrättning.

56 §  Om hämtning till inskrivningsförrättning gäller särskilda bestämmelser.

[S2]57 § har upphävts genom kungörelse (1971:912).

58 §  Inskrivningschef skall snarast vidta nödvändiga åtgärder med anledning av beslut av totalförsvarets tjänstepliktsnämnd. Förordning (1989:764).

59 §  Inskrivningschef skall anmäla förseelse som avses i 36 § värnpliktslagen och underlåtenhet utan laga förfall att fullgöra skyldighet enligt 35 § samma lag till åklagarmyndigheten eller polismyndigheten i den ort där den inskrivningsskyldige är folkbokförd och bifoga den utredning som finns i saken. Kungörelse (1971:912)

Tillämpningsföreskrifter

60 §  Närmare föreskrifter för tillämpningen av denna kungörelse meddelas av värnpliktsverket, om inte annat följer av kungörelsen. Föreskrifter av värnpliktsverket meddelas i samråd med försvarets sjukvårdsstyrelse, om de avser medicinsk undersökning eller bedömning, och i samråd med försvarets forskningsanstalt, om de avser psykologisk undersökning eller bedömning. Formulär till uppgifter som avses i 16 § fastställs efter samråd med generalläkaren och socialstyrelsen. Förordning (1994:394).

[S2]Bilaga 1 till kungörelsen

[S3]Benämning m. m. på värnpliktskontor och inskrivningsnämnd.

 • ----------------------------------------------------------------------
VärnpliktskontorInskrivningsnämndVerksamhetsområde
 • ----------------------------------------------------------------------
Södra värnpliktskontoret, KristianstadSödra inskrivningsnämndenJönköpings, Kronobergs, Kalmar, Blekinge, Kristianstads och Malmöhus län
Västra värnpliktskontoret, GöteborgVästra inskrivningsnämndenHallands, Göteborgs och Bohus, Älvsborgs, och Skaraborgs län
Mellersta värnpliktskontoret, SolnaÖstra inskrivningsnämndenStockholms, Uppsala, Södermanlands och och Gotlands län
Bergslagens värnpliktskontor, KarlstadBergslagens inskrivningsnämndÖstergötlands, Värmlands, Örebro, Västmanlands och Kopparbergs län
Nedre Norrlands värnpliktskontor, ÖstersundNedre Norrlands inskrivningsnämndGävleborgs, Västernorrlands och Jämtlands län
Övre Norrlands värnpliktskontor, ÖstersundÖvre Norrlands inskrivningsnämndVästerbottens och Norrbottens län
 • ---------------------------------------------------------------------- Förordning (1994:394).

Bilaga 2 till kungörelsen

Inskrivningsnämndernas sammansättning i fråga om icke militära ledamöter m.m.
InskrivningsnämndLandsting eller kommunfullmäktige som väljer icke militär ledamotAntal icke militära ledamöter
Södra inskrivningsnämndenJönköpings läns landsting Kronobergs läns landsting Kalmar läns landsting Blekinge läns landsting Kristianstads läns landsting Malmöhus läns landsting Malmö kommunfullmäktige1 1 1 1 1 1 1
Västra inskrivningsnämndenHallands läns landsting Göteborgs kommunfullmäktige Göteborgs och Bohus läns landsting Älvsborgs läns landsting Skaraborgs läns landsting1 1 1 1
Östra inskrivningsnämndenStockholms läns landsting Uppsala läns landsting Södermanlands läns landsting Gotlands kommunfullmäktige2 1 1 1
Bergslagens inskrivningsnämndÖstergötlands läns landsting Värmlands läns landsting Örebro läns landsting Västmanlans läns landsting Kopparbergs läns landsting1 1 1 1
Nedre Norrlands inskrivningsnämndGävleborgs läns landsting Västernorrlands läns landsting Jämtlands läns landsting1 1 1
Övre Norrlands inskrivningsnämndVästerbottens läns landsting Norrbottens läns landsting1 1

Ändringar

Kungörelse (1969:379) om inskrivning och redovisning av värnpliktiga

Ändring, SFS 1970:54

  Omfattning
  ändr. 16, 42, 43, 46 §§, bil. 2

Ändring, SFS 1971:912

  Omfattning
  upph. 57 §; ändr. 23, 28, 40, 59 §§

Ändring, SFS 1972:358

  Omfattning
  ändr. 23 §

Ändring, SFS 1973:509

  Omfattning
  ändr. 2, 6-10, 15-19, 51-54 §§; omtryck

Ändring, SFS 1975:1272

  Omfattning
  ändr. 17, 38, 43, 52, 53 §§

Förordning (1976:423) om ändring i kungörelsen (1969:379) om inskrivning och redovisning av värnpliktiga

  Omfattning
  upph. 3 §; ändr. 1, 2, 6, 12, 15-17, 19, 32, 37, 60 §§, bil.1

Förordning (1981:884) om ändring i kungörelsen (1969:379) om inskrivning och redovisning av värnpliktiga

  Omfattning
  ändr. 17 §

Förordning (1981:914) om ändring i kungörelsen (1969:379) om inskrivning och redovisning av värnpliktiga

  Omfattning
  ändr. 40 §

Förordning (1982:688) om ändring i kungörelsen (1969:379) om inskrivning och redovisning av värnpliktiga

  Omfattning
  ändr. 42, 43 §§

Förordning (1983:141) om ändring i kungörelsen (1969:379) om inskrivning och redovisning av värnpliktiga

  Omfattning
  ändr. bil. 2
  Ikraftträder
  1983-04-12

Förordning (1984:834) om ändring i kungörelsen (1969:379) om inskrivning och redovisning av värnpliktiga

  Omfattning
  upph. 12 §; ändr. 11 §, rubr. närmast före 11 §
  Ikraftträder
  1985-01-01

Förordning (1986:893) om ändring i kungörelsen (1969:379) om inskrivning och redovisning av värnpliktiga

  Omfattning
  ändr. 46 §
  Ikraftträder
  1987-01-01

Förordning (1989:621) om ändring i kungörelsen (1969:379) om inskrivning och redovisning av värnpliktiga

  Omfattning
  upph. 15, 23, 25 §§; ändr. 5, 8, 16-18, 24, 40, 49, 50, 60 §§, rubr. närmast före 49 §
  Ikraftträder
  1989-07-01

Förordning (1989:764) om ändring i kungörelsen (1969:379) om inskrivning och redovisning av värnpliktiga

  Omfattning
  ändr. 58 §
  Ikraftträder
  1989-10-01

Förordning (1990:191) om ändring i kungörelsen (1969:379) om inskrivning och redovisning av värnpliktiga

  Omfattning
  ändr. 17 §
  Ikraftträder
  1990-07-01

Förordning (1990:909) om ändring i kungörelsen (1969:379) om inskrivning och redovisning av värnpliktiga

  Omfattning
  ändr. 9 §
  Ikraftträder
  1990-10-01

Förordning (1991:722) om ändring i kungörelsen (1969:379) om inskrivning och redovisning av värnpliktiga

  Omfattning
  ändr. 16, 40 §§
  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1991:726) om ändring i kungörelsen (1969:379) om inskrivning och redovisning av värnpliktiga

  Omfattning
  upph. 4 §; ändr. 1, 2, 6, 7, 8, 21, 35, 37, 53, 59 §§, rubr. närmast före 6 §, bil. 1
  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1991:1572) om ändring i kungörelsen (1969:379) om inskrivning och redovisning av värnpliktiga

  Omfattning
  ändr. 1, 16, 42, 53 §§, bil. 1, 2
  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1992:531) om ändring i kungörelsen (1969:379) om inskrivning och redovisning av värnpliktiga

  Förarbeten
  Prop. 1991/92:101
  Omfattning
  ändr. 26, 27, 28, 40, 41 §§
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1992:908) om ändring i kungörelsen (1969:379) om inskrivning och redovisning av värnpliktiga

  Omfattning
  ändr. 14 §, rubr. närmast före 14 §
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1993:1155) om ändring i kungörelsen (1969:379) om inskrivning och redovisning av värnpliktiga

  Omfattning
  ändr. 28 §
  Ikraftträder
  1994-01-01

Förordning (1994:394) om ändring i kungörelsen (1969:379) om inskrivning och redovisning av värnpliktiga

Omfattning
upph. 53 §; ändr. 14, 60 §§, rubr. närmast före 14 §, bil. 1
Ikraftträder
1994-07-01

Ändring, SFS 1995:238

  Omfattning
  upph.