Förordning (1970:517) om rättsväsendets informationssystem

Departement
Justitiedepartementet KRIM
Utfärdad
1970-06-29
Ändring införd
SFS 1970:517 i lydelse enligt SFS 2022:825
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-03-01

Allmänna bestämmelser

1 §  För att samla in, lagra, bearbeta och lämna uppgifter som har samband med verksamhet inom polisen och domstolsväsendet ska personuppgifter behandlas automatiserat i rättsväsendets informationssystem.

[S2]Frågor om väsentlig förändring av informationssystemet och om standarder i systemet bereds av den personuppgiftsansvarige i samråd med berörda centrala myndigheter.

[S3]I förordningen (2018:1746) om kriminalvårdens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område finns det bestämmelser om skyldighet för rättsväsendets myndigheter att lämna uppgifter. Förordning (2022:825).

2 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om automatiserad behandling av personuppgifter i ett system för domar och slutliga beslut i brottmål. Förordning (2022:825).

3 §  Polismyndigheten är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i det system som avses i 2 §.

[S2]Systemet med tillhörande handlingar ska hållas under sådan vård att obehöriga inte får tillgång till dem. Förordning (2022:825).

4 § Har upphävts genom förordning (1999:1137).

Domstols uppgiftsskyldighet

5 §  Uppgift om en dom eller ett beslut av en hovrätt eller Högsta domstolen ska lämnas till Polismyndigheten i följande fall.

Uppgift lämnas avUppgift lämnas om
1. Högsta domstolenDom i brottmål
Undanröjande av lägre rätts beslut att avvisa talan mot dom i brottmål
Avvisning eller avskrivning av talan mot dom i brottmål
2. HovrättDom i brottmål där hovrätten är första domstolsinstans
3. Hovrätt, Högsta domstolenUndanröjande av dom i brottmål på grund av domvilla eller annat rättegångsfel
Beslut under rättegång att vidare verkställighet inte får äga rum beträffande den som har dömts till skyddstillsyn
Beviljande av resning eller återställande av försutten tid beträffande dom i brottmål

[S2]Det som anges i första stycket om dom i brottmål gäller även

 1. avvisning eller avskrivning av åtal,
 2. dom eller slutligt beslut i mål som avses i 19 § andra stycket lagen (1946:804) om införande av nya rättegångsbalken, 8 § lagen (1985:206) om viten eller lagen (1986:1009) om förfarande i vissa fall av förverkande m.m., och
 3. slutligt beslut i mål om förvandling av böter eller vite. Förordning (2022:825).

5 a §  När Högsta domstolen beviljar en ansökan om omvandling enligt lagen (2006:45) om omvandling av fängelse på livstid, ska en kopia av det slutliga beslutet lämnas till Polismyndigheten. Förordning (2022:825).

6 §  Uppgift enligt 5 § ska lämnas inom tio dagar från dagen för domen eller beslutet.

[S2]Polismyndigheten ska genast underrättas om beslut om rättelse av dom eller beslut som avses i 5 § meddelas. Förordning (2014:1119).

7 §  När tiden för överklagande av domen eller beslutet har gått ut, ska Polismyndigheten underrättas om huruvida avgörandet har fått laga kraft eller överklagats. Förordning (2022:825).

8 §  Domstolsverket får meddela närmare föreskrifter om omfattningen av uppgiftsskyldigheten enligt 5, 5 a och 7 §§ och sättet för att fullgöra den.

[S2]Uppgifter som lämnas på annat sätt än elektroniskt via domstolens verksamhetsstöd skall undertecknas av en lagfaren tjänsteman eller av en annan tjänsteman som förordnats till detta. Förordning (2006:1274).

 • DVFS 2016:7: Domstolsverkets föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2006:9) för tingsrätt om registrering av mål och ärenden i Vera, utformning av dom, slutligt beslut och avräkningsunderlag i brottmål samt rapportering om dom och slutligt beslut i brottmål [1]
 • DVFS 2006:9: Domstolsverkets föreskrifter för tingsrätt om registrering av mål och ärenden i Vera, utformning av dom, slutligt beslut och avräkningsunderlag i brottmål samt rapportering om dom och slutligt beslut i brottmål
 • DVFS 2007:5: Föreskrifter
 • DVFS 2012:4: Domstolsverkets föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 1998:5) 1) för hovrätt om uppgift till Rikspolisstyrelsen om dom och slutligt beslut i brottmål
 • DVFS 2001:2: Domstolsverkets föreskrifter om ändring i föreskrifter om utformning av avräkningsunderlag samt om uppgift till Rikspolisstyrelsen om dom och slutligt beslut i brottmål i Högsta domstolen
 • DVFS 2014:19: Föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2006:9) för tingsrätt om registrering av mål och ärenden i Vera, utformning av dom, slutligt beslut och avräkningsunderlag i brottmål samt rapportering om dom och slutligt beslut i brottmål 1)
 • DVFS 2015:2: Föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2006:9) för tingsrätt om registrering av mål och ärenden i Vera, utformning av dom, slutligt beslut och avräkningsunderlag i brottmål samt rapportering om dom och slutligt beslut i brottmål (1)
 • DVFS 2017:5: Domstolsverkets föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2006:9) för tingsrätt om registrering av mål och ärenden i Vera, utformning av dom, slutligt beslut och avräkningsunderlag i brottmål samt rapportering om dom och slutligt beslut i brottmål [1]
 • DVFS 2012:5: Domstolsverkets föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 1998:7) 1) om utformning av avräkningsunderlag samt om uppgift till Rikspolisstyrelsen om dom och slutligt beslut i brottmål i Högsta domstolen
 • DVFS 2007:4: Föreskrifter
 • DVFS 2015:1: Föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2006:9) för tingsrätt om registrering av mål och ärenden i Vera, utformning av dom, slutligt beslut och avräkningsunderlag i brottmål samt rapportering om dom och slutligt beslut i brottmål (1)
 • DVFS 2014:8: Domstolsverkets föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 1998:5) 1) för hovrätt om uppgift till Rikspolisstyrelsen om dom och slutligt beslut i brottmål
 • DVFS 2008:1: Föreskrifter om ändring av Domstolsverkets förskrifter (DVFS 2006:9) för tingsrätt om registrering av mål och ärenden i Vera, utformningen av dom, slutligt beslut och avräkningsunderlag i brottmål samt uppgift till Rikspolisstyrelsen och Åklagarmyndigheten om dom och slutligt beslut i brottmål
 • DVFS 2012:2: Domstolsverkets föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2006:9) 1) för tingsrätt om registrering av mål och ärenden i Vera, utformningen av dom, slutligt beslut och avräkningsunderlag i brottmål samt uppgift till Rikspolisstyrelsen och Åklagarmyndigheten om dom och slutligt beslut i brottmål
 • DVFS 2014:9: Domstolsverkets föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 1998:7) 1) om utformning av avräkningsunderlag samt om uppgift till Rikspolisstyrelsen om dom och slutligt beslut i brottmål i Högsta domstolen
 • DVFS 2006:4: Föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 1998:5) för hovrätt om uppgift till Rikspolisstyrelsen om dom och slutligt beslut i brottmål
 • DVFS 2016:4: Domstolsverkets föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 1998:7) [1] om utformning av avräkningsunderlag samt om uppgift till Rikspolisstyrelsen om dom och slutligt beslut i brottmål i Högsta domstolen
 • DVFS 2016:2: Domstolsverkets föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 1998:5) [1] för hovrätt om uppgift till Rikspolisstyrelsen om dom och slutligt beslut i brottmål
 • DVFS 2014:2: Föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2006:9) 1) för tingsrätt om registrering av mål och ärenden i Vera, utformningen av dom, slutligt beslut och avräkningsunderlag i brottmål samt uppgift till Rikspolisstyrelsen och Åklagarmyndigheten om dom och slutligt beslut i brottmål
 • DVFS 2019:1: Domstolsverkets föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2006:9) för tingsrätt om registrering av mål och ärenden i Vera, utformning av dom, slutligt beslut och avräkningsunderlag i brottmål samt rapportering om dom och slutligt beslut i brottmål
 • DVFS 2016:1: Domstolsverkets föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2006:9) för tingsrätt om registrering av mål och ärenden i Vera, utformning av dom, slutligt beslut och avräkningsunderlag i brottmål samt rapportering om dom och slutligt beslut i brottmål [1]
 • DVFS 2007:6: Domstolsverkets föreskrifter om upphävande av föreskrifter om tingsrätts, hovrätts och högsta domstolens rapportering av beslut om besöksförbud
 • DVFS 2000:10: Domstolsverkets föreskrifter om ändring i föreskrifter om uppgift till Rikspolisstyrelsen om dom och slutligt beslut i brottmål i Högsta domstolen
9 § Har upphävts genom förordning (2014:1119).
10 § Har upphävts genom förordning (1999:1137).
11 § Har upphävts genom förordning (1999:1137).
11 a § Har upphävts genom förordning (2001:683).
11 b § Har upphävts genom förordning (2001:683).

Behandling av uppgift som kommit in till Polismyndigheten

12 §  En uppgift som behandlas i det system som avses i 2 § och avser brott eller den som misstänkts, åtalats eller dömts för brott får endast lämnas ut enligt föreskrifter i bötesverkställighetsförordningen (1979:197) eller denna förordning. Förordning (2022:825).

13 § Har upphävts genom förordning (2014:1119).

14 §  Om en uppgift som avses i 5 § visar sig vara felaktig eller ofullständig ska Polismyndigheten, om felaktigheten eller ofullständigheten inte är av ringa betydelse, underrätta den domstol som har meddelat domen eller beslutet. Förordning (2014:1119).

15 §  Om en domstol i särskilt anvisad ordning har angett att en underrättelse ska lämnas till en viss myndighet eller ett visst register, ska Polismyndigheten lämna de föreskrivna uppgifterna till myndigheten eller registret. Om böter har betalats i förskott till Tullverket ska Polismyndigheten underrätta verket om utgången i det mål som ärendet eller betalningen avser.

[S2]Polismyndigheten lämnar underlag till rättsstatistiken enligt anvisningar som Brottsförebyggande rådet meddelar i samråd med berörda myndigheter. Förordning (2014:1119).

16 §  Har upphört att gälla genom förordning (1979:201).

17 §  Har upphört att gälla genom förordning (1979:201).

18 §  Har upphört att gälla genom förordning (1979:201).

19 §  Har upphört att gälla genom förordning (1979:201).

20 §  Polismyndigheten ska på begäran av en myndighet lämna uppgift om sådana avgöranden av en domstol som enligt 3 § bötesverkställighetsförordningen (1979:197) kan bli föremål för uppbörd. Polismyndigheten får lämna ut uppgift om ett anmält brott i den omfattning det behövs för polisverksamheten. Förordning (2014:1119).

21 § Har upphävts genom förordning (1999:1137).
22 § Har upphävts genom förordning (1977:380).
23 § Har upphävts genom förordning (1999:1137).
24 § Har upphävts genom förordning (2001:683).
25 § Har upphävts genom förordning (2001:683).
26 § Har upphävts genom förordning (2001:683).
27 § Har upphävts genom förordning (2001:683).
28 § Har upphävts genom förordning (2001:683).
29 § Har upphävts genom förordning (2001:683).
30 § Har upphävts genom förordning (2001:683).

Övriga bestämmelser

31 § Har upphävts genom förordning (1981:487).

32 §  Den som i tjänsten tar del av en uppgift, som enligt denna förordning har lämnats av Polismyndigheten, och som misstänker att uppgiften är oriktig ska genast anmäla det till Polismyndigheten. Förordning (2014:1119).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1970:517) om rättsväsendets informationssystem

Ändring, SFS 1970:810

  Omfattning
  ändr. övergångsbest.

Ändring, SFS 1971:731

  Omfattning
  ändr. 9, 12, 15, 17, 20 §§

Ändring, SFS 1971:825

  Omfattning
  ändr. 2, 3, 9, 10, 14, 21, 22, 23 §§, övergångsbest., rubr. närmast före 12 §; nya 11 a, 11 b, 24-30 §§, rubr. närmast före 24, 29 §§, övergångsbest.; omtryck

Ändring, SFS 1972:105

  Omfattning
  ändr. 6, 8, 13 §§

Ändring, SFS 1972:153

  Omfattning
  ändr. 5 §

Ändring, SFS 1973:59

  Omfattning
  ändr. 9, 11 a, 20, 21, 26 §§

Ändring, SFS 1973:761

  Omfattning
  nuvarande 29, 30 §§ betecknas 31, 32 §§;,rubr. närmast före 29 § sättes närmast före nya 31 §; ändr. 2, 3, 11 a, 25, 26, 27 §§; nya 29, 30 §§

Ändring, SFS 1974:1076

  Omfattning
  ändr. 17 §

Ändring, SFS 1975:8

  Omfattning
  ändr. 4, 9, 11 a, 14, 25, 26 §§

Ändring, SFS 1975:290

  Omfattning
  ändr. övergångsbest. till 1974:1076

Förordning (1976:1135) om ändring i kungörelsen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem

  Omfattning
  ändr. 9 §

Förordning (1977:380) om ändring i kungörelsen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem

  Omfattning
  upph. 22 §; ändr. 9, 12 §§

Förordning (1977:724) om ändring i kungörelsen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem

  Omfattning
  ändr. 2, 9, 21 §§

Förordning (1977:1109) om ändring i kungörelsen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem

  Omfattning
  ändr. 12, 29 §§

Förordning (1978:367) om ändring i kungörelsen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem

  Omfattning
  ändr. 9 §

Förordning (1979:117) om ändring i kungörelsen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem

  Omfattning
  ändr. 21 §

Förordning (1979:201) om ändring i kungörelsen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem

  Omfattning
  upph. 16, 17, 18, 19 §§

Förordning (1979:723) om ändring i kungörelsen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem

  Omfattning
  ändr. 2, 5, 9, 11 a, 12, 26 §§

Förordning (1979:885) om ändring i förordningen (1979:723) om ändring i kungörelsen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem

  Omfattning
  ändr. 9, 11 a §§

Förordning (1980:505) om ändring i kungörelsen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem

  Omfattning
  ändr. 8, 9, 11 a, 26 §§; omtryck

Förordning (1981:95) om ändring i kungörelsen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem

  Omfattning
  ändr. 2, 9, 21 §§

Förordning (1981:242) om ändring i kungörelsen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem

  Omfattning
  ändr. 2, 9, 11 a, 26 §§

Förordning (1981:487) om ändring i kungörelsen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem

  Omfattning
  upph. 31 §; ändr. 1, 3, 7, 9, 11 a, 23, 26, 27, 29, 30 §§; omtryck

Förordning (1981:880) om ändring i kungörelsen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem

  Omfattning
  ändr. 2, 5, 9, 11 a §§

Förordning (1982:1139) om ändring i kungörelsen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem

  Omfattning
  ändr. 9 §

Förordning (1983:361) om ändring i kungörelsen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem

  Omfattning
  ändr. 2, 5, 6, 9, 11 a, 29, 30 §§
  Ikraftträder
  1983-07-01

Förordning (1983:1124) om ändring i kungörelsen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem

  Omfattning
  ändr. 12 §
  Ikraftträder
  1984-10-01

Förordning (1985:223) om ändring i kungörelsen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem

  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1985-07-01

Förordning (1986:544) om ändring i kungörelsen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem

  Omfattning
  ändr. 20, 24 §§
  Ikraftträder
  1986-07-01

Förordning (1987:333) om ändring i kungörelsen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1987. I fråga om beslut i disciplinmål som har meddelats före ikraftträdandet gäller 2, 5, 9, 10 och 14 §§ i sina äldre lydelser.
  Omfattning
  ändr. 2, 5, 9, 10, 14, 26 §§
  Ikraftträder
  1987-07-01

Förordning (1988:41) om ändring i kungörelsen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem

  Omfattning
  ändr. 11 a §
  Ikraftträder
  1988-04-12

Förordning (1988:216) om ändring i kungörelsen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1988. Äldre föreskrifter gäller dock för domar och slutliga beslut som meddelats före ikraftträdandet.
  Omfattning
  ändr. 20 §
  Ikraftträder
  1988-07-01

Förordning (1988:694) om ändring i kungörelsen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem

  Omfattning
  ändr. 5, 9 §§
  Ikraftträder
  1988-07-01

Förordning (1988:1430) om ändring i kungörelsen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem

  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1989-01-01

Förordning (1989:561) om ändring i kungörelsen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1989. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om beslut eller åtgärd som meddelats enligt utlänningslagen (1980:376).
  Omfattning
  ändr. 9, 11 a §
  Ikraftträder
  1989-07-01

Förordning (1990:908) om ändring i kungörelsen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft, i fråga om 23 § den 1 oktober 1990, och i övrigt den 1 januari 1991. Vad som i 23 § första stycket sägs om skattemyndigheten i länet skall till utgången av år 1990 gälla länsskattemyndighet.
  Omfattning
  ändr. 23, 26 §§
  Ikraftträder
  1990-10-01

Förordning (1990:1028) om ändring i kungörelsen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem

  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 11 a §
  Ikraftträder
  1991-01-01

Förordning (1991:20) om ändring i förordningen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1991-02-15

Förordning (1991:577) om ändring i förordningen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem

  Omfattning
  ändr. 9 §
  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1991:716) om ändring i förordningen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem

  Omfattning
  ändr. 9, 23, 26 §§
  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1991:1418) om ändring i förordningen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem

  Omfattning
  ändr. 9 §
  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1992:99) om ändring i förordningen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 april 1992. Bestämmelserna tillämpas även på beslut som har meddelats dessförinnan.
  Omfattning
  ändr. 9 §
  Ikraftträder
  1992-04-01

Förordning (1992:1028) om ändring i förordningen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993.
  2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om strafförelägganden och förelägganden av ordningsbot som har utfärdats före ikraftträdandet.
  3. har upphävts genom förordning 1997:906.
  Omfattning
  ändr. 3, 9, 10, 11, 14 §§
  Ikraftträder
  1993-01-01

Förordning (1992:1397) om ändring i förordningen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem

  Omfattning
  ändr. 21 §
  Ikraftträder
  1993-01-01

Förordning (1992:1679) om ändring i förordningen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem

  Omfattning
  ändr. 26, 27 §§
  Ikraftträder
  1993-02-01

Förordning (1993:1147) om ändring i förordningen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem

  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1993-12-01

Förordning (1993:1343) om ändring i förordningen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994. Äldre föreskrifter gäller fortfarande när beslut om intagning fattats före ikraftträdandet.
  Omfattning
  ändr. 9 §
  Ikraftträder
  1994-01-01

Förordning (1995:378) om ändring i förordningen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1995. Bestämmelserna i sin nya lydelse tillämpas dock för tid från och med den 1 januari 1995.
  Omfattning
  ändr. 9 §
  Ikraftträder
  1995-06-01

Förordning (1995:422) om ändring i förordningen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem

  Omfattning
  ändr. 26 §
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1995:1066) om ändring i förordningen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem

  Omfattning
  ändr. 15, 28 §§
  Ikraftträder
  1995-10-15

Förordning (1996:194) om ändring i förordningen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1996-05-01

Förordning (1996:915) om ändring i förordningen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem

  Omfattning
  ändr. 9 §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1996:1518) om ändring i förordningen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem

  Omfattning
  ändr. 9, 29 §§
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1997:628) om ändring i förordningen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1997. Äldre föreskrifter får dock tillämpas intill utgången av år 1997.
  Omfattning
  ändr. 23 §
  Ikraftträder
  1997-07-01

Förordning (1997;906) om ändring i förordningen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1998.
  2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om strafförelägganden som utfärdas med användning av delsystemet för strafföreläggande.
  Omfattning
  upph. 11 §, 3 p ikrafttr.- och övergångsbest. till 1992:1028; ändr. 2, 3, 9, 12, 20 §§
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (1998:982) om ändring i förordningen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem

Omfattning
ändr. 12, 21 §§
Ikraftträder
1998-10-01

Förordning (1998:1557) om ändring i förordningen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem

Omfattning
ändr. 2, 11 a, 26, 29 §§
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (1999:478) om ändring i förordningen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem

Omfattning
ändr. 9, 11, 15 §§
Ikraftträder
1999-07-01

Förordning (1999:1137) om ändring i förordningen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem

Omfattning
upph. 4, 10, 11, 21, 23 §§; ändr. 1, 2, 3, 5, 9, 11 a, 12, 14, 15, 20, 25, 29, 30 §§
Ikraftträder
2000-01-01

Förordning (2001:683) om ändring i förordningen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem

Omfattning
upph. 11 a, 11 b, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 §§, rubr. närmast före 24 §; ändr. 1, 2, 3, 5, 32 §§
Ikraftträder
2001-10-01

Förordning (2006:1120) om ändring i förordningen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem

Omfattning
ändr. 8 §; ny 5 a §
Ikraftträder
2006-11-01

Förordning (2006:1274) om ändring i förordningen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2007-01-01

Förordning (2009:643) om ändring i förordningen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2009-06-30

Förordning (2014:1119) om ändring i förordningen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem

Omfattning
upph. 9, 13 §§, rubr. närmast före 9 §; ändr. 1, 3, 5, 6, 7, 14, 15, 20, 32 §§, rubr. närmast före 12 §
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2018:1748) om ändring i förordningen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2019-01-01

Förordning (2022:825) om ändring i förordningen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 3 oktober 2022.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för domar och beslut som har meddelats före ikraftträdandet. Om en sådan dom eller ett sådant beslut har överklagats, gäller detsamma även domar och beslut som därefter har meddelats i högre instanser.
 3. Uppgifter som avses i 5, 5 a och 7 §§ i den äldre lydelsen ska till och med den 30 juni 2023 behandlas av Polismyndigheten i det system som avses i 2 § och lämnas ut till Brottsförebyggande rådet enligt 15 § andra stycket.
Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 5, 5 a, 7, 12 §§
Ikraftträder
2022-10-03