Upphävd författning

Lag (1970:205) om detaljhandel med läkemedel

Version: 1993:367

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1970-05-27
Ändring införd
SFS 1970:205 i lydelse enligt SFS 1993:367
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Med detaljhandel förstås i denna lag försäljning till den som inte har tillstånd till försäljning.

[S2]Denna lag skall tillämpas på samma varor som de numera upphävda läkemedelsförordningen (1962:701) och lagen (1981:50) med bestämmelser om vissa medel avsedda för injektion. Lag (1992:1201).

2 §  Detaljhandel med vara som avses i 1 § får drivas endast av staten eller av juridisk person i vilken staten äger ett bestämmande inflytande. Lag (1992:1201).

3 §  Regeringen bestämmer av vem och på vilka villkor detaljhandel med läkemedel får drivas. Lag (1985:394).

Ändringar

Lag (1970:205) om detaljhandel med läkemedel

Lag (1985:394) om ändring i lagen (1970:205) om detaljhandel med läkemedel

Lag (1992:1201) om ändring i lagen (1970:205) om detaljhandel med läkemedel

  Förarbeten
  Prop. 1992/93:53, Bet. 1992/93:SoU6
  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§
  Ikraftträder
  1993-07-01

Lag (1993:367) om ändring i lagen (1992:1201) om ändring i lagen (1970:205) om detaljhandel med läkemedel

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:323, Prop. 1992/93:186, Bet. 1992/93:SoU24
  Omfattning
  ändr. ikrafttr.best. till 1992:1201

Ändring, SFS 1996:1152

  Omfattning
  upph.