Upphävd författning

Förordning (1970:272) om statsbidrag till viss central kursverksamhet

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1970-05-27
Ändring införd
SFS 1970:272
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Löntagarorganisation som är huvudorganisation, förbund som är anslutet till huvudorganisation, Lantbrukarnas riksförbund, Sveriges fiskares riksförbund och Småföretagens Riksorganisation får enligt denna förordning statsbidrag för central kursverksamhet. Förordning (1983:269).

2 §  Bidragen ges till kostnader för kurser som till inte obetydlig del avser utbildning i allmänna ämnen, såsom samhällskunskap, nationalekonomi, psykologi, svenska, matematik eller produktionsteknik. Till allmänna ämnen räknas även ämne som avser frågor om företagsnämnder, arbetarskydd, företagsekonomi, arbetsplatsens miljö eller därmed jämförliga frågor. Till allmänna ämnen hör vidare ämne som avser frågor om lönepolitik, förhandlingsarbete, avtalsfrågor, den fackliga rörelsens organisation eller därmed jämförliga frågor, i den mån ämnet har en allmän och informerande karaktär. Förordning (1983:269).

3 §  En kurs skall omfatta minst tre kursdagar. Om en kurs delats upp på flera kurstillfällen (delkurser) inom en utbildningsgång som är sammanhållen för kursdeltagarna, skall delkurserna omfatta sammanlagt minst tre kursdagar. Förordning (1988:585).

5 §  Utbetalade bidrag skall jämte ränta helt eller delvis betalas tillbaka om bidraget har beviljats på grund av oriktiga uppgifter från bidragstagaren eller om denne bryter mot villkoren. Beslut om sådan återbetalning fattas av centrala studiestödsnämnden. Förordning (1991:974).

[S2]6 § har upphört att gälla genom förordning (1983:269).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1970:272) om statsbidrag till viss central kursverksamhet

Förarbeten
Prop. 1970:35

Ändring, SFS 1974:278

Ändring, SFS 1975:217

  Förarbeten
  Prop. 1975:1
  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 4, 7 §§

Förordning (1976:436) om ändring i förordningen (1970:272) om statsbidrag till löntagarorganisationers centrala kursverksamhet

Förordning (1977:239) om ändring i förordningen (1970:272) om statsbidrag till löntagarorganisationers centrala kursverksamhet

Förordning (1978:292) om ändring i förordningen (1970:272) om statsbidrag till löntagarorganisationers centrala kursverksamhet

Förordning (1979:447) om ändring i förordningen (1970:272) om statsbidrag till löntagarorganisationers centrala kursverksamhet

Förordning (1980:353) om ändring i förordningen (1970:272) om statsbidrag till löntagarorganisationers centrala kursverksamhet

Förordning (1982:292) om ändring i förordningen (1970:272) om statsbidrag till löntagarorganisationers centrala kursverksamhet

Förordning (1983:269) om ändring i förordningen (1970:272) om statsbidrag till löntagarorganisationers centrala kursverksamhet

  Förarbeten
  Prop. 1982/83:100
  Omfattning
  upph. 5, 6 §§; ändr. författningsrubr., 1-4, 7 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1983-07-01

Förordning (1983:817) om ändring i förordningen (1970:272) om statsbidrag till viss central kursverk- samhet

  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1983-10-25

Förordning (1987:67) om ändring i förordningen (1970:272) om statsbidrag till viss central kursverk- samhet

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1987-04-01

Förordning (1988:585) om ändring i förordningen (1970:272) om statsbidrag till viss central kursverk- samhet

  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1988-07-01

Förordning (1991:974) om ändring i förordningen (1970:272) om statsbidrag till viss central kursverk- samhet

  Omfattning
  ändr. 4, 7 §§; ny 5 §
  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1992:398) om upphävande av förordningen (1970:272) om statsbidrag till viss central kursverksamhet

  Övergångsbestämmelse

  Regeringen föreskriver att förordningen (1970:272) om statsbidrag till viss central kursverksamhet skall upphöra att gälla vid utgången av juni 1992. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om statsbidrag som avser tid dessförinnan.
  Förarbeten
  Prop. 1991/92:100
  Omfattning
  upph.