FFFS 2004:15

Finansinspektionens föreskrifter om upphävande av vissa föreskrifter och allmänna råd inom Finansinspektionens område

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Gent Jansson, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm.

Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tfn 08-587 671 00, Fax 08-587 671 71.

Prenumerera också per e-post på www.fi.se.

ISSN 1102-7460

1

FFFS 2004:15

Utkom från trycket

den 9 december 2004

Finansinspektionens föreskrifter

om upphävande av vissa föreskrifter och allmänna råd inom

Finansinspektionens område;

beslutade den 1 december 2004.

Finansinspektionen föreskriver med stöd av 5 kap. 2 § förordningen (2004:329) om

bank- och finansieringsrörelse, 14 § lagen (1994:759) om Sveriges allmänna hypo-

teksbank, 38 § lagen (1980:1097) om svenska skeppshypotekskassan, 6 § förord-

ningen (1970:68) om tillsyn över hypoteksinstituten, 6 kap. 1 § lagen (1991:981)

om värdepappersrörelse, 6 kap. 1 a § lagen (1991:980) om handel med finansiella

instrument jämte 1 § förordningen (1991:1007) om handel och tjänster på värde-

pappersmarknaden och 21 § lagen (1972:262) om understödsföreningar att följande

föreskrifter ska upphöra att gälla vid utgången av år 2004, nämligen

1. Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 1998:7) om rapportering av deri-

vatstatistik, och

2. Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2001:10) om beräkning av livför-

säkringsavsättningar i vissa understödsföreningar.

Finansinspektionen beslutar att följande allmänna råd ska upphöra att gälla vid ut-

gången av år 2004, nämligen

1. Finansinspektionens allmänna råd (FFFS 1995:46) om privat sjukförsäk-

ring som marknadsförs i Sverige, och

2. Finansinspektionens allmänna råd (FFFS 1998:18) om anpassningsarbetet

inför år 2000.

INGRID BONDE

Ingrid Gavrell Ullman