Inaktuell version

Förordning (1970:68) om tillsyn över hypoteksinstituten

Version: 2003:850

Departement
Finansdepartementet B
Utfärdad
1970-03-06
Ändring införd
SFS 1970 i lydelse enligt SFS 2003:850
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Finansinspektionen skall övervaka att Sveriges allmänna hypoteksbank och Svenska skeppshypotekskassan (hypoteksinstituten) i sin verksamhet följer de författningar och reglementen och föreskrifter i övrigt som gäller för deras verksamhet.

[S2]Inspektionen skall också i övrigt följa hypoteksinstitutens verksamhet i den mån det behövs för kännedom om de förhållanden som kan inverka på ett instituts säkerhet eller annars är av betydelse för en sund utveckling av verksamheten. Förordning (2003:850).

2 §  Finansinspektionen utövar tillsynen med ledning av handlingar, som hypoteksinstitut enligt 6 § skall sända till inspektionen, och upplysningar, som inspektionen inhämtar vid särskild undersökning eller på annat sätt. Förordning (1992:1463).

3 §  Finansinspektionen har rätt att kalla till extra sammankomst eller stämma och till sammanträde med hypoteksinstituts styrelse. Företrädare för inspektionen får närvara och deltaga i överläggningarna vid sammankomst eller stämma eller vid sådant styrelsesammanträde som utlysts av inspektionen. Förordning (1992:1463).

4 §  Finansinspektionen får meddela närmare föreskrifter om hur hypoteksinstitutens räkenskaper skall föras samt om förvaring och inventering av värdehandlingar.

[S2]Inspektionen får även lämna sådant medgivande och meddela sådana föreskrifter som avses i 11 § femte stycket och i 12 § femte stycket lagen (1994:759) om Sveriges allmänna hypoteksbank. Förordning (1995:4).

5 §  Finansinspektionen kan vid behov förordna en revisor att med övriga revisorer deltaga i granskningen av föreningsstyrelses förvaltning samt förenings räkenskaper. Inspektionen kan när som helst återkalla sådant förordnande och i stället utse ny revisor. Förordning (1992:1463).

6 §  Det åligger hypoteksinstitut att på tid och sätt som Finansinspektionen bestämmer

 1. hålla institutets kassa och övriga tillgångar samt böcker, räkenskaper och andra handlingar tillgängliga för granskning av inspektionen,
 2. upprätta och till inspektionen insända översikter, som visar institutets tillgångar och skulder, samt uppgifter om de räntesatser som gällt för upp- och utlåning,
 3. till inspektionen insända avskrift av förvaltningsberättelse jämte vinst- och förlusträkning och balansräkning samt revisionsberättelse med tillhörande handlingar,
 4. meddela alla de upplysningar och uppgifter i övrigt rörande institutet som inspektionen begär. Förordning (1992:1463).

 • FFFS 2014:14: Finansinspektionens föreskrifter om rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter
 • FFFS 2004:15: Finansinspektionens föreskrifter om upphävande av vissa föreskrifter och allmänna råd inom Finansinspektionens område
 • FFFS 2016:18: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:14) om rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter

7 §  Har hypoteksinstitut fattat beslut som står i strid med lag eller reglemente, får Finansinspektionen förbjuda att beslutet verkställes. Har sådant beslut redan verkställts, får inspektionen förelägga styrelsen att göra rättelse om det kan ske. Förordning (1992:1463).

8 §  Finansinspektionen kan meddela erinringar i fråga om hypoteksinstituts verksamhet även om avvikelse från lag eller reglemente icke skett. Förordning (1992:1463).

9 §  Förening skall till revisor som har förordnats enligt 5 § utge ersättning med belopp som Finansinspektionen bestämmer. Förordning (1992:1463).

Ändringar

Förordning (1970:68) om tillsyn över Svenska skeppshypotekskassan

Ändring, SFS 1971:972

  Omfattning
  ändr. 9 §

Ändring, SFS 1975:4

  Omfattning
  ändr. 9 §

Förordning (1989:1100) om ändring i kungörelsen (1970:68) om tillsyn över landshypoteks- och stadshypoteksinstitutionerna

  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1 §
  Ikraftträder
  1990-02-01

Förordning (1992:1463) om ändring i förordningen (1970:68) om tillsyn över hypoteksinstituten

  Omfattning
  ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 §§
  Ikraftträder
  1993-01-01

Förordning (1994:1537) om ändring i förordningen (1970:68) om tillsyn över hypoteksinstituten

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1995-01-01

Förordning (1995:4) om ändring i förordningen (1970:68) om tillsyn över hypoteksinstituten

  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1995-02-01

Förordning (2003:850) om ändring i förordningen (1970:68) om tillsyn över hypoteksinstituten

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2011:465) om ändring i förordningen (1970:68) om tillsyn över hypoteksinstituten

Omfattning
ändr. författningssrubr., 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 §§
Ikraftträder
2011-11-01