FFFS 2014:14

Finansinspektionens föreskrifter om rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Finansinspektionens föreskrifter

om rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter;

beslutade den 26 juni 2014.

Finansinspektionen föreskriver följande med stöd av 15 § förordningen (2001:100)

om den officiella statistiken, 47 §§ förordningen (1995:1600) om årsredovisning i

kreditinstitut och värdepappersbolag, 5 kap. 2 § 11 förordningen (2004:329) om

bank- och finansieringsrörelse, 6 § förordningen (1970:68) om tillsyn över Svenska

skeppshypotekskassan, 6 kap. 1 § 63 förordningen (2007:572) om värdepappers-

marknaden, samt 19 b § förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m.

Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter gäller för

1. kreditinstitut och värdepappersbolag enligt definitionen i 1 kap. 1 § lagen

(1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag,

2. filialer till svenska kreditinstitut eller värdepappersbolag i utlandet,

3. filialer i Sverige, dels till utländska kreditinstitut, dels till värdepappersbolag

som hör hemma i ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

(EES),

4. koncerner där ett värdepappersbolag är moderbolag vars värdepapper på balans-

dagen inte är noterade på en reglerad marknad, enligt artikel 4 Europaparlamentet

och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av

internationella redovisningsstandarder.

Uppgifter till Finansinspektionen

2 § Samtliga företag, filialer och koncerner ska per balansdagarna 31 mars,

30 juni, 30 september och 31 december lämna uppgifter i tillämpliga delar enligt

blankett Standardrapport, bilaga 1.

Anvisningar om hur blanketten fylls i finns i bilaga 2.

3 § Uppgifterna ska ha kommit in till Finansinspektionen senast den 30 april,

10 augusti, 31 oktober och 31 januari. Vid årsbokslut ska uppgifterna ha kommit in

till Finansinspektionen senast den tjugonde dagen i den andra månaden efter

balansdagen.

Sammanfaller inte årsbokslutet med någon av balansdagarna, ska boksluts-

uppgifterna lämnas vid det rapporttillfälle som följer närmast efter årsbokslutet.

FFFS 2014:14

Utkom från trycket

den 9 juli 2014

FFFS 2014:14

2

Om korrigeringar görs, som påverkar beloppen i balans- och resultaträkningens

poster eller i tilläggsupplysningarna, ska korrekta uppgifter snarast lämnas till

Finansinspektionen.

Dispens

4 § Finansinspektionen beslutar om undantag från bestämmelserna i dessa före-

skrifter, om det finns särskilda skäl.

_______________

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 15 juli 2014, då Finansinspektionens

föreskrifter (FFFS 2008:14) om rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter

ska upphöra att gälla.

2. Företag, filialer och koncerner får när de tillämpar 3 § lämna Finansinspektionen

uppgifter per den 30 september enligt C74–C76 och C95–C96 i bilaga 1, senast den

31 december 2014.

ANNIKA ZERVENS

Staffan

Boström

STANDARDRAPPORT

INSTITUT

PERIOD

INSTITUTNUMMER

HANDLÄGGARE

TELEFONNUMMER

ORG.NUMMER

E-POSTADRESS

RÄKENSKAPSÅR

RÄKENSKAPSÅR SOM UPPGIFTERNA AVSER

Fr.o.m. (ÅÅÅÅMMDD)

T.o.m. (ÅÅÅÅMMDD)

Rapporten ska lämnas till Finansinspektionen

Vissa uppgifter kommer att lämnas till Sveriges riksbank och

Statistiska centralbyrån.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

A.

Balansräkning

B.

Resultaträkning

C. Specifikationer: Balansräkning

D. Specifikationer: Resultaträkning

E.

Specifikationer: Svenska filialer i utlandet

F.

Specifikationer: Årsbokslut

Att lämnade uppgifter är riktiga intygas (ifylles endast om rapporten ej lämnas via internet)

Chefstjänstemans namnteckning

Datum

Finansinspektionen

P.O. Box 7821

SE-103 97 Stockholm

Tel +46 8 787 80 00

Fax +46 8 24 13 35

www.fi.se

STANDARDRAPPORT

INSTITUT

PERIOD

INSTITUTNUMMER

HANDLÄGGARE

TELEFONNUMMER

ORG.NUMMER

Belopp anges i tkr utan decimaler

Summeringar ska balansera

A. BALANSRÄKNING

Tillgångar

A1

Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker

A2

Belåningsbara statsskuldförbindelser m.m.

A3

Utlåning till kreditinstitut

A4

Utlåning till allmänheten

A5

Obligationer och andra räntebärande värdepapper

A6

Aktier och andelar, övriga (som ej redovisas på rad A7 och A8)

A7

Aktier och andelar i intresseföretag

A8

Aktier och andelar i koncernföretag

A9

Tillgångar i försäkringsrörelsen

A10

Immateriella anläggningstillgångar

A11

Materiella tillgångar

A12

Tecknat ej inbetalt kapital

A13

Övriga tillgångar

A14

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

A15

Summa tillgångar (A1 : A14)

=

A16

Koncernfordringar

Skulder, avsättningar och eget kapital

A17

Skulder till kreditinstitut

A18

In- och upplåning från allmänheten

A19

Emitterade värdepapper

A20

Skulder i försäkringsrörelsen

A21

Övriga skulder

A22

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

A23

Avsättningar

A24

Efterställda skulder

A25

Obeskattade reserver

A26

Minoritetsintressen

A27

Aktiekapital / Grundfond / Insatskapital

A28

Överkursfond

A29

Uppskrivningsfond

A30

Andra fonder

A31

Balanserad vinst eller förlust

A32

Periodens/årets resultat

A33

Summa skulder m.m. (A17 : A32)

=

A34

Koncernskulder

Poster inom linjen

A35

För egna skulder ställda säkerheter

A36

Övriga ställda säkerheter

A37

Ansvarsförbindelser

A38

Åtaganden

STANDARDRAPPORT

INSTITUT

PERIOD

INSTITUTNUMMER

HANDLÄGGARE

TELEFONNUMMER

ORG.NUMMER

Belopp anges i tkr utan decimaler

Summeringar ska balansera

A. BALANSRÄKNING

Effekter av verkligt värde-optionen

Tillgångar

A39

Balansräkning, redovisat värde tillgångar (A40 : A44)

Specifikation av A39 per typ av instrument (de fyra största)

A40

1

A41

2

A42

3

A43

4

A44

Övrigt

Skulder

A45

Balansräkning, redovisat värde skulder (A46 : A50)

Specifikation av A45 per typ av instrument (de fyra största)

A46

1

A47

2

A48

3

A49

4

A50

Övrigt

Orealiserade vinster

A51

Orealiserade vinster i balanserade vinstmedel

Specifikation: Värdepappersbolag

A52

Förvaltade fonders sammanlagda fondvärde

STANDARDRAPPORT

INSTITUT

PERIOD

INSTITUTNUMMER

HANDLÄGGARE

TELEFONNUMMER

ORG.NUMMER

Belopp anges i tkr utan decimaler

Summeringar ska balansera

B. RESULTATRÄKNING

B1

Ränteintäkter

B2

Leasingintäkter

B3

Räntekostnader

B4

Erhållna utdelningar

B5

Provisionsintäkter

B6

Provisionskostnader

B7

Nettoresultat av finansiella transaktioner

B8

Övriga rörelseintäkter

B9

Summa intäkter (B1 : B8)

=

B10

Allmänna administrationskostnader

B11

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

B12

Övriga rörelsekostnader

B13

Summa kostnader före kreditförluster (B10 : B12)

=

B14

Resultat före kreditförluster (B9+B13)

=

B15

Kreditförluster, netto

B16

Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar

B17

Återföringar av nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar

B18

Andelar i intresseföretags resultat

B19

Resultat från försäkringsrörelsen

B20

Rörelseresultat (B14 : B19)

=

B21

Extraordinära intäkter

B22

Extraordinära kostnader

B23

Resultat intjänat före förvärv

B24

Bokslutsdispositioner

B25

Skatt

B26

Periodens/årets resultat från kvarvarande verksamhet (B20 : B25)

=

B27

Periodens/årets resultat från avvecklad verksamhet, efter skatt

B28

Realisationsresultat från avyttring av avvecklad verksamhet, efter skatt

B29

Periodens/årets resultat (B26 : B28)

=

B30

-varav resultat hänförligt till minoritetsintressen

STANDARDRAPPORT

INSTITUT

PERIOD

INSTITUTNUMMER

HANDLÄGGARE

TELEFONNUMMER

ORG.NUMMER

Belopp anges i tkr utan decimaler

Summeringar ska balansera

B. RESULTATRÄKNING

Effekter av verkligt värde-optionen (VVO)

B31

Nettobelopp i resultaträkningen hänförligt till poster värderade enligt VVO

Specifikation av påverkan på resultaträkningen

B32

Ackumulerat orealiserat resultat på tillgångar och skulder

klassificerade enligt VVO

Orealiserade vinster i årets resultat per instrument

Specifikation av beloppsmässigt väsentliga typer av instrument (de fyra största)

B33

1

B34

2

B35

3

B36

4

STANDARDRAPPORT

INSTITUT

PERIOD

INSTITUTNUMMER

HANDLÄGGARE

TELEFONNUMMER

ORG.NUMMER

Belopp anges i tkr utan decimaler

Summeringar ska balansera

C. SPECIFIKATIONER: BALANSRÄKNING

Utlåning till kreditinstitut (A3)

C1

Riksbanken

C2

Svenska banker

C3

Svenska kreditmarknadsföretag

C4

Svenska värdepappersbolag

C5

Utländska kreditinstitut

C6

Övriga kreditinstitut

Utlåning till allmänheten (A4)

C7

Svenska kommuner och landsting

C8

Svenska icke-finansiella företag

C9

Svenska hushåll exkl. personliga företagare

C10

Svenska personliga företagare

C11

Svenska hushålls icke-vinstdrivande organisationer

C12

Riksgäldskontoret

C13

Svenska försäkringsföretag

C14

Svenska värdepappersfonder och specialfonder

C15

Övrig svensk allmänhet

C16

Utländsk allmänhet

Svenska icke-finansiella företag enligt SNI-kodning (C8)

C17

A. Jordbruk, skogsbruk och fiske

C18

B. Utvinning av mineral

C19

C. Tillverkning

C20

D. Försörjning av el, gas, värme och kyla

C21

E. Vattenförsörjning

C22

F. Byggverksamhet

C23

G. Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar

C24

H. Transport och magasinering

C25

I. Hotell- och restaurangverksamhet

C26

J. Information- och kommunikationsverksamhet

C27

K. Finans- och försäkringsverksamhet

C28

L. Fastighetsverksamhet

C29

M. Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik

C30

N. Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster

C31

O. Offentlig förvaltning och försvar

C32

P. Utbildning

C33

Q. Vård och omsorg

C34

R. Kultur, nöje och fritid

C35

S. Annan serviceverksamhet

C36

T. Förvärvsarbete i hushåll

C37

U. Verksamhet vid internationella organisationer

C38

Övrigt, ej fördelat max 10 % av C8 (för VP-bolag 100% av C8)

Utlåning till allmänheten avseende värdepappershandel (A4)

C39

Utlåning över belåningsvärdet

C40

Av kunder ställda tilläggssäkerheter

STANDARDRAPPORT

INSTITUT

PERIOD

INSTITUTNUMMER

HANDLÄGGARE

TELEFONNUMMER

ORG.NUMMER

Belopp anges i tkr utan decimaler

Summeringar ska balansera

C. SPECIFIKATIONER: BALANSRÄKNING

Aktier och andelar, övriga (A6)

C41

Aktier

C42

Derivatinstrument

C43

Värdepappersfonder och specialfonder

C44

-varav svenskregistrerade

C45

Övrigt

Värdepappersfonder och specialfonder, svenskregistrerade (C44)

C46

Förvaltarregistrerat fondinnehav svenska hushåll

C47

Förvaltarregistrerat fondinnehav svenska icke-finansiella företag

C48

Förvaltarregistrerat fondinnehav övriga

Materiella tillgångar (A11)

C49

Inventarier

C50

Leasingobjekt

C51

Byggnader och mark för inrymmande av egna lokaler

C52

Byggnader och mark övertagna för skyddande av fordran

C53

Övrigt, byggnader och mark

Leasingobjekt (C44)

C54

Riksbanken

C55

Svenska banker

C56

Svenska kreditmarknadsföretag

C57

Svenska värdepappersbolag

C58

Utländska kreditinstitut

C59

Övriga kreditinstitut

Leasingobjekt (C44)

C60

Svenska kommuner och landsting

C61

Svenska icke-finansiella företag

C62

Svenska hushåll exkl. personliga företagare

C63

Svenska personliga företagare

C64

Svenska hushålls icke-vinstdrivande organisationer

C65

Riksgäldskontoret

C66

Svenska försäkringsföretag

C67

Svenska värdepappersfonder och specialfonder

C68

Övrig svensk allmänhet

C69

Utländsk allmänhet

Övriga tillgångar (A13)

C70

Derivatinstrument

C71

Skattefordran

C72

Fondlikvidfordringar

C73

Övriga

STANDARDRAPPORT

INSTITUT

PERIOD

INSTITUTNUMMER

HANDLÄGGARE

TELEFONNUMMER

ORG.NUMMER

Belopp anges i tkr utan decimaler

Summeringar ska balansera

C. SPECIFIKATIONER: BALANSRÄKNING

Utlåning till kreditinstitut och allmänheten, övriga tillgångar

samt poster inom linjen (A3, A4, A13, A35 : A38)

Normala lånefordringar och problemlån

C74

Redovisat värde för normala lånefordringar

C75

Redovisat värde för problemlån efter reserveringar, totalt

C76

Redovisat värde för problemlån efter reserveringar, för vilka reservering skett

Specifik reservering för individuellt värderade lånefordringar

C77

Ingående balans för reserveringar för lånefordringar

C78

Periodens reserveringar

C79

Återförda reserveringar

C80

Reserver som tagits i anspråk för bortskrivningar

C81

Övriga justeringar

C82

Utgående balans, reserveringar för lånefordringar (C77 : C81)

Specifik reservering för kollektivt värderade lånefordringar

C83

Ingående balans för reserveringar för lånefordringar

C84

Periodens reserveringar

C85

Återförda reserveringar

C86

Reserver som tagits i anspråk för bortskrivningar

C87

Övriga justeringar

C88

Utgående balans, reserveringar för lånefordringar (C83 : C87)

Kollektiv reservering för inträffade men ännu inte rapporterade förluster

C89

Ingående balans för reserveringar för lånefordringar

C90

Periodens reserveringar

C91

Återförda reserveringar

C92

Reserver som tagits i anspråk för bortskrivningar

C93

Övriga justeringar

C94

Utgående balans, reserveringar för lånefordringar (C89 : C93)

Lånefordringar som beviljats en eftergift

C95

Redovisat värde för lånefordringar som beviljats en eftergift, totalt

C96

Ackumulerade reserveringar avseende lånefordringar som beviljats en eftergift

Reserveringar avseende poster inom linjen

C97

Ackumulerade reserveringar avseende poster inom linjen

Utgående balans, reserveringar för lånefordringar (C82, C88, C94)

C98

Reservering avseende utlåning till kreditinstitut och allmänheten

exklusive leasing

C99

Reservering avseende leasing

C100 Övriga reserveringar

STANDARDRAPPORT

INSTITUT

PERIOD

INSTITUTNUMMER

HANDLÄGGARE

TELEFONNUMMER

ORG.NUMMER

Belopp anges i tkr utan decimaler

Summeringar ska balansera

C. SPECIFIKATIONER: BALANSRÄKNING

Utgående balans, reserveringar för lånefordringar (C82, C88, C94)

C101 Svenska kommuner och landsting

C102 Svenska icke-finansiella företag

C103 Svenska hushåll exkl. personliga företagare

C104 Svenska personliga företagare

C105 Svenska hushålls icke-vinstdrivande organisationer

C106 Riksgäldskontoret

C107 Svenska försäkringsföretag

C108 Svenska värdepappersfonder och specialfonder

C109 Övrig svensk allmänhet

C110 Utländsk allmänhet

C111 Övriga reserveringar (ej allmänheten)

Svenska icke-finansiella företag enligt SNI-kodning (C102)

C112 A. Jordbruk, skogsbruk och fiske

C113 B. Utvinning av mineral

C114 C. Tillverkning

C115 D. Försörjning av el, gas, värme och kyla

C116 E. Vattenförsörjning

C117 F. Byggverksamhet

C118 G. Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar

C119 H. Transport och magasinering

C120 I. Hotell- och restaurangverksamhet

C121 J. Information- och kommunikationsverksamhet

C122 K. Finans- och försäkringsverksamhet

C123 L. Fastighetsverksamhet

C124 M. Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik

C125 N. Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster

C126 O. Offentlig förvaltning och försvar

C127 P. Utbildning

C128 Q. Vård och omsorg

C129 R. Kultur, nöje och fritid

C130 S. Annan serviceverksamhet

C131 T. Förvärvsarbete i hushåll

C132 U. Verksamhet vid internationella organisationer

C133 Övrigt, ej fördelat max 10 % av C102 (för VP-bolag 100% av C102)

Skulder till kreditinstitut (A17)

C134 Riksbanken

C135 Svenska banker

C136 Svenska kreditmarknadsföretag

C137 Svenska värdepappersbolag

C138 Utländska kreditinstitut

C139 Övriga kreditinstitut

STANDARDRAPPORT

INSTITUT

PERIOD

INSTITUTNUMMER

HANDLÄGGARE

TELEFONNUMMER

ORG.NUMMER

Belopp anges i tkr utan decimaler

Summeringar ska balansera

C. SPECIFIKATIONER: BALANSRÄKNING

In- och upplåning från allmänheten (A18)

C140 Inlåning

C141 -varav inlåning från svenska försäkringsföretag

C142 Upplåning

C143 -varav upplåning från svenska försäkringsföretag

In- och upplåning från allmänheten (A18)

C144 Svenska kommuner och landsting

C145 Svenska icke-finansiella företag

C146 Svenska hushåll exkl. personliga företagare

C147 Svenska personliga företagare

C148 Svenska hushålls icke-vinstdrivande organisationer

C149 Riksgäldskontoret

C150 Svenska försäkringsföretag

C151 Svenska värdepappersfonder och specialfonder

C152 Övrig svensk allmänhet

C153 Utländsk allmänhet

Svenska icke-finansiella företag enligt SNI-kodning (C145)

C154 A. Jordbruk, skogsbruk och fiske

C155 B. Utvinning av mineral

C156 C. Tillverkning

C157 D. Försörjning av el, gas, värme och kyla

C158 E. Vattenförsörjning

C159 F. Byggverksamhet

C160 G. Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar

C161 H. Transport och magasinering

C162 I. Hotell- och restaurangverksamhet

C163 J. Information- och kommunikationsverksamhet

C164 K. Finans- och försäkringsverksamhet

C165 L. Fastighetsverksamhet

C166 M. Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik

C167 N. Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster

C168 O. Offentlig förvaltning och försvar

C169 P. Utbildning

C170 Q. Vård och omsorg

C171 R. Kultur, nöje och fritid

C172 S. Annan serviceverksamhet

C173 T. Förvärvsarbete i hushåll

C174 U. Verksamhet vid internationella organisationer

C175 Övrigt, ej fördelat max 10 % av C145 (för VP-bolag 100% av C145)

Övriga skulder (A21)

C176 Derivatinstrument

C177 Skatteskuld

C178 Fondlikvidskulder

C179 Övriga

STANDARDRAPPORT

INSTITUT

PERIOD

INSTITUTNUMMER

HANDLÄGGARE

TELEFONNUMMER

ORG.NUMMER

Belopp anges i tkr utan decimaler

Summeringar ska balansera

D. SPECIFIKATIONER: RESULTATRÄKNING

Ränteintäkter (B1)

D1

Utlåning till svenska kreditinstitut

D2

Utlåning till utländska kreditinstitut

D3

Utlåning till allmänheten

D4

Räntebärande värdepapper

D5

Övriga ränteintäkter

Räntekostnader (B3)

D6

Skulder till svenska kreditinstitut

D7

Skulder till utländska kreditinstitut

D8

In- och upplåning från allmänheten

D9

Räntebärande värdepapper

D10

Efterställda skulder

D11

Övriga räntekostnader

Provisionsintäkter (B5)

D12

Betalningsförmedlingsprovisioner

D13

Utlåningsprovisioner

D14

Inlåningsprovisioner

D15

Specifikationer: Årsbokslut

D16

Värdepappersprovisioner

D17

Övriga provisioner

Provisionskostnader (B6)

D18

Betalningsförmedlingsprovisioner

D19

Värdepappersprovisioner

D20

Övriga provisioner

Nettoresultat av finansiella transaktioner (B7)

D21

Realisationsresultat

D22

Orealiserade värdeförändringar

D23

Realiserade/orealiserade valutakursförändringar

D24

Skuldinlösen

Realisationsresultat (D21)

D25

Aktier/andelar

D26

Räntebärande värdepapper

D27

Andra finansiella instrument

Orealiserade värdeförändringar (D22)

D28

Aktier/andelar

D29

Räntebärande värdepapper

D30

Andra finansiella instrument

STANDARDRAPPORT

INSTITUT

PERIOD

INSTITUTNUMMER

HANDLÄGGARE

TELEFONNUMMER

ORG.NUMMER

Belopp anges i tkr utan decimaler

Summeringar ska balansera

D. SPECIFIKATIONER: RESULTATRÄKNING

Övriga rörelseintäkter (B8)

D31

Reavinster vid avyttring av värdepapper som klassificerats som

anläggningstillgångar

D32

Övrigt

Allmänna administrationskostnader (B10)

D33

Personalkostnader

D34

Lokalkostnader

D35

Övriga administrationskostnader

Personalkostnader (D33)

D36

Löner och arvoden

D37

Bonus och provisioner

D38

Sociala avgifter

D39

Pensionskostnader

D40

Övriga personalkostnader

Av- och nedskrivningar av materiella

och immateriella anläggningstillgångar (B11)

D41

Avskrivningar enligt plan

D42

Nedskrivningar

Avskrivningar enligt plan (D41)

D43

Inventarier

D44

Leasingobjekt

D45

Byggnader och mark

D46

Goodwill

D47

Andra immateriella tillgångar

Nedskrivningar (D42)

D48

Leasingobjekt

D49

Övrigt

Övriga rörelsekostnader (B12)

D50

Reaförluster vid avyttring av värdepapper som klassificerats som

anläggningstillgångar

D51

Övrigt

STANDARDRAPPORT

INSTITUT

PERIOD

INSTITUTNUMMER

HANDLÄGGARE

TELEFONNUMMER

ORG.NUMMER

Belopp anges i tkr utan decimaler

Summeringar ska balansera

D. SPECIFIKATIONER: RESULTATRÄKNING

Kreditförluster, netto (B15)

Specifik reservering för individuellt värderade lånefordringar

D52

Periodens reserveringar

D53

Periodens bortskrivning direkt mot resultaträkningen

D54

Återförda reserveringar

D55

Inbetalt på tidigare års bortskrivningar

D56

Periodens nettokostnad för specifika reserveringar för

individuellt värderade lånefordringar (D52 : D55)

=

Specifik reservering för kollektivt värderade lånefordringar

D57

Periodens reserveringar

D58

Periodens bortskrivning direkt mot resultaträkningen

D59

Återförda reserveringar

D60

Inbetalt på tidigare års bortskrivningar

D61

Periodens nettokostnad för specifika reserveringar för

kollektivt värderade lånefordringar (D57 : D60)

=

Kollektiv reservering för inträffade men ännu inte rapporterade förluster

D62

Periodens reserveringar

D63

Periodens bortskrivning direkt mot resultaträkningen

D64

Återförda reserveringar

D65

Inbetalt på tidigare års bortskrivningar

D66

Periodens nettokostnad för kollektiva reserveringar (D62 : D65)

Ansvarsförbindelser

D67

Periodens nettokostnad för infriande av garantier och

andra ansvarsförbindelser

D68

Kreditförluster, netto (D56+D61+D66+D67)

=

STANDARDRAPPORT

INSTITUT

PERIOD

INSTITUTNUMMER

HANDLÄGGARE

TELEFONNUMMER

ORG.NUMMER

Belopp anges i tkr utan decimaler

Summeringar ska balansera

E. SPECIFIKATIONER: SVENSKA FILIALER I UTLANDET

Mellanhavanden

E1

Fordringar på den svenska delen av moderföretaget

E2

-varav lånefordringar

E3

Skulder till den svenska delen av moderföretaget

E4

-varav låneskulder

E5

Intäkter mot den svenska delen av moderföretaget

E6

-varav ränteintäkter

E7

Kostnader mot den svenska delen av moderföretaget

E8

-varav räntekostnader

STANDARDRAPPORT

INSTITUT

PERIOD

INSTITUTNUMMER

HANDLÄGGARE

TELEFONNUMMER

ORG.NUMMER

Belopp anges i tkr utan decimaler

Summeringar ska balansera

F. SPECIFIKATIONER: ÅRSBOKSLUT

Specifikation Balansräkning

Belåningsbara statsskuldförbindelser m.m. (A2)

F1

Belåningsbara statspapper

F2

Andra belåningsbara värdepapper

Belåningsbara statsskuldsförbindelser samt obligationer

och andra räntebärande värdepapper (A2, A5)

Anläggningstillgångar

F3

Svenska staten

F4

Svenska kommuner och landsting

F5

Svenska bostadsinstitut

F6

Svenska icke-finansiella företag

F7

Övriga svenska finansiella företag

F8

Utländska stater

F9

Övriga utländska emittenter

F10

Summa (F3 : F9)

=

F11

-varav efterställt

Omsättningstillgångar

F12

Svenska staten

F13

Svenska kommuner och landsting

F14

Svenska bostadsinstitut

F15

Svenska icke-finansiella företag

F16

Övriga svenska finansiella företag

F17

Utländska stater

F18

Övriga utländska emittenter

F19

Summa (F12 : F18)

=

F20

- varav efterställt

Belåningsbara statsskuldsförbindelser samt obligationer

och andra räntebärande värdepapper (A2, A5)

F21

Bokförda värdet av tillgångar hos mottagande part vid en

oäkta återköpstransaktion

F22

Övrigt

Immateriella anläggningstillgångar (A10)

F23

Goodwill

F24

Andra immateriella anläggningstillgångar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (A14)

F25

Upplupna räntor

F26

Övrigt

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (A22)

F27

Upplupna räntor

F28

Övrigt

STANDARDRAPPORT

INSTITUT

PERIOD

INSTITUTNUMMER

HANDLÄGGARE

TELEFONNUMMER

ORG.NUMMER

Belopp anges i tkr utan decimaler

Summeringar ska balansera

F. SPECIFIKATIONER: ÅRSBOKSLUT

Avsättningar (A23)

F29

Avsättningar för pensioner m.m.

F30

Avsättningar för skatter

F31

Övriga avsättningar

Obeskattade reserver (A25)

F32

Ackumulerade avskrivningar över plan, leasingobjekt

F33

Ackumulerade avskrivningar över plan, övriga tillgångar

F34

Ersättningsfond

F35

Periodiseringsfonder

F36

Andra obeskattade reserver

Specifikation Eget kapital

Aktiekapital/grundfond/insatskapital; överkursfond; uppskrivningsfond;

andra fonder; balanserad vinst eller förlust; årets resultat (A27 : A32)

F37

Ingående eget kapital enligt fastställd balansräkning

F38

Förändring av uppskrivningsfond

F39

Förändring av fond för verkligt värde

F40

Nyemission och avsättning till överkursfond

F41

Fondemission

F42

Aktieägartillskott

F43

Inlösen av egna aktier

F44

Utgifter för förvärv av egna aktier

F45

Inkomster från avyttring av egna aktier

F46

Avsättning till reservfond

F47

Utdelning för föregående år

F48

Förskjutning mellan bundet och fritt kapital

F49

Koncernbidrag som ej förs via resultaträkning

F50

Skatteeffekt av koncernbidrag

F51

Övriga förändringar

F52

Redovisat årsresultat

F53

Totalt (F37 : F52)

=

Föreslagen utdelning för räkenskapsåret

F54

Totalt

STANDARDRAPPORT

INSTITUT

PERIOD

INSTITUTNUMMER

HANDLÄGGARE

TELEFONNUMMER

ORG.NUMMER

Belopp anges i tkr utan decimaler

Summeringar ska balansera

F. SPECIFIKATIONER: ÅRSBOKSLUT

Specifikation Resultaträkning

Erhållna utdelningar (B4)

F55

Aktier och andelar, övriga

F56

Intresseföretag

F57

Koncernföretag

Koncernföretag (F57)

F58

Erhållna koncernbidrag jämställda med utdelning

F59

Övrigt

Övriga rörelseintäkter (B8)

F60

Driftnetto övertagna fastigheter

F61

Övrigt

Bokslutsdispositioner (B24)

F62

Avräkning av pensioner

F63

Lämnade/erhållna koncernbidrag

F64

Leasingobjekt, avskrivningar över plan

F65

Avsättning till ersättningsfond

F66

Förändring av periodiseringsfonder

F67

Övriga bokslutsdispositioner

Skatt (B25)

F68

Skatt på årets resultat

F69

Övriga skatter

Specifikation Uppgifter

Information om företaget

F70

Antal anställda

st

F71

Antal anställda omräknat till heltidstjänster

st

F72

Antal arbetsställen (F73 : F74)

=

F73

- i Sverige

st

F74

- i utlandet

st

F75

Antal bankautomater ägda av kreditinstitut

st

Innehav av egna aktier

F76

Marknadsvärde

F77

Antal

st

FFFS 2014:14

Bilaga 2

Anvisningar till blankett Standardrapport

Företag med utländska filialer ska upprätta rapporten för moderföretaget inklusive

dess filialer. Uppgifterna ska överensstämma med de års- och delårsbokslut som

företagen upprättar.

Med utland avses i dessa anvisningar motpart utanför Sverige. Filialer till utländ-

ska kreditinstitut och värdepappersbolag i Sverige räknas som svensk motpart.

Upplysningar ska lämnas om hur stor effekt den så kallade verkligt värde-optionen

har på balansräkning och resultaträkning på raderna A39–A51 respektive B31–

B36.

Koncerner med en balansomslutning större än 1 miljard kronor (mdkr) får lämna

uppgifter som är avrundade till närmaste miljontal. Till exempel:

– Balansomslutning

12 345 678 tkr

– Avrundas till

12 346 000 tkr

Där poster i resultaträkningen har negativ inverkan på resultatet anges detta med

minustecken (–). Detta gäller även för att fylla i specifikationerna. Balansräk-

ningens poster ska i normalfallet lämnas utan tecken. Om en balanspost påverkar

balansomslutningen negativt ska minustecken (–) användas. Det gäller även för

specifikationer av balansposter.

Ange samtliga belopp i tusentals kronor (tkr), utan decimal, och avrunda enligt gäl-

lande regler. Belopp under 500 kronor anges med 0. Observera att summeringarna

måste balansera även vid avrundning.

Rapportering av kvartalsuppgifter

Kvartalsuppgifter rapporteras enligt avsnitt A–E:

– Balansräkning (A)

– Resultaträkning (B)

– Specifikationer: Balansräkning (C)

– Specifikationer: Resultaträkning (D)

– Specifikationer: Svenska filialer i utlandet (E)

Rapportering av årsbokslutsuppgifter

Förutom kvartalsuppgifter rapporteras vid årsbokslut också uppgifter enligt

avsnitt F.

Filialers rapportering

Filialer till svenska kreditinstitut och värdepappersbolag i utlandet samt filialer till

utländska kreditinstitut och värdepappersbolag i Sverige, ska rapportera följande

uppgifter i förekommande fall:

– Avsnitt A

Samtliga uppgifter

– Avsnitt B

Samtliga uppgifter

– Avsnitt C

C74–C100

FFFS 2014:14

– Avsnitt D

D21–D30, D33–D35, D50–D68

– Avsnitt F

F37–F54, F70–F75

– Avsnitt E

rapporteras enbart av filialer till svenska kreditinstitut och

värdepappersbolag i utlandet.

Undantag från inrapportering

Värdepappersbolag och koncerner enligt 1 § 4 som endast omfattar värdepappers-

bolag behöver inte rapportera följande uppgifter:

– Avsnitt C

C17–C38, C112–C133

Värdepappersbolag enligt 1 § 1, filialer enligt 1 § 2 och 3 samt koncerner enligt 1 §

4 behöver inte rapportera följande uppgifter:

– Avsnitt C

C44, C46–C48

A. Balansräkning

A3

A17

Kreditinstitut (sektorkod från och med 2014-10-01)

Med kreditinstitut avses SCB:s sektorkoder med följande

beteckning:

Centralbanker

Banker (utom centralbanker)

Bankfilialer till banker i utlandet

Bostadsinstitut

Andra monetära kreditmarknadsföretag

Monetära värdepappersbolag och fondkommissionärer

Icke-monetära kreditmarknadsföretag

Icke-monetära värdepappersbolag och fondkommissionärer.

A4

A18

Allmänhet

Allt som inte avser kreditinstitut definieras som allmänhet.

C41–C45 Aktier och andelar

Värdepappersfonder och specialfonder redovisas som en del av

aktier och andelar. Under C44 redovisas svenskregistrerade

värdepappersfonder och specialfonder.

C46–C49 Värdepappersfonder och specialfonder, svensk-

registrerade

Innehav av svenskregistrerade fonder specificeras på svenska

hushåll, svenska icke-finansiella företag, övriga svenska ägare

samt utlandet och eget innehav.

A16

A34

Koncernfordringar och koncernskulder

Här redovisas sådana fordringar och skulder som ett företag

har på samtliga koncernföretag. Koncernföretag definieras i

enlighet med 1 kap. 4 § lagen (1995:1559) om årsredovisning i

kreditinstitut och värdepappersbolag.

Koncerner som ingår i andra koncerner ska redovisa fordringar

och skulder på koncernföretag utanför den rapporterande kon-

cernen här.

FFFS 2014:14

A19

Emitterade värdepapper

Återköpta egna emitterade värdepapper ska avräknas från

denna balanspost. Avräkning görs med de belopp som de

återköpta värdepapperen ingått med i den tidigare redovisade

skulden.

A24

Efterställda skulder

Återköpta egna efterställda skulder ska avräknas från denna

balanspost. Avräkning görs med de belopp som de återköpta

värdepapperen ingått med i tidigare redovisade skulder.

A39–A51

Effekter av verkligt värde-optionen

Uppgifterna avser tillgångar och skulder värderade enligt

verkligt värde-optionen samt specifikationer av dessa tillgångar

och skulder. De fyra beloppsmässigt största typerna av instru-

ment av tillgångarna och skulderna ska specificeras tillsam-

mans med en eventuell övrig post för att specifikationen ska

överensstämma med totalen. Finns färre instrument än fyra

anges dessa.

B. Resultaträkning

B31–B36

Orealiserade vinster i årets resultat per instrument

Uppgifterna avser de typer av instrument med störst belopp

värderade enligt verkligt värde optionen. Beloppet bör vara

väsentligt och maximalt fyra typer av instrument behöver

anges.

C. Specifikationer: Balansräkning

C2

C55

C135

Svenska banker

Med svenska banker avses bankaktiebolag, sparbank och

medlemsbank samt filialer till utländska bankföretag i Sverige.

C3

C56

C136

Svenska kreditmarknadsföretag

Med kreditmarknadsföretag avses företag som har tillstånd

enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

Svenska kreditmarknadsföretag omfattar även: Svenska

skeppshypotekskassan och Sveriges allmänna hypoteksbank

samt filialer till utländska kreditföretag i Sverige.

C4

C57

C137

Svenska värdepappersbolag

Företag som har tillstånd enligt lagen (2007:528) om värde-

pappersmarknaden samt filialer till utländska värdepappers-

bolag i Sverige.

C5

C58

C138

Utländska kreditinstitut

Utländska kreditinstitut inklusive internationella bankinrätt-

ningar enligt definitionen i 1 kap. 1 § lagen (1995:1559) om

årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag.

FFFS 2014:14

C7–C16

C60–C69

C101–C111

C144–C153

Sektorfördelning

Sektorerna är definierade i enlighet med Standard för institu-

tionell sektorindelning 2014, INSEKT 2014. För mer informa-

tion om sektorkoder hänvisas till SCB.

De företag som har tillgång till SCB:s företagsdatabas kan an-

vända denna för att sektorfördela enligt specifikationens upp-

ställning.

C17–C38

C112–C133

C154–C175

Branschfördelning

Branschfördelning av sektorn svenska icke-finansiella företag

(sektorkod 110).

Branscherna är definierade i enlighet med Struktur för Svensk

näringsgrensindelning 2007, SNI 2007. För mer information

om SNI-koder hänvisas till SCB.

De företag som har tillgång till SCB:s företagsdatabas kan

använda denna för branschfördelning enligt specifikationens

uppställning.

C39

Utlåning över belåningsvärdet

Avser utlåning som inte täcks av säkerheter utifrån den natio-

nella branschföreningens rekommenderade belåningsvärden

eller företagets internt satta belåningsvärden. Om företagets in-

terna belåningsvärden överskrider den nationella branschföre-

ningens rekommendationer, ska överbelåningen räknas från

branschföreningens rekommenderade belåningsvärde.

Beloppet redovisas brutto utan hänsyn till eventuellt ställda

tilläggssäkerheter.

C40

Av kunder ställda tilläggssäkerheter

Värdet av tilläggssäkerheter avseende utlåning över belånings-

värdet.

C74–C76

Problemlån

Lånefordringar ska klassificeras som problemlån om de upp-

fyller kriterierna i del 2, bilaga V, punkterna 145–148 enligt

kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 av

den 16 april 2014 om tekniska standarder för genomförande av

instituts tillsynsrapportering enligt Europaparlamentets och

rådets förordning (EU) nr 575/20131. Vid klassificeringen av

lånefordringar som problemlån ska även punkt 150, 154 och

155 i genomförandeförordningen tillämpas. Lånefordringar

upphör att vara problemlån då samtliga kriterier i punkterna

156 och 157 i genomförandeförordningen har uppfyllts.

Summan av posterna C74 och C75 ska överensstämma med

summan av posterna ”Utlåning till kreditinstitut” och ”Utlå-

ning till allmänheten”.

1 EUT L 191, 28.06.2014, s. 1 (Celex 32014R0680).

FFFS 2014:14

C74

Redovisat värde för normala lånefordringar

Avser redovisat värde för samtliga lånefordringar som inte har

klassificerats som problemlån. Redovisat värde på normala

lånefordringar ska reduceras med kollektiva reserveringar en-

ligt anvisningar för uppgift C82.

C75

Redovisat värde för problemlån efter reserveringar, totalt

Avser redovisat värde efter reserveringar för samtliga låne-

fordringar som har klassificerats som problemlån enligt defini-

tionen av problemlån som anges i C74–C76.

C76

Redovisat värde för problemlån efter reserveringar, för vilka

reservering skett

Avser redovisat värde efter reserveringar för de lånefordringar

som har klassificerats som problemlån enligt definitionen ovan,

för vilka reservering skett.

C80

C86

C92

Reserver som tagits i anspråk för bortskrivningar

Avser reducering av ackumulerat belopp på avsättningskontot

hänförlig till periodens bortskrivningar på grund av att låne-

fordran inte anses vara indrivningsbar.

C81

C87

C93

Övriga justeringar

Övriga justeringar omfattar exempelvis överföringar mellan

specifika och kollektiva reserveringar samt valutakurseffekter.

C82

Specifik reservering för individuellt värderade lånefordringar

Avser ackumulerat belopp för nedskrivningar av de låne-

fordringar som har nedskrivningsprövats individuellt.

C88

Specifik reservering för kollektivt värderade lånefordringar

Avser ackumulerat belopp för kollektiv reservering beräknad

på inte enskilt betydande lånefordringar där ett nedskrivnings-

behov har identifierats individuellt och för vilka institutet

använder en portföljbaserad bedömning. Detta hindrar inte att

institutet gör en individuell prövning av nedskrivningar på

lånefordringar som inte är enskilt betydande, och rapporterar

dessa som en ”specifik reservering för individuellt värderade

lånefordringar”.

C94

Kollektiv reservering för inträffade men ännu inte

rapporterade förluster

Avser ackumulerat belopp för kollektiv reservering beräknad

på lånefordringar som inte nedskrivningsprövats individuellt.

C95

Redovisat värde för lånefordringar som beviljats en eftergift,

totalt

Avser det redovisade värdet efter reserveringar för samtliga

lånefordringar som har beviljats en eftergift. Lånefordringar

ska klassificeras som att de har beviljats en eftergift om

kriterierna i del 2, bilaga V ii, punkterna 163–167 samt 172–

174 enligt kommissionens genomförandeförordning (EU) nr

680/2014 av den 16 april 2014 om tekniska standarder för

genomförande av instituts tillsynsrapportering enligt

FFFS 2014:14

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/20132

är uppfyllda. Vid klassificeringen av lånefordringar som har

beviljats en eftergift ska även punkt 175 i genomförandeförord-

ningen tillämpas. Denna klassificering upphör då samtliga

kriterier i punkterna 176–179 i genomförandeförordningen har

uppfyllts.

C96

Ackumulerade reserveringar avseende lånefordringar som

beviljats en eftergift

Avser ackumulerade reserveringar avseende lånefordringar

som beviljats en eftergift enligt ovan.

C99

Reservering avseende leasing

Avser reserveringar avseende finansiella leasingavtal som in-

går i posterna ”Utlåning till kreditinstitut” och ”Utlåning till

allmänheten”.

D. Specifikationer: Resultaträkning

D36–D40 Personalkostnader

Avsättningar till vinstandelssystem redovisas under ”Bonus

och provisioner”.

D53

D58

D63

Periodens bortskrivning direkt mot resultaträkningen

Avser periodens bortskrivningar som direkt reducerat redovisat

värde på en lånefordran utan användning av ett avsättnings-

konto.

E. Specifikationer: Svenska filialer i utlandet

E1–E8

Mellanhavanden

Med mellanhavanden avses ställning och resultat mot den

svenska delen av moderbolaget. Mellanhavanden med andra

filialer ska därför inte ingå. Här specificeras lånefordringar,

låneskulder, ränteintäkter och räntekostnader.

F. Specifikationer: Årsbokslut

F70

Antal anställda

Till anställda räknas även personer som tillfälligt är från-

varande, men som fortfarande har anknytning till arbetsplatsen.

Även deltidsarbetare och säsongsarbetare ska inkluderas.

Frivilliga arbetare räknas inte. Antal anställda ska beräknas

som årsgenomsnitt.

2 EUT L 191, 28.06.2014, s. 1 (Celex 32014R0680).

FFFS 2014:14

F71

Antal anställda omräknat till heltidstjänster

Antal anställda ska mätas som årsgenomsnitt och omräknas till

heltidstjänster enligt Bokföringsnämndens allmänna råd

(BFNAR 2006:11) om gränsvärden punkterna 7–11.

F72

Antal arbetsställen

Ett arbetsställe är ett företag eller del därav med hemvist på en

bestämd geografisk plats. Exempel på arbetsställen: kontor, så

kallade call-center, arkiv, it-lokaler. Arbetsstället ska ha varit

aktivt under helaräkenskapsåret eller delar av det, och verk-

samheten ska ha bedrivits minst fyra timmar per dag. Hem-

arbete och liknande räknas inte.

F75

Antal bankautomater ägda av kreditinstitut

Med bankautomater avses olika maskiner som utför elektro-

niska banktjänster: uttagsautomater, automater för insättning,

överföring och valutaväxling.