Upphävd författning

Förordning (1970:944) om kompensation i vissa fall för särskild varuskatt;

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1970-12-17
Ändring införd
SFS 1970:944 i lydelse enligt SFS 1993:505
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Riksskatteverket prövar enligt bestämmelserna i denna förordning frågor om kompensation för skatt enligt lagen (1941:251) om särskild varuskatt. (Förordning 1982:816).

2 §  Kompensation enligt 7 § lagen (1941:251) om särskild varuskatt medges efter ansökan. Förordning (1982:816).

3 §  Ansökan skall avse kalenderkvartal och göras skriftligen hos riksskatteverket inom ett år från utgången av det kvartal ansökningen avser.

4 §  Har kompensation för skatt utbetalats med för högt belopp på grund av oriktig uppgift, som sökanden lämnat, eller på grund av felräkning, misskrivning eller annat uppenbart förbiseende, är mottagaren skyldig att till statsverket återbetala vad han sålunda oriktigt erhållit.

[S2]Åtgärd för uttagande av oriktigt erhållet kompensationsbelopp får ej vidtagas senare än fem är efter utgången av det kalenderår under vilket beloppet erhållits. Kungörelse (1974:445).

5 §  Den som i ansökningsärende uppsåtligen eller av grov oaktsamhet lämnar oriktig uppgift ägnad att för honom eller den han företräder leda till för hög kompensation för skatt dömes till böter eller fängelse i högst sex månader, om ej gärningen är belagd med straff i brottsbalken. Kungörelse (1974:445).

6 §  Närmare föreskrifter för tillämpningen av denna förordning meddelas av riksskatteverket. Förordning (1982:816).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1970:944) om kompensation i vissa fall för särskild varuskatt

Ändring, SFS 1974:445

  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1, 2, 4, 5 §§; omtryck

Förordning (1982:816) om ändring i kungörelsen (1970:944) om kompensation i vissa fall för särskild varuskatt och utjämningsskatt

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1982. Äldre bestämmelser gäller dock fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1, 2, 6 §§

Förordning (1990:799) om upphävande av förordningen (1970:944) om kompensation i vissa fall för särskild varuskatt

  Övergångsbestämmelse

  Regeringen föreskriver att förordningen (1970:944) om kompensation i vissa fall för särskild varuskatt skall upphöra att gälla vid utgången av år 1992.
  Förordningen tillämpas fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före den 1 januari 1993.
  Efter utgången av juni 1993 skall de uppgifter som Riksskatteverket haft enligt förordningen fullgöras av Skattemyndigheten i Kopparbergs län. Förordning (1993:505).
  Omfattning
  upph.
  Ikraftträder
  1993-01-01

Förordning (1993:505) om ändring i förordningen (1990:799) om upphävande av förordningen (1970:944) om kompensation i vissa fall för särskild varuskatt

Förarbeten
Rskr. 1992/93:336, Prop. 1992/93:196, Bet. 1992/93:SkU28
Omfattning
ändr. 1990:799
Ikraftträder
1993-07-01