Lag (1970:991) om ändring i kommunal indelning i samband med fastighetsbildning

Departement
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1970-12-17
Ändring införd
SFS 1970:991 i lydelse enligt SFS 2001:162
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Mark som genom fastighetsreglering överföres till fastighet inom annan kommun skall i fortsättningen höra till den kommunen. Detsamma gäller när mark överföres till samfällighet som i sin helhet är belägen inom annan kommun.

2 §  Tillföres samfällighet, som är belägen inom flera kommuner, genom fastighetsreglering mark från annan kommun, skall lantmäterimyndigheten bestämma att marken skall höra till en av de först angivna kommunerna.

[S2]Om fastighet eller samfällighet bildas av mark från flera kommuner, skall myndigheten bestämma till vilken av kommunerna den nya enheten skall höra. Lag (1995:1400).

[S3]3 § har upphävts genom lag (2001:162)

4 §  I ärende rörande medgivande till fastighetsbildning enligt 3 kap. 11 § fastighetsbildningslagen (1970:988) skall länsstyrelsen verkställa behövlig utredning.

[S2]Ärende, som avses i första stycket, avgöres av länsstyrelsen. Innebär fastighetsbildningen ändring av länsgräns, skall länsstyrelsen dock underställa ärendet regeringens prövning. Underställning skall även eljest ske, om särskilda skäl föreligger. Lag (1981:1220).

5 §  Vid prövning av fråga om medgivande till fastighetsbildning skall iakttagas att olämplig indelning i förvaltningsområden eller avsevärd olägenhet för kommun ej uppkommer. För sådant ändamål kan föreskrivas avsteg från 1 eller 2 §, dock ej så att fastighet kommer att omfatta enskild mark inom mer än en kommun. Vidare kan fastställas reglering rörande kommunernas inbördes ekonomiska förhållanden och meddelas andra föreskrifter med anledning av indelningsändringen. För undvikande av olämplig indelning i förvaltningsområden kan även bestämmas att fastighet, samfällighet eller del av samfällighet, som ej beröres av fastighetsbildningen, skall överflyttas till annan kommun. Lag (2001:162).

6 §  Indelningsändring enligt 1 eller 2 § träder i kraft den dag uppgift om fastighetsbildningen införts i fastighetsregistrets allmänna del, om ej annat bestämts i beslut om medgivande till fastighetsbildningen. Lag (2001:162).

[S2]7 § har upphävts genom lag (2001:162)

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1970:991) om ändring i kommunal indelning i samband med fastighetsbildning

Lag (1981:1220) om ändring i lagen (1970:991) om ändring i kommunal och ecklesiastik indelning i samband med fastighetsbildning

  Förarbeten
  Prop. 1981/82:47
  Omfattning
  ändr. 3, 4, 5, 6 §§; ny 7 §; omtryck

Lag (1988:192) om ändring i lagen (1970:991) om ändring i kommunal och ecklesiastik indelning i samband med fastighetsbildning

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989. I fråga om beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller dock äldre bestämmelser.
  Förarbeten
  Prop. 1987/88:67
  Omfattning
  ändr. 7 §
  Ikraftträder
  1989-01-01

Lag (1995:1400) om ändring i lagen (1970:991) om ändring i kommunal och ecklesiastik indelning i samband med fastighetsbildning

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.
  2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om fastighetsbildningsmyndigheter och fastighetsregistermyndigheter som inrättats enligt lagen (1971:133) om kommunal fastighetsbildningsmyndighet och fastighetsregistermyndighet.
  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:102, Prop. 1995/96:78, Bet. 1995/96:BoU4
  Omfattning
  ändr. 2, 3, 7 §§
  Ikraftträder
  1996-01-01

Lag (1998:372) om ändring i lagen (1970:991) om ändring i kommunal och ecklesiastik indelning i samband med fastighetsbildning

Förarbeten
Rskr. 1997/98:226, Prop. 1997/98:101, Bet. 1997/98:JuU17
Omfattning
ny 8 §
Ikraftträder
1998-10-01

Lag (2000:236) om ändring i lagen (1970:991) om ändring i kommunal och ecklesiastik indelning i samband med fastighetsbildning

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:185
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2000-07-01

Lag (2001:162) om ändring i lagen (1970:991) om ändring i kommunal och ecklesiastik indelning i samband med fastighetsbildning

Förarbeten
Rskr. 2000/01:176, Prop. 2000/01:33, Bet. 2000/01:SkU20
Omfattning
upph. 3, 7 §§; ändr. författningsrubr., 5, 6 §§
Ikraftträder
2001-05-01