Upphävd författning

Förordning (1971:388) om statsbidrag till ungdomsorganisationer

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1971-06-04
Ändring införd
SFS 1971:388
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Ungdomsorganisation, som regeringen förklarat berättigad till statsbidrag, får enligt denna förordning statsbidrag till kostnader för såväl sin centrala som lokala verksamhet. Regeringen kan därvid för viss organisation meddela föreskrift som avviker från denna förordning.

[S2]Fråga om statsbidrag prövas i övrigt av statens ungdomsråd. Förordning (1976:382).

2 §  Statsbidrag utgår med gemensamt belopp till två eller flera samarbetande ungdomsorganisationer, om regeringen bestämmer det.

[S2]Ungdomsorganisationer, som får statsbidrag med gemensamt belopp, anses vid tillämpningen av denna förordning som en organisation. Förordning (1975:466).

3 §  Statsbidrag beräknas för tiden den 1 juli-30 juni (redovisningsår).

4 §  Statsbidrag utgår endast till organisation som bedriver verksamhet huvudsakligen bland barn och ungdom. Organisationen skall ha minst 3000 medlemmar i åldern 7-25 år och lokalavdelningar i minst hälften av landets landstingskommuner.

[S2]Med landstingskommun jämställes vid tillämpningen av denna förordning kommun som icke ingår i landstingskommun. Förordning (1975:466).

5 §  Med medlem i ungdomsorganisation förstås i denna förordning den som under närmast föregående redovisningsår varit ansluten till lokalavdelning inom organisationen och som därvid haft stadgeenliga möjligheter att påverka beslut rörande organisationens verksamhet och inriktning. När antalet medlemmar under närmast föregående redovisningsår skall bestämmas för en organisation, skall hänsyn tagas till förhållandena den dag under nämnda redovisningsår, då organisationens verksamhetsår upphörde.

[S2]Utöver vad som enligt första stycket kräves för att någon skall räknas som medlem i en ungdomsorganisation under närmast föregående redovisningsår fordras att han har erlagt avgift till organisationen för det verksamhetsår som upphörde under nämnda redovisningsår. Statens ungdomsråd får medge att kravet på erlagd avgift ej skall gälla för kristen ungdomsorganisation. När statens ungdomsråd lämnar sådant medgivande, skall det ange på vilket annat sätt som organisationen skall styrka medlemskapet. Därvid skall statens ungdomsråd samråda med ungdomsorganisationen. Förordning (1976:382).

6 §  Med lokalavdelning avses sådan avdelning av ungdomsorganisation som uppfyller följande villkor, nämligen

 1. flertalet av medlemmarna är i åldern 7-25 år,
 2. det ankommer på medlemmarna och på organ, som utses av medlemmarna, att besluta om avdelningens verksamhet,
 3. avdelningen är införd i ungdomsorganisationens register över lokal avdelningar,
 4. avdelningen har genomfört minst 25 sammankomster under det verksamhetsår för ungdomsorganisationen som upphörde under närmast föregående redovisningsår.

[S2]När antalet lokalavdelningar i en ungdomsorganisation skall bestämmas, skall hänsyn tagas till förhållandena den dag under närmast föregående redovisningsår, då organisationens verksamhetsår upphörde.

[S3]Om särskilda skäl föreligger, får statens ungdomsråd medge undantag från det villkor som anges i första stycket 4.Förordning (1976:382).

Central verksamhet

7 §  Statsbidrag utgår för central verksamhet i form av grundbidrag och rörligt bidrag.

[S2]När ungdomsorganisation första gången erhåller statsbidrag för central verksamhet, utgår bidraget endast i form av grundbidrag. Grundbidraget nedsättes härvid till hälften av vad som eljest skolat utgå. För det andra redovisningsår för vilket organisation erhåller statsbidrag för central verksamhet utgår bidraget endast i form av grundbidrag.

[S3]Ungdomsorganisation som för ett redovisningsår erhållit statsbidrag för central verksamhet i form av såväl grundbidrag som rörligt bidrag äger få statsbidrag för sådan verksamhet för nästföljande redovisningsår även om organisationen vad gäller bidrag för detta senare redovisningsår ej uppfyller de villkor i fråga om antalet medlemmar och lokalavdelningar som an ges i 4-6 §§. Statsbidraget för central verksamhet utgår härvid endast i form av grundbidrag. Uppfyller ungdomsorganisationen icke heller för det därpå följande redovisningsåret sagda villkor, utgår det oaktat statsbidrag för central verksamhet för detta redovisningsår i form av grundbidrag. Bidraget nedsättes härvid till hälften av vad som eljest skolat utgå. Förordning (1975:466).

10 § har upphävts genom förordning (1975:466).
11 § har upphävts genom förordning (1975:466).

12 §  Grundbidrag och rörligt bidrag utgår med sammanlagt högst det belopp som svarar mot tre fjärdedelar av ungdomsorganisationens kostnader för central verksamhet för det verksamhetsår som upphörde under redovisningsåret närmast före det för vilket statsbidraget utgår.

[S2]Statens ungdomsråd bestämmer efter samråd med berörda ungdomsorganisationer de normer efter vilka kostnadsredovisningen skall ske. Förordning (1976:382).

13 §  Statsbidraget för central verksamhet betalas ut av statens ungdomsråd till bidragsberättigade ungdomsorganisationer.

[S2]Utbetalning sker efter rekvisition kvartalsvis i förskott under det redovisningsår för vilket bidraget utgår.

[S3]Därvid får högst 40, 60 respektive 80 procent av det belopp en ungdomsorganisation kan få i förskott för redovisningsåret betalas ut före den 1 oktober, den 1 januari respektive den 1 april. Förordning (1984:324).

14 §  Vid utbetalning till ungdomsorganisation av statsbidrag för central verksamhet skall avdrag göras för belopp som enligt slutligt fastställd anmärkning felaktigt utbetalts till ungdomsorganisationen i bidrag för tidigare redovisningsår. Kan sådant avdrag icke ske, skall organisationen återbetala vad den erhållit för mycket. Förordning (1975:466).

Lokal verksamhet

15 §  Statsbidraget för lokal verksamhet utgår med 11 kronor för varje bidragsberättigande sammankomst.

[S2]Med bidragsberättigande sammankomst förstås en av lokalavdelning planerad och anordnad sammankomst med minst fem deltagare i åldern 7-- 25 år, vilken varat minst en timme och vid vilken verksamheten varit av sådan art och inriktning att den enligt bestämmelser som meddelas av statens ungdomsråd berättigar till bidrag. Den som samma dag deltagit i mer än en sammankomst inom samma ungdomsorganisation medräknas vid endast en av dessa sammankomster. Förordning (1986:536).

16 §  Till ungdomsorganisation som enligt 7 § tredje stycket erhåller statsbidrag för central verksamhet oaktat organisationen icke uppfyller de villkor i fråga om medlemsantal och lokalavdelningar som avses där, utgår jämväl statsbidrag för lokal verksamhet utan hinder av att villkoren i fråga ej uppfyllts. Förordning (1975:466).

17 §  Del av statsbidraget för lokal verksamhet får utbetalas förskottsvis under redovisningsåret enligt statens ungdomsråds bestämmande. Förordning (1976:382).

18 §  Vid utbetalning av slutligt statsbidrag för lokal verksamhet för ett redovisningsår avdrages dels det belopp med vilket förskottet för föregående redovisningsår överstiger statsbidraget, dels vad som enligt slutligt fastställd anmärkning felaktigt utbetalts till ungdomsorganisationen i bidrag för tidigare redovisningsår. Kan sådant avdrag icke ske, skall organisationen återbetala vad den erhållit för mycket. Förordning (1975:466).

19 §  Statsbidrag för lokal verksamhet som anordnats av en ungdomsorganisations lokalavdelningar utbetalas av statens ungdomsråd. Utbetalningen sker, för fördelning mellan de bidragsberättigade lokalavdelningarna, till ungdomsorganisationen eller till annan organisation som åtagit sig att verkställa fördelningen.

[S2]Utbetalning sker efter rekvisition i den ordning och inom den tid statens ungdomsråd bestämmer. I rekvisitionen skall ingå de uppgifter som fordras för att fastställa förskottet för redovisningsåret och det slutliga bidraget för närmast föregående redovisningsår. Förordning (1984:324).

Gemensamma bestämmelser

19 a §  Om statens ungdomsråds beslut innebär avvikelse från en rekvisition enligt 13 eller 19 §, skall beslutet redovisa skälen till avvikelsen. Beslutet skall expedieras till den berörda ungdomsorganisationen samt sådan annan organisation som avses i 19 § första stycket. Förordning (1984:324).

20 §  Ungdomsorganisation är skyldig att till statens ungdomsråd avlämna verksamhetsberättelse med av auktoriserad eller godkänd revisor bestyrkt kostnadsredovisning.

[S2]I övrigt är ungdomsorganisation samt sådan annan organisation som avses i 19 § första stycket skyldiga att på begäran av vederbörande statliga myndighet lämna de uppgifter och det verifikationsmaterial som fordras för myndighetens granskning. Förordning (1986:536).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1971:388) om statsbidrag till ungdomsorganisationer

Förarbeten
Prop. 1971:32, Prop. 1969:1

Ändring, SFS 1972:284

Ändring, SFS 1974:200

  Omfattning
  ändr. 9 §

Ändring, SFS 1975:466

  Förarbeten
  Prop. 1975:14
  Omfattning
  upph. 10, 11 §§; ändr. författningsrubr., 1, 2, 4-9, 12-16, 18-21 §§, rubr. närmast före 7 §; omtryck

Förordning (1976:382) om ändring i förordningen (1971:388) om statsbidrag till ungdomsorganisationer

  Förarbeten
  Prop. 1975/76:100
  Omfattning
  ändr. 1, 5, 6, 8, 9, 12, 15, 17, 19-21 §§

Förordning (1977:406) om ändring i förordningen (1971:388) om statsbidrag till ungdomsorganisationer

Förordning (1978:247) om ändring i förordningen (1971:388) om statsbidrag till ungdomsorganisationer

Förordning (1979:274) om ändring i förordningen (1971:388) om statsbidrag till ungdomsorganisationer

Förordning (1980:286) om ändring i förordningen (1971:388) om statsbidrag till ungdomsorganisationer

Förordning (1981:502) om ändring i förordningen (1971:388) om statsbidrag till ungdomsorganisationer

Förordning (1982:293) om ändring i förordningen (1971:388) om statsbidrag till ungdomsorganisationer

Förordning (1983:514) om ändring i förordningen (1971:388) om statsbidrag till ungdomsorganisationer

Förordning (1984:324) om ändring i förordningen (1971:388) om statsbidrag till ungdomsorganisationer

  Förarbeten
  Prop. 1983/84:100
  Omfattning
  ändr. 8, 9, 13, 19 §§; ny 19 a §; rubr. närmast före 19 § sätts närmast före nya 19 a §
  Ikraftträder
  1984-07-01

Förordning (1985:483) om ändring i förordningen (1971:388) om statsbidrag till ungdomsorganisationer

Förordning (1986:536) om ändring i förordningen (1971:388) om statsbidrag till ungdomsorganisationer

  Förarbeten
  Prop. 1985/86:100
  Omfattning
  ändr. 9, 15, 20 §§
  Ikraftträder
  1986-07-01

Förordning (1987:604) om ändring i förordningen (1971:388) om statsbidrag till ungdomsorganisationer

Ändring, SFS 1988:374

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1988, då förordningen (1971:388) om statsbidrag till ungdomsorganisationer skall upphöra att gälla. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om statsbidrag som avser tid före ikraftträdandet.
  Omfattning
  upph.