Upphävd författning

Kungörelse (1971:784) med tillämpningsföreskrifter för inskrivningsväsendet enligt jordabalken

Departement
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1971-10-29
Ändring införd
SFS 1971:784 i lydelse enligt SFS 1999:854
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inskrivningsmyndighets område

1 §  Bestämmelser om vilka inskrivningsmyndigheters område som skall ha annan omfattning än domsagan finns i förordningen (1975:1110) om vissa inskrivningsmyndigheters område, m.m.

[S2]Domstolsverket får förordna att inskrivningsmyndighets område skall vara delat i två eller flera distrikt. Förordning (1975:1120).

Inskrivningsdomare

2 §  Inskrivningsdomare förordnas av hovrätten, om ej regeringen för viss tingsrätt föreskriver annat. Kungörelse (1974:817).

Inskrivningsdag

3 §  Inskrivningsdag hålles varje onsdag eller, om helgdag infaller då, nästa helgfria dag eller, om denna dag är lördag, närmast därefter infallande helgfria dag. Lika med helgdag anses julafton och nyårsafton. Inskrivningsdag avslutas klockan tolv.

[S2]På tingsrätts och inskrivningsmyndighets kansli skall finnas anslag med uppgift om när inskrivningsdag hålles. Kungörelse (1974:817).

Ansökan i inskrivningsärende

4 §  Sökande skall inge de handlingar som han vill åberopa till stöd för sin ansökan. Avser ansökan lagfart eller inskrivning av tomträtt, skall sökanden förete bevis om egendomens taxeringsvärde och typkod året närmast före det år då lagfarten eller inskrivningen sökes.

[S2]I ansökan eller annan handling som ges in i inskrivningsärende skall beträffande överlåtare, upplåtare och förvärvare anges person- eller organisationsnummer, där sådant finns, och namn.

[S3]Göres ansökan av flera sökande gemensamt och avser ansökningen lagfart eller inskrivning av tomträtt, skall ansökningen innehålla uppgift om hur stor andel av fastigheten eller tomträtten varje sökande innehar. Sker det ej och underlåter sökandena att efterkomma föreläggande att komplettera ansökningen, skall den anses avse andelar efter huvudtalet. Förordning (1975:1120).

4 a § har upphävts genom förordning (1999:854).

5 §  Avser ansökan lagfart eller inskrivning av tomträtt, annan nyttjanderätt, servitut eller rätt till elektriskt kraft, skall handling på vilken ansökningen grundas vara åtföljd av två styrkta avskrifter. Tillhandahåller ej sökanden sådana avskrifter, skall inskrivningsmyndigheten göra avskrifterna på sökandens bekostnad.

[S2]När ansökan fullföljes, äger första stycket motsvarande tillämpning i fråga om tillägg som har tecknats på handlingen.

Dagbok

6 §  Över ärenden om lagfart och om inskrivning av tomträtt föres dagboken (del A) på blankett enligt formulär som fastställes av domstolsverket.

[S2]Över ärenden om inteckning och om inskrivning av annan nyttjanderätt än tomträtt samt av servitut och rätt till elektriskt kraft föres dagboken (del B) på blankett enligt formulär som fastställes av domstolsverket.

[S3]Över ärenden som icke omedelbart leder till inskrivning i fastighets- bok eller tomträttsbok föres dagboken (del C) på blankett för dagboks blad i tvistemål. Över ärendena i del C föres kortregister med fastighetsbeteckningen som sökord.

[S4]Dagboken får föras i särskilda nummerserier för ärenden om fast egendom och ärenden om tomträtt. Är inskrivningsmyndighets område delat i två eller flera distrikt, skall dagboken föras särskilt för varje distrikt. Förordning (1975:1120).

7 §  Ärendena tages upp i dagboken efter hand som de kommer in och numreras i löpande följd för kalenderår. Nummer och årtal anges på de handlingar som kommer in. En av handlingarna i varje ärende förses dessutom med uppgift om dagen då ärendet kom in till inskrivnings myndigheten.

[S2]För varje inskrivningsdag, då ärende förekommer, skall den som fattat beslut bestyrka vad som förts in i dagboken med sitt namn.

8 §  Anteckning i dagboken får ej strykas över eller ändras, sedan expedition i ärendet lämnats ut. När felskrivning i dagboken rättas, skall rättelsen bestyrkas av den som fattat beslutet härom.

Minnesbok

9 §  Hos inskrivningsmyndighet föres minnesbok, som dag för dag visar vilka uppskjutna ärenden som skall behandlas, vilka sammanträden som skall hållas och vad som i övrigt kan vara att iakttaga viss dag på grund av meddelat beslut.

Akter

10 §  Akt i inskrivningsärende förses med ärendets nummer i dagboken.

[S2]Sådan anteckning i akt som avses i 19 kap. 7 § jordabalken bestyrkes av den som gjort anteckningen.

Renovation

11 §  Inom sex veckor efter utgången av närmast föregående kvartal skall inskrivningsmyndighet till riksarkivet sända avskrift av vad som under kvartalet införts i delarna A och B av dagboken samt avskrift av handling som ligger till grund för ansökan om lagfart eller inskrivning av tomträtt, annan nyttjanderätt, servitut eller rätt till elektrisk kraft.

Lagfartssammanträde och sammanträde enligt 19 kap. 10 § jordabalken

12 §  Har inskrivningsmyndighet kallat annan än sökanden att höras upplysningsvis vid lagfartssammanträde, har han rätt till ersättning av allmänna medel.

[S2]Protokoll skall föras rörande vad som förekommer vid sammanträde som avses i 19 kap. 10 § jordabalken. Protokollet skall fogas till akten i ärendet, när det tages upp till ny handläggning.

[S3]Har någon som inskrivningsmyndigheten kallat och som ej är sökande inställt sig för att höras i ärende som avses i andra stycket, har han rätt till ersättning av allmänna medel, om ej särskilda skäl föranleder att sökanden eller han själv bör stå för kostnaden.

[S4]Ersättning av allmänna medel som avses i denna paragraf utgår enligt vittnesersättningskungörelsen (1973:262). Utgår ersättningen med stöd av tredje stycket, skall kostnaden alltid stanna på statsverket. Förordning (1975:1120).

Beslut m.m.

13 §  Inskrivningsmyndighets beslut skall införas i fastighetsbok eller tomträttsbok, om beslutet innebär att

 1. ansökan om lagfart, inteckning eller annan inskrivning i sådan bok bifalles, förklaras vilande, avslås eller förklaras förfallen, eller
 2. inskrivningsärende uppskjutes.

14 §  Om inskrivningsmyndighets beslut skall i de fall som anges i denna paragraf utfärdas bevis.

[S2]Om ett ärende uppskjuts enligt 19 kap. 9 § jordabalken, utgör underrättelse enligt 13 § samma kapitel bevis om beslutet. Detsamma gäller i de fall då en ansökan eller en anmälan avvisas, avslås eller förklaras förfallen.

[S3]Bevis om beslut i inskrivningsärende utfärdas enligt följande.

 • -------------------------------------------------------------------- Ansökan avser Beslut Bevis ----------------------------------------------------------------------
Lagfartbifall/vilandeförklaringsärskilt bevis
Inskrivning av tomträttbifall/vilandeförklaringsärskilt bevis
Inteckningbifall vilandeförklaringpantbrev vilandebevis
Utbyteav pantbrev av vilandebevisbifall bifallpantbrev vilandebevis
Utsträckning, sammanföring,av beviljad inteckning av vilandeförklarad inteckningbifall bifallpantbrev vilandebevis
Relaxation enligt 22 kap. 11 § tredje stycket jordabalkenbifallbevis på ansökan
Annan relaxation, dödning, nedsättningbifall eller vilandebevisbevis på pantbrev
Anteckning om innehavbifall handling eller särskilt bevisbevis på ingiven
Inskrivning av nyttjanderätt, servitut eller rätt till elektrisk kraftbifall/vilandeförklaring eller särskilt bevisbevis på upplåtelsehandling
Nedsättning, dödning av sådan inskrivningbifall låtelsehandling eller särskilt bevisbevis på upp-
Dödning enligt 13 § lagen (1927:85) om dödande av förkommen handling, inskrivning av förklaring som avses i 2 kap. 3 § jordabalken, anteckning om intresseanmälan enligt lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller enligt lagen (1985:658) om arrendatorers rätt att förvärva arrendestället, anteckning om anmälan enligt 2 § andra stycket lagen (1987:232) om sambors gemensamma hem, anteckning om ställföreträdare enligt lagen (1989:31) om förvaltning av vissa samägda jordbruksfastigheterbifall handling eller särskilt bevisbevis på ingiven

[S4]I annat fall än som avses i andra och tredje styckena utfärdas särskilt bevis på begäran av sökanden.

[S5]Bevis undertecknas av den som fattat beslutet.

[S6]Om en felskrivning i ett bevis rättas sedan beviset lämnats ut, skall rättelsen bestyrkas av den som fattat beslutet om rättelse. Rättelse av pantbrev eller vilandebevis utan samband med beslut enligt 19 kap. 17 § jordabalken sker genom att ny handling utfärdas. Den tidigare utfärdade handlingen skall förstöras av inskrivningsmyndigheten. Förordning (1989:750).

15 §  Bevis i ärende om lagfart eller inskrivning av tomträtt utfärdas på blankett enligt formulär som fastställes av domstolsverket. Förordning (1975:1120).

16 §  Pantbrev utfärdas på blankett enligt formulär som fastställes av domstolsverket.

[S2]Pantbrev skall innehålla uppgift om

 1. inteckningens belopp med bokstäver och siffror,
 2. den eller de fastigheter eller den tomträtt vari inteckningen beviljats,
 3. datum och nummer för det beslut som ligger till grund för pantbrevets utfärdande,
 4. andra förhållanden som rör inteckningen och är av betydelse för bedömandet av den rätt inteckningen medför enligt lag.

[S3]Om innehållet i pantbrev efter utsträckning, utbyte eller sammanföring finns bestämmelser i 17--19 §§.

[S4]När en ansökan om inteckning som förklarats vilande har tagits upp till ny prövning och beviljats, skall vilandebeviset förstöras av inskrivningsmyndigheten. Förordning (1989:750).

17 §  Vid utsträckning skall i det nya pantbrevet anges samtliga fastigheter, i vilka inteckningen gäller efter utsträckningen. Det tidigare utfärdade pantbrevet skall förstöras av inskrivningsmyndigheten. Förordning (1989:750).

18 §  Vid utbyte skall i de nya pantbreven anges samtliga fastigheter, i vilka de inteckningar som svarar mot de nya pantbreven gäller. Det tidigare utfärdade pantbrevet skall förstöras av inskrivningsmyndigheten.

[S2]Begäres utbyte av pantbrev mot två eller flera nya pantbrev och i samband därmed dödning av inteckning som svarar mot ett av de nya pantbreven, skall pantbrev avseende dödad inteckning icke utfärdas. I det eller de nya pantbreven skall bevis meddelas både om utbytet och om dödningen. Förordning (1989:750).

19 §  Vid sammanföring skall i det nya pantbrevet anges den fastighet i vilken gäller den inteckning som svarar mot det nya pantbrevet. De tidigare utfärdade pantbreven skall förstöras av inskrivningsmyndigheten. Förordning (1989:750).

20 §  Vilandebevis utfärdas på blankett enligt formulär som fastställes av domstolsverket.

[S2]Bestämmelserna i 16 § andra stycket och 17-19 §§ äger motsvarande tillämpning i fråga om vilandebevis. Förordning (1975:1120).

21 §  Är intecknings kapitalbelopp angivet i riksdaler silver specie, riksdaler banco, riksdaler riksgälds eller riksdaler riksmynt och skall inteckningen ingå i sammanföring, skall beloppet omräknas i kronor enligt nedanstående tabell.

Äldre myntslagMotsvaras av
En riksdaler silver speciefyra kronor
En riksdaler bancoen krona femtio öre
En riksdaler riksgäldsen krona
En riksdaler riksmynten krona

[S2] Förordning (1977:162).

Ärenden om sammanläggning

22 §  När inskrivningsmyndighet avgivit yttrande i ärende om sammanläggning, skall anteckning härom göras i fastighetsboken. Inträffar, sedan yttrandet avgivits men innan fastighetsbildnings beslut meddelats eller frågan om sammanläggning förfallit, ändring i förhållande som avses med yttrandet, skall myndigheten genast underrätta fastighetsbildningsmyndigheten. Vad nu sagts äger mot svarande tillämpning då inskrivningsmyndighet avgivit yttrande som avses i 11 § andra stycket lagen (1971:1037) om äganderättsutredning och legalisering.

[S2]Berör sammanläggning fastigheter som lyder under mer än en inskrivningsmyndighet, skall den myndighet som avgivit yttrande i ärendet underrätta den eller de andra. Bestämmelserna i första stycket gäller i sådant fall samtliga berörda inskrivningsmyndigheter. Förordning (1975:1120).

23 §  Har, sedan beslut om sammanläggning meddelats men innan fastighetsbildningen fullbordats eller frågan därom förfallit, fastighet som ingår i sammanläggningen utmätts, belagts med kvarstad eller tagits i anspråk genom betalningssäkring, skall inskrivnings myndigheten genast underrätta fastighetsregistermyndigheten. Detsamma gäller, om fastigheten annars skall säljas i den ordning som föreskrivs för utmätt fast egendom. Förordning (1981:1018).

Ärenden om vissa gemensamma inteckningar

24 §  Avser sökt eller beviljad inteckning fastigheter som är belägna inom olika inskrivningsmyndigheters områden, göres ansökan om fullföljd av inteckningsansökan, som förklarats vilande före den 1 januari 1972, och ansökan om inteckningsåtgärd som avses i 22 kap.8-11 §§jordabalken hos en av inskrivningsmyndigheterna.

[S2]Första stycket äger motsvarande tillämpning på ansökan om nytt pantbrev eller vilandebevis enligt 10 § andra stycket lagen (1927:85) om dödande av förkommen handling och på ansökan om dödning av inteckning enligt 13 § tredje stycket samma lag.

[S3]Den myndighet hos vilken ansökan gjorts skall inhämta behövliga upplysningar från den eller de andra myndigheterna och prövar därefter ärendet i dess helhet. Den eller de andra myndigheterna skall genast underrättas om beslutet för införing av beslutet i fastighetsboken på samma inskrivningsdag som hos den beslutande myndigheten. Kungörelse (1972:279).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Kungörelse (1971:784) med tillämpningsföreskrifter för inskrivningsväsendet enligt jordabalken

  Övergångsbestämmelse

  Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1972, då kungörelsen (1932:522) angående inskrivningsdomare och inskrivningsdagar och kungörelsen (1932:523) angående dagbok över inskrivningsärenden skall upphöra att gälla.
  Avser utsträckning enligt 22 kap. 7 § jordabalken eller sammanföring enligt 22 kap. 8 a § jordabalken inteckning, som beviljats före den 1 januari 1972, skall inskrivningsmyndigheten förse inteckningshand lingen med påskrift att handlingen icke längre medför någon rätt i den intecknade egendomen och återlämna den till sökanden. Avser utbyte enligt 22 kap. 8 § jordabalken handling på grund av vilken inteckning beviljats före den 1 januari 1972 eller inteckningshandling som före nämnda tidpunkt satts i stället för annan inteckningshandling, skall motsvarande gälla i fråga om den handling som bytts ut.
  Vad som sägs i föregående stycke skall äga motsvarande tillämpnig i fråga om inteckningshandling, när ansökningen om inteckning förklarats vilande före den 1 januuari 1972. Förordning (1977:162).

Ändring, SFS 1972:279

  Omfattning
  ändr. 14 §; ny 24 §, rubr. närmast före 24 §

Ändring, SFS 1972:533

  Omfattning
  ändr. 1 §

Ändring, SFS 1973:203

  Omfattning
  ändr. 1 §

Ändring, SFS 1973:754

  Omfattning
  ändr. 1 §

Ändring, SFS 1974:737

  Omfattning
  ändr. 1 §

Ändring, SFS 1974:817

  Omfattning
  ändr. 2-4, 12, 14, 21 §§

Ändring, SFS 1975:53

  Omfattning
  ändr. 1 §

Ändring, SFS 1975:505

  Omfattning
  ändr. 1, 6 §§

Ändring, SFS 1975:1120

  Omfattning
  ändr. 1, 4, 6, 12, 15, 16, 20, 22 §§, rubr. närmast före 12 §

Förordning (1977:162) om ändring i kungörelsen (1971:784) med tillämpningsföreskrifter för inskrivningsväsendet enligt jordabalken

  Omfattning
  ändr. 14, 16, 18, 19, 21 §§, övergångsbest.; omtryck

Förordning (1981:1018) om ändring i kungörelsen (1971:784) med tillämpningsföreskrifter för inskrivningsväsendet enligt jordabalken

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1982. Vad som sägs om kvarstad i 23 § i dess nya lydelse gäller även skingringsförbud som har meddelats före ikraftträdandet.
  Omfattning
  ändr. 23 §

Förordning (1982:361) om ändring i kungörelsen (1971:784) med tillämpningsföreskrifter för inskrivningsväsendet enligt jordabalken

  Omfattning
  ändr. 14 §

Förordning (1985:661) om ändring i kungörelsen (1971:784) med tillämpningsföreskrifter för inskrivningsväsendet enligt jordabalken

  Omfattning
  ändr. 14 §
  Ikraftträder
  1986-01-01

Förordning (1985:807) om ändring i kungörelsen (1971:784) med tillämpningsföreskrifter för inskrivningsväsendet enligt jordabalken

  Omfattning
  ändr. 14 §
  Ikraftträder
  1986-01-01

Förordning (1987:1024) om ändring i kungörelsen (1971:784) med tillämpningsföreskrifter för inskrivningsväsendet enligt jordabalken

  Omfattning
  ändr. 14 §
  Ikraftträder
  1988-01-01

Förordning (1989:314) om ändring i kungörelsen (1971:784) med tillämpningsföreskrifter för inskrivningsväsendet enligt jordabalken

  Omfattning
  ändr. 14 §
  Ikraftträder
  1989-07-01

Förordning (1989:750) om ändring i kungörelsen (1971:784) med tillämpningsföreskrifter för inskrivningsväsendet enligt jordabalken

  Omfattning
  ändr. 14, 16-19 §§
  Ikraftträder
  1989-10-01

Förordning (1992:1377) om ändring i kungörelsen (1971:784) med tillämpningsföreskrifter för inskrivningsväsendet enligt jordabalken

  Omfattning
  ny 4 a §
  Ikraftträder
  1992-12-31

Förordning (1999:854) om ändring i kungörelsen (1971:784) med tillämpningsföreskrifter för inskrivningsväsendet enligt jordabalken

Omfattning
upph. 4 a §
Ikraftträder
2000-01-01

Ändring, SFS 2000:309

Omfattning
upph.