Upphävd författning

Kungörelse (1972:416) om statsmyndigheternas skadereglering i vissa fall

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1972-06-02
Ändring införd
SFS 1972:416 i lydelse enligt SFS 1994:259
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna kungörelse gäller i fråga om ersättningsanspråk som riktas mot staten med stöd av 36 kap. 17 § andra stycket brottsbalken, 6 § lagen (1943:459) om tillsyn över hundar och katter, 2 kap. 1 § eller 3 kap.1 eller 2 §skadeståndslagen (1972:207), 23 § datalagen (1973:289), lagen (1974:515) om ersättning vid frihetsinskränkning eller 21 § lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter. Förordning (1992:244).

2 §  Anspråk på ersättning med stöd av skadeståndslagen (1972:207) framställs hos Justitiekanslern, om anspråket grundas på påstående om felaktigt beslut eller underlåtenhet att meddela beslut. Anspråk enligt skadeståndslagen på annan grund eller enligt lagen (1943:459) om tillsyn över hundar och katter framställs hos den centrala förvaltningsmyndighet inom vars verksamhetsområde skadan inträffat eller, om det inte finns någon sådan myndighet för en viss verksamhet, hos Justitiekanslern.

[S2]Anspråk på ersättning med stöd av 36 kap. 17 § andra stycket brottsbalken, datalagen (1973:289), lagen (1974:515) om ersättning vid frihetsinskränkning eller lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter framställs hos Justitiekanslern. Förordning (1992:244).

3 §  Myndighet hos vilken ersättningsanspråk framställes förhandlar för statens räkning med den som kräver skadestånd och för statens talan i saken inför domstol.

[S2]I den mån ej annat följer av 4 § får myndigheten på statens vägnar besluta i fråga om skadestånd.

[S3]I ärende enligt lagen (1974:515) om ersättning vid frihetsinskränkning kan gottgörelse av allmänna medel tillerkännas sökanden för ersättning till biträde och för utredning i ärendet i den mån kostnaderna ej skall betalas av staten enligt rättshjälpslagen. Förordning (1977:342).

4 §  En central förvaltningsmyndighet som handlägger ett ärende enligt 3 § skall samråda med Justitiekanslern, om ärendet är av principiell natur eller av stor ekonomisk betydelse.

[S2]Uppkommer i ett ärende som handläggs av en central förvaltningsmyndighet fråga om åtagande för staten att betala högre skadestånd än 250 000 kronor, skall ärendet hänskjutas till Justitiekanslern. Förordning (1994:259).

5 § har upphävts genom förordning (1994:259).

6 §  Jusititiekanslern kan uppdraga åt annan myndighet att fullgöra vad som enligt denna kungörelse ankommer på honom. Han kan även från annan myndighet övertaga handläggningen av ärende som avses i kungörelsen.

7 §  Denna kungörelse tillämpas utan hinder av vad som gäller om skadereglering enligt instruktion eller annan författning som har beslutats av regeringen. Förordning (1994:259).

8 §  Mot beslut i ärende som handlägges enligt denna kungörelse får talan ej föras.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Kungörelse (1972:416) om statsmyndigheternas skadereglering i vissa fall

Ändring, SFS 1974:517

  Omfattning
  ändr. 1, 2, 3, 5 §§

Ändring, SFS 1975:625

  Omfattning
  ändr. 5 §

Ändring, SFS 1975:1099

  Omfattning
  ändr. 4, 5, 7 §§

Förordning (1976:319) om ändring i kungörelsen (1972:416) om statsmyndigheternas skadereglering i vissa fall

  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§; omtryck

Förordning (1977:342) om ändring i kungörelsen (1972:416) om statsmyndigheternas skadereglering i vissa fall

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1977.
  De nya bestämmelserna tillämpas även på kostnad som har uppkommit före ikraftträdandet, om icke ärendet har avgjorts dessförinnan.
  Omfattning
  ändr. 3 §

Förordning (1986:1017) om ändring i kungörelsen (1972:416) om statsmyndigheternas skadereglering i vissa fall

  Förarbeten
  Prop. 1986/87:6
  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§
  Ikraftträder
  1987-01-01

Förordning (1988:1373) om ändring i kungörelsen (1972:416) om statsmyndigheternas skadereglering i vissa fall

  Omfattning
  ändr. 5, 7 §§
  Ikraftträder
  1989-01-01

Förordning (1989:1006) om ändring i kungörelsen (1972:416) om statsmyndigheternas skadereglering i vissa fall

  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§
  Ikraftträder
  1990-01-01

Förordning (1990:290) om ändring i kungörelsen (1972:416) om statsmyndigheternas skadereglering i vissa fall

  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1990-07-01

Förordning (1990:1044) om ändring i kungörelsen (1972:416) om statsmyndigheternas skadereglering i vissa fall

  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1991-01-01

Förordning (1992:244) om ändring i kungörelsen (1972:416) om statsmyndigheternas skadereglering i vissa fall

  Omfattning
  ändr. 1, 2, 5 §§
  Ikraftträder
  1992-06-01

Förordning (1992:783) om ändring i kungörelsen (1972:416) om statsmyndigheternas skadereglering i vissa fall

  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1993:537) om ändring i kungörelsen (1972:416) om statsmyndigheternas skaderegerling i vissa fall

  Omfattning
  ändr. 7 §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1993:621) om ändring i kungörelsen (1972:416) om statsmyndigheternas skadereglering i vissa fall

  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1994:259) om ändring i kungörelsen (1972:416) om statsmyndigheternas skadereglering i vissa fall

Omfattning
upph. 5 §; ändr. 4, 7 §§
Ikraftträder
1994-07-01

Ändring, SFS 1995:1301

  Omfattning
  upph.