Upphävd författning

Kungörelse (1972:605) om införande av ny vägtrafiklagstiftning

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1972-12-01
Ändring införd
SFS 1972:605 i lydelse enligt SFS 1998:1072
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Allmänna bestämmelser

1 §  Körkortskungörelsen (1972:592),

[S2]kungörelsen (1972:593) om ändring i förordningen (1940:910) angående yrkesmässig automobiltrafik m.m., såvitt avser bestämmelserna i 12 § om trafikkort, 27 §, 34 § 4 mom., 35 och 39 §§, 44 § 2 mom. och 45 §,

[S3]terrängtrafikkungörelsen (1972:594), såvitt avser 1--6 och 36--63 §§, bestämmelserna i 64--69 §§ om föreskrifter för tillämpning av 36--63 §§, bestämmelserna i 70--78 §§ om ansvar för brott mot 36--63 §§ och bestämmelserna i 79--83 §§ träder i kraft den 1 januari 1973.

[S4]Genom körkortskungörelsen upphäves med den begränsning som följer av denna kungörelse

 1. bestämmelserna i vägtrafikförordningen (1951:648) och vägtrafikkungörelsen (1951:743) om körkort, trafikskola och övningskörning,
 2. kungörelsen (1937:51) angående körkort och trafikkort,
 3. kungörelsen (1951:787) angående läkarintyg för erhållande av trafikkort,
 4. kungörelsen (1952:44) angående eftergift från vissa bestämmelser i vägtrafikförordningen, såvitt avser 1 §,
 5. kungörelsen (1969:691) om trafikkort i vissa fall,
 6. kungörelsen (1971:823) om övergång till nytt körkortsregistreringssystem.

2 §  Fordonskungörelsen (1972:595),

[S2]bilavgaskungörelsen (1972:596),

[S3]kungörelsen (1972:593) om ändring i förordningen (1940:910) angående yrkesmässig automobiltrafik m.m., såvitt avser de delar som ej anges i 1 §,

[S4]kungörelsen (1972:597) om ändring i kungörelsen (1958:257) angående mellanvägg av splitterfritt glas å vissa i yrkesmässig trafik använda personbilar,

[S5]kungörelsen (1972:598) om ändring i kungörelsen (1970:340) om skolskjutsning,

[S6]bilregisterkungörelsen (1972:599),

[S7]kungörelsen (1972:600) om brukande av fordon enligt interimslicens,

[S8]turistvagnskungörelsen (1972:601),

[S9]kungörelsen (1972:602) om arbetstid vid vägtransport, m.m.,

[S10]vägtrafikkungörelsen (1972:603),

[S11]kungörelsen (1972:604) om ändring i kungörelsen (1966:270) om vägmärken m.m.,

[S12]terrängtrafikkungörelsen (1972:594), såvitt avser de delar som ej anges i 1 § träder i kraft den 1 maj 1973.

[S13]Genom de nya kungörelserna upphäves med den begränsning som följer av denna kungörelse

 1. vägtrafikförordningen (1951:648),
 2. vägtrafikkungörelsen (1951:743),

[S14]3.förordning (1960:134) om mopeder,

[S15]4.kungörelsen (1937:49) angående beskaffenheten av registreringsskyltar för motorfordon och släpfordon m.m.,

 1. kungörelsen (1952:44) angående eftergift från vissa bestämmelser i vägtrafikförordningen,
 2. kungörelsen (1954:780) angående tillfälligt upphävande av viss i 37 § vägtrafikkungörelsen den 7 december 1951 (nr 743) föreskriven anmälningsskyldighet,
 3. kungörelsen (1956:427) om skyldighet att å vissa motorfordon föra färdskrivare,
 4. kungörelsen (1957:619) om fortsatt giltighet av kungörelsen den 17 december 1954 (nr 780) angående tillfälligt upphävande av viss i 37 § vägtrafikkungörelsen den 7 december 1951 (nr 743) föreskriven anmälningsskyldighet,
 5. kungörelsen (1963:38) om undantag rörande vissa släpvagnar från 6 § 1 mom. och 56 § 1 mom.vägtrafikförordningen,
 6. kungörelsen (1967:598) om anteckningar för kontroll av arbetstid och vilotid i vägtrafik,
 7. kungörelsen (1968:728) om anordningar för att begränsa luftföroreningar från bilmotor, m.m.,
 8. kungörelsen (1969:308) om tillfälligt upphävande av viss anmälningsskyldighet beträffande motorredskap,
 9. kungörelsen (1970:500) om klassificering av vissa fordon för handikappade,
 10. kungörelsen (1971:60) om differentierad allmän hastighetsbegränsning på väg utom tättbebyggt område.

[S16]I fråga om terrängfordon, för vilket Kungl. Maj:t eller, efter Kungl. Maj:ts bemyndigande, länsstyrelse medgivit undantag från vägtrafikförordningen, gäller äldre bestämmelser i den mån de i 2 § första stycket angivna författningarna ej skall tillämpas.

3 §  Förekommer i författning som beslutats av Kungl. Maj:t hänvisning till föreskrift som ersatts genom bestämmelse i någon av de i 1 § första stycket eller 2 § första stycket nämnda kungörelserna eller i denna kungörelse, skall hänvisningen i stället gälla den nya bestämmelsen. Detsamma gäller i fråga om särskilt beslut som meddelats av Kungl. Maj:t.

4 §  Om ej annat anges har beteckning som användes i denna kungörelse samma betydelse som i de i 1 § första stycket och 2 § första stycket angivna kungörelserna.

Övergångsbestämmelser till körkortskungörelsen (1972:592)

5 §  I denna kungörelse betecknas som

 1. gammalt körkort, sådant körkort för motorfordon som utfärdats enligt äldre bestämmelser och sådant körkort för lättviktsmotorcykel som avses i punkt 11 övergångsbestämmelserna till vägtrafikförordningen (1951:648),
 2. gammalt trafikkort, sådant trafikkort som utfärdats enligt äldre bestämmelser,
 3. nytt körkort, sådant körkort som avses i körkortskungörelsen (1972:592),
 4. nytt trafikkort, sådant trafikkort som avses i körkortskungörelsen. Kungörelse (1973:116).

6 §  I stället för vad som sägs i 4 § körkortskungörelsen (1972:592) om väg och i samma kungörelse om behörighet att föra moped gäller till utgången av april månad 1973 äldre bestämmelser.

7 §  Till utgången av april månad 1973 gäller körkortskungörelsen (1972:592) och 8, 9, 14 och 16 §§ denna kungörelse vid färd på väg med terrängfordon. Därvid anses terrängmotorfordon som bil och terrängsläp som släpfordon.

8 § har upphävts genom förordning (1982:857).
9 § har upphävts genom förordning (1982:857).
10 § har upphävts genom förordning (1982:857).
11 § har upphävts genom förordning (1982:857).

12 §  Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om turistkörkort som utfärdats före utgången av år 1972.

13 §  Gammalt körkort upphör att gälla vid utgången av år 1976.

14 §  Körkortskungörelsen (1972:592) jämte 8 och 10 §§ denna kungörelse tillämpas, om ej annat följer av andra eller tredje stycket, på gammalt körkort. Därvid anses

[S2]gammalt körkort för motorcykel som nytt körkort klass A****,

[S3]gammalt körkort för bil som nytt körkort klass AB***,

[S4]gammalt körkort jämte gammalt trafikkort utan behörighet att föra buss i yrkesmässig trafik som nytt körkort klass ABC*E,

[S5]gammalt körkort jämte gammalt trafikkort med behörighet att föra buss i yrkesmässig trafik som nytt körkort klass ABCDE.

[S6]Vid förnyelse av gammalt körkort enligt 40, 41, 49 eller 59 § körkortskungörelsen bytes körkortet ut enligt 18--23 §§ denna kungörelse.

[S7]Bestämmelserna i 39 och 52 §§körkortskungörelsen gäller ej gammalt körkort. Kungörelse (1973:116).

15 §  Gammalt trafikkort upphör att gälla vid utgången av år 1974.

16 §  Körkortskungörelsen (1972:592) tillämpas, om ej annat följer av andra stycket, på gammalt trafikkort. Därvid anses sådant trafikkort som nytt trafikkort med den begränsningen att det ger behörighet att föra personbil eller lätt lastbil i yrkesmässig trafik för personbefordran först då trafikkortshavaren fyllt 19 år.

[S2]I fall då gammalt trafikkort skall förnyas enligt 79 eller 83 § körkortskungörelsen bytes för sökanden gällande körkort ut enligt 18-- 23 §§ denna kungörelse.

17 §  Körkortskungörelsen (1972:592) tillämpas på körkort för traktor. Därvid anses sådant körkort som traktorkort.

18 §  Gammalt körkort bytes enligt 19--21 §§ ut mot nytt körkort eller nytt körkort jämte trafikkort. Nytt körkort klass AB*** bytes enligt 21 § ut mot nytt körkort med högre behörighet eller mot nytt körkort med högre behörighet jämte trafikkort. Utbytet sker i fall som avses i 20 och 21 §§ under åren 1973 och 1974 och i övriga fall under åren 1973--1976 vid den tidpunkt som bilregisternämnden bestämmer. Utbyte på grund av bestämmelserna i 14 § andra stycket eller 16 § andra stycket denna kungörelse sker dock vid den tidpunkt förnyelsen skall äga rum.

[S2]Fråga om utbyte av körkort prövas av Vägverket.

[S3]Bestämmelserna i 44--46 §§körkortskungörelsen (1972:592) äger motsvarande tillämpning i fråga om utbyte av körkort. I fråga om utbyte för den som vistas utom landet bestämmer Vägverket tillvägagångssättet. Förordning (1992:1500).

19 §  Vid utbyte erhåller den som har gammalt körkort för motorcykel körkort klass A**** och den som har gammalt körkort för bil körkort klass AB***, om ej annat följer av 20 och 21 §§.

20 §  Den som har gammalt körkort för bil och gammalt trafikkort erhåller vid utbyte körkort klass ABCDE jämte nytt trafikkort, om det gamla trafikkortet medfört behörighet att föra buss i yrkesmässig trafik, och i annat fall körkort klass ABC*E jämte nytt trafikkort. I sistnämnda fall ger nytt trafikkort behörighet att föra personbil eller lätt lastbil i yrkesmässig trafik för personbefordran först då trafikkortshavaren fyllt 19 år.

21 §  Den som har gammalt körkort för bil eller nytt körkort lägst klass AB*** och som före utgången av september månad 1974 ansöker om utbyte av sådant körkort och därvid företer intyg enligt andra stycket erhåller körkort klass AB**E, om intyget avser personbil eller lätt last bil med tillkopplad tung släpvagn och sökanden fyllt 19 år,

[S2]körkort klass ABC*E jämte trafikkort, om intyget avser tung lastbil och sökanden fyllt 19 år,

[S3]körkort klass ABCDE jämte trafikkort, om intyget avser buss och sökanden fyllt 20 år.

[S4]Intyg skall vara utfärdat inom en månad före ansökningen och visa, att sökanden under olika trafikförhållanden de senaste tolv månaderna i betydande omfattning fört fordon av det slag som intyget avser. Kungörelse (1973:116).

22 §  Är sökanden bilförare hos statlig eller kommunal myndighet utfärdas sådant intyg om körvana som avses i 21 § av myndigheten. Vägverket kan medge, att intyg om körvana får utfärdas även av annan arbetsgivare.

[S2]I annat fall än som avses i första stycket utfärdas intyg om körvana av polismyndigheten i den ort där körkortshavaren är folkbokförd eller, om han ej är folkbokförd i landet, där han vistas. Förordning (1992:1500).

23 §  Sådant intyg om körvana som avses i 21 § utfärdas enligt formulär som Vägverket fastställer.

[S2]Vägverket meddelar ytterligare föreskrifter om intyg som avses i 21 §. I fråga om intyg som utfärdas av polismyndighet meddelas förskrifterna efter samråd med rikspolisstyrelsen. Förordning (1992:1500).

24 § har upphävts genom förordning (1983:404).

25 §  Bytes körkort eller trafikkort ut enligt denna kungörelse anses körkortstillstånd eller trafikkortstillstånd meddelat, om gammalt körkort ligger till grund för utbytet, av den länsstyrelse som utfärdat det gamla körkortet, och i annat fall av den länsstyrelse som meddelat körkortstillstånd i fråga om det utbytta körkortet. Kungörelse (1973:772).

26 §  I fråga om den som avlägger förarprov för nytt körkort eller nytt trafikkort under januari--april 1973 får Vägverket medge undantag från bestämmelserna i körkortskungörelsen (1972:592) om ordningen för meddelande av körkortstillstånd eller trafikkortstillstånd och utfärdande och utlämnande av körkort eller trafikkort. Förordning (1992:1500).

27 §  Förordnande av länsstyrelse enligt äldre bestämmelser att anställa förarprov för traktor gäller till utgången av juni månad 1973. I fråga om tillsyn över sådan förarprövare och rätt för denne att uppbära avgift gäller äldre bestämmelser.

28 §  Den som har tillstånd enligt äldre bestämmelser att driva trafikskola skall senast före utgången av april månad 1973 ansöka om godkännande av trafikskolechef för skolan.

[S2]Den som vid utgången av år 1972 är godkänd lärare vid trafikskola anses som trafiklärare enligt körkortskungörelsen (1972:592).

29 §  Godkännande enligt äldre bestämmelser som föreståndare vid trafikskola gäller till utgången av juni månad 1976 som godkännande att vara utbildningsledare.

[S2]Godkännande enligt äldre bestämmelser som instruktör vid trafikskola gäller till utgången av juni månad 1975 som godkännande att vara trafiklärare med kompetens att meddela praktisk undervisning.

[S3]Föreligger särskilda skäl får Vägverket för visst fall medge förlängning av tid som anges i första eller andra stycket. Förordning (1992:1500).

30 § har upphävts genom förordning (1981:98).
31 § har upphävts genom förordning (1981:98).
32 § har upphävts genom förordning (1981:98).
33 § har upphävts genom förordning (1981:98).
34 § har upphävts genom förordning (1981:98).
35 § har upphävts genom förordning (1981:98).
36 § har upphävts genom förordning (1977:725).
37 § har upphävts genom förordning (1981:98).

38 §  Saknas i fråga om personbil uppgift om totalvikten beräknas denna genom att vikten av varje passagerare, som fordonet är godkänt för, uppskattas till 70 kilogram och vikten av den mängd gods som fordonet är inrättat för uppskattas till tio kilogram för föraren och tio kilogram för varje passagerare.

39 § har upphävts genom förordning (1981:98).

40 §  Närmare föreskrifter för tillämpningen av bestämmelserna i denna kungörelse om körkortsregistret och om registrering av uppgifter som behövs om utbyte av gammalt körkort meddelas av bilregisternämnden efter samråd med Vägverket.

[S2]I övrigt meddelas närmare föreskrifter för tillämpningen av övergångsbestämmelserna till körkortskungörelsen (1972:592) av Vägverket, som även tillhandahåller blanketter. Förordning (1992:1500).

41 §  Frågor om undantag i visst fall från 13--16, 19--21 § eller 28 § första stycket prövas av Vägverket.

[S2]Undantag får medges, om det kan ske utan fara för trafiksäkerheten och synnerliga skäl föreligger. Förordning (1992:1500).

Övergångsbestämmelser till terrängtrafikkungörelsen (1972:594)

42 §  I stället för vad som sägs i 3 § terrängtrafikkungörelsen (1972:594) om väg gäller till utgången av april månad 1973 äldre bestämmelser.

43 §  Bestämmelserna i 34 och 35 §§terrängtrafikkungörelsen (1972:594) tillämpas före den 1 oktober 1973 endast i fråga om fordon som föres på väg.

44 §  Bestämmelserna i 13--16 §§ gäller i tillämpliga delar i fråga om behörigheten att föra terrängvagn enligt 34 § terrängtrafikkungörelsen (1972:594).

45 §  Bestämmelserna i terrängtrafikkungörelsen (1972:594) om fordons beskaffenhet och utrustning, om registreringsbesiktning och typbesiktning och om kontrollbesiktning enligt 30 § samma kungörelse gäller intill utgången av maj månad 1974 endast terrängfordon som skall föras på väg och annat terrängfordon för vilket ägaren ansöker om registrering. Kungörelse (1974:106).

46 §  Fråga om undantag för viss typ av fordon från bestämmelserna i terrängtrafikkungörelsen (1972:594) om fordons beskaffenhet eller utrustning eller om kontroll av fordon prövas av Vägverket. Undantag får medges endast om det föreligger särskilda skäl. Förordning (1992:1500).

Övergångsbestämmelser till fordonskungörelsen (1972:595)

47 §  1. Bestämmelserna i 22 § fordonskungörelsen (1972:595) om parkeringsbroms gäller ej fordon, som före den 1 januari 1952 undergått besiktning eller för vilket före samma dag utfärdats typintyg, om fordonet vid besiktningen eller intygets utfärdande ej var försett med sådan broms.

[S2]Utan hinder av bestämmelserna i 20 § fordonskungörelsen om bromsutrustning får med gummihjul eller band försedd traktor, som var i bruk den 1 januari 1952 och då saknade sådan bromsutrustning, brukas på väg utan sådan utrustning vid färd till eller från arbetsplats eller mellan en gårds ägor eller för liknande ändamål. Vad som sagts nu gäller dock ej till traktor ombyggd bil. Kungörelse (1973:116).

 1. Bestämmelserna i 11 § fordonskungörelsen (1972:595) om hastighetsmätare och vindrutetorkare gäller ej bil, som före den 1 juli 1955 undergått registreringsbesiktning eller för vilken utfärdats typintyg före nämnda dag, om bilen vid besiktningen eller typintygets utfärdande ej var försedd med hastighetsmätare eller vindrutetorkare.
 2. Bestämmelserna i 17 § fordonskungörelsen (1972:595) om besiktningsskylt och 49 § första stycket och 54 § samma kungörelse gäller ej moped, som avses i kungörelsen (1952:280) med vissa bestämmelser om cyklar med hjälpmotor och som tagits i bruk före den 1 juli 1961, så länge sådan trafikförsäkring för fordonet som tecknats med verkan senast från och med nämnda dag vidmakthålles utan avbrott. I fråga om bevis att denna försäkringsskyldighet fullgjorts äger bestämmelserna om skyldighet att medföra och visa upp bevis om mopedförsäkring och om ansvar för underlåtenhet att fullgöra sådan skyldighet motsvarande tillämpning.
 3. I stället för bestämmelserna i 22 § fordonskungörelsen (1972:595) om färdbroms och parkeringsbroms gäller i fråga om släpvagn, som undergått registreringsbesiktning före den 1 juli 1962 eller för vilken typintyg utfärdats före nämnda dag, 6 § 1 mom.första stycket b och cvägtrafikförordningen (1951:648) i dess lydelse enligt förordningen (1955:313) om ändring i vägtrafikförordningen den 28 september 1951 (nr 648).

[S3]Brukas fordon utan att det överensstämmer med första stycket, äger 106--109, 111 och 112 §§fordonskungörelsen motsvarande tillämpning.

[S4]Föreligger särskilda skäl får Vägverket för viss fordonstyp medge undantag från bestämmelserna i 22 § fordonskungörelsen om färdbroms och parkeringsbroms.

 1. Bestämmelserna i 11, 14, 20 och 22 §§ samt 26 § tredje stycketfordonskungörelsen (1972:595) om identifieringsmärkning gäller ej fordon, som vid registrerings- eller typbesiktning betecknats som 1968 eller tidigare års modell.
 2. I stället för 8 § andra och tredje styckena och bestämmelserna i 11 § fordonskungörelsen (1972:595) om backspeglar, defroster, vindruta, vindrutespolare och vindrutetorkare gäller i fråga om fordon, som vid registrerings- eller typbesiktning betecknats som 1968 eller tidigare års modell, 3 § 1 mom. i och n vägtrafikförordningen (1951:648) i dess lydelse enligt förordningen (1955:524) om ändrad lydelse av 3 § 1 mom. och 27 § 6 mom.vägtrafikförordningen den 28 september 1951 (nr 648) och 3 § 2 mom. andra och tredje styckenavägtrafikförordningen i dess lydelse enligt förordningen (1958:222) om ändring i vägtrafikförordningen den 28 september 1951 (nr 648).

[S5]Brukas fordon utan att det överensstämmer med första stycket, äger 106--109, 111 och 112 §§fordonskungörelsen motsvarande tillämpning.

 1. Bestämmelserna i 14 § fordonskungörelsen (1972:595) om vindrutespolare och vindrutetorkare gäller ej fordon, som vid registrerings- eller typbesiktning betecknats som 1968 eller tidigare års modell.

[S6]Föreligger särskilda skäl får Vägverket för viss fordonstyp medge undantag från de i första stycket angivna bestämmelserna.

 1. Bestämmelserna i 20 § fordonskungörelsen (1972:595) om backspeglar, defroster, förarhytt, körriktningsvisare, vindruta och vindrutetorkare gäller ej traktor, som undergått registreringsbesiktning före den 1 juli 1970 eller för vilken utfärdats typintyg före nämnda dag.
 2. I stället för bestämmelserna i 30 § fordonskungörelsen (1972:595) om bromsutrustning och lyktor gäller i fråga om eldriven rullstol som är att hänföra till cykel till dess Vägverket meddelar närmare föreskrifter om sådan utrustning, att fordonet skall vara utrustat med minst en effektiv broms och vid färd under mörker på körbana, cykelbana eller vägren sådan lykta framtill och reflexanordning baktill som anges i 30 § fordonskungörelsen.
 3. Bestämmelserna i 11 § fordonskungörelsen (1972:595) om strålkastarrengörare gäller ej bil, som vid registrerings- eller typbesiktning betecknats som 1980 eller tidigare års modell.

[S7]Föreligger synnerliga skäl får trafiksäkerhetsverket för viss fordonstyp medge undantag från de i första stycket angivna bestämmelserna. Förordning (1992:1500).

 1. Bestämmelserna i 11 och 22 §§fordonskungörelsen (1972:595) om underkörningsskydd gäller i fråga om lastbil, som vid registrerings- eller typbesiktning betecknats som 1972 eller tidigare års modell, eller i fråga om släpvagn, som undergått registreringsbesiktning före den 1 januari 1973 eller för vilken utfärdats typintyg före nämnda dag, från den tidpunkt och i den omfattning som Vägverket bestämmer.

[S8]Föreligger synnerliga skäl får Vägverket för viss fordonstyp medge undantag från de i första stycket angivna bestämmelserna.

 1. Bestämmelsen i 11 § fordonskungörelsen (1972:595) om upprullningsdon för bilbälte gäller,

[S9]såvitt avser bilbälte i framsäte ej personbil som vid registrerings- eller typbesiktning betecknats som 1973 eller tidigare års modell,

[S10]såvitt avser bilbälte för annan sittplats än i framsätet ej personbil som vid registrerings- eller typbesiktning betecknats som 1974 eller tidigare års modell.

[S11]Föreligger särskilda skäl får Vägverket för viss fordonstyp medge undantag från bestämmelserna i 11 § fordonskungörelsen om bilbälten.

 1. Bestämmelserna i 14 § fordonskungörelsen (1972:595) om hastighetsmätare, körriktningsvisare och stopplykta gäller ej motorcykel, som vid registrerings- eller typbesiktning betecknats som 1974 eller tidigare års modell.

[S12]Föreligger särskilda skäl får Vägverket för viss fordonstyp medge undantag från de i första stycket angivna bestämmelserna.

 1. Bestämmelserna i 17 § fordonskungörelsen (1972:595) om körriktningsvisare och stopplykta gäller ej moped, som godkänts vid mopedbesiktning före den 1 januari 1975 eller för vilken utfärdats typintyg på grundval av typbesiktning före nämnda dag.

[S13]Föreligger särskilda skäl får Vägverket för viss fordonstyp medge undantag från de i första stycket angivna bestämmelserna.

 1. Föreligger synnerliga skäl får Vägverket för viss fordonstyp medge undantag från bestämmelserna i 11 och 22 §§fordonskungörelsen (1972:595) om sidomarkeringslyktor. Förordning (1992:1500).

48 §  I stället för bestämmelserna i 11, 14 och 75 §§fordonskungörelsen (1972:595) om utryckningsfordon gäller i fråga om utryckningsfordon, som avses i 1 § 4 mom. vägtrafikförordningen (1951:648) och fordon som avses i 24 § 1 mom.första stycket första punkten samma förordning äldre bestämmelser till utgången av april månad 1974.

49 §  Utan hinder av bestämmelserna i 11 § fordonskungörelsen (1972:595) om körriktningsvisare och stopplykta får på bil, som vid registrerings- eller typbesiktning betecknats som 1975 eller tidigare års modell, körriktningsvisare visa rött ljus bakåt eller vitt ljus framåt och stopplykta visa gult ljus bakåt.

[S2]Vad som sägs i första stycket om stopplykta på bil gäller även i fråga om stopplykta på släpvagn, som undergått besiktning eller för vilken typintyg utfärdats före den 1 januari 1976.

50 §  Bestämmelserna i 11 och 14 §§fordonskungörelsen (1972:595) om lykta för parkeringsljus och om stöldskydd gäller ej fordon, som vid registrerings- eller typbesiktning betecknats som 1975 eller tidigare års modell.

51 §  Bestämmelserna i 11 och 14 §§fordonskungörelsen (1972:595) om varningstriangel tillämpas ej före den 1 maj 1974.

52 §  Utan hinder av bestämmelserna i 14, 17, 22, 28, 30 och 32 §§fordonskungörelsen (1972:595) om framlyktor och bestämmelserna i 22 § samma kungörelse om reflexanordningar framtill får fordon, som vid kungörelsens ikraftträdande är utrustat med framlykta som visar gult ljus, användas med sådan lykta och släpvagn, som vid kungörelsens ikraftträdande är utrustad med reflexanordning framtill som vid belysning återkastar gult ljus framåt, användas med sådan anordning.

53 §  Bestämmelserna i 17 § fordonskungörelsen (1972:595) om identifieringsmärkning gäller ej moped, som godkänts vid mopedbesiktning före den 1 januari 1975 eller för vilken utfärdats typintyg på grundval av typbesiktning före nämnda dag.

54 §  I stället för bestämmelserna i 20 och 26 §§fordonskungörelsen (1972:595) om lyktor och reflexanordningar gäller i fråga om traktor och motorredskap och släpfordon, som drages av traktor eller motorredskap, äldre bestämmelser till utgången av april månad 1974.

55 §  Bestämmelserna i 22 § fordonskungörelsen (1972:595) om framlyktor gäller i fråga om släpvagn, som undergått registreringsbesiktning före den 1 januari 1976 eller för vilken utfärdats typintyg före nämnda dag, endast när släpvagnen kopplats från det dragande fordonet och under mörker är uppställd på väg på annan plats än parkeringsplats.

[S2]I stället för bestämmelsen i 22 § fordonskungörelsen om reflexanordningar framtill gäller äldre bestämmelser till utgången av april månad 1974. Kungörelse (1973:116).

56 §  Bestämmelserna i 30 § fordonskungörelsen (1972:595) om att cykel utan tillkopplat fordon skall vara försedd med lyktor och med reflexanordning baktill gäller till utgången av april månad 1974 endast vid cykling under mörker.

57 §  Bestämmelserna i 33 § första stycket fordonskungörelsen (1972:595) om viss lykta eller anordning gäller ej fordon som vid kungörelsens ikraftträdande är utrustat med sådan lykta eller anordning.

58 §  Föreligger särskilda skäl får Vägverket i fråga om viss fordonstyp medge undantag från bestämmelserna

[S2]i 11 och 14 §§fordonskungörelsen (1972:595) om lykta för parkeringsljus, stöldskydd och varningstriangel,

[S3]i 11 § samma kungörelse om färgen på ljuset från körriktningsvisare eller från stopplykta,

[S4]i 14, 17, 28, 30 och 32 §§ samma kungörelse om färgen på ljuset från framlykta,

[S5]i 17 § samma kungörelse om identifieringsmärkning,

[S6]i 22 § samma kungörelse om framlyktor och om färgen på ljuset från stopplykta och på ljuset som skall återkastas från reflexanordning framtill,

[S7]i 30 § samma kungörelse om lyktor och reflexanordning på cykel utan tillkopplat fordon, och

[S8]i 33 § samma kungörelse om viss lykta eller anordning. Förordning (1992:1500).

59 §  Vid tillämpning av fordonskungörelsen (1972:595) skall särskild kopplingsbesiktning som utförts enligt 24 a § vägtrafikförordningen (1951:648) anses som kopplingsbesiktning enligt 66 § fordonskungörelsen och särskild besiktning enligt 6 § mopedförordningen (1960:134) anses som mopedbesiktning enligt 48 § fordonskungörelsen.

[S2]Har fordon godkänts av besiktningsman i fall som avses i 25 § 1 mom. förordningen (1940:910) angående yrkesmässig automobiltrafik m.m. eller 4 § kungörelsen (1970:340) om skolskjutsning eller 36 § 6 mom. eller 57 § 2 mom. eller 4 mom. vägtrafikförordningen eller har intyg som avses i 32 § 4 mom. förordningen om yrkesmässig automobiltrafik m.m. utfärdats av besiktningsman skall fordonet vid tillämpningen av fordonskungörelsen anses godkänt vid lämplighetsbesiktning enligt samma kungörelse.

60 §  Utan hinder av 79 § andra punkten fordonskungörelsen (1972:595) får kontrollbesiktning av släpvagn, som godkänts vid sådan besiktning under första halvåret 1972 anstå till utgången av september 1973.

61 §  Bestämmelserna i fordonskungörelsen (1972:595) om skyldighet att förete registreringsbevis gäller i fråga om fordon som registrerats före utgången av april månad 1973 i stället senast utfärdat besiktningsinstrument eller typintyg.

Övergångsbestämmelse till bilavgaskungörelsen (1972:596)

62 §  Bestämmelsen i 2 § första stycket 1 a bilavgaskungörelsen (1972:596) gäller ej fordon, som vid registrerings- eller typbesiktning betecknats som 1968 eller tidigare års modell.

Övergångsbestämmelser till kungörelsen (1972:593) om ändring i förordningen (1940:910) angående yrkesmässig automobiltrafik m.m.

63 §  I fråga om länsstyrelses skyldighet att föra förteckning över automobiler och släpfordon som godkänts för yrkesmässig trafik av tillståndsmyndigheten gäller äldre bestämmelser.

64 §  Bestämmelserna i 1 § tredje stycket förordningen (1940:910) angående yrkesmässig automobiltrafik m.m. gäller till utgången av maj månad 1974 endast terrängfordon som skall föras på väg och annat terrängfordon för vilket ägaren ansöker om registrering. Kungörelse (1974:106).

Övergångsbestämmelser till bilregisterkungörelsen (1972:599)

65 §  Bestämmelserna i bilregisterkungörelsen (1972:599) om kontrollmärke tillämpas först från den tidpunkt som Kungl. Maj:t bestämmer senare.

66 §  Bestämmelserna i bilregisterkungörelsen (1972:599) om terrängfordon gäller till utgången av maj månad 1974 endast terrängfordon som skall föras på väg och annat terrängfordon för vilket ägaren ansöker om registrering.

[S2]Är terrängfordon registrerat enligt äldre bestämmelser, får länsstyrelse efter ansökan av fordonets ägare före utgången av maj månad 1974 registrera fordonet som terrängfordon under förutsättning att fordonet godkänts vid registreringsbesiktning enligt terrängtrafikkungörelsen (1972:594). Kungörelse (1974:106).

67 §  I stället för bestämmelserna i bilregisterkungörelsen (1972:599) om registreringsnummer, registreringsskylt och provisorisk registreringsskylt gäller i fråga om fordon, som var upptaget i länsstyrelses bilregister eller bilreservregister vid utgången av augusti månad 1972, motsvarande äldre bestämmelser till den tidpunkt när skyldighet att använda nytt registreringsnummer och ny registreringsskylt inträtt enligt kungörelsen (1971:819) om övergång till nytt bilregistreringssystem.

68 §  I stället för bestämmelserna i bilregisterkungörelsen (1972:599) om skyltavgift gäller bestämmelserna i 13 § kungörelsen (1971:819) om övergång till nytt bilregistreringssystem om registeromläggningsavgift och tilläggsavgift för fordon som avses där.

[S2]Har skyltavgift erlagts under år 1973 enligt 14 § kungörelsen om övergång till nytt bilregistreringssystem eller 63 § bilregisterkungörelsen gäller bestämmelserna i förstnämnda paragraf om återbetalning av skyltavgift i visst fall.

69 §  Bestämmelserna i bilregisterkungörelsen (1972:599) om skyldighet att vid färd med lastbil eller med bil jämte släpvagn medföra och visa upp registreringsbevis gäller i fråga om fordon som registrerats före utgången av april månad 1973 i stället senast utfärdat besiktningsinstrument eller typintyg.

70 §  Bestämmelserna i bilregisterkungörelsen (1972:599) om fordons brukande enligt saluvagnslicens äger till utgången av år 1973 motsvarande tillämpning i fråga om oregistrerat fordon. I stället för bestämmelserna om saluvagnsmärke gäller under samma tid motsvarande äldre bestämmelser om saluvagnsskylt.

[S2]Bestämmelserna i bilregisterkungörelsen och denna kungörelse om saluvagnslicens äger motsvarande tillämpning på saluvagnslicens som utfärdats enligt äldre bestämmelser. Kungörelse (1973:173).

71 §  Fordon som är upptaget i länsstyrelses bilregister vid utgången av april månad 1973 eller som därefter upptages i sådant register anses som registrerat i bilregistret utan att vara avställt.

72 §  Fordon som är upptaget i länsstyrelses bilreservregister vid utgången av april månad 1973 eller som därefter upptages i sådant register anses som registrerat i bilregistret och avställt enligt 34 § bilregisterkungörelsen (1972:599). Avställningstid enligt 35 § samma kungörelse räknas från utgången av april månad 1973.

[S2]Fordon som avses i första stycket får tagas i bruk endast om de i 10 § 4 mom. vägtrafikförordningen (1951:648) angivna förutsättningarna för fordonets upptagande i bilregister är uppfyllda och hinder mot fordonets brukande ej föreligger på grund av bilregisterkungörelsen.

[S3]Fordon som avses i första stycket får föras ur bilregistret, när det varit reservregistrerat eller avställt under tre år i följd.

73 §  Vid ikraftträdandet av bilregisterkungörelsen (1972:599) för bilregisternämnden in i bilregistret de uppgifter som enligt kungörelsen (1971:819) om övergång till nytt bilregistreringssystem förts över till den för bilregistret avsedda datamaskinanläggningen.

[S2]I fråga om fordon, som vid utgången av april månad 1973 var upptaget i länsstyrelses bilregister eller bilreservregister gäller 71 § bilregisterkungörelsen och bilagorna 1 och 2 till samma kungörelse i den mån där angivna uppgifter finns intagna i länsstyrelsens register eller på annat sätt blir tillgängliga för bilregisternämnden.

[S3]Föreligger särskilda skäl får bilregistret i fråga om fordon, som vid utgången av april månad 1973 var upptaget i länsstyrelses bilreservregister, föras med registerkort i stället för genom automatisk databehandling.

74 §  Ärende som rör fråga, som regleras i bilregisterkungörelsen (1972:599), och som ej avgjorts slutligt före utgången av april månad 1973 handlägges enligt äldre bestämmelser.

Övergångsbestämmelse till kungörelsen (1972:600) om brukande av fordon enligt interimslicens

75 §  I fråga om fordons brukande enligt interimslicens som utfärdats före utgången av april månad 1973 gäller äldre bestämmelser.

Övergångsbestämmelse till turistvagnskungörelsen (1972:601)

76 §  I fråga om fordons brukande enligt turistvagnslicens som utfärdats före utgången av april månad 1973 gäller äldre bestämmelser.

Övergångsbestämmelse till kungörelsen (1972:602) om arbetstid vid vägtransport, m.m.

77 §  Intill dess arbetarskyddsstyrelsen fastställt formulär till arbetstidsbok som avses i 8 § kungörelsen (1972:602) om arbetstid vid vägtransport, m.m. gäller det formulär som är intaget i bilagan till kungörelsen (1967:598) om anteckningar för kontroll av arbetstid och vilotid i vägtrafik.

Övergångsbestämmelser till vägtrafikkungörelsen (1972:603)

78 §  Med parkering avses till utgången av april månad 1974 ej uppställning under högst fem minuter för annat än på- eller avstigning eller på- eller avlastning av gods.

79 §  Bestämmelserna om utryckningsfordon gäller till utgången av april månad 1974 även utryckningsfordon som avses i vägtrafikförordningen (1951:648).

80 §  Bestämmelserna i 33 § vägtrafikkungörelsen (1972:603) tillämpas ej före den 1 januari 1975.

[S2]Bestämmelserna i 74 § första stycket 3 vägtrafikkungörelsen tillämpas inte före den 1 juli 1980.

[S3]Bestämmelserna i 104 § vägtrafikkungörelsen tillämpas ej före den 1 maj 1974. Förordning (1978:999).

81 §  I stället för bestämmelserna i vägtrafikkungörelsen (1972:603) om väjningsplikt för förare som ämnar färdas in på huvudled gäller till utgången av april månad 1974 äldre bestämmelser om skyldighet att stanna före infarten och lämna företräde för fordon på huvudleden.

[S2]Till utgången av april månad 1974 gäller äldre bestämmelser om förbud mot parkering på tydligt markerad plats för droskstation.

82 §  Bestämmelsen i 170 § vägtrafikkungörelsen (1972:603) gäller även beslut som meddelats före kungörelsens ikraftträdande.

Övergångsbestämmelse till kungörelsen (1972:604) om ändring i kungörelsen (1966:270) om vägmärken m.m.

83 §  I fråga om anordning, som avses i 24 c § kungörelsen (1966:270) om vägmärken m.m. och som anbringats före den 1 maj 1973, gäller äldre bestämmelser.

[S2]Bestämmelserna i 22 a § första stycket kungörelsen om vägmärken m.m. gäller till utgången av december månad 1974 ej cyklande och mopedförare. Kungörelse (1974:106).

Överklagande

84 §  Annat beslut av Vägverket eller bilregisternämnden enligt denna kungörelse än som avses i 18 § andra stycket får överklagas hos regeringen.

[S2]I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Förordning (1998:1072).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Kungörelse (1972:605) om införande av ny vägtrafiklagstiftning

Ändring, SFS 1973:78

  Omfattning
  ändr. 26 §

Ändring, SFS 1973:116

  Omfattning
  ändr. 5, 14, 21 §§, 47 § 1, 55, 83 §§

Ändring, SFS 1973:173

  Omfattning
  ändr. 70 §

Ändring, SFS 1973:772

  Omfattning
  ändr. 25, 39 §§

Ändring, SFS 1974:106

  Omfattning
  ändr. 45, 64, 66, 80, 83 §§

Ändring, SFS 1974:750

  Omfattning
  ändr. 10, 11, 84 §§

Ändring, SFS 1975:1039

Förordning (1976:29) om ändring i kungörelsen (1972:605) om införande av ny vägtrafiklagstiftning

  Omfattning
  ändr. 80 §

Förordning (1977:725) om ändring i kungörelsen (1972:605) om införande av ny vägtrafiklagstiftning

  Omfattning
  upph. 36 §; ändr. 33, 37 §§

Förordning (1978:148) om ändring i kungörelsen (1972:605) om införande av ny vägtrafiklagstiftning

  Omfattning
  ändr. 24 §

Förordning (1978:999) om ändring i kungörelsen (1972:605) om införande av ny vägtrafiklagstiftning

  Omfattning
  ändr. 80 §

Förordning (1980:359) om ändring i kungörelsen (1972:605) om införande av ny vägtrafiklagstiftning

  Omfattning
  ändr. 24 §

Förordning (1981:98) om ändring i kungörelsen (1972:605) om införande av ny vägtrafiklagstiftning

  Övergångsbestämmelse

  Riksarkivet skall besluta föreskrifter i fråga om gallring av registerkort som avses i 35 §.
  Omfattning
  upph. 30-35, 37, 39 §§

Förordning (1982:857) om ändring i kungörelsen (1972:605) om införande av ny vägtrafiklagstiftning

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1984.
  Har körkortshavaren före utgången av december 1983 ansökt om utbyte av sitt körkort mot ett körkort vari ingår behörigheten C gäller dock körkortet i enlighet med bestämmelserna i 10 och 11 §§ till dess att ansökningen har prövats genom beslut som har vunnit laga kraft.
  Omfattning
  upph. 8, 9, 10, 11 §§; ändr. 41 §

Förordning (1983:404) om ändring i kungörelsen (1972:605) om införande av ny vägtrafiklagstiftning

  Omfattning
  upph. 24 §
  Ikraftträder
  1984-01-01

Förordning (1988:495) om ändring i kungörelsen (1972:605) om införande av ny vägtrafiklagstiftning

  Omfattning
  ändr. 47 § 10 p
  Ikraftträder
  1988-07-01

Förordning (1991:773) om ändring i kungörelsen (1972:605) om införande av ny vägtrafiklagstiftning

Förordning (1992:1500) om ändring i kungörelsen (1972:605) om införande av en ny vägtrafiklagstiftning

  Omfattning
  ändr. 18, 22, 23, 26, 29, 40, 41, 46, 47, 58, 84 §§
  Ikraftträder
  1993-01-01

Förordning (1998:1072) om ändring i kungörelsen (1972:605) om införande av ny vägtrafiklagstiftning

Omfattning
ändr. 84 §, rubr. närmast före 84 §
Ikraftträder
1998-10-01

Förordning (2008:1104) om upphävande av kungörelsen (1972:605) om införande av ny vägtrafiklagstiftning

Övergångsbestämmelse

Den upphävda kungörelsen gäller dock fortfarande i fråga om förhållanden som avser tiden före upphävandet.
Omfattning
upph.