Upphävd författning

Förordning (1972:833) om återbetalning av mervärdeskatt i vissa fall

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1972-12-06
Ändring införd
SFS 1972:833
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Återbetalning medges enligt denna förorodning av skatt enligt lagen (1968:430) om mervärdeskatt, som hänför sig till förvärv som göres av

 1. utländsk beskickning eller lönat konsulat i Sverige eller sådan internationell organisation, som avses i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall,
 2. diplomatisk personal vid utländsk beskickning i Sverige och lönad konsul vid utländskt konsulat i Sverige.

[S2]Återbetalning enligt första stycket äger ej rum av mervärdeskatt på förvärv som göres av person som är svensk medborgare eller stadigvarande bosatt här i landet.

[S3]Återbetalning medges även medlemsstats ombud vid internationell organisation med säte i Sverige och personal hos sådan organistion, i den mån sådan förmån kan grundas på särskild överenskommelse. Förordning (1977:82).

2 §  Mervärdeskatt återbetalas när den uttagits eller påförts vid

 1. förvärv av vara som är avsedd för inredning eller utrustning av sådan byggnad som är avsedd för beskickning, konsulat eller organisation som avses i 1 § första stycket 1,
 2. förvärv av inventarier eller trycksaker för den verksamhet som utövas av beskickning, konsulat eller organisation som avses i 1 § första stycket 1,
 3. förvärv av tillbehör eller utrustning till motorfordon, som ägs av beskickning, konsulat eller organisation som avses i 1 § första stycket 1,
 4. tillhandahållande av tjänst på fastighet som är avsedd för beskickning, konsulat eller organisation som avses i 1 § första stycket 1 eller av tjänst med avseende på vara eller motorfordon som anges vid 1--3,
 5. tillhandahållande av teletjänst, vatten, elektrisk kraft, avloppsrening eller sophämtning för fastighet som är avsedd för beskickning, konsulat eller organisation som avses i 1 § första stycket 1.Förordning (1990:797).

3 §  Mervärdeskatt återbetalas när den uttagits hos eller påförts person som avses i 1 § första stycket 2 eller tredje stycket vid försäljning eller tillhandahållande av

 1. radiomottagare, televisionsapparat, skivspelare, bandspelare, förstärkare, högtalare,
 2. kamera, objektiv till kamera, projektor och annan utrustning för film- eller bildåtergivning,
 3. hushållsmaskiner och liknande varor, såsom diskmaskin, kylskåp, tvättmaskin, mangel, dammsugare,
 4. skrivmaskin, räknemaskin,
 5. möbler, beslysningsarmatur, inredningstextilier, mattor, piano, flygel,
 6. tillbehör eller utrustning till vara som anges i 1 - 5 eller till motorfordon,
 7. tjänst med avseende på vara som anges i 1 - 6 eller på motorfordon eller på fastighet i samband med inmontering av vara som anges i 3 eller på sådan i fastigheten inmonterad vara.

3 a §  Bestämmelser om återbetalning av mervärdeskatt på bränsle finns i förordningen (1985:93) om återbetalning i vissa fall av skatt på bensin, m. m. Förordning (1990:797).

4 §  Återbetalning av mervärdeskatt enligt 3 § får ske endast när fråga är om förvärv för personligt bruk och det sammanlagda vederlaget enligt faktura eller motsvarande handling uppgår till minst 500 kronor inräknat mervärdeskatt.

5 §  Återbetalning sker med belopp som svarar mot den mervärdeskatt, som enligt lagen (1968:430) om mervärdeskatt skall erläggas av den som tillhandahåller vara eller tjänst. Förordning (1984:182).

6 §  Skattemyndigheten i Kopparbergs län prövar frågor om återbetalning av mervärdeskatt.

[S2]Skattemyndighetens beslut får överklagas hos kammarrätten. Förordning (1993:507).

7 §  Ansökan om återbetalning göres skriftligen av chef för beskickning eller den som i Sverige äger företräda sådan internationell organisation som avses i 1 § första stycket 1.

[S2]Ansökan ges in till utrikesdepartementet. Den skall vara åtföljd av faktura eller jämförlig handling i original eller kopia. Sådan handling skall innehålla uppgift om utställarens och mottagarens namn och adress, varje transaktion för vilken återbetalning sökes, transaktionens art, vederlaget och på vederlaget belöpande mervärdeskatt.

[S3]Utrikesdepartementet överlämnar ansökningen till skattemyndigheten i Kopparbergs län med uppgift huruvida rätt till återbetalning föreligger enligt 1 §. Förordning (1993:507).

8 §  Närmare föreskrifter för tillämpningen av denna förordning meddelas av riksskatteverket. Förordning (1977:82).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1972:833) om återbetalning av mervärdeskatt i vissa fall

Förordning (1977:82) om ändring i kungörelsen (1972:833) om återbetalning av mervärdeskatt i vissa fall

  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1, 8 §§

Förordning (1984:182) om ändring i förordningen (1972:833) om återbetalning av mervärdeskatt i vissa fall

  Omfattning
  ändr. 2, 5, 6 §§
  Ikraftträder
  1984-05-10

Förordning (1990:797) om ändring i förordningen (1972:833) om återbetalning av mervärdeskatt i vissa fall

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1990 och tillämpas avseende återbetalning av mervärdeskatt på telefontjänster från den 1 januari 1991.
  Omfattning
  ändr. 2 §; ny 3 a §
  Ikraftträder
  1990-08-01

Förordning (1993:507) om ändring i förordningen (1972:833) om återbetalning av mervärdeskatt i vissa fall

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:336, Prop. 1992/93:196, Bet. 1992/93:SkU28
  Omfattning
  ändr. 6, 7 §§
  Ikraftträder
  1993-07-01

Ändring, SFS 1994:224

  Omfattning
  upph.