Upphävd författning

Förordning (1985:93) om återbetalning i vissa fall av skatt på bensin, m.m.

Departement
Finansdepartementet S6
Utfärdad
1985-03-07
Ändring införd
SFS 1985:93
Ikraft
1985-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
1 § har upphävts genom förordning (1990:710).

2 §  Återbetalning medges med belopp som svarar mot den skatt som belöpt på bränslet enligt lagen (1957:262) om allmän energiskatt, lagen (1961:372) om bensinskatt, lagen (1990:582) om koldioxidskatt och lagen (1992:1438) om dieseloljeskatt och användning av vissa oljeprodukter. Förordning (1993:1037).

2 a §  Vid inköp av bränsle som beskattas enligt i 2 § angivna lagar medges även återbetalning med belopp som svarar mot den skatt som belöpt på bränslet enligt lagen (1968:430) om mervärdeskatt. Förordning (1990:798).

3 § har upphävts genom förordning (1990:710).

4 §  Ansökan om återbetalning görs skriftligen av chef för en beskickning eller ett konsulat eller av den som i Sverige äger företräda sådan internationell organisation som avses i 27 § första stycket 1 lagen (1957:262) om allmän energiskatt, 6 § första stycket 1 lagen (1961:372) om bensinskatt, 3 § första stycket lagen (1990:582) om koldioxidskatt eller 7 § första stycket lagen (1992:1438) om dieseloljeskatt och användning av vissa oljeprodukter.

[S2]En särskild ansökan skall ges in för beskickningen, konsulatet eller organisationen och för varje person som är berättigad till återbetalning.

[S3]Ansökan skall ges in till utrikesdepartementet och omfatta inköpen under ett kalenderkvartal. Ansökan skall vara åtföljd av faktura eller jämförlig handling i original eller kopia. Sådan handling skall innehålla uppgift om säljarens och köparens namn och adress, leveransdagen, volymen eller vikten, priset samt, om handlingen avser bensin eller motorbrännolja, fordonets registreringsnummer.

[S4]Utrikesdepartementet överlämnar ansökningen till Skattemyndigheten i Kopparbergs län med uppgift huruvida förvärvet har gjorts av någon som har rätt till återbetalning enligt 27 § första stycket 1 lagen (1957:262) om allmän energiskatt, 6 § första stycket 1 lagen (1961:372) om bensinskatt, 3 § första stycket lagen (1990:582) om koldioxidskatt eller 7 § första stycket lagen (1992:1438) om dieseloljeskatt och användning av vissa oljeprodukter. Förordning (1993:1037).

5 §  Beslut om återbetalning meddelas för kalenderkvartal.

6 §  Riksskatteverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1985:93) om återbetalning i vissa fall av skatt på bensin, m.m.

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1985 och gäller inköp av bränslen som gjorts efter utgången av juni månad 1985.
Ikraftträder
1985-07-01

Förordning (1990:710) om ändring i förordningen (1985:93) om återbetalning i vissa fall av skatt på bensin, m.m.

  Omfattning
  upph. 1, 3 §§; ändr. 2, 4 §§
  Ikraftträder
  1991-01-01

Förordning (1990:798) om ändring i förordningen (1985:93) om återbetalning i vissa fall av skatt på bensin, m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1990 och gäller inköp av bränslen som gjorts efter utgången av juli månad 1990.
  Omfattning
  ny 2 a §
  Ikraftträder
  1990-08-01

Förordning (1993:502) om ändring i förordningen (1985:93) om återbetalning i vissa fall av skatt på bensin, m.m.

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:336, Prop. 1992/93:196, Bet. 1992/93:SkU28
  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1993:1037) om ändring i förordningen (1985:93) om återbetalning i vissa fall av skatt på bensin, m.m.

  Omfattning
  ändr. 2, 4 §§
  Ikraftträder
  1993-10-01

Ändring, SFS 1994:224

  Omfattning
  upph.