Inaktuell version

Handelsregisterförordning (1974:188)

Version: 2009:1150

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1974-04-26
Ändring införd
SFS 1974 i lydelse enligt SFS 2009:1150
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Registret

1 §  Handelsregistret förs med hjälp av automatiserad behandling. Registret skall hållas tillgängligt hos Bolagsverket (registreringsmyndigheten). Förordning (2004:372).

1 a §  Handelsregistret skall ge offentlighet åt den information som ingår i registret.

[S2]I fråga om personuppgifter skall registret ha till ändamål att tillhandahålla uppgifter för

 1. affärsverksamhet, kreditgivning eller annan allmän eller enskild verksamhet där företagsanknuten information utgör underlag för prövningar eller beslut,
 2. förvärv, avyttring eller förvaltning av företag som registreras i handelsregistret,
 3. aktualisering, komplettering eller kontroll av företagsanknuten information som finns i kund- eller medlemsregister eller liknande register,
 4. uttag av urval av personuppgifter för direkt marknadsföring, dock med den begränsning som följer av 11 § personuppgiftslagen (1998:204), eller
 5. verksamhet för vilken staten eller en kommun ansvarar enligt lag eller annan författning och
  1. som avser näringsidkare som registreras i handelsregistret,
  2. som för att kunna utföras förutsätter tillgång till företagsanknuten information, eller
  3. som avser fullgörande av underrättelseskyldighet. Förordning (2001:930).

1 b §  Registreringsmyndigheten är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen (1998:204) för handelsregistret. Förordning (2001:930).

1 c §  Registreringsmyndigheten skall se till att det inte uppkommer något otillbörligt intrång i registrerades personliga integritet eller några risker från säkerhetssynpunkt. För dessa syften får myndigheten i enskilda fall ställa upp villkor för behandlingen av personuppgifter. Förordning (2001:930).

1 d §  Registreringsmyndigheten får för de ändamål som anges i 1 a § medge direktåtkomst till handelsregistret. Förordning (2001:930).

1 e §  Bestämmelserna i 48 § personuppgiftslagen (1998:204) om skadestånd gäller vid behandling av personuppgifter enligt denna förordning. Förordning (2001:930).

1 f §  I fråga om rättelse av personuppgifter i handelsregistret tillämpas 26 § förvaltningslagen (1986:223) i stället för 28 § personuppgiftslagen (1998:204). Förordning (2001:930).

1 g §  Information som ska lämnas enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) behöver inte omfatta uppgift i en handling som har kommit in till registreringsmyndigheten, om den enskilde har tagit del av handlingens innehåll. Om den enskilde begär det, ska dock informationen även omfatta uppgift i en sådan handling.

[S2]Om informationen inte innehåller uppgift i en sådan handling som avses i första stycket, ska det framgå av informationen att handlingen behandlas av myndigheten. Förordning (2008:108).

1 h §  Att beslut om avslag på ansökan om information enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol följer av 22 a § förvaltningslagen (1986:223). Förordning (2008:108).

1 i §  Vid sökning efter uppgifter som avser näringsidkare som inte längre är registrerad i handelsregistret får endast organisationsnummer och firma användas som sökbegrepp, om det har förflutit mer än fem år sedan näringsidkaren avregistrerades. I fråga om ideell förening och registrerat trossamfund får även föreningens eller trossamfundets namn användas som sökbegrepp.

[S2]Vid sökning efter handlingar som har getts in i registreringsärenden och uppgifter i sådana handlingar får endast uppgifter som avses i 15 kap. 2 § första stycket 1 och 2 sekretesslagen (1980:100) samt organisationsnummer och firma användas som sökbegrepp. Förordning (2008:108).

2 §  Vid varje anteckning i registret skall registreringsmyndigheten ange den dag då ansökan om registrering kom in samt datum för anteckningen och för kungörandet i Post- och Inrikes Tidningar. Förordning (2001:930).

2 a §  I ett ärende om registrering av en näringsidkare ska beslut meddelas inom två månader efter det att en fullständig ansökan kom in till registreringsmyndigheten. Om det är nödvändigt på grund av utredningen av ärendet, får handläggningstiden vid högst ett tillfälle förlängas med högst två månader. Sökanden ska informeras om skälen för att handläggningstiden förlängs innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut.

[S2]I 8 § lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden finns bestämmelser om att ett mottagningsbevis ska skickas till sökanden när en fullständig ansökan har kommit in och om innehållet i ett sådant bevis.

[S3]Ett beslut om att förlänga handläggningstiden får inte överklagas. Förordning (2009:1150).

3 §  När en firma avregistreras, ska skälen för beslutet samt dag för beslut och för kungörande antecknas i registret. Förordning (2008:108).

3 a §  Registreringsmyndigheten skall såvitt avser företag som står under Finansinspektionens tillsyn snarast efter det att registrering har skett underrätta inspektionen om de uppgifter som förts in i eller förts ut ur handelsregistret så att inspektionen kan fullgöra sin tillsynsfunktion. Underrättelsen får lämnas på medium för automatiserad behandling. Förordning (2000:870).

Ansökningar och anmälningar

4 §  En ansökan om registrering av en näringsidkare eller prokura samt en anmälan till registret ska göras skriftligen.

[S2]Ansökan eller anmälan får överföras elektroniskt till registreringsmyndigheten enligt föreskrifter som registreringsmyndigheten får meddela.

[S3]I 9 och 13 §§handelsregisterlagen (1974:157) finns bestämmelser om vem som kan göra en ansökan eller anmälan. En anmälan om ändring av efternamn och postadress får även göras av firmatecknare. En anmälan som avser registrering av revisor får även göras av den som anmälan gäller. Förordning (2008:108).

4 a §  En anmälan eller ansökan som överförs elektroniskt till registreringsmyndigheten ska vara undertecknad med en elektronisk signatur enligt föreskrifter som registreringsmyndigheten får meddela. Förordning (2008:108).

4 b §  Handlingar som ska fogas till ansökningar och anmälningar som har upprättats elektroniskt, får överföras elektroniskt till registreringsmyndigheten enligt föreskrifter som myndigheten får meddela. Registreringsmyndigheten får även meddela föreskrifter om vilka elektroniska signaturer som får användas för att en handling ska få ges in som elektroniskt original. Förordning (2008:108).

4 c §  Kopior som ska ges in enligt denna förordning ska vara bestyrkta. En elektronisk kopias överensstämmelse med originalet ska vara bestyrkt enligt föreskrifter som registreringsmyndigheten får meddela.

[S2]En handling som enligt denna förordning ska ges in i kopia får även ges in i original. Om handlingen har upprättats elektroniskt, ska bestämmelserna i 4 b § tillämpas. Förordning (2008:108).

5 §  Ansökan om registrering av näringsidkare skall innehålla uppgifter som anges i 4 § handelsregisterlagen (1974:157).

6 § Har upphävts genom förordning (2002:745).

7 §  Om den som anmäls som bolagsman i ett handelsbolag inte är folkbokförd i Sverige, ska det vid anmälan ges in en kopia av passhandling eller annan identitetshandling som avser den anmälde.

[S2]Om den som anmäls som bolagsman är en utländsk juridisk person, ska det vid anmälan ges in en kopia av registreringsbevis eller annan handling som avser den anmälde.

[S3]Registreringsmyndigheten får kräva in ytterligare handlingar, om det behövs för att säkerställa identiteten hos den anmälde eller den som har rätt att teckna dennes firma. Förordning (2008:108).

8 §  Tillsammans med ansökan för en ideell förening eller ett registrerat trossamfund ska det ges in

 1. stadgar eller motsvarande dokument,
 2. en handling som utvisar föreningens eller samfundets styrelse eller motsvarande organ, och
 3. en försäkran på heder och samvete att föreningen eller samfundet inte är i konkurs.

[S2]En försäkran på heder och samvete enligt första stycket 3 får undertecknas med elektronisk signatur enligt föreskrifter som registreringsmyndigheten får meddela. Förordning (2008:108).

9 § Har upphävts genom förordning (2008:108).

10 §  En ansökan om registrering av en prokura ska innehålla de uppgifter som anges i 8 § handelsregisterlagen (1974:157). Tillsammans med ansökan ska det ges in

 1. uppgift om sökandens firma, och
 2. prokuran i original eller kopia, om prokuran är skriftlig och i annat fall en redogörelse för dess innehåll. Förordning (2008:108).

11 §  Anmälan att likvidator i handelsbolag utsetts av domstol skall innehålla uppgift om likvidatorns fullständiga namn, personnummer och postadress. Förordning (1992.1455).

Avgift m.m.

12 §  För registrering och dess kungörande samt för handläggning och prövning ska avgifter betalas med följande belopp:

 1. vid ansökan om registrering av enskild näringsidkare, handelsbolag,

[S2]ideell förening eller registrerat trossamfund, 1 200 kronor, eller, om sådan ansökan överförs elektroniskt och undertecknas med en elektronisk signatur, 900 kronor,

 1. vid anmälan av ändring av firma eller av bifirma eller av firma i dess

[S3]lydelse på främmande språk, 900 kronor, eller, om sådan anmälan överförs elektroniskt och undertecknas med en elektronisk signatur, 700 kronor,

 1. vid anmälan om ändring av säte, 900 kronor, eller, om sådan anmälan överförs elektroniskt och undertecknas med en elektronisk signatur, 700 kronor, och
 2. vid ansökan eller anmälan om registrering i annat fall, 600 kronor, eller, om sådan ansökan eller anmälan överförs elektroniskt och undertecknas med en elektronisk signatur, 400 kronor.

[S4]Om en ansökan eller en anmälan samtidigt omfattar registrering eller registrering av ändring av fler än en firma, bifirma eller firma i dess lydelse på främmande språk, ska en avgift enligt första stycket 2 betalas för varje sådan firma. Samma avgift ska betalas för varje län och för varje firma eller bifirma eller firma i dess lydelse på främmande språk som en anmälan om registrering enligt 3 § tredje stycket handelsregisterlagen (1974:157) omfattar.

[S5]Någon avgift ska inte betalas för

 1. registrering och kungörande av prokura, om ansökan sker samtidigt med ansökan om registrering av näringsidkare,
 2. registrering enligt 16 § första-tredje styckenahandelsregisterlagen och kungörande på grund av 16 § första stycket samma lag,
 3. registrering och kungörande av anmälan om verksamhetens upphörande

[S6]eller om ändring av enbart efternamn eller postadress,

 1. avregistrering av firma och kungörande därav,
 2. registrering av firma som felaktigt har avregistrerats enligt 17 § tredje stycket handelsregisterlagen,
 3. registrering av eget utträde från uppdrag som revisor.

[S7]Avgiften ska betalas när ansökan eller anmälan om registrering ges in.

[S8]Avgiften återbetalas inte om handläggningen av en ansökan eller en anmälan om registrering har påbörjats. Förordning (2008:737).

12 a § Har upphävts genom förordning (1992:1455).

Underrättelse i samband med registrering eller avregistrering av bolagsman

13 §  Om en stiftelse registreras eller avregistreras som bolagsman för ett handelsbolag, skall registreringsmyndigheten underrätta den länsstyrelse som är registreringsmyndighet för stiftelsen om bolagets organisationsnummer och firma. Förordning (1999:276).

Underrättelser

13 a §  Om ett registrerat trossamfund registreras eller avregistreras som bolagsman för ett handelsbolag, ska registreringsmyndigheten underrätta Kammarkollegiet om bolagets organisationsnummer och firma. Förordning (2008:108).

14 §  I följande fall ska registreringsmyndigheten underrätta den registrerade om en vidtagen registreringsåtgärd:

 1. vid registrering av en bolagsman i ett handelsbolag,
 2. vid registrering av en revisor för en i handelsregistret införd näringsidkare,
 3. vid avregistrering av en bolagsman eller revisor som avses i 1 och 2.

[S2]Underrättelsen ska omedelbart efter registreringen eller avregistreringen sändas till den som åtgärden berör på hans eller hennes folkbokföringsadress enligt det statliga person- och adressregistret (SPAR) eller, om en sådan adressuppgift saknas, till den adress som är uppgiven i ärendet. Om den som åtgärden berör är en juridisk person, ska underrättelsen i stället sändas till den adress som finns registrerad för den juridiska personen eller, om en sådan adressuppgift saknas, till den adress som är uppgiven i ärendet.

[S3]Registreringsmyndigheten behöver inte sända ut någon underrättelse, om det är uppenbart att en underrättelse inte fyller något syfte. Förordning (2008:108).

15 §  Har en domstol genom dom som har vunnit laga kraft förklarat att registrering i handelsregistret inte borde ha skett, att ett beslut som har registrerats är ogiltigt eller att i annat fall visst förhållande som har registrerats inte föreligger, ska domstolen sända en kopia av domen till registreringsmyndigheten. Förordning (2008:108).

16 §  När en allmän domstol har meddelat ett sådant beslut som avses i 16 § första-tredje styckenahandelsregisterlagen (1974:157), ska domstolen omedelbart underrätta registreringsmyndigheten om beslutet. Till underrättelsen ska en kopia av domstolens beslut fogas. Förordning (2008:108).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Handelsregisterförordning (1974:188)

Ändring, SFS 1974:671

  Omfattning
  ändr. 8 §

Ändring, SFS 1975:988

  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 7 §

Förordning (1977:735) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)

  Omfattning
  ändr. 2 §

Förordning (1981:248) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)

  Omfattning
  ändr. 12 §

Förordning (1982:848) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)

  Omfattning
  ändr. 7 §

Förordning (1988:1346) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)

  Omfattning
  ändr. 6, 7 §§
  Ikraftträder
  1989-01-01

Förordning (1991:1888) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)

  Omfattning
  ändr. 7 §
  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1992:222) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)

  Omfattning
  ny 12 a §
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1992:429) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)

  Omfattning
  ändr. 13 §
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1992:467) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)

  Omfattning
  ändr. 12 §
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1992:1455) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993.
  Om en länsstyrelses handelsregister inte överförts till Patent- och registreringsverket enligt förordningen (1992:1454) om förande av handels- och föreningsregister hos Patent- och registreringsverket gäller 1, 2, 4, 6--8, 10--12 och 12 a §§ i sin äldre lydelse fram till den tidpunkt då sådan överföring sker.
  Omfattning
  upph. 7, 12 a §§; ändr. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12 §§
  Ikraftträder
  1993-01-01

Förordning (1994:1271) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)

  Omfattning
  ändr. 12 §
  Ikraftträder
  1994-11-01

Förordning (1996:362) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)

  Omfattning
  ändr. 12 §
  Ikraftträder
  1996-07-01

Förordning (1999:276) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)

Omfattning
ändr. 1, 8 §§; ny 13 §, rubr. närmast före 13 §
Ikraftträder
1999-07-01

Förordning (2000:870) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)

Omfattning
ändr. 1 §; ny 3 a §
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2000:1081) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ansökan eller anmälan som kommit in till Patent- och registreringsverket före förordningens ikraftträdande.
Omfattning
ändr. 12 §
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2001:930) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)

Omfattning
ändr. 2 §; nya 1 a, 1 b, 1 c, 1 d, 1 e, 1 f, 1 g §§
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2002:13) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2002-03-01

Förordning (2002:745) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)

Omfattning
upph. 6 §; ändr. 4, 9 §§
Ikraftträder
2002-12-01

Förordning (2004:32) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 15 mars 2004.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ansökan eller anmälan som kommit in till Patent- och registreringsverket före förordningens ikraftträdande.
Omfattning
ändr. 12 §
Ikraftträder
2004-03-15

Förordning (2004:372) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2004-07-01

Förordning (2004:611) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)

Omfattning
ändr. rubr. närmast före 13 §; nya 7, 14 §§
Ikraftträder
2004-08-01

Förordning (2008:108) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)

Omfattning
upph. 9 §; nuvarande 1 g § betecknas 1 h §; ändr. 3, 4, 7, 8, 10, 12, 14 §§, rubr. närmast före 4, 13 a §§; nya 1 g, 1 i, 4 a, 4 b, 4 c, 13 a, 15, 16 §§
Ikraftträder
2008-04-01

Förordning (2008:737) om ändring handelsregisterförordningen (1974:188)

Omfattning
ändr. 12 §
Ikraftträder
2008-10-01

Förordning (2009:1150) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 27 december 2009.
 2. Bestämmelserna tillämpas inte på ärenden som har kommit in till registreringsmyndigheten före ikraftträdandet men ännu inte har avgjorts.
Omfattning
ny 2 a §
CELEX-nr
32006L0123
Ikraftträder
2009-12-27

Förordning (2012:58) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)

Omfattning
ny 3 b §
Ikraftträder
2012-04-01

Förordning (2015:131) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)

Omfattning
ändr. 14 §
Ikraftträder
2015-07-01

Förordning (2016:581) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)

Omfattning
ändr. 4 a, 4 b, 8, 12 §§
Ikraftträder
2016-07-01

Förordning (2016:916) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)

Omfattning
ändr. 12 §
Ikraftträder
2017-01-01

Förordning (2018:377) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)

Omfattning
upph. 1 e, 1 g, 1 h §§; ändr. 1 a, 1 b, 1 f §§; ny 1 g §
Ikraftträder
2018-05-25

Förordning (2018:1805) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)

Omfattning
ändr. 1 i, 3, 10, 12, 13, 13 a
Ikraftträder
2019-01-01

Förordning (2018:2061) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)

Omfattning
ändr. 12 §
Ikraftträder
2019-02-01