Upphävd författning

Mätningskungörelse (1974:339)

Departement
Miljödepartementet
Utfärdad
1974-05-31
Ändring införd
SFS 1974:339 i lydelse enligt SFS 2010:123
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna kungörelse tillämpas på mätning, kartläggning samt upprättande av beskrivning, förteckning till karta och fastighetsförteckning enligt följande författningar eller med stöd av dem meddelade föreskrifter

[S2]miljöbalken,

[S3]lagen (1939:608) om enskilda vägar,

[S4]plan- och bygglagen (1987:10), dock ej vad avser karta för regionplan eller översiktsplan,

[S5]kungörelsen (1952:169) om förfarandet vid införlivning av mark med eller avyttring av mark från häradsallmänning eller allmänningsskog i Norrland eller Dalarna,

[S6]fastighetsbildningslagen (1970:988),

[S7]väglagen (1971:948),

[S8]lagen (1971:1037) om äganderättsutredning och legalisering,

[S9]expropriationslagen (1972:719),

[S10]ledningsrättslagen (1973:1144),

[S11]anläggningslagen (1973:1149),

[S12]lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.,

[S13]förordningen (1988:1229) om statliga byggnadsminnen,

[S14]minerallagen (1991:45), dock ej vad avser mätning och kartläggning för karta som skall fogas till ett meddelat undersökningstillstånd eller ett beslut om förlängning av undersökningstiden eller för gruvkarta eller borrhålskarta,

[S15]lagen (1995:1649) om byggande av järnväg.

[S16]Kungörelsen tillämpas också på andra arbeten för ändamål, motsvarande dem som avses i första stycket, samt på åtgärd enligt 2 §. Förordning (1998:890).

2 § Har upphävts genom förordning (2009:1208).

3 §  Mätning och kartläggning samt upprättande av beskrivning och förteckning till karta skall utföras med omsorg, noggrannhet samt på ett planmässigt och enhetligt sätt. Härvid skall iakttagas, att större kostnader och olägenheter ej uppstår än som är motiverade med hänsyn till ändamålet med arbetet.

4 §  Längd anges i meter, area i kvadratmeter, volym i kubikmeter och vinkel i gon. Multipel- och tilläggsenheter får användas på sätt Lantmäteriet föreskriver. Förordning (2008:695).

5 §  Mätning avser bestämning av punkters lägen i plan, planmätning, eller i höjd, höjdmätning, och utföres direkt på marken, geodetisk mätning, eller indirekt i fotografiska bilder (mätbilder), fotogrammetrisk mätning.

[S2]Mätning indelas i stommätning och detaljmätning. Genom stommätning bestämmes lägena för vissa punkter, stompunkter, i ett för mätningsområdet gemensamt system. Genom detaljmätning bestämmes lägena av mätningsföremålen, detaljerna, i förhållande till stompunkterna.

[S3]Punkter och linjer utmärkes på marken genom att de förses med varaktiga märken (markeringar) av godkänd beskaffenhet eller genom att deras lägen på annat sätt anges.

[S4]Punkter och linjer säkerställes genom att deras lägen anges numeriskt eller grafiskt i förhållande till punkter som utmärkts eller till entydiga och varaktiga detaljer.

6 §  Stommätning ska vara numerisk. Planstommätning ska vara ansluten till rikets triangelnät. Om man vid beräkning ska ta hänsyn till jordytans buktighet, ska det ske enligt normer som tillämpas vid rikstrianguleringen.

[S2]Höjdstommätning ska vara ansluten till rikets höjdnät.

[S3]Om det finns särskilda skäl, får Lantmäteriet i det enskilda fallet besluta att stommätning får utföras i lokala system som inte är anslutna till riksnäten. Förordning (2008:695).

7 §  Mätning och kartläggning indelas med avseende på kvalitet i mätklasser med hänsyn till mätningens ändamål samt till markvärden, bebyggelse, fastighetsförhållanden och mätningsområdets och dess omgivnings beskaffenhet i övrigt.

8 §  En karta ska upprättas i någon av skalorna 1:100, 1:200, 1:400, 1:500, 1:1 000, 1:2 000, 1:4 000, 1:5 000 eller 1:10 000.

[S2]Om det finns särskilda skäl, får Lantmäteriet i det enskilda fallet besluta att en karta får upprättas i en annan skala.

[S3]Exemplar av karta, som enligt gällande bestämmelser ska redovisas till offentligt arkiv, ska framställas på arkivvärdigt material. Förordning (2008:695).

9 §  Utmärkning av punkt eller linje på marken med varaktigt märke får ej ske så att märket utgör hinder för samfärdseln eller för markens ändamålsenliga brukande eller så att det medför risk för skada.

[S2]Utmärkes fastighetsgräns i skogsbevuxen mark, som ej är att hänföra till park, plantering, tomtplats eller liknande, skall gränslinjen även upphuggas till omkring en meters bredd eller träd i gränslinjen märkas på lämpligt sätt.

10 §  Stompunkter markeras och säkerställes numeriskt i den omfattning som behövs med hänsyn till deras framtida användning.

[S2]Gräns skall säkerställas numeriskt i förhållande till stompunkter eller därmed i fråga om säkerhet likvärdiga punkter. Gränser i vattenområde samt krokiga gränser får dock helt eller delvis säkerställas grafiskt.

11 §  Mätdon som används vid mätnings- och kartläggningsarbeten som avses i denna kungörelse ska vara noggrant kontrollerade och kalibrerade samt vara av sådan beskaffenhet att man kan räkna med att resultaten får avsedd kvalitet.

[S2]Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll får efter samråd med Lantmäteriet meddela föreskrifter om längdnormaler för kalibrering av mätdon. Förordning (2008:695).

12 §  Lantmäteriet får meddela närmare föreskrifter för verkställigheten av denna kungörelse.

[S2]Lantmäteriet utövar tillsyn över tillämpningen av denna kungörelse. Dock ska Trafikverket utöva tillsynen i fråga om åtgärder som avses i väglagen (1971:948) och i lagen (1995:1649) om byggande av järnväg och Sveriges geologiska undersökning utöva tillsynen i fråga om åtgärder som avses i minerallagen (1991:45). Förordning (2010:123).

13 §  Behöriga att verkställa mätning och kartläggning enligt denna kungörelse är lantmäterimyndigheter samt kommunala mätningsorgan med personal som uppfyller behörighetskraven i andra stycket eller som har förklarats behörig enligt tredje stycket.

[S2]Behörig att självständigt verkställa arbeten som avses i första stycket är i övrigt den som vid sektionen för lantmäteri eller väg- och vattenbyggnad vid en teknisk högskola avlagt civilingenjörsexamen med utbildningen inriktad på bland annat ämnena geodesi och fotogrammetri och som dessutom har minst två års praktisk erfarenhet av mätningsteknisk verksamhet. Den som avlagt ingenjörsexamen vid en gymnasieskolas eller ett tekniskt gymnasiums mätningstekniska specialkurs eller har motsvarande kunskaper och som har minst fyra års praktisk erfarenhet av mätningsteknisk verksamhet är också behörig.

[S3]Lantmäteriet får genom beslut i det enskilda fallet förklara att någon som inte uppfyller kraven i andra stycket är behörig att självständigt verkställa arbeten enligt denna kungörelse. Detsamma gäller för Trafikverket och Sveriges geologiska undersökning i fråga om verksamhet som dessa myndigheter har tillsyn över. Förordning (2010:123).

13 a §  En fastighetsförteckning ska vara bestyrkt. Behörig att bestyrka en sådan förteckning är den som dels har avlagt civilingenjörsexamen vid sektionen för lantmäteri vid en teknisk högskola med utbildning inriktad på fastighetsbildning och därmed sammanhängande frågor eller har motsvarande kunskaper, dels har förvärvat minst två års praktisk erfarenhet av fastighetsbildning eller fastighetsregistrering. Behörig är också den som har motsvarande kunskap och erfarenhet i fastighetsfrågor.

[S2]Lantmäteriet får meddela närmare föreskrifter om fastighetsförteckningar. Förordning (2008:695).

14 §  Det åligger den som utför mätning eller kartläggning att i den utsträckning som behövs samråda med den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet och med berörd statlig tillsynsmyndighet. Förordning (1991:1628).

15 §  Angående redovisning och arkivering av kartor och handlingar enligt denna kungörelse är särskilt stadgat.

16 § Har upphävts genom förordning (2008:695).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Mätningskungörelse (1974:339)

  Övergångsbestämmelse

  Denna kungörelse träde i kraft den 1 juli 1974.
  Genom kungörelsen upphävs mätningsförordningen (1920:850) samt förordningen (1925:76) angående längdbestämning i vissa fall av redskap för mätingsarbeten.
  Äldre bestämmelse gäller fortfarande i fråga om arbete som påbörjats före ikraftträdandet.
  Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till föreskrift som ersatts genom bestämmelse i denna kungörelse, tillämpas i stället den nya bestämmelsen.

Ändring, SFS 1974:895

  Omfattning
  ändr. 1, 12 §§

Förordning (1976:27) om ändring i mätningskungörelsen (1974:339)

  Omfattning
  ändr. 13 §

Förordning (1982:582) om ändring i mätningskungörelsen (1974:339)

  Omfattning
  ändr. 12, 13 §§

Förordning (1987:312) om ändring i mätningskungörelsen (1974:339)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1987. I fråga om arbeten som påbörjats före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser.
  Omfattning
  ändr. 1 §; ny 13 a §
  Ikraftträder
  1987-07-01

Förordning (1988:1228) om ändring i mätningskungörelsen (1974:339)

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1989-01-01

Förordning (1991:1628) om ändring i mätningskungörelsen (1974:339)

  Omfattning
  ändr. 14 §
  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1993:698) om ändring i mätningskungörelsen (1974:339)

  Omfattning
  ändr. 11 §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1995:196) om ändring i mätningskungörelsen (1974:339)

  Omfattning
  ändr. 11 §
  Ikraftträder
  1995-04-01

Förordning (1995:1430) om ändring i mätningskungörelsen (1974:339)

  Omfattning
  ändr. 2, 4, 13, 13 a, 16 §§
  Ikraftträder
  1996-01-01

Förordning (1996:4) om ändring i mätningskungörelsen (1974:339)

  Omfattning
  ändr. 1, 12, 13 §§
  Ikraftträder
  1996-02-01

Förordning (1998:219) om ändring i mätningskungörelsen (1974:339)

  Omfattning
  ändr. 1, 12 §§
  Ikraftträder
  1998-07-01

Förordning (1998:890) om ändring i mätningskungörelsen (1974:339)

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (2008:695) om ändring i mätningskungörelsen (1974:339)

Omfattning
upph. 16 §; ändr. 2, 4, 6, 8, 11, 12, 13, 13 a §§
Ikraftträder
2008-09-01

Förordning (2009:1208) om ändring i mätningskungörelsen (1974:339)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.
 2. Den upphävda paragrafen gäller fortfarande för ärenden om återställande som har inletts före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2010:123) om ändring i mätningskungörelsen (1974:339)

Omfattning
ändr. 12, 13 §§
Ikraftträder
2010-04-01

Förordning (2010:167) om upphävande av mätningskungörelsen (1974:339)

Omfattning
upph.